مجلس دراویش صوفیه رفاعیه در کوزوو

آیین دراویش صوفیه رفاعیه در کشور کوزوو . این کلیپ در پایگاه های اینترنتی به اشتباه به علویون بکتاشی نسبت داده می شود که نسبت درستی نیست.

 

 

نکات ویژه و دیدگاه های خود درباره این مقاله را از بخش نظرات برای ما ارسال کنید تا به نام خودتان در این قسمت درج گردد.

مشخصات کتاب شناختی مقاله:
رفرنس:

:APAChicago:Harvard:Vancouver:
ارتباط با شبکه بین المللی مطالعات ادیان:
islamicdialogs@gmail.com

مطالب مرتبط

Top