سیر زن و الهیات جنسیت

نظام حقوق زن در اسلام (۳۶۵ ص)

نظام حقوق زن در اسلام

نویسنده: استاد شهید مرتضی مطهری

 

مشاهده متن کامل کتاب در سایت رسمی مجموعه آثار شهید مطهری

لینک دانلود متن کامل کتاب

لینک دانلود متن کامل کتاب نظام حقوق زن در اسلام

بخشی از مقدمه کتاب:

 

باسمه تعالی

مقتضیات عصر ما ایجاب می‌کند که بسیاری از مسائل مجددا مورد ارزیابی‌ قرار گیرد و به ارزیابیهای گذشته بسنده نشود . ” نظام حقوق و تکالیف‌ خانوادگی ” از جمله این سلسله مسائل است .
در این عصر ، به عللی که بعدا به آنها اشاره خواهم کرد ، چنین فرض شده‌ که مسأله اساسی در این زمینه ” آزادی ” زن و ” تساوی حقوق ” او با مرد است ، همه مسائل دیگر فرع این دو مسأله است .
ولی از نظر ما ، اساسی‌ترین مسأله در مورد ” نظام حقوق خانوادگی ” – و لا اقل در ردیف مسائل اساسی – اینست که آیا نظام خانوادگی نظامی است‌ مستقل از سایر نظامات اجتماعی و منطق و معیار ویژه‌ای دارد جدا از منطقها و معیارهائی که در سایر تأسیسات اجتماعی به کار می‌رود ؟ یا هیچگونه‌ تفاوتی میان این واحد اجتماعی با سایر واحدها نیست ؟ بر این واحد همان‌ منطق و همان فلسفه و همان معیارها حاکم است که بر سایر واحدها و مؤسسات‌ اجتماعی ؟ .
ریشه این تردید ” دو جنسی ” بودن دو رکن اصلی این واحد از یک طرف و توالی نسلی والدین و فرزندان از جانب دیگر است‌ . دستگاه آفرینش اعضاء این واحد را در وضعهای ” نامشابه ” و ” ناهمسانی ” و با کیفیات و چگونگیهای مختلفی قرار داده است . اجتماع‌ خانوادگی ، اجتماعی است ” طبیعی قراردادی ” یعنی حد متوسطی است میان‌ یک اجتماع غریزی مانند اجتماع زنبور عسل و موریانه که همه حدود و حقوق و مقررات از جانب طبیعت معین شده و امکان سرپیچی نیست و یک اجتماع‌ قراردادی مانند اجتماع مدنی انسانها که کمتر جنبه طبیعی و غریزی دارد .
چنانکه می‏دانیم ، قدمای فلاسفه ، فلسفه زندگی خانوادگی را بخش مستقلی‏ از ” حکمت عملی ” می‏شمردند و معتقد به منطق و معیار جداگانه‏ای برای‏ این بخش از حیات انسانی بودند . افلاطون در رساله جمهوریت ، و ارسطو درکتاب سیاست ، و بوعلی در کتاب الشفا با چنین دیدی و از این زاویه به‏ موضوع نگریسته‏اند .
در مورد حقوق زن در اجتماع نیز طبعا چنین تردید و پرسشی هست که آیا حقوق طبیعی و انسانی زن و مرد همانند و متشابه است یا ناهمانند و نامتشابه . یعنی آیا خلقت و طبیعت که یک سلسله حقوق به انسانها ارزانی‏ داشته است ، آن حقوق را دو جنسی آفریده است یا یک جنسی ؟ آیا ” ذکوریت ” و ” انوثیت ” در حقوق و تکالیف اجتماعی راه یافته است یا از نظر طبیعت و در منطق تکوین و آفرینش ، حقوق یک جنسی است ؟

 

فهرست کتاب

پیشگفتار

مشکل جهانی روابط خانوادگی

مستقل باشیم یا از غرب تقلید کنیم ؟

جبر تاریخ

ما و قانون اساسی

عواطف مذهبی جامعه ایرانی

 

بخش اول – خواستگاری و نامزدی

خواستگاری و نامزدی

آیا خواستگاری مرد از زن اهانت به زن است ؟

غریزه مرد ، طلب و نیاز است و غریزه زن ، جلوه و ناز

مرد خریدار وصال زن است نه رقبه او

رسم خواستگاری یک تدبیر ظریفانه و عاقلانه . . .

اشتباه نویسنده چهل ماده در قانون مدنی

 

بخش دوم – ازدواج موقت

ازدواج موق

زندگی امروز و ازدواج موقت

جوان امروز و دوره بلوغ و بحران جنسی

کدامیک ؟ رهبانیت موقت یا کمونیسم جنسی یا ازدواج موقت ؟

ازدواج آزمایشی

راسل و نظریه ازدواج موقت

نکاح منقطع و تعدد زوجات

سرنوشت فرزندان در ازدواج موقت

انتقادات

ازدواج موقت و مسأله حرمسرا

علل اجتماعی حرمسراسازی

آیا تشریع ازدواج موقت برای تأمین هوسرانی است ؟

حرمسرا در دنیای امروز

منع خلیفه دوم از ازدواج موقت

حدیثی از علی علیه السلام

 

بخش سوم – زن و استقلال اجتماعی    

استقلال در انتخاب سرنوشت

شوهر دادن قبل از تولد

معاوضه دختران یا خواهران

پیغمبر اکرم دخترش زهرا را در انتخاب شوهر آزاد می‏گذارد

نهضت اسلامی زن ، سفید بود

مسأله اجازه پدر

مرد بنده شهوت است و زن اسیر محبت

 

بخش چهارم – اسلام و تجدد زندگی     

اسلام و تجدد زندگی ( ۱ )

مقتضیات زمان

اسلام و مقتضیات زمان

خصلت انطباق اسلام با زمان از نظر خارجیان

اشکالات

خود زمان با چه چیز منطبق می‏شود ؟

انطباق یا نسخ ؟

اسلام و تجدد زندگی ( ۲ )

جامدها و جاهلها

تمثیل قرآن

اسلام و تجدد زندگی ( ۳ )

راز و رمز تحرک و انعطاف در قوانین اسلامی

توجه به روح و معنی و بی تفاوتی نسبت به قالب و شکل

قانون ثابت برای احتیاج ثابت و قانون متغیر برای احتیاج متغیر

مسأله تغییر خط

طفیلیگری حرام است نه کلاه لگنی

مسأله اهم و مهم

قوانینی که حق وتو دارند

اختیارات حاکم

اصل اجتهاد

 

بخش پنجم – مقام انسانی زن از نظر قرآن          

مقام انسانی زن از نظر قرآن

فلسفه خاص اسلام از نظر حقوق خانوادگی

تساوی یا تشابه ؟

مقام زن در جهانبینی اسلامی

تشابه ، نه و تساوی ، آری

اعلامیه حقوق بشر فلسفه است نه قانون

فلسفه را با کوپن نمی‏توان اثبات کرد

نگاهی به تاریخ حقوق زن در اروپا

حیثیت و حقوق انسانی

نکات مهم مقدمه اعلامیه حقوق بشر

مقام و احترام انسان

تنزل و سقوط انسان در فلسفه‏های غربی

غرب درباره انسان دچار تناقض شده است

غرب هم خود را فراموش کرده و هم خدای خود را

 

بخش ششم – مبانی طبیعی حقوق خانوادگی        

مبانی طبیعی حقوق خانوادگی ( ۱ )

رابطه حقوق طبیعی و هدفداری طبیعت

حقوق اجتماعی

حقوق خانوادگی

مبانی طبیعی حقوق خانوادگی ( ۲ )

آیا زندگی خانوادگی طبیعی است یا قراردادی ؟

فرضیه چهارم دوره

زن در طبیعت

 

بخش هفتم – تفاوتهای زن و مرد

تفاوتهای زن و مرد ( ۱ )

تناسب است یا نقص و کمال ؟

نظریه افلاطون

افلاطون و ارسطو ، رو در روی یکدیگر

نظر دنیای امروز

دوگونگی‏ها :       

از لحاظ جسمی

از لحاظ روانی

از نظر احساسات به یکدیگر

تفاوتهای زن و مرد ( ۲ )

شاهکار خلقت

پیوندی بالاتر از شهوت

دو گونگی احساسات مرد و زن نسبت به هم

نظریه یک خانم روانشناس

نهضت عجولانه

نظریه ویل دورانت

 

بخش هشتم – مهر و نفقه

مهر و نفقه ( ۱ )

تاریخچه مهر

مهر در نظام حقوقی اسلام

نگاهی به تاریخ

فلسفه حقیقی مهر

مهر در قرآن

دوگونگی احساسات در حیوانات

هدیه و کادو در روابط نامشروع

معاشقه فرنگی از ازدواجش طبیعی‏تر است

مهر و نفقه ( ۲ )

رسوم جاهلیت که در اسلام منسوخ شد

سیستم مهری اسلام خاص خودش است

آیین فطرت

انتقادها

مهر و نفقه ( ۳ )

محجوریت زن فرنگی تا نیمه دوم قرن نوزدهم

چرا اروپا ناگهان استقلال مالی داد ؟

قرآن و استقلال اقتصادی زن

یک مقایسه

انتقاد و پاسخ

سه نوع نفقه

آیا زن امروز مهر و نفقه نمی‏خواهد ؟

رعایت جانب زن در مسائل مالی

فلسفه تبلیغ علیه نفقه

دولت به جای شوهر

آیا اعلامیه جهانی حقوق بشر به زن توهین کرده است ؟

 

بخش نهم – مسأله ارث

مسأله ارث

علل محرومیت زن از ارث

ارث پسر خوانده

ارث هم پیمان

زن ، جزء سهم الارث

ارث زن در ایران ساسانی

ایراد غرب پرستان

ایراد زنادقه صدر اسلام بر مسأله ارث

 

بخش دهم – حق طلاق

حق طلاق ( ۱ )

افزایش طلاق در زندگی جدید

طلاق در ایران

محیط طلاقزای امریکا

فرضیه‏ها

طلاق ( ۲ )

طلاقهای ناجوانمردانه

شایعه بی اساس

چرا اسلام طلاق را تحریم نکرد ؟

طلاق ( ۳ )

قوانین فطرت در مورد ازدواج و طلاق

مقام طبیعی مرد در حیات خانوادگی

نظر یک بانوی روانشناس

بنیانی که بر اساس عواطف بنا شده است

آنچه بنیان خانوادگی را استوار می‏سازد بیش از تساوی است

تساوی در فساد

طلاق ( ۴ )

طبیعت صلح خانوادگی با سایر صلحها جدا است

اسلام از هر عامل انصراف از طلاق استقبال می‏کند

سوابق خدمت زن در خانواده

طلاق ( ۵ )

حق طلاق ناشی از نقش خاص مرد در مسأله عشق است نه از مالکیت او

طلاق از آن جهت رهائی است که ماهیت طبیعی ازدواج تصاحب است

جریمه طلاق

حق طلاق برای زن به صورت حق تفویضی

طلاق قضائی

بن بستها

بن بست طلاق

نظر آیه الله حلی

شواهد و دلائل دیگر

نظر شیخ الطائفه

 

بخش یازدهم – تعدد زوجات

تعدد زوجات ( ۱ )

کمونیسم جنسی

نظریه افلاطون

چند شوهری

اشکال چند شوهری

تعدد زوجات

اسلام و تعدد زوجات

تعدد زوجات در ایران

علل تاریخی تعدد زوجات ( ۲ )

علت شکست چند همسری

شکست اشتراکیت جنسی

علل تاریخی تعدد زوجات ( ۳ )

عوامل جغرافیائی

وضع چند همسری در مغرب زمین

عادت ماهانه

محدود بودن دوره فرزندزائی زن

عوامل اقتصادی

عامل عدد و عشیره

فزونی عدد زنان بر مردان

بررسی علل و عوامل

حق زن در چند همسری

علل فزونی عدد زنان آماده به ازدواج از مردان

مقاومت بیشتر زن در برابر بیماریها

حق زن در چند همسری

نظریه راسل

از هر ده انگلیسی یکی . . .

تعدد زوجات ممنوع و همجنس بازی روا است !

آیا طبیعت مرد چند همسری است ؟

چند همسری عامل نجات تک همسری

چهره واقعی بحث

نیرنگ مرد قرن بیستم

بحران ناشی از محرومیت زنان بی شوهر

عکس العملهای مختلف در زمینه پدیده فزونی زن

اشکالات و معایب چند همسری

بررسی صحیح

از نظر روحی

از نظر تربیتی

از نظر اخلاقی

از نظر حقوقی

از نظر فلسفی

نقش اسلام در چند همسری

محدودیت

عدالت

مسأله بیم از عدم عدالت

حرمسراها

شرائط و امکانات دیگر

مرد امروز و تعدد زوجات

 

 

0 0 رای ها
شما هم امتیاز بدهید..
اشتراک در
اطلاع از
guest
17 نظر
قدیمی ترین
تازه‌ترین بیشترین واکنش نشان داده شده(آرا)
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
ساک دستی

تو زمینه ای که فعالیت میکنید جزو بهترین سایت ها هستید.

alaatv.com

اقا لینک مطلبو من پیدا نکردم.میشه
راهنماییم کنید؟

مدیریت سایت

در ابتدای مقاله لینک دانلود وجود دارد. کافی است روی لینک کلیک کنید تا دانلود آن شروع شود. لینک را تست کردیم. مشکلی برای دانلود ندارد.

skinhair.ir

وای خیلی خوبه ساییتون

اقا لینک مطلبو من پیدا نکردم.میشه راهنماییم
کنید؟

تور تایلند

اقا خیلی وبسایتتون عالیه

ثبت نام ماز

مطلب بسیار خوبی بود.ممنون

خرید بک لینک

سلام میشه لینک داخل مطلبو چک کنید.برای من مشکل داشت.ممنون

buy-backlinks.rozblog.com

سلام.وبسایت زیبایی دارید.خیلی خیلی ممنون

سلام.وبسایت خیلی خوبی دارید.خیلی زحمت میکشید بابتش و ازین بابت کمال تشکر رو دارم

بک لینک ارزان

اقا خیلی وبسایتتون عالیه

buy-backlink.tebyan.net

اقا خیلی وبسایتتون عالیه

timecode.ir

سلام.خواستم بابت وبسایت خوبتون ازتون تشکر کنم و
امیدوارم باعث ایجاد انگیزه براتون بشه

تو زمینه ای که فعالیت میکنید جزو
بهترین سایت ها هستید.

ertebatat.ratablog.com

سلام.ممنون .خیلی خوب بود.از دست اندرکاران وبسایت به این خوبی سپاسگزارم

وازکتومی

اقا خیلی وبسایتتون عالیه

followermax.com

بهترین وبسایتی که تاحالا دیدم.ازتون
متشکرم

دکمه بازگشت به بالا
17
0
افکار شما را دوست دارم، لطفا نظر دهیدx
()
x