مطالعات متفرقه (خارج از سیر مطالعاتی)

مأخذ شناسی پژوهش های کلامی در غرب

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۲ – شماره ۱۹ (از صفحه ۱۴۱ تا ۱۹۸)
مأخذ شناسی پژوهش های کلامی در غرب (۵۸ صفحه)
هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۲ – شماره ۱۹ (صفحه ۱۴۱)


‌ ‌‌‌هـر‌ پژوهشی در گرو مراجعه محقق به تحقیقات و مطالعات مرتبط با تحقیق وی است‌. به‌ عـبارت‌ دیـگر، مـهم‌ترین مسئله هر تحقیق، آشنایی با منابع اصلی و کارهای انجام شده در آن موضوع‌ است. گستره پرتنوع مـطالعات اسلامی در حوزه کلام اسلامی، و غنایی که این پژوهش‌ها‌ علی‌رغم برخی کاستی‌ها و گاه‌ خـصومت‌ها‌ دارند، امری است کـه مـحققانِ این حوزه را به تأمل در دستاوردها و تحقیقات غربیان وامی‌دارد. کتاب‌شناسی ذیل، کاری است ناتمام در گردآوری این پژوهش‌ها که از سال‌ها قبل دغدغه صاحب این‌ قلم بوده است. تلاش در کار فعلی معطوف به گـردآوری اطلاعات موجود در Index Islamicusــ معتبرترین مأخذ کتاب‌شناسی در قلمرو مطالعات اسلامی در جهان غرب ــ بوده است. البته بخش‌ قابل‌ توجهی از این داده‌ها به فرانسه یا آلمانی است و نگارنده عمدتا به مقالات و آثار انگلیسی اکتفا کـرده و امـیدوار است در آینده بتواند با ذکر فشرده‌ای از متن مقالات، ذکر مشخصات‌ آثار‌ ترجمه‌شده و تألیفات عرب‌زبان‌ها در این حوزه‌ها و ذکر برخی اطلاعات جانبی صورت کامل‌تری از این اثر را به انجام برساند. در این فهرست، از ذکـر مـقالات فلسفی به دلیل اینکه‌ هاینس‌ دایبر در این حوزه اثری را ارائه کرده، صرف‌نظر شده است.(۱)

______________________________

۱٫ علاقه‌مندان برای فهرست مقالات فلسفی می‌توانند به اثر دایبر که با مشخصات زیر منتشر شده، مـراجعه کـنند.ک

Hans‌ Daiber‌, Bibliography‌ of Islamic Philosophy, Vol. 1: Alphabetical‌ List‌ of‌ Publications, Lieden: E. J. Brill, 1999; Vol.2: Index of Names, Terms and Topics, Leiden: E. J. Brill, 1999.Á

هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۲ – شماره ۱۹ (صفحه ۱۴۲)


۳۲) Binyamin Abrahamov, Anthropomorphism & Interpretation of‌ the‌ Qur‌””an in the The theology of al‌-Qasim‌ ibn Ibrahim Kitab al-Mustarshid. Leiden: E. J. Brill, 1996. xvii+152pp.

(تشبیه و تفسیر قرآن در نظریات کلامی قاسم بن ابراهیم‌ و کتاب‌ المسترشدِ‌ او)

[بنیامین آبراهامُف دانش‌آموخته دانشگاه حبرو است و پایان‌نامه وی تصحیح‌ رسائل امام قاسم‌بن ابراهیم رسی (متوفی ۲۴۶ق) است.]

۳۳) ————, The Theological Epistles of al-kasim ibn Ibrahim (in‌ Hebrew‌)

(رساله‌های‌ کلامی قاسم بـن ابـراهیم)

۳۴) ————, Al-Kasim B. Ibrahim on The Proof‌ of‌ God””s Existence (Kitab al-Dalil al-Kabir), Leiden: E.J. Brill, 1990, xiii+201pp.

(بـرهان قاسم بن‌ ابراهیم‌ بر‌ وجـود خـدا «کـتاب الدلیل الکبیر»)

۳۵) ————, An Isma`ili epistemology: the case‌ of‌ Al‌-Da`i al-Mutlaq `Ali b. Muhammad b. al-Walid, Journal of Semitic Studies, 41 ii, 1996‌, pp‌.۲۶۳‌-۲۷۳٫

(معرفت‌شناسی اسماعیلی: مطالعه موردی درباره داعی مطلق علی بن محمد بن ولید)

۳۶‌)————,The‌ Bi-la kayfa doctrine and its foundations in Islamic theology, Arabica, 42 iii‌, ۱۹۹۵‌, pp‌.۳۶۵-۳۷۹٫

(عقیده بلا کیف و مبانی آن در کلام اسلامی)

۳۷)————,`Abbad ibn Sulayman‌ on‌ God””s transcendence, some notes, Der Islam, 71 i, 1994, pp.109-120.

(نـکاتی‌ دربـاره‌ دیـدگاه‌ عباد بن سلیمان در باب تعالی خدا)

۳۸)————,`Abd al-Jabbar””s theory of divine‌ assistance‌ (lutf), Jerusalem studies in Arabic and Islam, 16, 1993, pp.41-58‌.

(نظریه‌ قـاضی‌ عـبدالجبار در باب لطف)

۳۹)————,Al-Ghazali””s supreme way to know God, Studia Islamica‌, ۷۷‌, ۱۹۹۳‌, pp.141-168.

(برترین راه شناخت خدا از نظر غزالی)

۴۰)————,Ibn‌ Taymiya‌ and the doctrine of `ismah, Bulletin of the Henry Martyn

هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۲ – شماره ۱۹ (صفحه ۱۴۳)


Institute of Islamic Studies, 12 iii‌-iv‌, ۱۹۹۳, pp.21-30.

(ابن تیمیه و عقیده عصمت انبیاء)

۴۱)————,Necessary knowledge‌ in‌ Islamic theology, British Journal of Middle Eastern‌ Studies‌, ۲۰‌, ۱۹۹۳, pp.20-32.

(علم ضروری در‌ کلام‌ اسلامی)

۴۲)———–,The appointed time of death (agal) according to `Abd al-Gabbar‌: annotated‌ translation of Al-Mugni vol‌. ×I, pp‌.۳-۲۶, Israel‌ oriental‌ studies‌, ۱۳, ۱۹۹۳, pp.7-38.

(اجل‌مسمّی بر‌ طـبق‌ تـعالیم قـاضی عبدالجبار: ترجمه و شرح بخشی از جلد یازدهم کتاب المغنی فی‌ ابـواب‌ التوحید)

۴۳)———–,Fakhr al-Din al‌-Razi on God””‌s knowledge‌ of the particulars, Oriens, 33‌, ۱۹۹۲‌, pp.133-155.

(نظر فخرالدین رازی در باب علم خدا به جزئیات)

۴۴‌)———–,Ibn‌ Taymiyya on the agreement of‌ reason‌ with‌ tradition, Muslim World‌, ۸۲‌ iii-iv, 1992, pp‌.۲۵۶‌-۲۷۳٫

(دیدگاه ابن‌تیمیه در باب سازگاری عقل و نقل)

۴۵)———–,Ibn Sina””s influence on‌ Al‌-Ghazali””s non-philosophical works, Abr‌-Nahrain‌, ۲۹, ۱۹۹۱‌, pp‌.۱-۱۷‌.

(تأثیر ابن سینا در‌ آثـار غـیر فـلسفی غزالی)

۴۶)———–,Al-Ghazali””s theory of causality, Studia Islamica, 67, 1988‌, pp‌.۷۵-۹۸٫

(نظریه غزالی در باب‌ علیت‌)

۴۷‌)———–,The‌ Tabaristani‌””s question: edition‌ and‌ annotated translation of one of al-Kasim ibn Ibrahim””s epistles, Jerusalem Studies in Arabic and‌ Islam‌, ۱۱‌, ۱۹۸۸, pp.16-54.

(مسئله طبرستانیه: تصحیح‌ و ترجمه‌ و شرح‌ یـکی‌ از‌ رسـائل‌ قاسم بن ابراهیم رِسّی)

۴۸)———–,Al-Kasim Ibn Ibrahim””s theory of the Imamate, Arabica, 34, 1987, pp.80-105.

نظریه قاسم بن ابراهیم رَسّی در باب‌ امامت

۴۹)———–,The Barahima””s enigma: a search for a new solution, Welt des Orients, 18, 1987, pp.72-91. [Islamic & Jewish attitudes to the Brahmans.]

(شبهه براهمه: در جست‌وجوی پاسخی‌ جـدید‌)

هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۲ – شماره ۱۹ (صفحه ۱۴۴)


۵۰)———–,Al-Kasim Ibn Ibrahim””s argument from design, Oriens,29-30, 1986, pp.259-284.

(اسـتدلال قـاسم بن ابراهیم رسّی در باب برهان نظم)

۵۱)———-,A re-examination of‌ Al‌-Ash`ari””s theory of kasb according to Kitab al-luma`, Journal of the Royal Asiatic Society, 1989 ii, pp.210-221.

(بازنگری‌ درباره‌ نظریه کسب ابوالحسن اشـعری بـر‌ اسـاس‌ کتاب اللمع)

۵۲) M. Allard, Un philosopher theologien: Muhammad b. Yusuf al-””Amiri, Rev. hist. rel, 187 (1975), pp.59-69.

(متکلم ـ فیلسوفی ناشناخته: محمد‌ بن‌ یوسف العمیری)

۵۳)———–,Un‌ pamphlet‌ contre al-As`ari, Bulletin d””Etudes orientales, 23 (1970), pp.129-165.

(رساله‌ای در ردّ ابوالحسن اشعری)

۵۴)————-,Language et theologie musulmane, Travaux et jours, 12 (1964), pp.63‌-۸۱‌.

(زبان در کـلام اسـلامی)

۵۵) Nejla M. Abu-Izzeddin, The Druzes, A New Study of Their History, Faith and Society, Leiden: E. J. Brill, 1984.

تـحقیقی جدید درباب تاریخ، دین و جامعه دروزی، [متن عربی‌: نجلاء‌ ابوعزالدین، الدروز‌ فی التاریخ، بیروت، ۱۹۹۰].

۵۶) Qeyamuddin Ahmad, The Wohhabi Movement in India, 2nd ed. New DEhli: Manohar‌, ۱۹۹۴, pp. 352.

(جنبش وهـابی در هـند)

۵۷)Mohammad Ali Amir‌-Moezzi‌, Contribution‌ a la typologie des rencontres avec l””Imam cache. (Aspects de l””imamologie duodecimaine II), Journal Asiatique, 284‌ i, ‌‌۱۹۹۶‌, pp.109-135.

(سنخ‌شناسی امامان شیعه (ابعادی از امام‌شناسی))

۵۸)————,Notes sur deux‌ traditions‌ “heterodoxes‌” imamites, Arabica, 41 i, 1994, pp.127-133.

(نکاتی در باب دو حدیث شاذّ امامی)

۵۹‌)————-,The divine guide in early Shi`ism: the sources of esotericism in Islam‌, D.

هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۲ – شماره ۱۹ (صفحه ۱۴۵)


Streight (Translator), Albany (USA‌): State‌ University of New York Press, 1994, pp.279. [Translation of Guide divin dans le shi`isme originel]

(هدایت الاهی در تـشیع نـخستین: مـنابع باطنی‌گری در اسلام)

۶۰)————-, Al-Saffar al-Qummi‌ (m. 290/902-3) et son Kitab Basa””ir al-darajat, Journal Asiatique, 280 iii-iv, 1992, pp.221-250. [On the Imams.]

(محمد بن حسن صفار قمی (متوفی ۲۹۰ق/ ۹۰۲ ـ ۹۰۳‌م) و کتاب‌ بصائر الدرجات [درباره ائمه])

۶۱)————,Relations with unbelievers in Islamic theology, We believe in One God, Edited by A. Schimmel. and A. Falaturi, London, 1979, pp.101-111

(رابـطه بـا کافران در‌ کلام‌ اسلامی)

۶۲)————-,The first As””arites”” conception of evil and the devil, M””el. Henry Corbin, Tehran, 1977, pp.177-189.

(نخستین تلقی اشعریان از شر و شیطان‌)

۶۳‌) Said Amir Arjomand, The consolation of theology: absence of the Imam and transition from chiliasm to law in Shi`ism, Journal of Religion, 76 iv, 1996, pp.548-571‌.

(تسلی‌ کلام‌: غیبت امام و گـذار از افـسردگی‌ بـه‌ فقه‌ در تشیع)

۶۴)————–,The crisis of the Imamate and the institution of occultation in Twelver, Shi`ism: a sociohistorical perspective, International Journal‌ of‌ Middle‌ East Studies, 28 iv, 1996, pp.491-515‌.

(بحران‌ امامت و بنیانگذاری غیبت در تشیع دوازده امامی: بُعد جامعه ـ تاریخ شناسانه)

۶۵)————–,`Abd Allah ibn al-Muqaffa` and the‌ `Abbasid‌ revolution‌, Iranian studies, 27 i-iv / 1994, 1995, pp.9-36.

(عبدالله بن‌ مـقفع و انـقلاب عباسیان)

۶۶)————-,Shi`ism, authority, and political culture, Authority and political culture in Shi`ism, Albany‌: State‌ University‌ of New York Press, 1988, pp.1-22.

(تشیع، مرجعیت و فرهنگ سیاسی‌، مرجعیت‌ و فرهنگ سیاسی در تشیع)

۶۷)————–,The shadow of God and the hidden Imam: religion, political order‌ and‌ social‌ change in Shi`ite Iran from the beginning to 1890, Publications of‌ the‌ Centre‌

هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۲ – شماره ۱۹ (صفحه ۱۴۶)


for Middle Eastern Studies, Chicago: University of Chicago Press , 1984, pp.356.

(سایه خدا‌ وامـام‌ غـایب‌: دیـن، نظم سیاسی و تغییرات اجتماعی در ایران شیعی از آغاز تا سال ۱۸۹۰ میلادی‌)

۶۸‌)Mahmoud Ayoub, The Islamic concept of justice, Nimat Hafez, Islamic identity and the‌ struggle‌ for‌ justice, Gainesville: University Press of Florida, 1996, pp.19-26.

(مفهوم اسلامی عدالت)

۶۹‌)————–, Divine‌ preordination and human hope: a study of the concept of bada` in Imami Shi‌`i tradition‌, Journal‌ of the American Oriental Society, 106, 1986, pp.623-632.

(تقدیر الاهـی و امـید انـسانی: مطالعه‌ای‌ در‌ باب مفهوم بداء در سنّت شیعه)

۷۰)——-,The word of God in‌ Islam‌, Greek‌ Orthodox Theological Review, 31, 1986, pp.69-78.

(کلام خدا در اسلام)

۷۱)————-,The word‌ of‌ God‌ and the voices of humanity, J Hick (Editor) Hasan Askari (Editor), The experience‌ of‌ religious diversity, Aldershot: Gower, 1985, pp.53-65.

(سخن خدا و صـداهای بـشریّت)

۷۲)M. M. Bar-Asher and‌ A. Kofsky‌, A tenth-century Nusayri treatise on the duty to know the mystery of‌ divinity‌, A. Kofsky, Bulletin of the School of Oriental‌ and‌ African‌ Studies, 58 ii, 1995, pp.243-250‌.

(رساله‌ای‌ نُصیری از قرن دهم میلادی در باب تکلیفِ آگاهی از سرّ الوهیت)

۷۳‌)———,An‌ early Nusayri theological dialogue on‌ the‌ relation between‌ the‌ ma‌`na and the ism,A. Kofsky, Le‌ Museon‌, ۱۰۸ i-ii, 1995, pp.169-180.

(رساله کهن نُصیری در گفت‌وگوهای کلامی‌ در‌ بـاب رابـطه معنی و اسم) [متن عربی‌ و ترجمه انگلیسی مسائل علی‌ بن‌ عبدالله بن هـارون الصـائغ].

۷۴‌)——–,The‌ Nusayri doctrine of `Ali””s divinity and the Nusayri trinity according to an‌ unpublished‌ treatise from the 7th/13th‌ century‌, A. Kofsky‌, Der Islam, 72‌ ii‌, ۱۹۹۵, pp.258-292‌.

(عقیده‌ نُصیری در باب الوهیت علی [علیه‌السلام] و تـثلیث نـُصیری بـر طبق رساله منتشر نشده نُصیریه‌ از‌ قرن هـفتم هـجری / سیزدهم میلادی)

۷۵‌)——-,Variant‌ readings and‌ additions‌ of‌ the Imami-Si`a to‌ the Quran, Israel oriental studies, 13, 1993, pp.39-74.

(قرائات مختلف و افزوده‌های شیعه به‌ قرآن‌)

هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۲ – شماره ۱۹ (صفحه ۱۴۷)


۷۶)———,Deux traditions heterodoxes dans les‌ anciens‌ commentaires‌ imamites‌ du‌ Coran, Arabica, 37‌, ۱۹۹۰‌, pp.291-314.

(دو حدیث شاذ در تفاسیر کهن امـامیه)

۷۷) M. Bernard, La critique de la‌ notion‌ de‌ nature (tab””) par le kalam, Studia‌ Islamica‌, ۵۱‌ (۱۹۸۰‌), pp‌.۵۹‌-۱۰۵

(نـقد مفهوم طبع در کلام)

۷۸)——,La notion de ””ilm chez les premiers Mu`tazilites, Studia Islamica, 36 (1972), pp.23-45.

(مفهوم عـلم بـراساس‌ عقاید مـعتزلیان)

۷۹)——,La notion de ””ilm chez les premiers Mu`tazilites, Studia Islamica, 37 (1973), pp.27-56.

(مـفهوم عـلم جزئی بر اساس عقاید معتزلیان)

۸۰) C. E. Bosworth, Al‌-Khwarazmi‌ on various faiths and sects, chiefly Iranian”, Iranica Varia: papers in honor of Professor Ehsan Yarshater Acta Iranica, Leiden: Brill , 1990, pp.10-19.

(نـوشته خـوارزمی در باب ادیان‌ و فرق‌ مختلف به ویژه ادیان ایرانی)

۸۱)——–,Al-Hwarazmi on theology and sects: the chapter on kalam in the Maf-atih al-””ulum‌, Bulletin‌ d””Etudes orientales, 29 (1977‌), pp‌.۸۵-۹۵٫

(نوشته خوارزمی در باب کـلام و فـرق: فصل مربوط به کلام در مفاتیح العـلوم)

۸۲)——-,The rise of the Karamiyyah in Khurasan, Muslim‌ World‌, ۵۰ (۱۹۶۰), pp.5-14‌.

(ظهور‌ کرامیه در خراسان)

۸۳)R. Brunschvig, Mu`tazilisme et Optimum (al-aslah), Studia Islamica, 39 (1974), pp.5-23.

(دیـدگاه مـعتزله در باب اصلح)

۸۴)——–,Rationalite et tradition dans l””analogie juridico‌-religieuse‌ chez le mu`tazilite `Abd al-Gabbar, Arabica, 19 (1972), pp.213-221.

(درباره دیدگاه‌های قـاضی عـبدالجبار معتزلی)

۸۵)——-,Pour ou contre la logique grecque chez les theologiens-juristes de‌ l””‌Islam: Ibn‌ Hazm, al- Ghazali, Ibn Taimiya, Oriente e Occidente nel medioevo, 1971, pp.185-227.

(درباره موضع متکلّم ـ فقیهان‌ اسلام نسبت به منطق یونان: ابن‌حزم، غزالی، ابـن‌تیمیه)

هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۲ – شماره ۱۹ (صفحه ۱۴۸)


۸۶)——–,Encore sur‌ la‌ doctrine‌ du Mahdi Ibn Tumart, Folia Orientalia, 12 (1970), pp.33-40.

(دربـاره نظریه مهدی ابن تومرت)

۸۷‌)——-,‌‌Los‌ teologos-juristas del Islam en pro o en contra de la logica griega: Ibn‌ Hazm‌, al‌-Gazali, Ibn Taymiyya, al-Andalus al-Andalus, 35 (1970), pp.143-177.

(دربـاره مـوضع مـتکلّم‌ ـ فقیهان اسلام نـسبت بـه منطق یونان: ابن‌حزم، غـزالی، ابـن‌تیمیه)

۸۸) ——-,Devoir et pouvoir‌. Histoire d””un probleme‌ de‌ theologie musulmane, Studia Islamica, 20 (1964), pp.5-46.

(درباره کلام اسلامی)

۸۹)——–,Averroes juriste, Etudes d””Orientalisme Levi-Provencal, 1 (1962), pp.35-68.

(درباره ابن‌رشد)

۹۰)———,Mu`taxilisme et As`arisme‌ a Bagdad, Arabica, 9 (1962), pp.345-356.

(معتزلیان و اشاعره بغداد)

۹۱)——-,Sur la doctrine du Mahdi ibn Tumart, Arabica, 2 (1955), pp.137-149.

(درباره نظریه مهدی ابن تومرت)

۹۲)———–,L””argumentation d””‌un‌ theologien musulman du × siecle contre le Judaisme, Homenaje a Millas-Vallicrosa, I, (1954), pp.225-241.

(اسـتدلالهای مـتکلمان مسلمان بر ضد یهودیان)

۹۳)——,Les usul al-fiqh imamites a leur stade ancien et‌ ×I siecles‌), Le Shi””isme imamite, 1968 (1970), pp.201-213

(درباره اصـول فـقه امامیّه)

۹۴) R. P. Buckley, The Early Shiite Ghulah, Journal of Semetic Studeis, 42/ii, 1991, pp. 301‌-۳۲۵‌.

(نـخستین غـلات شـیعه)

۹۵) M. Ali Buyukkara, The Sci`ism in The Party of Musa Al-Kazem And The Emergence of The Waqifa, Arabica, xlvii, pp. 78-99

(تشیع در‌ عهد‌ امام‌ مـوسی کاظم و ظهور واقفه) محمدعلی‌ بیوقره‌ متخصص‌ در تاریخ تشیع است که پایان‌نامه دکتری خود را درباره جـنبش‌های شـیعی در زمان امام موسی کاظم و امام رضـا عـلیهماالسلام نـوشته‌ اسـت‌.)

هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۲ – شماره ۱۹ (صفحه ۱۴۹)


۹۶‌) N. Calder, The Barahima: literary construct and historical reality‌, Bulletin‌ of the School of Oriental and African Studies, 57 i, 1994, pp.40-51. [Muslim historiography of Hindu Brahmins.]

(بـراهمه‌: ساخت‌ ادبی‌ و واقـعیت تـاریخی)

۹۷)——–,The significance of the term imam in‌ early Islamic jurisprudence, Zeitschrift fur Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften, 1, 1984, pp.253-264.

(اهمیت اصطلاح امام در‌ ادوار‌ نخستین‌ فقه اسلامی)

۹۸) Mustafa Ceric, Roots of Synthetic Theology in Islam‌: A Study‌ of The Theology of Abu Mansur Al-Maturidi (d. 333/944), ISTAC, Kualalumpur, 1995, pp. vii+276‌.

(ریشه‌های‌ کلام‌ تلفیقی در اسلام: پژوهشی درباره دیدگاه‌های کلامی ابومنصور مـاتریدی)

۹۹)M. Cook, “On‌ the‌ origins‌ of Wahhabism”, Journal of the Royal Asiatic Society, Third Series, 2, 1992, pp.191-202‌.

(در‌ بـاب‌ خـاستگاه وهابیت)

۱۰۰)——–,The provenance of the Lam` al-Shihab fi sirat Muhammad Ibn‌ `Abd‌ al-Wahhab, Journal of Turkish Studies, 10, 1986, pp.79-86.

(اصل و منشأ‌ کتاب‌ لمع‌ الشهاب فـی سـیره مـحمد بـن عـبدالوهاب)

۱۰۱)———,Activism and quietism in Islam: the case‌ of‌ the early Murji””a, A S (Editor) Ali E (Editor), Islam and power, London: Croom Helm‌, ۱۹۸۱‌, rpp‌. ۱۹۸۲, pp.15-23.

(قـیام و قعود در اسلام: مطالعه موردی مرجئه نخستین)

۱۰۲)———-,Early Muslim‌ dogma‌: a source-critical study, Cambridge: Cambridge University Press, 1981, pp.242.

(عقاید مسلمانان‌ نخستین‌: مطالعه‌ انتقادی منبع)

۱۰۳)——-,The origins of Kalam, Bulletin of the School of Oriental and African‌ Studies‌, ۴۳‌ (۱۹۸۰), pp.32-43

(خاستگاه‌های علم کلام)

۱۰۴)Hanri Corban,The Isma‌””‌ili response to the polemic of Ghazali, Isma””ili contributions to Islamic culture, Edited by‌ S. H. Nasr‌. Tehran. 1977, pp.67-98

(پاسخ اسماعیلیان به مجادله غزالی)

۱۰۵)——–,Theologoumena‌ Iranica‌, Studia Iranica, 5 (1976), pp.225-235

(متکلمان‌ ایرانی‌)

هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۲ – شماره ۱۹ (صفحه ۱۵۰)


۱۰۶‌)——-,Sur la notion de `walayat”” en‌ Islam‌ shi””ite,Normes et valeurs dans l””Islam contemporain, 1966, pp.38‌-۴۷‌

(نکاتی درباره مفهوم ولایت در‌ اسـلام‌ شیعی)

۱۰۷‌)———,Sayyed‌ Haydar‌ Amoli (VIIIe siecle) theologien sh””‌ite‌ du soufisme, Melanges H. Masse, 1963, pp.72-101.

(سید حیدر آملی (متوفای‌ قرن‌ هشتم هجری)، متکلم و صوفی شیعی)

۱۰۸‌)——–,Une grande figure du‌ shi‌””isme iranien Mir Damad‌, Orientalia‌ Romana, 1, 1958, pp.23-49.

(میرداماد شخصیت برجسته شیعی و ایرانی)

۱۰۹)———,Le `Kitab‌ Jami‌”” al-Hikmatain”” de‌ Nasir‌-e Khosraw‌ (Summary), 22 Cong‌. Or‌. ۱۹۵۱, II (1957), pp‌.۲۴۱‌-۲۴۲٫

(خلاصه‌ای از کتاب جامع الحکمتین اثر ناصر خسرو)

۱۱۰)———–,Confessions extatiques de Mir‌ Damad‌, maitre de theologie a Ispahan (ob.1041‌/۱۶۳۱‌-۱۶۳۲), Mel‌. L. Massignon‌, ۱, ۱۹۵۶‌, pp.331-378.

(درباره‌ میرداماد)

۱۱۱)Patrishia Crone,`Even an Ethiopian slave””: the transformation of a Sunni tradition, Bulletin‌ of‌ the School of Oriental and African‌ Studies‌, ۵۷‌ i, 1994‌, pp‌.۵۹-۶۷٫[By‌ Kharijis‌.]

(ولو کان عبدا حبشیا؛ نقل یـک حـدیث سنی از منظر خوارج)

۱۱۲)—–,Islam, Judaeo-Christianity and‌ Byzantine‌ iconoclasm‌, Jerusalem studies in Arabic and Islam, 2, 1980‌, pp‌.۵۹‌-۹۵‌.

(اسلام‌، یهودیت‌ و مسیحیت و شمایل پرستی بیزانسیان)

۱۱۳)Farhad Daftary, Diversity in Islam: communities of interpretation, Azim A, The Muslim almanac: a reference work on the history, faith, culture, and peoples of‌ Islam, Detroit: Gale Research Inc., 1996, pp.161-173. [Early sects & divisions.]

(افتراق در اسلام: جوامع تفسیری)

۱۱۴)———,Hasan-i Sabbah and the origins of the Nizari Isma`ili movement‌, Mediaeval‌ Isma`ili history and thought, Cambridge: Cambridge University Press, 1996, pp.181-204.

(حسن صباح و خاستگاه‌های حرکت اسماعیلی نزاری)

هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۲ – شماره ۱۹ (صفحه ۱۵۱)


۱۱۵)——,Isma`ilis and Isma`ili studies, Mediaeval Isma`ili‌ history‌ and thought, Cambridge: Cambridge University Press, 1996, pp.1-18.

(اسماعیلیه و مطالعات اسماعیلیه)

۱۱۶),——-The Assassin legends: myths of the Isma””ilis, London‌: Tauris‌, ۱۹۹۴, pp.213.

(افسانه حشاشین‌: اسطوره‌های‌ اسماعیلیان)

۱۱۷)—-,A major shi`ism in the early Isma`ili movement , Studia Islamica, 77, 1993, pp.123-139.

(دودستگی در جنبش اسـماعیلیه نـخستین)

۱۱۸‌)——,Persian‌ historiography of the early‌ Nizari‌ Isma`ilis, Iran, 30, 1992, pp.91-97.

(تاریخ‌نگاری فارسی اسماعیلیان نزاری کهن)

۱۱۹)——–,The earliest Isma`ilis, Arabica, 38, 1991, pp.214-245.

(اسماعیلیان نخستین)

۱۲۰)——–,Professor Asaf A.A.Fyzee‌ (۱۸۹۹‌-۱۹۸۱), Arabica, 31, 1984, pp.327-330.

(پرفسور آصف علی‌اصغر فیضی)

۱۲۱)Hans Daiber, The Ismaili background of Farabi””s political philosophy – Abu Hatim ar-Razi as a forerunner of Farabi‌, Gottes‌ ist der‌ Orient, Gottes ist der Okzident: Festschrift fur Abdoldjavad Falaturi zum 65. Geburtstag Kolner Veroffentlichungen zur Religionsgeschichte Cologne‌: Bohlau , 1991, pp.143-150.

(پیش‌زمینه‌های اسماعیلیِ فلسفه سیاسی فارابی: ابوحاتم‌ رازی‌ طلایه‌دار‌ فارابی)

۱۲۲)——,Anfange muslimischer Theologie im Lichte eines neuen Textes von Wasil Ibn `Ata””, Adel Sidarus ‌‌Islao‌ e Arabismo na peninsula iberica: Actas do ×I Congresso da Uniao Europeia de Arabistas e Islamologos‌ (Evora‌-Faro‌-Silves … 1982). Evora: Universidade de Evora, 1986, pp.383-391.

(درباره عقاید اعـتزالیِ واصـل بن‌ عطاء)

۱۲۳)———,The ruler as philosopher: a new interpretation of al-Farabi””s view‌, Mededeelingen der Koninklijke Nederlandse‌ Akademie‌ van Wetenschappen Amsterdam: North Holland , 1986, pp.21.

(فیلسوف ـ حاکم: تـفسیری جـدید از نظر فارابی)

۱۲۴)——,Der Siwan al-Hikma und Abu Sulaiman al-Mantiqi as-Sigistani in der Forschung, Arabica‌, ۳۱, ۱۹۸۴, pp.36-68.

(صوان‌الحکمه و ابوسلیمان المنطقی السجستانی)

هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۲ – شماره ۱۹ (صفحه ۱۵۲)


۱۲۵)——-,The creed (`aqida) of the Hanbalite Ibn Qudama al-Maqdisi: a newly discovered text, Wadad al-Qazi, Studia Arabica et Islamica, Festschrift‌ for‌ Ihsan `Abbas on his sixtieth birthday , Beirut: American University of Beirut, 1981, pp.105-125.

(درباره عقائد ابن قدامه مقدسی حنبلی)

۱۲۶)D. M. Donaldson, The Shiah doctrine of the Imamate, I Edge‌, Islamic‌ law and legal theory. The International Library of Essays in Law & Legal Theory: Legal Cultures Aldershot: Dartmouth , 1996, pp.461-470. [Article originally published in 1931.]

(عقیده شیعیِ‌ امامت‌)

۱۲۷)——-,The Shiah doctrine of the Imamate, Muslim World, 21 (1931), pp.14-23.

(عقیده شیعیِ امامت)

۱۲۸)J. Eliash, The Ithna`Ashari-Shi`i juristic theory of political and legal‌ Authority‌, Islamic‌ law and legal theory, The‌ International‌ Library‌ of Essays in Law & Legal Theory: Legal Cultures Aldershot: Dartmouth , 1996, pp.471-484. [Article originally published in 1969.]

(نظریه‌ فقهی‌ اثناعشریه‌ در باب مرجعیت سـیاسی و فـقهی)

۱۲۹)——–,On the‌ genesis‌ and development of the Twelver-Shi`i three-tenet Shahadah, Der Islam, 47 (1971), pp.265-272.

(درباره پیدایش و گسترش‌ شـهادت‌ ثـالثه‌ در تشیع دوازده امامی)

۱۳۰)——–,The Si””ite Qur‌””an. A reconsideration of Goldziher””s interpretation, Arabica, 16 (1969), pp.15-24.

(قرآن شیعه: بازنگری در تفسیر‌ گلدزیهر‌)

۱۳۱‌) A. K. Ennami, A description of new Ibadi manuscripts from North Africa, Journal of‌ Semitic‌ studies, 15 (1970), pp63-87.

(وصف نسخه‌های جدید اباضی از آفریقای شمالی)

۱۳۲)Toufic Fahd, Ga‌`far‌ as‌-Sadiq et la tradition scientifique arabe, Le Shi””isme imamite, 1968‌ (۱۹۷۰‌), pp‌.۱۳۱-۱۴۲

([امام] جعفر صادق در سنّت علمی عرب)

۱۳۳) Majid Fakhry, The ontological‌ argument‌ in‌ the Arabic tradition: the case of Al-Farabi, Studia Islamica, 64, 1986, pp.5-17‌, Reprinted‌ in idem, Philosophy, dogma

هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۲ – شماره ۱۹ (صفحه ۱۵۳)


and the impact of Greek thought in Islam, Aldershot‌: Variorum‌, ۱۹۹۴‌.

(برهان وجودی در سنّت عرب)

۱۳۴)———-, The subject – matter of metaphysics: Aristotle and Ibn‌ Sina‌ (Avicenna), in, Islamic theology and philosophy: studies in honor of G. F. Hourani, Albany (USA‌): State‌ University‌ of New York Press, 1984, pp. 137-147; 299-300.

(موضوع ـ مسئله متافیزیک: ارسطو و ابن‌سینا‌)

۱۳۵‌)———-, A history of Islamic philosophy, 2nd ed. London: Longman, 1983, pp.394.

(تاریخ‌ فـلسفه‌ اسـلامی‌)

۱۳۶)———-, The Mu””tazilite view of man, Recherches d””islamologie. Recueil d””articles offert‌ a G. Anawati‌ et‌ L. Gardet par leurs collegues et amis, Louvain 1977, pp.107-121. reprinted‌ in‌ idem, Philosophy, dogma and the impact of Greek thought in Islam, Aldershot: Variorum, 1994.

(دیدگاه معتزله‌ در‌ باب انسان)

۱۳۷)———-, Philosophy and scripture in the theology of Averroes, Mediaeval‌ Studies‌, ۳۰ (۱۹۶۸), pp.78-89.

(فلسفه و کتاب‌ مقدس‌ در‌ نظرگاه کلامیِ ابن‌رشد)

۱۳۸)———-, The classical Islamic‌ arguments‌ for the existence of God, Muslim World, 47 (1957), pp.133-145. reprinted‌ in‌ idem, Philosophy dogma and the‌ impact‌ of Greek‌ thought‌ in‌ Islam, Aldershot: Variorum, 1994.

(برهان‌های اسلامیِ‌ سنّتی‌ برای اثبات وجود خدا)

۱۳۹)———-, Some paradoxical implications of the Mu””‌tazilite‌ view of free will, Muslim Word‌, ۴۳ (۱۹۵۳), pp.95‌-۱۰۹‌.

(برخی از لوازم تناقض نمون‌ دیدگاه‌ معتزله در باب اراده آزاد)

۱۴۰)R. M. Frank, “Lam yazal” as a formal term in‌ Muslim‌ theological discourse Melanges de l””‌institut‌ dominicain‌ d””etudes orientales‌ du‌ Caire, 22, 1995, pp‌.۲۴۳‌-۲۷۰٫

(«لم‌یزل» اصطلاحی رسمی در گفتمان کلام اسلامی)

۱۴۱)———,Al-Ghazali and the Ash‌`arite‌ School, Duke Monographs in Medieval and‌ Renaissance‌ Studies, Durham‌ (USA‌): Duke‌ University Press , 1994, pp‌.۱۵۱٫

(غـزالی و مـکتب اشعری)

هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۲ – شماره ۱۹ (صفحه ۱۵۴)


۱۴۲)——,The science of kalam. (Resume: La science du kalam.), Arabic‌ Sciences‌ and Philosophy, 2, 1992, pp.7-37.

(عـلم‌ کلام‌)

۱۴۳‌)———,Al‌-Ghazali‌ on taqlid: scholars‌, theologians‌, and philosophers, Zeitschrift fur Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften / Majallat Tarikh al-`Ulum al-`Arabiya wa‌-””‌l-Islamiya‌, ۷, ۱۹۹۱-۹۲, pp.207-252.

(نظر غزالی‌ درباره‌ تقلید‌: فقهاء‌، متکلمان‌ و فیلسوفان‌)

۱۴۴)———-,Elements in the development of the teaching of Al-Ash`ari, Le Museon, 104, 1991, pp.141-190.

(مؤلفه‌های اصلیِ گسترش تعالیم ابوالحسن اشعری)

۱۴۵)———,Al‌-Ustadh Abu Ishak: an `akida together with selected fragments, Institut Dominicain d””Etudes Orientales du Caire: Melanges (MIDEO), 19, 1989, pp.129-202. [Incl. Arabic texts.]

(استاد ابواسحاق: مـعرّفی از‌ کتاب‌ عقیده همراه با گزیده‌هایی از آن)

۱۴۶)——–,Knowledge and Taqlid: the foundations of religious belief in classical Ash`arism, Journal of the American Oriental Society, 109, 1989, pp.37‌-۶۲‌.

(معرفت و تقلید: مبانی اعتقاد دینی در مـکتب سـنّتی اشـعری)

۱۴۷)———,Al-Ash`ari””s “Kitab al-Hathth `ala l-bahth”, Melanges de l””institut‌ dominicain‌ d””etudes orientales du Caire‌, ۱۸‌, ۱۹۸۸, pp.83-152. [Incl. full Arabic text.]

(کتاب الحث علی البحث، اثر ابوالحسن اشعری)

۱۴۸)——-,Ambiguities of understanding, Journal of the American Oriental‌ Society‌, ۱۰۶, ۱۹۸۶, pp.313‌-۳۲۱‌. (W.C.Smith On understanding Islam, 1981.)

(ابهامات در فهم، تذکراتی درباره تلقی ویلفرد کنت اسمیت از اسلام)

۱۴۹)——-,Bodies and atoms: the Ash`arite analysis, Islamic theology and philosophy: studies in‌ honor‌ of G.F.Hourani, Albany (USA): State University of New York Press, 1984, pp.39-53;287-293.

(اجـسام ‌ ‌و اتـم‌ها: تحلیلی اشعری)

۱۵۰)——,Moral obligation in classical Muslim theology, Journal of Religious‌ Ethics‌, ۱۱, ۱۹۸۳‌, pp.204-223.

(تکلیف اخلاقی در کلام سنتی اسلامی)

هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۲ – شماره ۱۹ (صفحه ۱۵۵)


۱۵۱)——–,The autonomy of the human agent in‌ the teaching of `Abd al-Gabbar, Le Museon, 95, 1982, pp‌.۳۲۳‌-۳۵۵‌.

(استقلال آدمی در تعالیم قاضی عبدالجبار)

۱۵۲)——–,Al-ma`dum wal-mawjud: the non-existent, the existent‌, ‌‌and‌ the possible in the teaching of Abu Hashim and his followers, Melanges de‌ l””‌institut‌ dominicain d””etudes orientales du Caire, 14, 1980, pp.185-210.

(المـعدوم و المـوجود: مـعدوم، موجود‌ و ممکن در تعالیم ابوهاشم جبائی و پیروانش)

۱۵۳)——–,Kalam and philosophy: a perspective from one‌ problem, Islamic philosophical theology‌, Edited‌ by pp. Morewedge. Albany. 1979, pp.71-95

(کلام و فلسفه: چشم اندازِ یک مشکل)

۱۵۴)——,Reason and revealed law: a sample of parallels and divergences in kalam and falsafa, Recherches d””islamologie‌. Recueil d””articles offert a G. Anawati et L. Gardet par leurs collegues et amis ,Louvain, 1977, pp.123-138.

(عقل و قانون وحـیانی: نمونه‌ای از توازی و تباین در کلام و فلسفه)

۱۵۵)——–,Abu Hashim””‌s theory‌ of `states””; its structure and function, Actas IV congresso de estudos arabes e islamicos 1968, (1971), pp.85-100.

(تئوری احوال ابوهاشم جبایی: ساختار و کارکرد آن)

۱۵۶)——-,Several fundamental assumptions‌ of‌ the Basra School of the Mu`tazila, Studia Islamica, 33 (1971), pp.5-18.

(برخی از مـفروضات بنیادی مکتب اعتزال در بـصره)

۱۵۷)——-,The divine attributes according to the teaching‌ of‌ Abu l-Hudhayl Al-`Allaf, Le Museon, 82 (1969), pp.451-506.

(صـفات خدا بر طبق تعالیم ابوهذیل علاف)

۱۵۸)———,The Kalam, an art of contradiction- making or theological science‌? Some‌ remarks‌ on the question, Journal of‌ the‌ American‌ Oriental Society, 88 (1968), pp.295-309.

(کلام، هنرِ تناقض‌سازی یا علم الاهیات؟ تذکراتی در باب این مسئله)

۱۵۹)—–,Al-ma`na‌: some‌ reflections‌ on the technical meanings of the term in‌ the‌ Kalam and its use in the physics of Mu`ammar, Journal of the American Oriental Society, 77 (1967), pp‌.۲۴۸‌-۲۵۹‌.

(المعنی: تاملاتی چند در معانی اصطلاحی یک واژه در کلام‌ و کاربرد آن در طبیعیّات «معمّر»)

هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۲ – شماره ۱۹ (صفحه ۱۵۶)


۱۶۰)—–,Remarks on the early development of the kalam, Atti 3. Cong. studi arabi‌ e islamici‌, Ravello‌ ۱۹۶۶, publ.1967, pp.315-329.

(یادداشت‌هایی در باب گسترش آغازین‌ علم‌ کـلام)

۱۶۱)———-,The structure of created causality according to Al-As`ari, Studia Islamica, 25 (1966‌), pp‌.۱۳‌-۲۵٫

(ساختار علیت مخلوق بر اساس تعالیم ابوالحسن اشعری)

۱۶۲)——-,The Neoplatonism‌ of‌ Gahm‌ ibn Safwan, Museum, 78 (1965), pp.395-424.

(گرایش جهم بن صفوان به مکتب‌ نوافلاطونی‌)

۱۶۳‌)——-,The origin of the Arabic philosophical term aniyyah, Cahiers de Byrsa, 6 (1956), pp.181‌-۲۰۱‌.

(ریشه واژه عربی فلسفی «إنِّیّه»

۱۶۴)I. Friedlaender,”” Abdallah b. Saba, der Begrunder der‌ Si‌`a, und‌ sein judischer Ursprung, ZA, 24 (1910), pp.1-46.

(درباره عبدالله بن سبأ)

۱۶۵)———,The‌ heterodoxies‌ of the Shiites in the presentation of Ibn Hazm, Journal of the American‌ Oriental‌ Society‌, ۲۸ (۱۹۰۷), pp.1-80.

(بدعت‌های شیعه از زبان (ابن‌حزم)

۱۶۶)——–,The heterodoxies of the Shiites‌ in‌ the presentation of Ibn Hazm, Journal of the American Oriental Society, 29‌ (۱۹۰۸‌), pp‌.۱-۱۸۳٫

(بدعت‌های شیعه از زبان ابـن‌حزم)

۱۶۷)——-,Zur Komposition von Ibn Hazm””s Milal wa‌””‌n-Nihal‌, Or. Stud. T. Noldeke gewidmet, 1, 1908, pp.267-277.

(دربـاره ملل و نحل ابن‌حزم‌)

۱۶۸‌) Y. Friedmann, Prophecy continuous: aspects of Ahmadi religious thought and its medieval background, Comparative Studies on Muslim‌ Societies‌, Berkeley & Los Angeles: University of California Press, 1989, pp.218.

(تداوم‌ نبوت‌: ابعادی از اندیشه دینی احمدیه [قادیانیه] و ریشه‌های‌ آن‌ در‌ قرون میانه)

۱۶۹) Y. Friedmann, Finality of prophethood‌ in‌ Sunni Islam, Jerusalem studies in Arabic and Islam, 7, 1986, pp.177-215.

(ختم‌ نبوت‌ در اسلام سنّی)

هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۲ – شماره ۱۹ (صفحه ۱۵۷)


۱۷۰) Y. Friedmann‌, Islamic‌ thought in‌ relation‌ to‌ the Indian context, in: Islam et‌ societe‌ en Asie du Sud: etudes Collection Pursartha, Paris: Editions de l””Ecole‌ des‌ Hautes Etudes en Sciences Sociales, 1986‌, pp.76-91.

(اندیشه‌ اسلامی‌ در پیوند با بافتِ خاصِ‌ هند‌)

۱۷۱) Y. Friedmann, Jihad in Ahamdi thought, in: M Sharon, ed., Studies in Islamic history‌ and‌ civilization in honour of professor‌ David‌ Ayalon‌, Jerusalem: Cana; Leiden‌: Brill‌, ۱۹۸۶, pp.221-235‌.

(جهاد‌ در تفکر احمدیه [قادیانیه])

۱۷۲) ———, A contribution to the early history of Islam in India‌, Studies‌ in memorey of G. Wiet, Jerusalem 1977‌, pp‌.۳۰۹-۳۳۳‌.

(نـگاهی‌ بـه‌ آغازین تاریخ اسلام در‌ هند)

۱۷۳) ———, The temple of Multan: a note on early Muslim attitudes to idolatry, Israel oriental‌ studies‌, in memoriam S. M. Stern II 1972, pp‌.۱۷۶‌-۱۸۲‌.

(معبد‌ مولتان‌، یادداشتی درباره اولین‌ نگرشهای‌ مسلمانان نسبت به بت‌پرستی)

۱۷۴) Yaron Friedmann, al-Husaayn ibn Hamadan al-Kasibi A Historical biography of‌ the‌ Founder‌ of the Nusayri Alawite sect, Studia Islamica‌, ۲۰۰۱‌, pp‌.۹۱‌-۱۱۲‌.

(حسین‌ بن حمدان خصیبی، شرح‌حال تاریخی بنیانگذار فرقه علویِ نصیری)

۱۷۵)A. A. A. Fyzee, The religion of the Ismailis, India and contemporary Islam, Edited by S. T. Lokhandwalla. 1971, pp.70-87‌.

(دین اسماعیلیان)

۱۷۶)——–,Wladimar Ivanow (1886-1970), Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, 45-46 (1970-71), pp.92-97.

(به یاد ولادمـیر ایـوانف (۱۸۸۶ ـ ۱۹۷۰‌م))

۱۷۷‌)———,A note on the Fatimid jurist Nu`man and his book: The pillars of Islam (Summary), Cong. Or, 22 1951 II, (1957), pp.245-247.

(یادداشتی درباره فقیه فاطمیان، قاضی‌ نعمان‌، و کتاب وی دعائم الاسلام)

۱۷۸)——–,Islamic law and theology in India: proposals for a fresh approach, Middle East journal, 8 (1954), pp.163-183.

(فقه‌ و کلام‌ اسلامی در هند: طرحی برای‌ رهیافتی‌ جدید)

هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۲ – شماره ۱۹ (صفحه ۱۵۸)


۱۷۹)——-,The creed of Ibn Babawayh, Journal of the University of Bombay, N.S. 12 ii (1943), pp.70-86.

(اعتقادات ابن بابویه [ترجمه اعتقادات‌ الامامیه]‌)

۱۸۰)——–,Materials for an‌ Ismaili‌ bibliography, 1936-1938, Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, N.S. 16 (1940), pp.99-101.

(مطالبی چند برای کتابشناسی اسماعیلیه)

۱۸۱)——-,Three Sulaymani Da`is: 1936-1939‌, Journal‌ of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, N.S. 16 (1940), pp.101-104.

(سـه داعـی سـلیمانی)

۱۸۲)——–,Additional notes for an Ismaili bibliography, Journal of the Bombay Branch of‌ the‌ Royal Asiatic‌ Society, N.S. 12 (1936), pp.107-109.

(یادداشت‌های تکمیلی برای کتابشناسی اسـماعیلیه)

۱۸۳)——–,Materials for an Ismaili bibliography‌, ۱۹۲۰-۱۹۳۴, Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic‌ Society‌, ۱۱‌ (۱۹۳۵), pp.59-65.

(مـطالبی چـند برای کتابشناسی اسماعیلیه)

۱۸۴)——–,An ancient copy of the Da””‌a‌‌””‌imu””l-islam, Journal of the University of Bombay, 2 vi (1934), pp.128‌-۱۳۳‌.

(نسخه‌ کهنی از کتاب دعائم الاسلام)

۱۸۵) ——,Qadi an-Nu””man, the Fatimid jurist and‌ author, Journal of the Royal Asiatic Society, 1934, pp.1-32.

(قاضی نعمان: فقیه‌ و مؤلف فاطمی)

۱۸۶)——,The‌ religious‌ and philosophical attitude of Ibn-i-Sina (and its Hellenic sources), Journal of the Pakistan Historical Society, 21 (1973), pp.149-163.

(رویکردهای دینی و فلسفی ابن‌سینا و منابع یونانی او)

۱۸۷)——–,De quelques‌ questions posees par l””etude du ””ilm Al-Kalam, Studia Islamica, 32 (1970), pp.129-142.

(درباره عـلم کـلام)

۱۸۸)——,La notion de prophetie en theologie musulmane, Rev. thomiste, 66‌ (۱۹۶۶‌), pp.353-409

(مـفهوم نبوت در کلام اسلامی)

هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۲ – شماره ۱۹ (صفحه ۱۵۹)


۱۸۹)———,Quelques reflexions sur la place du ””ilm al-kalam dans les `sciences religieuses”” musulmanes, Arabic and Islamic Studies in‌ honor‌ of H. A. B. Gibb, 1965, pp.258-269

(درباره جایگاه علم کلام در مـیان عـلوم اسلامی)

۱۹۰)——–,Quelques apercus sur l””enseignement spirituel d””Ibn `Abbad de Ronda. 1, 1. Congreso de estudios‌ arabes‌ e islamicos, Cordoba, 1962, Actas ,(1964), pp.79-88.

(درباره ابن‌عبّاد)

۱۹۱)——–,Reflexions sur un theme avicennien, Melanges H. Masse, 1963, pp.151-159.

(درباره ابن‌سینا)

۱۹۲)——-,L””humanisme grecoarabe: Avicenne‌, Journal‌ of‌ world history, 2 (1954-55), pp‌.۸۱۲‌-۸۳۴‌.

(درباره انسان‌گروی ابن‌سینا)

۱۹۳)——–,Culture et humanisme. (iii. Humanisme musulman.), Mardis de Dar El-Salem, 1953, pp.25-161, (71-92‌).

(درباره‌ انسان‌گروی‌ اسلامی)

۱۹۴)——-,La mention du nom divin dans‌ la‌ mystique musulmane, Rev. thomiste, 53 (6e annee, 1953), pp.197-216.

(درباره عرفان اسلامی)

۱۹۵)——-,Un probleme de mystique‌ comparee‌: la‌ mention du nom dhikr, Revue semitique, 60 (1952), pp.542‌-۶۷۹٫

(درباره ذکر عرفانی)

۱۹۶)—–,Un probleme de mystique comparee: la mention du nom dhikr, Revue semitique, 61‌ (۱۹۵۳‌), pp‌.۱۹۷-۲۱۶٫

(درباره ذکـر عـرفانی)

۱۹۷)—–,La notion du prophetisme et‌ las‌ verites religieuses chez Ibn Sina, Millenaire d””Avicenne. Congres de Bagdad, 1952, pp.39-40

(دربـاره‌ مفهوم‌ نبوّت‌ از دیدگاه ابن‌سینا)

۱۹۸)——–,La connaissance supreme de Dieu (ma””rifat‌ Allah‌) selon‌ Avicenne, IBLA, 14 (1951), pp.387-394.

(درباره شناخت خدا از دیدگاه ابن‌سینا)

هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۲ – شماره ۱۹ (صفحه ۱۶۰)


۱۹۹‌)——,L””‌abandon‌ a Dieu (tawakkul), presentation et traduction d””un texte,d””Al-Ghazali, IBLA, 13 (1950‌), pp‌.۳۷-۴۸٫

(دربـاره مفهوم توکّل از دیدگاه غزالی)

۲۰۰) D. Gimaret, Une lecture mu‌`tazilite‌ du‌ Coran: le Tafsir d””Abu `Ali al-Djubba`i (m.303/915) partiellement reconstitue a partir de‌ ses‌ citateurs, Bibliotheque de l””Ecole des Hautes Etudes: Section des Sciences Religieuses, Leuven‌: Peeters‌ , ۱۹۹۴‌, pp.887.

(درباره تفسیر ابوعلی جبائی)

۲۰۱)——-, Cet autre theologien sunnite: Abu l-`Abbas al-Qalanisi‌, Journal‌ Asiatique, 277 iii-iv, 1989, pp.227-262.

(درباره دیدگاه‌های کلامی ابوالعباس‌ قلانسی‌)

۲۰۲‌) ——-, (Translator),ivre des religions et des sectes. 1, Muhammd b. `Abd al-Karim al- Shahrastani, Leuven: Peeters‌, ۱۹۸۶‌, pp‌.۷۲۷٫

(درباره ملل و نحل شهرستانی)

۲۰۳)——,Bibliographie d””As`ari: un reexamen‌, Journal‌ asiatique, 273, 1985, pp.223-292. [`Ali b.Isma`il al-Ash`ari.]

(کـتابشناسی آثـار ابـوالحسن اشعری‌: ارزیابی‌ دوباره)

۲۰۴)——–,Un document majeur pour l””histoire du kalam: le Mugarrad‌ maqalat‌ al-As`ari,dla Ibn Furak, Arabica‌, ۳۲‌, ۱۹۸۵‌, pp.185-218;368.

(مأخذی مهم برای‌ تاریخ‌ علم کلام: مجرد المـقالات ابـن فورک)

۲۰۵)———,Materiaux pour une bibliographie des Jubba‌””‌i: note complementaire, M E, Islamic theology and‌ philosophy‌: studies in‌ honor‌ of‌ G.F.Hourani, Albany (USA): State University of‌ New‌ York Press, 1984, pp.31-38;287.

(کتابشناسی جبائی)

۲۰۶)——–,Les Usul‌ al‌-hamsa du Qadi ””Abd al‌-Gabbar et leurs commentaires‌, Annales‌ islamol, 15 (1979), pp.47‌-۹۶‌

(اصول خمسه قاضی عبدالجبار و شروح آن)

۲۰۷)—–, Sur un passage enigmatique du Tabyin‌ d””‌Ibn ””Asakir, Studia Islamica‌, ۴۷‌ (۱۹۷۸‌), pp.143-163‌

(عبارتی‌ مهم در کتاب تبیان‌ کذب‌ المفتری، اثر ابـن عـساکر)

هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۲ – شماره ۱۹ (صفحه ۱۶۱)


۲۰۸)———,Materiaux pour une bibliographie des Gubba””i, Journal Asiatique‌, ۲۶۴‌ (۱۹۷۶), pp.277-332

(کـتابشناسی جبّائی‌)

۲۰۹‌)——-,La notion‌ d””‌`impulsion‌ irresistible”” (ilga””‌) dans l””ethique mu`tazilite, Journal asiatique, 259 (1971), pp.25-62.

(عقیده الجاء در‌ کلام‌ معتزلی)

۲۱۰) ———,La theorie des ahwal‌ d””‌Abu‌ Hasim‌ al‌- Gubba””i d””‌apres‌ des sources as`arites, Journal asiatique, 258 (1970), pp.47-76.

(تئوری احوال ابوهاشم جبائی بر‌ اساس‌ مـنابع‌ اشـعری)

۲۱۱)J. Givony, “Wa””aharuna murgawna‌ li‌””‌amri‌ ””‌llahi‌”: an inquiry into the alleged Qur””anic origin of the idea of Irga””, Die Welt des Orients, 12, 1981, pp.73-80.

(و اخـرون مرجون لامر‌ الله: تحقیقی درباره این آیه که مبنای عقیده به ارجاء است)

۲۱۲)I. Goldziher, Introduction to Islamic theology and law, Introd. & notes by B.Lewis, A. Hamori (Translator) R. Hamori (Translator), Princeton: Princeton‌ University‌ Press, 1981, pp.302.

(مقدمه‌ای بـر کـلام و فـقه اسلامی)

۲۱۳) Ignaz Goldziher, The Zahiris, Their Doctrine and Their History, Tr. Wolfgang Behn, Lieden, E. J. Brill, 1971.

(تاریخ و عقائد ظاهریّه)

۲۱۴‌)——–,La‌ Bid””a, Bulletin des etudes arabes, 2 (1942), pp.131-134.

(بداء)

۲۱۵)—–, Aus der Theologie des Fachr al-din al-Razi, Islam, 3 (1912‌), pp‌.۲۱۳-۲۴۷٫

(درباره کلام فخر‌ الدین‌ رازی)

۲۱۶)——–,Zum Kitab almilal wal-nihal des `Abdalkahir al-Bagdadi (vgl. ZDMG 65, S.350, Z.18 f.), Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft, 66 (1912), pp‌.۱۶۵‌-۱۶۶٫

(کتاب الملل و النحل‌ نوشته‌ عـبدالقاهر بـغدادی)

۲۱۷)——-,Schi””itisches, Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft, 64 (1910), pp.529-533.

(شیعیان)

هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۲ – شماره ۱۹ (صفحه ۱۶۲)


۲۱۸)———,Uber die Nennung der `Ichwan al-safa””, Islam, 1 (1910), pp.22‌-۲۶‌.

(درباره اخوان‌الصفا)

۲۱۹)———,Neuplatonische und gnostische Elemente im Hadit, ZA, 22 (1909), pp.317-344.

(عناصر نوافلاطونی و گنوسی در حدیث)

۲۲۰)M. Gotz, Maturidi und sein Kitab Ta””wilat al‌-Qur‌””an‌, Islam, 41 (1965), pp.27-70.

(ماتریدی و کتاب تأویلات القرآن)

۲۲۱)R. W. Gwynne, Al-Jubba””i, al-Ash‌`ari and the three brothers: the uses of fiction, Muslim World‌, ۷۵‌, ۱۹۸۵‌, pp.132-161.

(جبائی، اشـعری و سـه بـرادر: کاربردهای یک افسانه)

۲۲۲) A. S. Halkin, Al-Tauhidi””s Mathalib al‌-‌‌Wazirain‌, ××I× CIO, Etudes arabes et islamiques II. Langue et litterature, II, 1975, pp‌.۷۴‌-۷۸‌.

(مثالب الوزیرین، اثر ابوحیان توحیدی)

۲۲۳)——-, The Hashwiyya, Journal of the American Oriental Society, 54‌ (۱۹۳۴), pp.1-28.

(حشویّه)

۲۲۴)H. Halm, The cosmology of the pre-Fatimid Isma‌`iliyya, Azizeh Azodi (Translator‌) Farhad‌ Daftary, Mediaeval Isma`ili history and thought, Cambridge: Cambridge University Press, 1996, pp.75-83.

(جهان‌شناسی اسماعیلیه پیش از فاطمی)

۲۲۵)——-,The empire of the Mahdi: the rise of the Fatimids‌, M. Bonner (Translator), Handbuch der Orientalistik: 1. Abteilung Leiden: Brill , 1996, pp.452.[Tr. of Das Reich des Mahdi: der Aufstieg der Fatimiden (875-973), Munich 1991.]

(امـپراتوری مـهدی: ظهور فاطمیان)

۲۲۶)———,The‌ Isma‌`ili oath of allegiance (`ahd) and the `sessions of wisdom”” (majalis al-hikma) in Fatimid times, Azizeh Azodi (Translator) Farhad Daftary, Mediaeval Isma`ili history and thought, Cambridge: Cambridge‌ University‌ Press, 1996, pp.91-115.

(عهد اسماعیلی و مجالس الحکمه در ایام فاطمیان)

۲۲۷)——,Le Chiisme, H. Hougue (Translator), Paris: Presses Universitaires de France, 1995, pp.276. [Tr. of Die Schia‌, Darmstadt‌, ۱۹۸۸٫]

(تشیّع)

هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۲ – شماره ۱۹ (صفحه ۱۶۳)


۲۲۸)——, Der schiitische Islam: von der Religion zur Revolution, Beck””sche Reihe, Munich: Beck , 1994, pp.194.

(اسلام شیعی: از دین تـا انـقلاب)

۲۲۹)—–, Die islamische‌ Gnosis‌: die‌ extreme Schia und die ””‌Alawiten‌, Zurich‌: Artemis, 1982, pp.406.

(گـنوسیسم اسلامی: غلات شیعه و علویان)

۲۳۰)——, Der Schopfungsmythos der Nusairier und die Tradition der Gulat, ××. Deutscher‌ Orientalistentag‌ … ۱۹۷۷‌ in Erlangen: Vortrage. Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft‌, Wiesbaden‌: Steiner , 1980, pp.219-220.

(درباره نصیریّه و میراث غلات)

۲۳۱)——, Die Sirat Ibn Hausab: die ismailitische da`wa im‌ Jemen‌ und‌ die Fatimiden, Die Welt des Orients, 12, 1981, pp.107‌-۱۳۵٫

(سیره ابن‌حوشب: دعوت اسماعیلیه در یمن و فاطمیان)

۲۳۲)——-, Methoden und Formen der fruhesten ismailitischen da`wa, Studien‌ zur‌ Geschichte‌ und Kultur des Vorderen Orients: Festschrift fur B.Spuler, Leiden: Brill, 1981‌, pp‌.۱۲۳-۱۳۶٫

(شـیوه و الگـوی دعوت اسماعیلیان)

۲۳۳)R. Hartmann ,Die Sufyani, Stud. Or. Pedersen, 1953, pp.141‌-۱۵۱‌.

(سفیانی‌)

۲۳۴)——-, Die Wahhabiten, Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft, N.F. 3 (78, 1924), pp.176‌-۲۱۳‌.

(وهابیت‌)

۲۳۵)—–, As-Sulami””s Risalat al-Malamatija, Islam, 8 (1918), pp.157-203. Note by‌ O. Rescher‌, Islam‌, ۱۴ (۱۹۲۵), pp.387-389.

(رساله الملامتیه اثر ابوعبدالرحمان سلمی)

۲۳۶)M. G. S. Hodgson, A note on‌ the‌ millennium in Islam, Millennial dreams in action, Edited by S. L. Thrupp.1962, pp.218‌-۲۱۹‌.

(یادداشتی‌ در باب هـزاره‌گرایی در اسـلام)

۲۳۷)——-, Al-Darazi and Hamza in the origin of‌ the‌ Druze religion, Journal of the American Oriental Society, 82 (1962), pp.5-20.

(نـقش‌ الدرزی‌ و حمزه‌ در شکل‌دهی آیین دروز)

هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۲ – شماره ۱۹ (صفحه ۱۶۴)


۲۳۸)—–, How did the early Shi`a become sectarian?, Journal of the‌ American‌ Oriental Society, 75 (1955), pp.1-13.

(چگونگی فرقه فرقه شدن شیعیان اولیه‌)

۲۳۹‌)M. Horten‌, Theologians in Islam, Islamic Studies, 12 (1973), pp.81-101.

(متکلمان در اسلام)

۲۴۰)G. F. Hourani‌, Divine‌ justice‌ and human reason in Mu`tazilite ethical theology, R G, Ethics in Islam. Ninth‌ Giorgio‌ Levi Della Vida Conference, Malibu: Undena, 1985, pp.73-83.

(عدل الاهی و عـقل بـشری در الاهـیّات‌ اخلاقی‌ معتزله)

۲۴۱)——–, Reason and tradition in Islamic ethics, Cambridge: Cambridge University Press‌, ۱۹۸۵‌, pp.282.

(عقل و نقل در اخلاق اسلامی‌)

۲۴۲‌)——–, A revised‌ chronology of Ghazali””s writings, Journal of‌ the‌ American Oriental Society, 104, 1984, pp.289-302.

(بازنگری در زمان تحریر آثار‌ غزالی‌)

۲۴۳)——-, Deliberation in Aristotle and‌ `Abd‌ al-Jabbar‌, Parviz‌ Morewedge‌, Islamic philosophy and mysticism, Delmar: Caravan‌, ۱۹۸۱‌, pp.151-162.

(سـنجش و احـتیاط نزد ارسطو و قاضی عبدالجبار)

۲۴۴)——–, Ethical presuppositions‌ of‌ the Qur””an, Muslim World‌, ۸۰ (۱۹۸۰), pp.1-28‌.

(پیش‌فرض‌های‌ اخلاقی قرآن)

۲۴۵)——-, Reason and‌ revelation‌ in Ibn Hazm””s ethical thought, Islamic philosophical theology, Edited by pp. Morewedge‌. Albany‌, ۱۹۷۹, pp.142-164

(عقل‌ و وحی‌ در‌ اندیشه‌های اخلاقی ابن‌ حزم‌)

۲۴۶)——-, Averroes musulman, Multiple‌ Averroes‌, Paris 1978, pp.21-30.

(درباره ابن‌رشد)

۲۴۷)——-, Ghazali on the ethics of action‌, Journal‌ of the American Oriental Society, 96‌ (۱۹۷۶‌), pp.69‌-۸۸‌

(نـظر‌ غـزالی درباره اخلاق عمل‌)

هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۲ – شماره ۱۹ (صفحه ۱۶۵)


۲۴۸)——-, Islamic and non-Islamic origins of Mu””tazilite ethical rationalism, International journal of‌ Middle‌ East studies, 7 (1976), pp.59-87‌

(خاستگاه‌های‌ اسلامی‌ و غیر‌ اسلامی‌ عقلانیت اخلاقی معتزله‌)

۲۴۹‌)——-, Ethics in medieval Islam: a conspectus, Essays on Islamic philosophy and science ,Edited by G. F. Hourani, State Univ‌. New‌ York‌ Press, Albany. 1975, pp.128-135

(اخلاق‌ در‌ اسـلام‌ سـده‌های‌ میانه‌: مروری‌ کلی و مقالاتی در علم و فلسفه اسـلامی)

۲۵۰)———, Juwayni””s criticisms of Mu””tazilite ethics, Actes ××I× CIO, 1975 Etudes arabes et islamiques I. Histoire et civilisation, II‌, ۱۹۷۵, pp.94-96

(انـتقادات جـوینی به فلسفه اخلاق معتزلیان)

۲۵۱)——-, Juwayni””s criticisms of Mu`tazilite ethics, Muslim World, 65 (1975), pp.161-173.

(انتقادات جوینی از فـلسفه اخـلاق‌ معتزلیان‌)

۲۵۲)———, Ibn Sina on necessary and possible existence, Philosophical forum, 4 i (1972), pp.74-86.

(نظر ابن‌سینا درباره واجب الوجود و ممکن الوجود)

۲۵۳)——-,”The rationalist ethics of `Abd al-Jabbar‌”, Islamic‌ philosophy and the classical tradition Essays presented to R. Walzer, 1972, pp.105-115.

(اخلاق عقل‌گرای قاضی عبدالجبار)

۲۵۴)——–, Averroes on good and evil‌, Trud‌. ××V Mazhdunarod. Kong. Vostokovedov, Moskva‌, ۱۹۶۰‌, Tom II (1963), pp.69-70.

(نـظر ابـن رشد درباره خیر و شر)

۲۵۵)——, Averroes on good and evil, Studia Islamica, 16 (1962), pp.13‌-۴۰‌.

(نـظر ابـن رشد دربـاره‌ خـیر‌ و شـر)

۲۵۶)——-, Two theories of value in medieval Islam, Muslim World, 50 (1960), pp.269-278.

(دو نظریه درباره ارزش در اسلام سده‌های میانه)

۲۵۷)—–, Ibn-Rushd””s defence of‌ Philosophy‌, The world of Islam, Studies in honour of pp. K. Hitti, 1959, pp.145-158.

(دفـاع ابـن رشد از فلسفه)

۲۵۸)——, The dialogue between Al-Ghazali and the philosophers on the‌ origin‌ of the‌ world. Part II, Muslim World, 48 (1958), pp.308-314.

(گفت‌وگوی غزالی و فلاسفه درباره منشأ جهان)

هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۲ – شماره ۱۹ (صفحه ۱۶۶)


۲۵۹‌)——, The principal subject of Ibn Tufayl””s Hayy Ibn Yaqzan, Journal‌ of‌ Near‌ Eastern studies, 15 (1956), pp.40-46.

(موضوع اصلی رساله حـی بـن یقظان اثر ابن‌طفیل)

۲۶۰) Jasim‌ M. ‌‌Hussain‌, The role of the Imamite wikala with special reference to the role of‌ the‌ first‌ safir, Hamdard Islamicus, 5 iv, 1982, pp.25-52.

(نقش وکلاء ائمـه با تأکید بر نـقش‌ نـخستین سفیر [در عصر غیبت صغری])

۲۶۱)——- , The effect of the complete occultation‌ on the position of‌ the‌ Imamite fuqaha, Alserat, 6 i, 1980, pp.53-56.

(تـأثیر غـیبت کبری بر جایگاه فقهای امامی)

۲۶۲)——- , The role of tradition (s) in the occultation of the Twelfth Imam, Alserat, 6ii (1980), pp.11‌-۱۹; ۶iii-iv, 1980, p.42-52.

(نقش احادیث در غیبت امام دوازدهم)

۲۶۳)——- , The Occultation of The Twelfth Imam, A Historical Backgrround, Tehran, 1982.

(غیبت دوازدهمین امـام شـیعیان؛ پیش‌زمینه‌ای تاریخی)

۲۶۴) Wladimir‌ Ivanow‌, Sufism and Ismailism: Chiragh – Nama, Revue Iranienne d””Anthropologie, 3i-vi (1959), pp.13-17.

(تصوف و اسماعیلیه: چـراغ‌نامه)

۲۶۵) ——–, An Ali-llahi fragment, Collectanea, (The Ismaili Society), 1, 1948, pp.147‌-۱۸۴‌.

(عـبارتی از عـلی‌اللهی‌ها)

۲۶۶) ——–, Early Shi””ite movements, Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, 17 (1941), pp.1-23.

(نخستین حرکت‌های شـیعی)

۲۶۷) ——–, Ismailis and‌ Qarmatians‌, Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, 16 (1940), pp. 43-85.

(اسـماعیلیان و قرمطیان)

۲۶۸) ——–, A forgotten branch of the Ismailis, Journal of the Royal Asiatic Society‌, ۱۹۳۸‌, pp‌.۵۷-۷۹٫

(شاخه‌ای فراموش‌شده از‌ اسـماعیلیان‌)

۲۶۹‌) ——–, An Ismaili poem in praise of Fidawis, Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, 14 (1938), pp.63‌-۷۲‌.

(قـصیده‌ای‌ از فردی اسماعیلی در ستایش فلائیان)

هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۲ – شماره ۱۹ (صفحه ۱۶۷)


۲۷۰) ——–, Some‌ Ismaili‌ strong-holds in Persia, Islamic culture, 12 (1938), pp. 383-396.

(برخی استحکامات اسماعیلیان در ایران)

۲۷۱) ——–, The organization‌ of‌ the‌ Fatimid propaganda, Journal of the Bombay Branch of the Royal‌ Asiatic Society, 15 (1938), pp.1-35.

(سازمان دعوت فاطمیان)

۲۷۲) ——–, Tombs of some Persian Ismaili Imams, Journal of‌ the‌ Bombay‌ Branch of the Royal Asiatic Society, 14 (1938), pp. 19-70‌.

(قبور‌ برخی از امـامان اسـماعیلیِ ایران)

۲۷۳) ——–, The Sect of Imam Shah in Gujrat, Journal of the‌ Bombay‌ Branch‌ of the Royal Asiatic Society, 12 (1936), pp.19-70.

(فرقه امام‌ شاه‌ در‌ گجرات)

۲۷۴) ——–, Ummu””l-kitab, Der Islam, 23 (1936), pp.1-135.

(امـ‌الکتاب)

۲۷۵) ——–, An‌ Ismaili‌ interpretation‌ of the Gulshani Raz, Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society‌, ۸ (۱۹۳۲‌), pp. 69-78.

(تـفسیری اسماعیلی از گـلشن‌راز)

۲۷۶) ——–, Notes sur 1””`Ummu””‌lkitab‌””‌ des Ismaeliens de 1””Asie Centrale, Revue des etudes islamiques, 6 (1932), pp.419-481‌.

(نـکاتی‌ دربـاره ام‌الکتاب و اسماعیلیان آسیای مـیانه)

۲۷۷) ——–, Alamut, Geographical journal, 77 (1931), pp.38‌-۴۵‌.

(الموت‌)

۲۷۸) ——–, An Ismailitic work by Nasiru””d-din Tusi, Journal of the Royal Asiatic Society‌, ۱۹۳۱‌, pp.527-564.

(اثری اسماعیلی از خواجه نصیرالدین طوسی)

۲۷۹) ——–, Ismailitica, Memoirs‌ of‌ the‌ Asiatic Society of Bengal, 8 (1922-29), pp.1-76.

(اسماعیلیان)

۲۸۰) ——–, Imam Ismail, Journal and proceedings‌ of‌ the‌ Asiatic Society of Bengal, 19 (1923), pp. 305-310.

(امام اسماعیل)

هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۲ – شماره ۱۹ (صفحه ۱۶۸)


۲۸۱‌) ——–, An‌ Ismailitic Pedigree, Journal and proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 18 (1922), pp. 403-406‌.

(سلسله‌ نسبی اسماعیلی)

۲۸۲) ——–, Ismaili Tradition Concerning the Rise of the Fatimids, London‌, ۱۹۴۲‌.

(حدیث اسماعیلی مـربوط بـه ظهور فاطمیان)

۲۸۳‌)V. Klemm‌, Die‌ vier sufara”” des Zwolften Imam: zur‌ formativen‌ Periode der Zwolfersi`a, Die Welt des Orients, 15, 1984, pp.126-143.

(درباره‌ سفرای‌ امام دوازدهـم)

۲۸۴)E. Kohlberg, Taqiyya‌ in‌ Shi`i theology‌ and‌ religion‌, H G (Editor) G G (Editor), Secrecy and concealment: studies‌ in‌ the history of Mediterranean and Near Eastern religions. Studies in the History‌ of‌ Religions, Leiden: Brill , 1995, pp.345‌-۳۸۰٫

(تـقیه در کـلام‌ و مـذهب‌ شـیعه)

۲۸۵)E. Kohlberg, The intercultural‌ career‌ of Theodore of Antioch, B. Z. Kedar, Mediterranean Historical Review, 10 i-ii, 1995, pp.164‌-۱۷۶‌. [Incl. Islamic philosophy.]

(شرح‌حال فرهنگی‌ تـئودر‌ انـطاکی‌)

۲۸۶)——-,”Imam and‌ community‌ in the pre-Ghayba‌ period‌”, Authority and political culture in Shi`ism, Albany: State University of New York Press‌, ۱۹۸۸‌, pp.25-53.

(امام و جامعه در‌ دوران‌ قبل از‌ غیبت‌)

۲۸۷‌)—–, Al-usul al-arba‌`umi””a, Jerusalem Studies in Arabic and Islam, 10, 1987, pp.128-166. [Collections of‌ Imami‌ Hadith.]

(الاصول الاربعمئه)

۲۸۸)——, Aspects of‌ Akhbari‌ thought‌ in‌ the‌ seventeenth and eighteenth‌ centuries‌, N Levtzion (Editor) J O (Editor), Eighteenth-century renewal and reform in Islam,Syracuse (USA): Syracuse University Press, 1987‌, pp‌.۱۳۳‌-۱۶۰٫

(ابعادی از اخباری‌گری در قرون هفدهم‌ و هیجدهم‌ میلادی‌)

۲۸۹‌)—–, Western‌ studies‌ of Shi””a Islam, M Kramer, Shi””ism, resistance, and revolution, Boulder: Westview; London: Mansell, 1987, pp.31-44.

(مطالعات غربیان دربـاره تـشیع)

۲۹۰)——, Bara””a in‌ Shi`i doctrine, Jerusalem studies in Arabic and Islam, 7, 1986, pp.139-175.

(بـرائت در اندیشه شیعه)

هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۲ – شماره ۱۹ (صفحه ۱۶۹)


۲۹۱)——, Non-Imami Muslims in Imami fiqh, Jerusalem studies in Arabic and Islam,6, 1985‌, pp‌.۹۹-۱۰۵٫

(مسلمانان غیرامامی در فقه امامیه)

۲۹۲)——-, The position of the walad zina in Imami Shi`ism, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 48, 1985‌, pp‌.۲۳۷-۲۶۶٫

(جـایگاه ولدالزنـا در فـقه امـامیه)

۲۹۳)—–, Some Imami Shi`i views on the Sahaba, Jerusalem studies in Arabic and Islam, 5, 1984, pp‌.۱۴۳‌-۱۷۵٫

(بـرخی از نـظریات امامیه‌ درباره‌ صحابه)

۲۹۴)——-, Muwafat doctrines in Muslim theology, Studia Islamica, 57, 1983, pp.47-66.

(عقیده موافات درکلام اسلامی)

۲۹۵)——,”Shi`i Hadith”, Arabic literature to‌ the‌ end of the Umayyad‌ period‌, Cambridge History of Arabic literature [1], Cambridge: Cambridge University Press , 1983, pp.299-307.

(حدیث شیعه)

۲۹۶)——, The evolution of the Shi””a, Jerusalem Quarterly, 27, 1983, pp.109-126.

(تطور‌ و تکامل‌ تشیع)

۲۹۷)——, Some Shi””i views of the antediluvian world, Studia Islamica, 52 (1980), pp.41-66

(برخی نظرات شیعه درباره جهان قبل از طوفان نوح)

۲۹۸)——-, Manahij al-””‌arifin‌, a treatise on‌ Sufism by Abu ””Abd al-Rahman al-Sulami, Jerusalem studies in Arabic and Islam, 1 (1979), pp‌.۱۹-۳۹

(منهج العارفین: رساله‌ای درباره تصوف نوشته ابـو عبدالرحمن السلمی‌)

۲۹۹‌)——-, Abu‌ Turab. (Discussion of the name.), Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 41 (1978), pp‌.‌‌۳۴۷‌-۳۵۲٫

(ابوتراب (بحثی درباره یک اسم))

۳۰۰)——–, From Imamiyya to Ithna””ashariyya‌, Bulletin‌ of‌ the School of Oriental and African Studies, 39 (1976), pp.521-534.

(از امامیه تا‌ اثنا عشریه)

۳۰۱)——–, Some Zaydi views on the Companions of the Prophet, Bulletin‌ of the School of‌ Oriental‌ and African Studies, 39 (1976), pp.91-98

(برخی از نظرات زیدیه درباره صحابه پیامبر)

هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۲ – شماره ۱۹ (صفحه ۱۷۰)


۳۰۲)——–, The development of the Imami Shi””i doctrine of Jihad, Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft‌, ۱۲۶ (۱۹۷۶), pp.64-86

(تحول عقیده شیعه درباره جهاد)

۳۰۳)——-, An unusual Shi””i isnad, Israel oriental studies, 5 (1975), pp.142-149

(اِسنادی غیرمعمول در احادیث شیعه)

۳۰۴)———, Some imami‌-shi‌””i views on taqiyya, Journal of the American Oriental Society, 95 (1975), pp.395-402.

(برخی نظرات امامیه دربـاره تـقیه)

۳۰۵)——–, Some notes on the Imamate attitude to the Qur‌””‌an, Islamic philosophy and the classical tradition Essays presented to R. Walzer,1972, pp.209-224.

(تذکراتی چند درباره رویکرد امامیه نسبت به قرآن)

۳۰۶)P. Kraus, The `Controversies”” of‌ Fakhr‌ al-Din Razi, Islamic culture, 12 (1938), pp.131-153.

(مجادلات فخر رازی)

۳۰۷)——–, Les `Controversies”” de Fakhr al-Din Razi, Bulletin de l””Institut egyptien (d””Egypt‌), ۱۹‌ (۱۹۳۷‌), pp.187-214.

(مجادلات فخر‌ رازی‌)

۳۰۸‌)—–, Raziana, Orientalia, N.S. 4 (1935), pp.300-334.

(محمد بن زکریا رازی)

۳۰۹)——-, Raziana, Orientalia, N.S. 5 (1936), pp.35-56, 358-378.

(محمد بن‌ زکریا‌ رازی‌)

۳۱۰)——, Beitrage zur islamischen Ketzergeschichte. Das `Kitab az‌-Zumurrud‌”” des Ibn ar-Rawandi, Revista degli studi orientali, 14 (1934), pp.93-129, 335-379.

(درباره الزّمرد ابن‌ راوندی‌)

۳۱۱‌)——-, La bibliographie ismaelienne de W. Ivanow, Revue des etudes islamiques, 6 (1932‌), pp.483-490.

(نکاتی درباره کتابشناسی اسماعیلیه نـوشته ولادیـمیر ایوانف)

۳۱۲)H. Laoust, Comment definir le Sunnisme et le‌ Chiisme‌, Revue‌ des Etudes Islamiques, 47, 1979, pp.3-17.

(انتقادات اهل سنت نسبت‌ به‌ تشیع)

هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۲ – شماره ۱۹ (صفحه ۱۷۱)


۳۱۳)——-, L””influence d””Ibn-Taymiyya, Islam: past influence and present challenge (in honour of‌ W. M. Watt‌, Edinburgh‌ U. 1979, pp.15-33

(تاثیر ابن‌تیمیه)

۳۱۴)——-, Les fondements de l””imamat‌ dans‌ le‌ Minhag d””al-Hilli, Revue des etudes islamiques, 46 (1978), pp.3-56

(بنیاد امامت‌ بر‌ اساس‌ کتاب منهاج الکرامه حلی)

۳۱۵)——–, Safi””i et le kalam d””apres Razi, Recherches‌ d””‌islamologie. Recueil d””articles offert a G. Anawati et L. Gardet, par leurs collegues et amis‌, Louvain‌, ۱۹۷۷‌, pp.389-401

(کلام شافعی بر اساس آرای رازی)

۳۱۶)——, La critique du sunnisme‌ dans‌ la doctrine d””el-Hilli, Revue des etudes islamiques, 34 (1966), pp.35‌-۶۰‌.

(انتقاد‌ اهـل سـنت از حلی)

۳۱۷)——-, La classification des sectes dans l””heresiographie ash`arite, Arabic‌ and‌ Islamic Studies in honor of H. A. B. Gibb, (1965), pp.377-386.

(تقسیم‌بندی فرق‌ بر‌ اسـاس‌ فـرقه‌نویسان اشعری)

۳۱۸)——-, Le reformisme d””Ibn Taymiya, Islamic Studies, 1 111 (1962), pp.27-47‌.

(اصلاح‌گرایی‌ ابن‌ تیمیه)

۳۱۹)——, La classification des sectes dans le farq d””Al-Baghdadi‌, Revue‌ des etudes islamiques, 29 (1961), pp.19-59.

(گروه‌بندی فرق بر اساس کتاب الفرق بین الفرق‌ اثر‌ بغدادی)

۳۲۰)——-, Le hanbalisme sous les Mamlouks Bahrides (658-784/1260-1382‌), Revue‌ des etudes islamiques, 28 (1960), pp.1-71‌.

(حنابله‌ در‌ زمان سلطان بیبرس مملوکی)

۳۲۱)——–, Une fetwa‌ d””‌Ibn Taimiya sur Ibn Tumart, Bulletin de l””Institut francaise d””archeologie orientale‌, ۵۹‌ (۱۹۶۰), pp.157-184.

(فتوایی‌ از‌ ابن‌تیمیه درباره‌ ابن‌تومرت‌)

۳۲۲‌)——–, La biographie d””Ibn Taimiya d””‌apres‌ Ibn Katir, Bulletin d””Etudes orientales, 9 (1942), pp.115-162.

(شـرح‌حال ابـن‌ تیمیه‌ بر اساس گـفته‌های ابـن کثیر)

هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۲ – شماره ۱۹ (صفحه ۱۷۲)


۳۲۳‌) ——-,La biographie d””Ibn‌ Taimiya‌ la Wasitiyya,Paris, 1986,Arabic‌ text‌.۲۷,French text. 109.

(العقیده الوسطیه، نوشته تقی‌الدین احمد بن تیمیه)

۳۲۴) K. Lewinstein‌, Notes‌ on eastern Hanafite heresiography, Journal‌ of‌ the‌ American Oriental Society‌, ۱۱۴‌ iv, 1994, pp. 583‌-۵۹۸‌.

(نکاتی درباره ملل و نحل‌نگاری حنفیان)

۳۲۵)——– , Making and unmaking a sect: the heresiographers and the‌ Sufriyya‌, Studia Islamica, 76, 1992, pp. 75‌-۹۶‌.

(فرقه‌سازی: ملل‌ و نحل‌نگاران‌ مسلمان‌ و فرقه صفویه)

۳۲۶)——– , The‌ Azariqa in Islamic heresiography, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 54, 1991‌, pp‌.۲۵۱-۲۶۸٫

(ازارقه در سنت ملل‌ و نحل‌نگاری‌ اسلامی‌)

۳۲۷‌)B. Lewis‌, The Shi””‌a in‌ Islamic history, M Kramer, Shi””ism, resistance and revolution, Boulder: Westview; London: Mansell, 1987, pp.21‌-۳۰‌.

(شیعه‌ در تاریخ اسلام)

۳۲۸)——, The Assassins: a radical‌ sect‌ in‌ Islam‌, London‌ ۱۹۶۷‌, rpp. London: Saqi, 1985, pp.166.

(حشاشین: فرقه‌ای افـراطی در اسـلام)

۳۲۹)—–, Assassins of Syria and Isma””ilis of Persia, La Persia nel medievo, 1971, pp‌.۵۷۳-۵۸۴٫

(حشاشین سوریه و اسماعیلیان ایران)

۳۳۰)——-, Kamal al-din””s biography of Rasid al-din Sinan, Arabica, 13 (1966), pp.225-267

(شرح‌حال راشد الدین سنان نوشته کمال‌الدین

۳۳۱‌)——, Some‌ observations on the significance of heresy in the history of Islam, Studia Islamica, 1 (1953), pp.43-63.

(ملاحظاتی درباره اهمیت بدعت در تاریخ اسلام)

۳۳۲)——–, The sources for the‌ history‌ of the Syrian Assassins, Speculum, 27 (1952), pp.475-489.

(منابعی برای تاریخ حشاشین سوریه)

هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۲ – شماره ۱۹ (صفحه ۱۷۳)


۳۳۳)——, Isma””`ili notes, Bulletin of the‌ School‌ of Oriental and African Studies‌, ۱۲‌ (۱۹۴۸), pp.597-600.

(نکاتی درباره اسماعیلیه)

۳۳۴)——-, An Ismaili interpretation of the fall of Adam, Bulletin of the School of Oriental and African‌ Studies‌, ۹ (۱۹۳۷-۳۹), pp.691‌-۷۰۴‌.

(تفسیری اسماعیلی از هبوط آدم)

۳۳۵)T. Lewicki, The Ibadites in Arabia and Africa, Journal of world history, 13 (1971), pp.51-130.

(اباضیان در شبه جـزیره عـربستان و آفریقا)

۳۳۶)———, Les‌ historiens‌, biographes et traditionnistes ibadites-wahbites de l””Afrique du Nord du VIIIe au ×VIe siecle, Folia Orientalia, 3 (1961), pp.1-134.

(تـاریخ‌نگاران، سیره نگاران و محدثان اباضی ـ وهبیه در آفریقای شمالی در‌ قرون‌ هشتم تا‌ شانزدهم میلادی)

۳۳۷)——–, Tasmiya suyuh Nafusa, I. Ibaditica, Rocznik orientalistyczny, 25 (1961), pp.87-120.

(تسمیه شیوخ نفوسه‌)

۳۳۸)——–, Un document ibadite inedit sur l””emigration des Nafusa du‌ Gabal‌. (Note‌ supplementaire.), Folia Orientalia, 2 (1960), pp.214-216.

(سندی ابـاضی درباره مهاجرت نفوسه به جبل)

۳۳۹)——–, Les Ibadites ‌‌dans‌ l””Arabie du Sud au moyen age, Folia Orientalia, 1 (1959), pp.3-17.

(اباضیه‌ در‌ شبه‌ جزیره عربی در قرون مـیانه)

۳۴۰)——–,Les subdivisions de l””Ibadiyya, Studia Islamica, 9 (1958), pp‌.۷۱-۸۲٫

(انـشعابات ابـاضیه)

۳۴۱)——–, Les Ibadites dans l””Arabie du Sud au‌ moyen age, 24 Int‌. Cong‌. Or., 1957, pp.362-364.

(اباضیه در شبه جزیره عربستان در قرون میانه)

۳۴۲)——–, Notice sur la chronique ibadite d””ad-Dargini, Rocznik orientalistyczny, 11 (1935), pp.146-172.

(نکاتی درباره‌ تاریخ نگار اباضی درجینی)

هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۲ – شماره ۱۹ (صفحه ۱۷۴)


۳۴۳)——, De quelques textes inedits en vieux Berbere provenant d””une chronique Ibadite anonyme, A. Basset, Revue des etudes islamiques, 8 (1934), pp.275-305.

(متون اباضی درباره اشاعه‌ مـذهب‌ ‌ ‌ابـاضی بر اساس متنی تاریخی از عالمی اباضی)

۳۴۴)——-, Une chronique Ibadite `Kitab as Sijar”” d””Abu l-Abbas Ahmad as-Sammahi, avec quelques remarques sur l””origine et l””‌histoire‌ de la famille des Sammahis, Revue des etudes islamiques, 8 (1934), pp.59-78.

(شرح حال اباضی، کتاب السیر اثر ابـوالعباس احـمد الشـماخی؛ بحثی درباره خاستگاه تاریخ نگاری اباضیه)

۳۴۵‌)W. Madelung‌, Abu Ya`qub al-Sijistani and the seven faculties of the intellect, Farhad Daftary,ed, Mediaeval Isma`ili history and thought, Cambridge: Cambridge University Press, 1996, pp.85-88‌.

(ابویعقوب‌ سجستانی‌ و هفت قوه عقل)

۳۴۶)——–,The‌ Fatimids‌ and‌ the Qarmatis of Bahrayn, Azizeh Azodi (Translator) Farhad Daftary, Mediaeval Isma`ili history and thought, Cambridge: Cambridge University Press, 1996, pp‌.۲۱‌-۷۳‌.

(فاطمیان و قرامطه بحرین)

۳۴۷)——, `Abd Allah ibn al‌-Zubayr‌ the mulhid, C Vazquez, Actas ×VI Congreso UEAI, Salamanca: Agencia Espanola de Cooperacion Internacional, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Union‌ Europeenne‌ d””‌Arabisants et d””Islamisants, 1995, pp.301-308.

(عـبدالله بن‌ زبیر: فردی ملحد)

۳۴۸)——–, The Hashimiyyat of al-Kumayt and Hashimi Shi`ism, Studia Islamica, 70, 1989, pp‌.۵-۲۶‌.

(هاشمیات‌ کمیت و تشیع هاشمی)

۳۴۹)W. F. Madelung (Editor), Arabic texts concerning the history‌ of‌ the Zaydi Imams of Tabaristan, Daylaman and Gilan, Beiruter Texte und Studien, Beirut: Orient Institut der‌ Deutschen‌ Morgenlandischen‌ Gesellschaft; Wiesbaden: Steiner , 1987, pp.377+23.

(اخبار الائمه الزیدیه بالجیلان و الطـبرستان‌)

هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۲ – شماره ۱۹ (صفحه ۱۷۵)


۳۵۰‌)——-, Der‌ Kalam, Band Grundriss der

Arabischen Philologie, Wiesbaden: Reichert, 1987, pp.326-337.

(علم کلام‌)

۳۵۱‌)——, Die‌ Si`a , Band Grundriss der Arabischen Philologie, Wiesbaden: Reichert, 1987, pp.358-373.

(شیعه)

۳۵۲‌)——-, Haresiographie‌, Band Grundriss der Arabischen Philologie, Wiesbaden: Reichert, 1987, pp.374-378.

(فـرقه‌نگاری)

۳۵۳‌)———-, Apocalyptic‌ prophecies‌ in Hims in the Umayyad age, Journal of Semitic studies, 31, 1986, pp.141‌-۱۸۵‌.

(پیـش‌گویی‌های پیامبرانه در حمص در عصر اموی)

۳۵۴)———, The Sufyani between tradition and‌ history‌, Studia‌ Islamica, 63, 1986, pp.5-48.

(سفیانی میان حدیث و تاریخ)

۳۵۵)———, Zu einigen Werken des Imams‌ Abu‌ Talib an-Natiq bi l-Haqq, Der Islam, 63, 1986, pp.5-10.

(آثار‌ امام‌ ابوطالب‌ الناطق بالحق)

۳۵۶)——-, Nasir ad-Din Tusi””s ethics between philosophy, Shi`ism, and Sufism‌, R G, Ethics‌ in‌ Islam. Ninth Giorgio Levi Della Vida Conference, Malibu: Undena , 1985, pp.85‌-۱۰۱‌.

(اخلاق نصیرالدین طوسی در میان فلسفه، تشیع و تصوف)

۳۵۷)——–, Religious schools and sects in medieval Islam‌, London‌: Variorum, 1985, pp.(352). [Reprinted articles, 1967-82. Sunnism & Mu`tazila‌; Imami‌ Shi`a; Isma`ilism.]

(مکاتب و فرقه‌های دینی در‌ سده‌های‌ میانه‌ [ویلفرد مادلونگ، مکتبها و فرقه‌های اسلامی در سـده‌های‌ میانه‌، ترجمه جواد قاسمی، مشهد، ۱۳۷۵])

۳۵۸)——-, Streitschrift des Zaiditenimams: wider die ibaditische Pradestinationslehre‌ Ahmad‌ al- Nasir li-Din Allah‌, (Editor‌), Bibliotheca Islamica‌, Wiesbaden‌: (Orient‌-Institut der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft, Beirut‌,) in‌

هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۲ – شماره ۱۹ (صفحه ۱۷۶)


Kommission bei Steiner , 1985, pp.351+18.

(درباره کتاب النجاه اثر احمد‌ الناصر‌ لدین‌الله)

۳۵۹)——–, The early Murji””‌a in Khurasan and Transoxania‌ and‌ the spread of Hanafism, Der‌ Islam‌, ۵۹, ۱۹۸۲, pp.32-39.

(نخستین مرجئیان خراسان و ماوراء النهر و گسترش حنفیگری)

۳۶۰‌)——-, Abu‌ `Isa al-Warraq uber die‌ Bardesaniten‌, Marcioniten‌ und Kantaer, Studien‌ zur‌ Geschichte und Kultur des‌ Vorderen‌ Orients: Festschrift fur B.Spuler, Leiden: Brill, 1981, pp.210-224.

(درباره ابوعیسی وراق و دیصانیه‌ و مرقونیه‌)

۳۶۱)——-, A treatise of the Sharif al‌-Murtada‌ on the‌ legality‌ of‌ working for the government‌ (Mas””ala fi ””l-””amal ma””a ””l-sultan), Bulletin of the School‌ of‌ Oriental and African Studies, 43 (1980‌), pp‌.۱۸‌-۳۱‌

(رساله‌ای‌ از شریف مرتضی‌ درباره‌ مشروعیت همکاری با سـلطان: مـسئله فی العمل مع السلطان)

۳۶۲)——, Fruhe mu””tazilitische Haresiographie: das‌ Kitab‌ al‌-usul des Ga””far b. Harb?, Der‌ Islam‌, ۵۷‌ (۱۹۸۰‌), pp‌.۲۲۰‌-۲۳۶٫

(کتابی کهن در باب ملل و نحل‌نگاری معتزلی: کتاب الاصول از جعفر بن حرب معتزلی)

۳۶۳)——-, The Shiite and Kharijite contribution to pre-Ash””arite kalam‌, Islamic philosophical theology, Edited by P. Morewedge. Albany. 1979, pp.120-139

(مشارکت شیعیان و خوارج در شکل‌گیری علم کلام قبل از اشعری)

۳۶۴)——–, The Sirat al-amirayn al-ajallayn al- sharifayn‌ al‌-fadilayn al-Qasim wa-Muhammad ibnay Ja””far b. al-Imam al-Qasim ibn ””Ali al- ””Iyani as a historical source, Sources for the history of Arabia pt‌. ۲, Riyad‌ U, 1979, pp.69-87.

(سیره الامیرین الجلیلین الشریفین الفاضلین القـاسم و مـحمد ابنی جعفر بن الامام القاسم بن علی العیانی به عنوان متنی تاریخی‌)

۳۶۵‌)——–, Aspects of Isma””i`li‌ theology‌: the prophetic chain and the God beyond being, Isma””ili contributions to Islamic culture, Edited by S. H. Nasr. Tehran. 1977, pp.51-65.

(ابعادِ‌ کلام‌ اسماعیلی: سلسله نبوی و وجود‌ فراهستی‌ خداوند)

۳۶۶)——–, As-Sahrastanis Streitschrift gegen Avicenna und ihre Widerlegung durch Nasir

هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۲ – شماره ۱۹ (صفحه ۱۷۷)


ad-Din at-Tusi, Akten VII. Kong. Arabistik, (Gottingen 1974) 1976, pp.250-259

(مجادلات شهرستانی بر ضد‌ ابن‌سینا‌ و خواجه نصیرالدین طوسی)

۳۶۷)——, Ibn Abi Gumhur al-Ahsa””is synthesis of kalam, Philosophy and Sufism., Actes 8. Cong. Union europp. arabisants et islamisants ,(1976), pp.147-156

(ابـن‌ابی‌الجمهور احـسائی‌ و تلفیق‌ کلام، فلسفه‌ و تصوف)

۳۶۸)——–, Some notes on non-Isma””ili Shiism in the Maghrib, Studia Islamica, 44 (1976‌), pp.87-97

(نکاتی درباره تشیع غیر اسماعیلی در مغرب)

۳۶۹‌)——-, The‌ sources‌ of Isma””ili law, Journal of Near Eastern studies, 35 (1976), pp.29-40.

(مآخذ فقه ‌‌اسماعیلیه‌)

۳۷۰)——–, Ar-Ragib al-Isfahani und die Ethik al-Gazalis, Islamwissenschaftliche Abhandlungen F. Meier‌, ۱۹۷۴‌, pp‌.۱۵۲-۱۶۳٫

(راغب اصفهانی و اخلاق غزالی )

۳۷۱) ——–,The origins of the controversy concerning the creation‌ of the Koran, Orientalia Hispanica, I 1974, pp.504-525.

(خاستگاه‌های منازعه درباره خلق‌ قرآن)

۳۷۲)——-, The spread‌ of‌ Maturidism and the Turks, Actas IV congresso de estudos arabes e islamicos 1968, (1971), pp.109-168.

(ترک‌ها و گسترش ماتریدیه)

۳۷۳)——–, Early Sunni doctrine concerning faith as reflected in the Kitab al‌-Iman of Abu `Ubayd al-Qasim b. Sallam (d. 224/839), Studia Islamica, 32 (1970), pp.233-254.

(نخستین عقاید اهل سـنت دربـاره ایـمان بر اساس کتاب الایمان اثـر ابـوعبید القـاسم بن سلام‌ هروی‌ متوفای ۲۲۴ق / ۸۳۴م)

۳۷۴)——–, Imamism and Mu`tazilite theology, Le Shi””isme imamite, (1970), pp.13-30.

(امامیه و کلام معتزله)

۳۷۵)———, Bemerkungen zur imamitischen Firaq-Literatur, Islam, 43 (1967‌), pp‌.۳۷-۵۲

(ملاحظاتی در پیرامون کتابشناسی فرق امامی [این مقاله با همین عنوان توسط آقای چنگیز پهـلوان بـه فـارسی ترجمه شده و در کتاب در زمینه ایران‌شناسی، تهران، ۱۳۶۸، ص۵۷‌ـ۷۵‌ به کـوشش هـمو به چاپ رسیده است.] )

هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۲ – شماره ۱۹ (صفحه ۱۷۸)


۳۷۶)——-, Das Imamat in der fruhen ismailitischen Lehre, Islam, 37 (1961), pp.43-135.

(امامت در آموزه‌های اسماعیلیه)

۳۷۷)——-, Fatimiden und Bahrainqarmaten‌, Islam‌, ۲۴‌ (۱۹۵۹), pp.34-88.

(فاطمیان‌ و قرمطیان‌ بحرین‌)

۳۷۸)——-, Der Imam al-Qasimibn Ibrahim und die Gloubenslehre der Zaidte, Berlin, 1963.

(امام قاسم بن ابراهیم و معتقدات زیدیه)

۳۷۹)——-, The‌ Theology‌ of‌ Al-Zamakhashari, Actas del ×II Congreso De la‌ U. E. A. I, Madrid‌, ۱۹۸۴, pp.485-495.

(کلام زمخشری)

۳۸۰)——-, A treatise on the imamate dedicated to Sultan Baybars I, Part Proceedings of the‌ ۱۴th‌ Congress‌ of the Union Europeenne des Arabisants et Islamisants, Budapest… 1988‌, The Arabist: Budapest Studies in Arabic, Budapest: Eotvos Lorand University Chair for Arabic Studies & Csoma de Koros‌ Society‌, Section‌ of Islamic Studies, 1995, pp. 91-102.

(رسـاله‌ای دربـاره امـامت اهدا‌ شده‌ به سلطان بیبرس اول)

۳۸۱)——-, The late Mu`tazila and determinism: the philosophers”” trap, Yad‌-nama‌ in‌ memoria di Alessandro Bausani. Universita di Roma “La Sapienza”: Studi Orientali, Rome‌: Bardi‌, ۱۹۹۱‌, pp. 245-257.

(معتزله متأخر و جبر: معضلی فـلسفی)

۳۸۲)——-, Abu Ya`qub al-Sijistani‌ and‌ metempsychosis‌, Iranica Varia: papers in honor of professor Ehsan Yarshater Acta Iranica, Leiden: Brill, 1990‌, pp‌. ۱۳۱-۱۴۳٫

(ابویعقوب سجستانی و تناسخ)

۳۸۳)——-, An Ismaili Heresiography (The Bab al-Shaytan‌ from‌ abu‌ Tammam””s Kitab al-Shajara), whit. Paul E. Walker, Leiden: Brill, 1998. Arabic text. 143‌. English‌. xi+134.

(ملل و نحلی اسماعیلی: باب‌الشیطان از کتاب الشجره ابوتمّام)

۳۸۴)——-, The vigilante‌ movement‌ of‌ Sahi b.Salama al-khurasani and the origins of Hanbalism reconsidered, Journal of Turkish Studies, 14‌, ۱۹۹۰‌, pp.331-337.

(حرکت هوشیارانه سهل بن سلمه خراسانی و تجدید نـظری در‌ خـاستگاه‌ حـنبلی‌گری‌)

هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۲ – شماره ۱۹ (صفحه ۱۷۹)


۳۸۵)G. Makdisi, Al-Ghazali, disciple de Shafi`i en droit et en theologie, Ghazali: la raison‌ et‌ le‌ miracle. Table Ronde UNESCO … 1985 Islam d””hier et aujourd””hui‌, Paris‌: Maisonneuve et Larose , 1987, pp.45-55.

(غزالی، حوادی شافعی و متکلمی توانا)

۳۸۶)——-, The non-Ash‌`arite‌ Shafi`ism of Abu Hamid al-Ghazzali, Revue des Etudes Islamiques, 54‌, ۱۹۸۶‌, pp.239-257.

(عقاید غیر اشعری ابوحامد‌ غزالی‌)

۳۸۷‌)—–, Ethics in Islamic traditionalist doctrine, R G, Ethics in‌ Islam‌. Ninth Giorgio Levi Della Vida Conference, Malibu: Undena , 1985, pp.47-63.

(اخـلاق‌ در‌ دیـدگاه‌های اسلامی سنتی)

۳۸۸)——-, The‌ juridical‌ theology of‌ Shafi‌`i: origins‌ and significance of Usul al-fiqh‌, Studia‌ Islamica, 59, 1984, pp.5-47.

(کلام فقهی شافعی: خاستگاه‌ها و اهمیت اصول الفقه‌)

۳۸۹‌)——, Hanbalite Islam, M L, Studies on Islam, New‌ York: Oxford Univ. Press‌, ۱۹۸۱‌, pp.216-274.

(اسلام حنبلی‌)

۳۹۰‌)——–, The Hanbali school and Sufism, Boletin de la Asociacion Espanola de Orientalistas, 15‌ (۱۹۷۹‌), pp.115-126

(نحله حنبلی‌ و تصوف‌)

۳۹۱‌)——, Ibn Taimiya: a Sufi‌ of‌ the Qadiriya order, AJAS‌, ۱ (۱۹۷۳‌), pp.118-129.

(ابن‌تیمیه: صـوفیِ وابـسته بـه طریقت قادریّه)

۳۹۲)——-, The Tanbih of Ibn‌ Taimiya‌ on dialectic: the pseudo-””Aqilian‌ Kitab‌ al-farq‌, Medieval‌ and‌ Middle Eastern studies: A. S. Atiya‌, ۱۹۷۲, pp.285-294.

(کتاب التنبیه اثر ابن‌تیمیه در باب جدل)

۳۹۳)——-, Quatre opuscules d””‌Ibn‌ `Aqil sur le Coran, Bulletin d””‌Etudes‌ orientales‌, ۲۴‌ (۱۹۷۱‌), pp.55-66‌.

(عقیده‌ ابن عقیل دربـاره قـرآن)

۳۹۴)———, The Hanbali school and Sufism, Actas IV congresso de estudos arabes‌ e islamicos‌ ۱۹۶۸‌, (۱۹۷۱), pp.71-84.

(مـکتب حنبلی و تصوف‌)

هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۲ – شماره ۱۹ (صفحه ۱۸۰)


۳۹۵‌)——–, Ibn‌ Taimiya‌””‌s autograph‌ manuscript on Istihsan: materials for the study of Islamic legal thought, Arabic and Islamic Studies in honor of H. A. B. Gibb, 1965, pp.446-479

(نسخه خطی خودنگاشت ابن‌ تیمیه درباره استحسان: نکاتی برای مطالعه اندیشه فـقهی اسـلام)

۳۹۶)——–, Ash`ari and the Ash`arites in Islamic religious history, Studia Islamica, 18 (1963), pp.19-39.

(ابـوالحسن اشعری و اشعری‌گری‌ در‌ تاریخ دینیِ اسلام)

۳۹۷)———, Ash`ari and the Ash`arites in Islamicreligious history, Studia Islamica, 17 (1962), pp.37-80.

(اشعری و اشعری‌گری در تاریخ دینیِ اسلام)

۳۹۸)L. Massignon, Les‌ Nusayris‌, Elaboration de l””Islam, 1961, pp.109-114.

(نصیریه)

۳۹۹)——-, Les origines shi””ites de la famille vizirale de Banu””l Furat‌, Mel‌. Gaudefroy-Demombynes, 1935-45, pp‌.۲۵‌-۲۹٫

(خاستگاه شیعیِ خـاندان بـنوفرات)

۴۰۰)——–, Esquisse d””une bibliographie Nusayrie, Mel. Syr. R. Dussaud, 11, 1939, pp.913-922.

(کوششی برای تدوین کتابشناسی آثار‌ نصیریه‌)

۴۰۱)——–, Recherches sur les‌ Shi‌””ites extremistes a Bagdad a la fin du troisieme siecle de l””Hegire, Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft, 92 (1938), pp.378-382.

(تحقیقاتی درباره غلات شیعه در بغداد در قرون‌ اولیـه‌)

۴۰۲)——–, Esquisse d””une bibliographie Qarmate, Browne Festschrift, (1922), pp.329-338.

(کـوششی بـرای تدوین کتابشناسی قرامطه)

۴۰۳)M. McDermott, Method in Mufid””s kalam and in Christian theology, Al-Tawhid‌, ۱۰‌ ii-iii‌, ۱۹۹۲-۱۹۹۳, pp.226-231.

(شیوه کلامیِ شیخ مفید و کلام مسیحی)

۴۰۴)——–, A debate between al-Mufid and‌ al-Baquillani, Recherches d””islamologie. Recueil d””articles offert a G. Anawati et‌ L. Gardet‌, par‌ leurs collegues et amis, Louvain 1977, pp.223-235

(مناظره‌ای بین شیخ مفید و بـاقلانی)

هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۲ – شماره ۱۹ (صفحه ۱۸۱)


۴۰۵) R. J. McCarthy, Al‌-‌‌Baquillani‌””s notion of the Apologetic Miracle, Studia Biblica et Orientalia, 12 (1959), pp‌. ۲۴۷‌-۲۵۶‌.

(دیـدگاه باقلانی درباره معجزه)

۴۰۶) Hossein Modarressi, Crisis and consolidation in the formative period of‌ Shi`ite Islam: Abu Ja`far ibn Qiba al-Razi and his contribution‌ to Imamite Shi`ite‌ thought‌, Princeton: Darwin Press, 1993, pp.280. [Incl. Arabic texts & English translations.]

(بحران و تثبیت در دوران اولیه تشیع: ابوجعفر ابن‌قبه رازی و نقش وی در اندیشه تشیّع امـامی) [مـکتب در فـرایند تکامل‌، ترجمه هاشم ایزدپناه، نیوجرسی، ۱۳۷۴].

۴۰۷)———, Early debates on the integrity of the Qur””an: a brief survey, Studia Islamica, 77, 1993, pp.5-39.

(نخستین مناقشات درباره تحریف قرآن) [ترجمه فارسی‌: محمدکاظم‌ رحمتی، بـررسی سـتیزه‌های دیرین درباره تحریف قرآن، هفت آسمان، شماره ۱۱]

۴۰۸)——–, The just ruler or the guardian jurist: an attempt to link two different Shi`ite concepts, Journal of‌ the‌ American Oriental Society, 111, 1991, pp.549-562. [Review article of Sachedina,Abdulaziz Abdulhussein, The just ruler (al-sultan al-`adil) in Shi`ite Islam, New York, 1988.]

(حاکم‌ عادل‌ یا ولیّ فـقیه: تـلاشی بـرای ربط دو مفهوم متفاوت شیعی) [حاکم عادل یا ولی فقیه، تلاش برای ربط دو مفهوم متفاوت شیعی، تـرجمه مـحمد کـاظم رحمتی، کتاب ماه دین‌، شماره‌ ۶۲‌، آذر ۱۳۸۱، ص۸۸ـ۹۹]).

۴۰۹‌)———, Rationalism‌ and‌ traditionalism in Shi`i jurisprudence, Alserat, 10 ii, 1984, pp.30-42.

(عقلگرایی و حدیث گرایی در اصول فقه شیعه)

۴۱۰)——–, Rationalism and‌ traditionalism‌ in‌ Shi`i jurisprudence: a preliminary survey, Studia Islamica, 59, 1984‌, pp‌.۱۴۱-۱۵۸٫

(عـقلگرایی و اخـباری‌گری در اصول فقه شیعه: بررسی اولیه)

۴۱۱)Moojan Momen, An introduction to Shi`i Islam: the‌ history‌ and‌ doctrines of Twelver Shi`ism, Oxford: Ronald; New Haven: Yale‌ University Press, 1985, pp.397.

(مقدمه‌ای بر تشیع: تاریخ و عقاید تشیع دوازده امامی)

۴۱۲)Muhsin Mahdi, Al-Farabi‌ and‌ the‌ foundation of Islamic philosophy, Parviz

هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۲ – شماره ۱۹ (صفحه ۱۸۲)


Morewedge, Islamic philosophy and mysticism, Delmar‌: Caravan‌, ۱۹۸۱, pp.3-21.

(فارابی و تاسیس فلسفه اسـلامی)

۴۱۳)N. L. Heer, Moral deliberation in Al-Ghazali””s Ihya‌””‌ `ulum‌ al-din, Parviz Morewedge, Islamic philosophy and mysticism, Delmar: Caravan, 1981, pp‌.۱۶۳‌-۱۷۶‌.

(وقـار اخلاقی در کتاب احیاء علوم الدین اثر غزالی)

۴۱۴)M. M. Moreno, Note di teologia‌ ibadita‌, Annali‌, Istituto Orientale di Napoli N.S. 3 (1949), pp.299-313.

(نکاتی درباره کلام اباضیه)

۴۱۵)T. Nagel‌, Die‌ `Urguza al-Muhtara”” des Qadi an-Nu`man, Die Welt des Islams‌, ۱۵‌ (۱۹۷۴‌), pp.96-128.

(الأرجـوزه المـختاره اثر قاضی نعمان)

۴۱۶)M. Nallino, Rapporti fra la dogmatica‌ mu‌””tazilita e quella degli Ibaditi dell”” Africa settentrionale, Revista degli studi orientali‌, ۷ (۱۹۱۶‌-۱۸‌), pp.455-460.

(درباره معتزله و اباضیّه)

۴۱۷)——–, Sul nome di `Qadariti””, Revista degli studi‌ orientali‌, ۷ (۱۹۱۶-۱۸), pp.461-466.

(نـکاتی دربـاره قـدریه)

۴۱۸)——-, Sull”” origine‌ del‌ nome‌ dei Mu””taziliti, Revista degli studi orientali, 7 (1916-18), pp.429-454.

(نکاتی درباره‌ شکل‌گیری‌ معتزله‌)

۴۱۹)J. M. Pessagno, Irada, ikhtiyar, qudra, kasb: the view of Abu Mansur al‌-Maturidi‌, Journal of the American Oriental Society, 104, 1984, pp.177-191.

(اراده، اختیار، قدرت و کـسب: دیـدگاه‌ ابومنصور‌ ماتریدی)

۴۲۰)——–, The reconstruction of the thought of Muhammad Ibn Shabib, Journal‌ of‌ the American Oriental Society, 104, 1984, pp‌.۴۴۵‌-۴۵۳‌.

(بازسازی اندیشه محمد بن شبیب)

۴۲۱)———-, The‌ uses‌ of evil in Maturidian thought, Studia Islamica, 60, 1984, pp.59-82.

(فوائد‌ شر‌ در اندیشه ماتریدیه)

۴۲۲)——–, The‌ Marji‌””a, iman‌ and‌ Abu‌ ””Ubayd, Journal of the American‌ Oriental‌ Society, 95 (1975), pp.382-394.

(مرجئه، ایـمان و ابـوعبید)

هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۲ – شماره ۱۹ (صفحه ۱۸۳)


۴۲۳)Jan Peters‌, Kalaam‌ en falsafa (`theologie”” en `filosofie‌””), Islam, norm, ideaal‌ en‌ werkelijkheid, Weesp: Wereldvenster; Antwerp: Standaard‌, ۱۹۸۴‌, pp.177-190.

(الاهیّات فلسفی)

۴۲۴)——–, Triniteit en incarnatie in de kalam van‌ de‌ Mu`tazila, Jan Peters Historische‌ betrekkingen‌ tussen‌ moslims en christenen‌. Tien‌ voordrachten, gelouden in Leiden‌ op‌ … ۱۹۸۱ Midden-Oosten en Islam Publicaties Nijmegen: Nederlandse Vereniging voor de Studie van het‌ Midden‌-Oosten de Islam, , 1982, pp.81‌-۹۱‌.

(تثلیث و تجسّد‌ در‌ کـلام‌ مـعتزلی)

۴۲۵)J. R. T. M. Peters, La‌ theologie musulmane et l””etude du langage, Histoire Epistemologie Langage, 2 i, 1980, pp.9-19.

(تحقیقات زبـانیِ‌ مـتکلمان‌ مـسلمان)

۴۲۶)F. E. Peters, The origins of‌ Islamic‌ Platonism‌: the‌ school‌ tradition, Islamic philosophical‌ theology‌, Edited by pp. Morewedge. Albany. 1979, pp.14-45.

(خاستگاه‌های افلاطون‌گرایی اسلامی: سنت این مـکتب)

۴۲۷‌)R. Peters‌, Apostasy‌ in Islam,G. J. J. De Vries, Die Welt des‌ Islams‌, N. S. 17‌ (۱۹۷۶‌-۷), pp‌.۱-۲۵‌.

(ارتـداد در اسلام)

۴۲۸)S. Pines, A study of the impact of Indian, mainly Buddhist thought on some aspects of Kalam doctrines, Jerusalem studies in Arabic and Islam, 17‌, ۱۹۹۴, pp.182-203.

(مطالعه‌ای درباره تاثیر تفکر هندی، به‌ویژه مکتب بودا بر برخی از جـنبه‌های عـقاید کلامی)

۴۲۹)——–, Gospel quotations and cognate topics in `Abd al-Jabbar””s Tathbit‌ in‌ relation to early Christian and Judaeo-Christian readings and traditions , Jerusalem Studies in Arabic and Islam, 9, 1987, pp.195-278.

(منقولات انجیل و موضوعات مرتبط در کـتاب تثبیت دلائل النبوه‌ از‌ قاضی عـبدالجبار در رابـطه با مسیحیت نخستین و قرائت‌ها و سـنت‌های یـهودی ـ مسیحی)

۴۳۰)J. Macy, Prophecy in al-Farabi and Maimonides: the imaginative and rational‌ faculties‌, S Pines (Editor) Y Yovel (Editor), Maimonides‌ and‌ philosophy: papers presented at the Sixth Jerusalem, Philosophical Encounter, May 1985. Archives Internationales d””Histoire des Idees / International Archives for the History of Ideas‌, Dordrecht‌: Nijhoff , 1986, pp.185‌-۲۰۱‌.

(نبوت در تفکر فارابی و ابن میمون: استعدادهای عقلانی و تخیّلی)

هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۲ – شماره ۱۹ (صفحه ۱۸۴)


۴۳۱)S. Pines, Studies in Christianity and Judaeo-Christianity based on Arabic sources, Jerusalem studies in Arabic and Islam, 6, 1985, pp.107‌-۱۶۱‌. (Paul according to the Judaeo-Christian sources utilizedby `Abd al-Jabbar in the Tathbit dala””il al-nubuwwa; A preliminary note on the relation posited by Ibn Hazm between the‌ author‌ of the‌ Book of Yosippon and the `Isawiyya sect and on the Arabic version of this book; Additional observation‌ concerning the Arabic translation of the Book of Yosippon.), 1985

(مطالعاتی‌ درباره‌ مسیحیت‌ و یـهودیت؛ مـسیحیت بر اساس منابع عربی)

۴۳۲)——-, Notes on Islam and on Arabic Christianity and Judaeo-Christianity‌, ‌‌Jerusalem‌ studies in Arabic and Islam, 4, 1984, pp.135-152.

(نـکاتی دربـاره اسـلام و مسیحیت‌ عربی‌ و فـرهنگ‌ یـهودی ـ مسیحی)

۴۳۳)———, Shi`ite terms and conceptions in Judah Halevi””s Kuzari, Jerusalem studies‌ in Arabic and Islam, 2, 1980, pp.165-251.

(اصطلاحات و مفاهیم شـیعی نـزد جوده‌ هالوی کوزری)

۴۳۴)——–, Some‌ traits‌ of Christian theological writing in relation to Moslem kalam and to Jewish thought, Proc. Israel Acad. Sci. Humanities, 5 (1976), pp.105-125

(ویژگی‌هایی از نوشته‌های کلامیِ مسیحی در ارتباط با کلام‌ اسلامی و اندیشه یهودی)

۴۳۵)——–, A note on an early meaning of the term mutakallim, Israel oriental studies, 1 (1971), pp.224-240.

(یـادداشتی دربـاره آغازین معنای واژه متکلم)

۴۳۶)——-, Some problems of Islamic‌ philosophy‌, Islamic culture, 11 (1937), pp.66-80.

(برخی از مشکلات فـلسفه اسـلامی)

۴۳۷)Ismail K. Poonawala, Al-Qadi Nu`man and Isma`ili jurisprudence, Farhad Daftary,ed, Mediaeval Isma`ili history‌ and‌ thought, Cambridge: Cambridge University Press, 1996, pp.117-143.

(قاضی نـعمان و فـقه اسـماعیلیه)

۴۳۸)——–, Al-Sultan al-Hattab””s treatise on the I`gaz al-Quran, Arabica, 41 i, 1994, pp‌.۸۴‌-۱۲۶٫ [Incl. Arabic text.]

(رساله سلطان خطب دربـاره اعجاز قرآن)

هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۲ – شماره ۱۹ (صفحه ۱۸۵)


۴۳۹)——-, Muhammad `Izzat Darwaza””s principles of modern exegesis: a contribution toward Quranic hermeneutics, Abdul-Kader A (Editor), Approaches to the‌ Qur‌””‌an, London: Routledge, 1993, pp‌.۲۲۵‌-۲۴۶‌.

(اصول مدرن تفسیری محمد عزت دروزه: سهمی در هرمنوتیک قرآنی)

۴۴۰)——–, The I`jaz al-Qur””an and the Isma`ilis‌: research‌ report‌, American Research Center in Egypt Newsletter, 127, 1984‌, pp‌.۱۸-۱۹٫

(اعجاز قرآن و اسماعیلیه: گزارش تـحقیقی)

۴۴۱)——–, An Isma`ili refutation of al-Ghazali, Middle East 30th International‌ Congress‌ of‌ Human Sciences in Asia & North Africa, Mexico: Colegio de‌ Mexico , 1982, pp.131-134.

(ردیـه‌ای اسماعیلی بر غزالی)

۴۴۲)——-, In memoriam A.A.A.Fyzee, 1899-1981, International journal of‌ Middle‌ East‌ studies, 14, 1982, pp.418-418.

(به یاد آصـف بـن عـلی‌ اصـغر‌ فـیضی)

۴۴۳)——–, Al-Sijistani and his Kitab al-Maqalid, Essays on Islamic civilization presented to Niyazi‌ Berkes‌, ۱۹۷۶‌, pp.274-283

(سجستانی و کتاب المـقالید)

۴۴۴)——–, A reconsideration of al-Qadi al‌-Nu‌””‌man””s madhhab, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 37 (1974‌), pp‌.۵۷۲‌-۵۷۹٫

(بـازنگری در مذهب قاضی نعمان)

۴۴۵) U. Rubin, Hanifiyya and ka`ba: an inquiry‌ into‌ the Arabian pre-Islamic background of din Ibrahim, Jerusalem Studies in Arabic and‌ Islam‌, ۱۳‌, ۱۹۹۰, pp. 58-112.

(حنیفیت و کعبه: جستاری درباره پیش‌زمینه‌های ماقبل اسلامیِ دین ابراهیم در‌ عربستان‌)

۴۴۶)——-, The Ka`ba: aspects of its ritual functions and position in pre‌-Islamic‌ and‌ early Islamic times, Jerusalem Studies in Arabic and Islam, 8, 1986, pp.97-131.

(کعبه: ابعادی‌ از‌ کـارکردهای مـناسکی و جـایگاه آن در پیش از اسلام و صدر اسلام)

۴۴۷)——-, Al‌-Samad‌ and‌ the high God: an interpretation of sura C×II, Der Islam, 61, 1984, pp.197-217‌.

(الصمد‌ و خدای‌ مـتعالی: تـفسیری از سـوره تـوحید)

هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۲ – شماره ۱۹ (صفحه ۱۸۶)


۴۴۸)——-, Bara””a: a study of some Quranic‌ passages‌, Jerusalem studies in Arabic and Islam, 5, 1984, pp.13-32.

(بـرائت: مـطالعه‌ای درباره برخی عبارت‌های قرآنی‌)

۴۴۹‌) U. Rubin, Prophets and progenitors in the early Shia tradition, 1 (1979), pp.40‌-۶۵‌.

(انبیاء و فرزندان ـ تبادر آنها در سنت شیعیان‌ نخستین‌)

۴۵۰‌) ——-, Pre-existence and light. Aspects of the‌ concept‌ of Nur Muhammad, Israel oriental studies, 5 (1975), pp.62-119.

(پیشاوجود و نور، ابعادی‌ از‌ مفهوم نورمحمدی)

۴۵۱) Ulrich Rudolph‌, Al‌-Maturidi und‌ die‌ Sunnitische‌ Theologie in Samarkand, Leiden: E. J. Brill, 1997‌.

(ابومنصور‌ ماتریدی و کلام اهل‌سنت در سمرقند)

۴۵۲) ——- , Ibn Sina et le Kalam, Bulletin‌ d””‌Etudes Orientales / Majallat al-Dirasat al‌-sharqiya, 48, 1996, pp‌.۱۳۱‌-۱۳۶٫

(ابن‌سینا و علم کلام)

۴۵۳‌) ——- , Christliche‌ Bibelexegese und Mu`tazilitische Theologie: der Fall des Moses bar Kepha (gest. 903‌ n. Chr‌.), Oriens, 34, 1994, pp. 299‌-۳۱۳‌.

(منابع‌ مسیحی و کـلام اعتزالی‌)

۴۵۴‌) ——- , Nikolaus von Kues und‌ der‌ Dialog mit dem Islam, Der Islam, 71 i, 1994, pp.95-108.

(نیکولاس کوزایی و گفت‌وگو‌ با‌ اسلام)

۴۵۵) ——- , Ratio und Uberlieferung in‌ der‌ Erkenntnislehre al‌-As‌`ari‌””s und al-Maturidi‌””s, Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft, 142 i, 1992, pp.72-89.

(درباره اشعری و ماتریدی)

۴۵۶‌)Abdulaziz‌ Sachedina, A treatise on the occultation of‌ the‌ twelfth‌ Imamite‌ Imam‌, Studia Islamica,. 48‌ (۱۹۷۸‌), pp.109-124

(رساله‌ای درباره غیبت امام دوازدهم)

۴۵۷)J. Schacht, An early Murci””ite treatise‌: The‌ Kitab‌ al `Alim wal-Muta-`allim, Oriens, 17‌ (۱۹۶۴‌), pp‌.۹۶‌-۱۱۷‌.

(رساله‌ای‌ کهن از مرجئه: کتاب العالم و المتعلم)

هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۲ – شماره ۱۹ (صفحه ۱۸۷)


۴۵۸)——–, Bibliotheques et manuscrits abadites, Revue africaine, 100 (1956), pp.375-398.

(کتابشناسی مخطوطات اباضیه)

۴۵۹)——–, New sources for the history‌ of Muhammadan theology, Studia Islamica, 1 (1953), pp.23-42.

(منابعی جدید برای مطالعه تاریخ کلام مـسلمانان)

۴۶۰)——-, Sources nouvelles concernant l””histoire de la theologie musulmane, Nouvelle Clio, 5 (1953), pp‌.۴۱۱‌-۴۲۶٫

(مـنابعی جدید برای مطالعه تاریخ کلام مسلمانان)

۴۶۱)——–, Eine Schrift von ibn ar-Rawandi, Orientalistische Literaturzeitung, 29 (1926), pp.837-841.

(درباره ابن‌راوندی)

۴۶۲)S. Schmidtke, Al-`Allam al‌-Hilli‌ and Shi`ite Mu`tazilite theology. (Summar[y]: Al-`Allama al-Hilli und die schi`itisch-mu`tazilitische Theologie.), Spektrum Iran, 7 iii/iv, 1994‌, pp‌.۱۰-۳۵;۱۳۶-۱۳۷٫

(علامه‌ حلی‌ و کلام شیعی ـ معتزلی)

۴۶۳)——–, The theology of al-`Allama al-Hilli (d.726/1325), Islamkundliche Untersuchungen, Berlin: Schwarz , 1991, pp.292.

(دیدگاه‌های کلامی علامه حلی‌

۴۶۴‌)——, Modern modifications in the‌ Shi‌`i doctrine of the expectation of the Mahdi, (intizar al-Mahdi): the case of Khumaini, Orient, 28, 1987, pp.389-406;463.

(اصلاحات جدید در اعتقاد شیعه درباره انتظار مهدی: مطالعه‌ موردی‌ [امام] خمینی)

۴۶۵) ——–, The Influence of Sams al-Din Sahrazuri(7th/13th) on The Inn Abi Gumhur Al-Ahsai (d. after 904/ 1499), A Preliminari note, Enconters Of Words and Texts, ed‌., Lutz‌ Edzard &‌; Christin Szyske (Zurich, 1997).

(تـأثیر شـمس‌الدین شهرزوری بر ابن‌ابی‌جمهور احسائی) [زابینه اشمیتکه، تاثیر شمس الدین شهرزوری بر‌ ابن ابی‌جمهور احسایی، ترجمه محمدکاظم رحمتی، کتاب ماه دین، شماره ۴۹‌ـ۵۰‌، آبان‌ و مـهر ۱۳۸۰، ص۴۶ـ۵۳].

۴۶۶) W. Schwartz, Die Anfange der Ibaditen in Nordafrika: der Beitrag einer islamischen, Minderheit ‌‌zur‌ Ausbreitung des Islams, Bonner Orientalistische Studien: Neue Serie, Wiesbaden: Harrassowitz , 1983, pp.349‌.

(دربـاره‌ اباضیان‌ شمال آفریقا)

هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۲ – شماره ۱۹ (صفحه ۱۸۸)


۴۶۷) D. Sourdel, Les conceptions Imamites au debut du ×Ie siecle d””apres le‌ Shaykh al- Mufid, Islamic civilization, 1973, pp.187-200.

(مفاهیم امـامیه در قـرن‌ یازدهم بر اساس تعالیم‌ شیخ‌ مفید)

۴۶۸)——, L””Imamisme vu par le Cheikh al-Mufid, Revue des etudes islamiques, 40 (1972), pp.217-296.

(امامت از نظر شیخ مفید)

۴۶۹)——, La classification des sectes islamiques dans‌ le Kitab al-Milal d””Al-Sahrasti, Studia Islamica, 31 (1970), pp.239-247

(گروه‌بندی فرقه‌های اسلامی بر اساس کتاب الملل و النحل اثر شهرستانی)

۴۷۰)S. M. Stern, Studies in early Isma`ilism‌, Max‌ Schloessinger Memorial series: monographs Jerusalem: Magnes Press; Leiden: Brill, 1983, pp.340.

(مطالعاتی در زمینه نخستین گـرایش‌های اسـماعیلی)

۴۷۱)——–, Abu””l-Qasim al-Busti and his refutation of Isma`ilism‌, Journal‌ of the Royal Asiatic Society, 1961, pp.14-35.

(ابوالقاسم بستی و ردیه وی بـر اسـماعیلیه)

۴۷۲)——-, Isma`ilis and Qarmatians, Elaboration de l””Islam, 1961, pp.99-108.

(اسماعیلیان‌ و قرامطه‌)

۴۷۳)——–, Al-Mas`udi and the philosopher al-Farabi, Al-Mas`udi millenary commememorative volume, 1960, pp.28-41.

(مسعودی و فارابیِ فیلسوف)

۴۷۴)———, The early Isma`ili missionaries in‌ North‌-West‌ Persia and in Khurasan and‌ Transoxania‌, Bulletin‌ of the School of Oriental and African Studies, 23 (1960), pp.56-90.

(نخستین فعالیتهای تبلیغی اسماعیلیه در شمالِ غرب ایران‌ و در‌ خراسان‌ و ماوراءالنهر)

۴۷۵)——-, Heterodox Isma`ilism at the time‌ of‌ al-Mu””izz, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 17 (1955), pp.10-33.

(گرایش‌های‌ بدعت‌آمیز‌ اسماعیلیه‌ در زمان المعز)

۴۷۶)——-, The succession to the Fatimid Imam‌ al-Amir, the claims of the later Fatimids to the Imamate, and the rise of Tayyibi Ismailism, Oriens‌, ۴ (۱۹۵۱‌), pp‌.۱۹۳-۲۵۵٫

(جانشین امام الآمر فاطمی: دعاوی فاطمیان متاخر نسبت به‌ امامت‌ و پیـدایش اسـماعیلیه طیبی)

هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۲ – شماره ۱۹ (صفحه ۱۸۹)


۴۷۷)——-, Ismaili propaganda and Fatimid rule in Sind, Islamic culture, 23 (1949), pp‌.۲۹۸‌-۳۰۷‌.

(تبلیغات اسماعیلی و حاکم فاطمی در سند)

۴۷۸)R. Strothmann, Die Nusairi nach Ms‌ arab‌. Berlin‌ ۴۲۹۱, Doc. isl. ined, 1952, pp.173-187.

(برخی از تعالیم نصیریه بر اساس‌ نسخه‌ خطی‌ برلین ۴۲۹۱)

۴۷۹)——–, Die Nusairi im heutigen Syrien, Nachrichten von der Akademie der Wissenschaften‌ zu‌ Gottingen: Philologische-historische Klasse, 1950, pp.29-64.

(نصیریه در سوریه امروزی)

۴۸۰‌)——-, Drusen‌-Antwort‌ auf Nusairi-Angriff, Islam, 25 (1939), pp.269-281.

(درباره نصیریّه)

۴۸۱)———, On the‌ history‌ of Islamic heresiography, Islamic culture, 12 (1938), pp.5-16.

(درباره تاریخ فرقه‌نگاری اسلامی‌)

۴۸۲‌)——-, Das‌ Problem der literarischen Personlichkeit Zaid b. `Ali, Islam, 13 (1923), pp.1-52.

(درباره زید بن علی‌)

۴۸۳‌)——–, Die Literatur der Zaiditen, Islam, 2 (1911), pp.49-78.

(ادبیات و آثار زیـدیه‌)

۴۸۴‌)S. Stroumsa‌, The blinding emerald: Ibn al-Rawandi””s Kitab al-zumurrud, Journal of the American Oriental‌ Society‌, ۱۱۴‌ ii, 1994, pp.163-185.

(زمـرد خیره‌کننده: کـتاب الزمرد ابن‌راوندی)

۴۸۵)———, The‌ beginnings‌ of the Mu`tazila reconsidered, Jerusalem Studies in Arabic and Islam, 13, 1990, pp.265-293‌.

(بازنگری‌ در شکل‌گیری معتزله)

۴۸۶)——–, From Muslim heresy to Jewish-Muslim polemics: Ibn‌ al‌-Rawandi””s Kitab al-Damigh, Journal of‌ the‌ American‌ Oriental Society, 107, 1987, pp.767-772‌.

(از‌ بدعتی اسلامی تا مجادله یهودی ـ مسلمان: کتاب الدامغ اثر ابن‌راوندی)

۴۸۷)——–, The Barahima‌ in‌ early kalam, Jerusalem studies in‌ Arabic‌ and Islam‌, ۶, ۱۹۸۵‌, pp‌.۲۲۹-۲۴۱٫

(براهمه در نـخستین آثار‌ کلامی‌)

هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۲ – شماره ۱۹ (صفحه ۱۹۰)


۴۸۸)A. S. Tritton, The speech of God, Studia Islamica, 36 (1972), pp.5-22‌.

(کلام‌ خدا)

۴۸۹)——–, The speech of God‌: a tract of the eighth‌ /fourteenth‌ century, Bulletin of the School‌ of‌ Oriental and African Studies, 31 (1968), pp.377-382

(کلام خدا: رساله‌ای از‌ قرن‌ هشتم هجری / چـهاردهم مـیلادی)

۴۹۰‌)———, al‌-Muhassal‌ by Muhammad b. `Umar‌ ar‌-Razi (Cairo A.H. 1323), Oriens‌, ۱۸‌-۱۹ (۱۹۶۵-۶), pp.335-346

(کـتاب المحصول اثر محمد بن عمر رازی)

۴۹۱)——–, An‌ early‌ work from the school of al‌-Maturidi‌, Journal of‌ the‌ Royal‌ Asiatic Society, 1966, pp‌.۹۶-۹۹

(یکی از نخستین آثار ماتریدیه)

۴۹۲)——-, Reason and revelation, Arabic and Islamic Studies‌ in‌ honor of H. A. B. Gibb, 1965, pp.619‌-۶۳۰‌

(عقل‌ و وحی‌)

۴۹۳‌)——-, Ibn Hazm and‌ al‌-fisal fi””l-milal, Eretz-Israel, L. A. Mayer memorial volume.7 (1964), pp.116-117.

(ابن‌حزم و کتاب الفصل‌ فی‌ الملل‌ والاهـواء ‌ ‌والنـحل)

۴۹۴)——-, Ibn Hazm: the man‌ and‌ the‌ thinker‌, Islamic‌ Studies‌, ۳ (۱۹۶۴), pp.471-484.

(ابن‌حزم: یک اندیشمند)

۴۹۵)——–, `Debate”” between a Muslim and a Jew. (BM. Or. 12485.), Islamic Studies, 1 ii (1962), pp.60-64.

(مناظره‌ای میان مسلمان‌ و یهودی: نسخه خطی ۱۲۴۸۵ کتابخانه بریتیش میوزیوم)

۴۹۶)——–, Theology and philosophy of the Isma””ilis, Journal of the Royal Asiatic Society, 1958, pp.178-188.

(کـلام و فـلسفه اسـماعیلیه)

۴۹۷‌)——–, Some‌ Mu””tazili ideas about religion, in particular about knowledge based on general report, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 14 (1952), pp.612-622.

(برخی‌ دیدگاه‌های‌ معتزله درباره دین، به‌ویژه درباره علم مبتنی بر خبر متواتر)

هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۲ – شماره ۱۹ (صفحه ۱۹۱)


۴۹۸)——–, Popular Shi””ism, Bulletin of the School of Oriental and African‌ Studies‌, ۱۳ (۱۹۵۱), pp.829-839‌.

(تشیعِ‌ مردمی)

۴۹۹)——-, The Mutarrifiya, Museon, 63 (1950), pp.59-67.

(مـطرفیه)

۵۰۰)——-, Muslim theology and Arabic literature, Glasgow Univ. Or. Soc. Trans, 12 (1944‌-۴۶‌), pp.46-47.

(کلام‌ اسلامی‌ و ادبیات عربی)

۵۰۱)——-, Theology in the making, Journal of the Royal Asiatic Society, 1945, pp.82-86.

(شکل‌گیری کلام)

۵۰۲)——–, Foreign influences on Muslim theology, Bulletin of the School of‌ Oriental‌ and African Studies, 10 (1940-42), pp.837-842.

(تاثیرات بیرونی بر کلام اسلامی)

۵۰۳)——–,Theory of knowledge on early Muslim theology, Woolner Commen, Vol, 1940, pp.253-256.

(نظریه‌ مـعرفت‌ در کلام‌ اولیه اسلامی)

۵۰۴)——–, A theological miscellany, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 9 (1937-39), pp‌.۹۲۳-۹۲۶٫

(مـجموعه‌ای کـلامی)

۵۰۵)——–, Notes on some Ismaili manuscripts. (From‌ information‌ supplied‌ by Dr. Paul Kraus.), Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 7 (1933-35), pp.33‌-‌‌۳۹‌.

(نکاتی درباره نسخه‌های خطی اسماعیلی، براساس اطلاعات گردآمده از سوی پاول کراوس)

۵۰۶‌)———, The‌ illustration‌ to the doctrine of the `Leap””. (Shahrastani, Kitab al milal wal nihal, ed. Cureton‌, pp. 39.), Journal of the Royal Asiatic Society, 1935, pp.514.

(توضیحاتی درباره‌ عقیده طفره)

۵۰۷)——-, An‌-nabita‌, Journal of the Royal Asiatic Society, 1932, pp.137.

(النابته)

۵۰۸)——–, Ed Dajjal, Antichrist, Proc. 5th All-India Or. Conf, 2 (1930), pp.1117-1127.

(دجال علیه مسیح)

هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۲ – شماره ۱۹ (صفحه ۱۹۲)


۵۰۹)W. F. Tucker, ””Abd‌ Allah ibn Mu””awiya and the Janahiyya: rebels and ideologues of the late Umayyad period, Studia Islamica, 51 (1980), pp.39-57

(عبدالله بن معاویه و جناحیه: شورشیان و نظریه‌پردازانِ اواخر دوره‌ امویان‌)

۵۱۰)——-, Rebels and gnostics: al-Mugira ibn Sa””id and the Mugiriyya, Arabica, 22 (1975), pp.33-47.

(شورشیان و گنوستیک‌ها: المغیره بـن سعید و مغیریه)

۵۱۱)—–, Bayan b. Sam””an‌ and‌ the Bayaniyya: Shi””ite extremists of Umayyad Iraq, Muslim World, 65 (1975), pp.241-253.

(بیان بن سمعان و بیانیه: غلات شیعی در عراقِ اموی)

۵۱۲)G. Vajda, De quelques‌ fragments‌ mu””tazilites en judeo-arabe. Notice provisoire, Journal asiatique, 264 (1976), pp.1-7

(مطالبی بر جامانده از معتزله در آثار یهودیان عرب‌زبان)

۵۱۳)——, Langage, philosophie, politique et religion, d””‌apres‌ un‌ traite d””al- Farabi, Journal‌ asiatique‌, ۲۵۸‌ (۱۹۷۰), pp.247-260.

(دیدگاه‌های زبانی، فلسفی و سیاسی دینی فارابی)

۵۱۴)——, Le probleme de la vision de Dieu (ru””ya‌) d””‌apres‌ quelques auteurs si””ites duodecimains, Le Shi‌””‌isme imamite, (1970), pp.31-54

(درباره رؤیت خدا)

۵۱۵)——–, Le Temoignage d””al-Maturidi sur la doctrine des‌ Manicheens‌, des‌ Daysanites et des Marcionites, Arabica, 13 (1966), pp.1-38, 113‌-۱۲۸

(واژگان‌شناسی ماتریدی درباره عقاید مـانویان، دیـصانیان و مرقونیان)

۵۱۶)——,Un traite maghrebin `adversus Judaeos””: `Ahkam ahl al‌-dimma‌””‌ du Sayh Muhammad b. `Abd al-Karim al-Magili, Etudes d””Orientalisme‌ Levi‌-Provencal, II, 1962, pp.805-813.

(درباره احکام الذمّه اثر محمد بن عبدالکریم)

۵۱۷)——-, Apercu sur‌ le‌ K. at‌-Tauhid d””al Kulini, Acta Orientalia, (Academia Scientiarum Hungarica), 12 (1961), pp‌.۲۳۱‌-۲۳۴‌.

(درباره التوحید اثر کلینی)

۵۱۸)—–, La contribution de quelques textes judeo-arabes a la connaissance‌ du‌ mouvement‌ d””idees dans l””Islam du III-I×e siecle, Elaboration de l””Islam, 1961, pp‌.۸۷‌-۹۷٫

(درباره نوشته‌های یهودیان عرب)

هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۲ – شماره ۱۹ (صفحه ۱۹۳)


۵۱۹)——-, Un manuscrit du Kitab dala””il‌ an‌-nubuwwa‌ de Ga””far al-Must agfiri, Stud. Orientalist. Levi della Vida, (1956), pp‌.۵۶۷‌-۵۷۲٫

(نسخه خطی کتاب دلائل النّبوه)

۵۲۰)——-, Deux `Histoires de Prophetes”” selon‌ la‌ tradition‌ des Shi””ites duodecimains, Revue des etudes juives, 106 (1945-46), pp.124-133‌.

(تاریخ‌ انبیاء بر اساس روایات شیعه)

۵۲۱)——, Les zindiqs en pays d””Islam‌ au‌ debut‌ de la periode abbaside, Revista degli studi orientali, 17 (1938), pp.173-229.

(مفهوم زندیق‌ در‌ دوره‌ عـباسیان)

۵۲۲) J. Van ESS, Die Tuhfat ul-ihwan des `Abdurrazzaq-i Kasani, ein‌ Futuvatnama‌ der Ilhanidenzeit, R Vesely (Editor) E Gombar (Editor), Zafar name: memorial volume of Felix Tauer, Prague: enIgma, 1996‌, pp‌.۸۵-۹۹٫

(دربـاره تحفه الاخوان اثر عبدالرّزاق کاشانی)

۵۲۳)——–, Verbal inspiration: Language‌ and‌ revelation in classical Islamic theology, Stefan Wild‌, The‌ Qur‌””an as text, Islamic Philosophy, Leiden‌: Brill‌ , ۱۹۹۶, pp.177-194.

(الهام کلامی: زبان و وحی در کلام قدیم)

۵۲۴)——-, The‌ image‌ of God and Islamic mysticism‌, the‌ image of‌ man‌ and‌ society: Islamic perspectives, pp. Heinegg (Translator‌) H Kung‌, Christianity and the world religions: paths of dialogue with Islam, Hinduism, and‌ Buddhism‌, London: SCM Press, 1993, pp.70‌-۸۲٫

(تصویر خدا و تصوف‌ اسلامی‌، تصویر انسان و جامعه از منظر‌ اسلامی‌)

۵۲۵)——–, Biobibliographische Notizen zur islamischen Theologie. (9. Noch einmal zu Ibn Batta; 10. Zwei‌ antiqadaritische‌ Sendschreiben des `Abdal`aziz b.`Abdallah‌ b.Abi‌ Salama‌ al-Magasun (gest‌. ۱۶۴‌/۷۸۰).), Die Welt des‌ Orients‌, ۱۶, ۱۹۸۵, pp.128-135.

(کتابشناسی کلام اسلامی)

۵۲۶)———, Abu l-Hudhayl in contact: the‌ genesis‌ of an anecdote, Islamic theology and‌ philosophy‌: studies in‌ honor‌ of‌ G.F.Hourani, Albany (USA): State‌ University of New York Press, 1984, pp.18-30;280-287.

(ابوهذیل علاف، پیدایش یک‌ افسانه‌)

هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۲ – شماره ۱۹ (صفحه ۱۹۴)


۵۲۷)——-, Un sermon du Mu`tazilite‌ Murdar‌, Arabica‌, ۳۰‌, ۱۹۸۳‌, pp.111-124‌.

(خـطبه‌ای‌ از مـردار معتزلی)

۵۲۸)——, Early Islamic theologians on the existence of God, Islam and the medieval‌ West‌, Albany‌ (USA), 1980, pp.64-81.

([براهین] متکلمان‌ مسلمان‌ درباره‌ وجود‌ خداوند‌)

۵۲۹‌)——–, Some fragments of the Mu`aradat al-Qur””an attributed to Ibn al-Muqaffa`, Wadad al-Qazi, ed., Studia Arabica et Islamica, Festschrift for Ihsan `Abbas‌ on his sixtieth birthday, Beirut: American University of Beirut, 1981, pp.151-164.

(بخش‌هایی از معارضات القرآن منسوب به ابن‌مقفع)

۵۳۰)——–, The logical structure of Islamic theology, G.E. Von Grunebaum, ed‌., Logic‌ in classical Islamic culture, 1970, pp.21-50

(ساختار منطقی کلام اسلامی)

۵۳۱)———, Dirar b. ””Amr und die `Cahmiya””. Biographie einer vergessenen Schule, Islam, 43 (1967), pp.241‌-۲۷۹‌.

(ابن‌عمرو و جهمیّه)

۵۳۲)——–, Dirar b. ””Amr und die `Cahmiya””. Biographie einer vergessenen Schule, Islam, 44 (1968), pp.1-70, 318-320

(ابن‌عمرو و جهمیّه‌)

۵۳۳‌)——–, Ein unbekanntes Fragment des Nazzam‌, Der‌ Orient in der Forschung, Festschrift fur O. Spies, (1967), pp.170-201

(درباره نظّام)

۵۳۴)——–, Gahiz und die ashab al-ma`arif, Islam, 42 (1966‌), pp‌.۱۶۹-۱۷۸٫

(جاحظ و اصحاب‌ المعارف‌)

۵۳۵)——,Ibn Kullab und die Mihna, Oriens, 18-19 (1965-6), pp.92-142.

(ابن‌کلاب و [دوران] مـحنت)

۵۳۶)E. Walker, Abu Ya`qub al-Sijistani: intellectual missionary, London: Tauris, in association with‌ the‌ Institute of Ismaili Studies, 1996, pp.132.

(ابـویعقوب السـجستانی: تبلیغ عقلانی)

۵۳۷)——–, An Isma`ili version of the heresiography of the seventy-two erring sects, Farhad

هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۲ – شماره ۱۹ (صفحه ۱۹۵)


Daftary, ed, Mediaeval Isma‌`ili‌ history and‌ thought, Cambridge: Cambridge University Press, 1996, pp.161-177.

(روایتی اسماعیلی دربـاب فـرقه‌نگاری هـفتاد و دو فرقه گمراه‌)

۵۳۸)——-, Abu Tammam and his Kitab al-Shajara: a new Ismaili treatise‌ from‌ tenth‌-century Khurasan, Journal of the American Oriental Society, 114 iii, 1994, pp.343-352.

(ابو تمام و کتاب ‌‌الشجره‌: رساله اسماعیلی جدید از قرن دهم میلادی از خراسان)

۵۳۹)——, Early philosophical Shiism‌: the‌ Ismaili‌ neoplatonism of Abu Ya`qub al-Sijistani, Cambridge: Cambridge University Press, 1993, pp.203.

(تشیع‌ فلسفه‌گرای نخستین: ابو یعقوب سجستانی [متفکر] نـوافلاطونی ـ اسـماعیلی)

۵۴۰)——, The Ismaili da`wa‌ in the reign of‌ the‌ Fatimid Caliph Al-Hakim, Journal of the American Research Center in Egypt, 30, 1993, pp.161-182.

(دعـوت اسماعیلی در دوره الحاکم خلیفه فاطمی)

۵۴۱)———, Eternal cosmos and the womb of‌ history: time in early Ismaili thought, International journal of Middle East studies, 9 (1978), pp.355-366

(قدم عالم و مبدأ تـاریخ: زمـان در تفکر اسماعیلیان نخستین)

۵۴۲)———, Cosmic hierarchies in early Isma‌””‌ili thought: the view of Abu Ya””qub al-Sijistani , Muslim World, 66 (1976), pp.14-28.

(نظام کیهانی در اندیشه اولیه اسماعیلیه: مروری بر آرای ابویعقوب سجستانی)

۵۴۳‌)——-, Ismaili‌ vocabulary of creation, Studia Islamica, 40 (1974), pp.75-85.

(واژگان اسماعیلی درباره خلقت)

۵۴۴)S. M. Wasserstrom, “The Si`is are the Jews of our community”: an interreligious comparison within‌ Sunni‌ thought, Israel oriental studies, 14, 1994, pp.297-324.

(شیعیان یهودیان جـامعه مـا هـستند: مقایسه‌ای درون دینی در اندیشه اهل سنت)

۵۴۵)——-, The `Isawiyya revisited, Studia Islamica, 75, 1992‌, pp‌.۵۷‌-۸۰٫

(بازنگری درباره فرقه عیسویه‌)

۵۴۶‌)W. M. Watt‌ (Translator), Islamic creeds: a selection, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1994, pp.107.

(مـنتخبی از عقاید اسلامی)

هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۲ – شماره ۱۹ (صفحه ۱۹۶)


۵۴۷)W. M. Watt, The short creed of‌ As‌-Sanusi‌, Journal of Turkish Studies, 8, 1994, pp.315-321‌.[Incl‌. full English translation.]

(چکیده عقائد السنوسی)

۵۴۸)——-, Early Islam: collected articles, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1990, pp.207. [1943‌-۱۹۸۳‌].

(اسلام‌ نخستین: مجموعه مقالات)

۵۴۹)——-, A contemporary Muslim thinker, Scottish Journal of‌ Religious Studies, 6, 1985, pp.5-10.

(یک متفکر معاصر مسلمان: پژوهشی درباره محمد ارکون)

۵۵۰)—–, Islamic philosophy and theology‌: an‌ extended‌ survey, 2nd ed. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1985, pp.175.

(فـلسفه‌ و کـلام‌ اسـلامی: بررسی تفصیلی)

۵۵۱)——-, A Muslim account of Christian doctrine, Hamdard Islamicus, 6 ii, 1983, pp.57-68‌.

(روایتی‌ اسلامی‌ از عقاید مسیحیان براساس روایت شهرستانی در کتاب المـلل و النـحل)

۵۵۲)W. M. Watt‌ (Translator‌), Ash‌-Shahrastani””s account of Christian doctrine , Islamochristiana / Dirasat Islamiya Masihiya, 9, 1983, pp.249-259‌.

(تبیین‌ شهرستانی‌ از عقاید مسیحیت)

۵۵۳)——-, The significance of the early stages of Imami Shi””‌ism‌, N R, Religion and politics in Iran: Shi””ism from quietism to revolution. New‌ Haven‌: Yale‌ University Press, 1983, pp.21-32.

(اهمیت مراحل اولیه تشیع امامی)

۵۵۴)——-, Muhammad””‌s contribution‌ in the field of ultimate reality and meaning, Ultimate Reality and Meaning, 5, 1982‌, pp‌.۲۶‌-۳۸٫

(مشارکت [حضرت] محمد[ص] در حوزه معنی و واقعیّت غـایی)

۵۵۵)—–, The Qur””an and‌ belief‌ in a “high God”, R Peters, Proceedings of the Ninth Congress of the Union‌ Europeenne‌ des‌ Arabisants et Islamisants, Amsterdam, 1978. Publications of Netherlands Inst. Cairo, Leiden: Brill , 1981, pp.327‌-۳۳۳‌.

(قـرآن‌ و اعـتقاد به خدای متعال)

۵۵۶)——-,The majesty that was Islam: the Islamic‌ world‌, ۶۶۱-۱۱۰۰, London: Sidgwick & Jackson, 1974, rpp. 1984, pp.276.

(شکوهی که اسلام داشت: جهان‌ اسلام‌ میان ۶۶۱ ـ ۱۱۰۰م)

هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۲ – شماره ۱۹ (صفحه ۱۹۷)


۵۵۷)——-, Die Bedeutung der Fruhstadien der imamitischen Shi””‌ah‌, Mardom Nameh, 1981, pp.45-57.

(درباره‌ تـشیّع‌ امـامی‌)

۵۵۸)—– Was Wasil a Kharijite?, Islamwissenschaftliche Abhandlungen F. Meier‌, ۱۹۷۴‌, pp.306-311.

(آیـا واصل بن عطاء از خوارج بود؟)

۵۵۹)——-, The study of‌ the‌ development of the Islamic sects‌, Acta‌ Orientalia Neerlandica‌, Edited‌ by‌ pp. W. Pestman. 1971, pp.82-91‌.

(بررسی‌ تطور و گسترش فرقه‌های اسلامی)

۵۶۰)——–, The conception of iman in Islamic theology‌, Islam‌, ۴۳ (۱۹۶۷), pp.1-10

(مفهوم ایمان‌ در کلام اسلامی)

۵۶۱‌)——–, Thoughts‌ on Muslim-Christian dialogue, Muslim‌ World‌, ۵۷ (۱۹۶۷), pp.19-23

(انـدیشه‌هایی دربـاره گـفت‌وگوی اسلام و مسیحیت)

۵۶۲)———, Reflections on‌ Al‌-Ghazali””s political theory, Glasg‌. Or‌. Soc‌. Trans, 21 (1965‌-۶), pp‌.۱۲-۲۴

(تأملاتی درباره‌ نظریه‌ سیاسی غزالی)

۵۶۳)——–, The reappraisal of Abbasid Shi””ism, Arabic and Islamic studies‌ in‌ honor of H. A. B. Gibb, 1965, pp.638‌-۶۵۴‌

(ارزیابی مجددی‌ از‌ شیعی‌گری‌ عباسیان)

۵۶۴)——, The authenticity‌ of the works attributed to al-Ghazali, Journal of the Royal Asiatic Society, 1952, pp‌.۲۴‌-۴۵٫

(صحت انتساب آثـار مـنسوب به‌ غزالی‌)

۵۶۵‌)——-, Islamic‌ theology‌ and the Christian‌ theologian‌, Hibbbert journal, 49 (1950-51), pp.242-248.

(کلام اسلامی و متکلمان مسیحی)

۵۶۶)——-, Early discussions about‌ the‌ Qur‌””an, Muslim World, 40 (1950), pp‌.۲۷‌-۴۰‌, ۹۶‌-۱۰۵‌.

(اولین‌ مناقشات مربوط به قرآن)

۵۶۷)——–, Free will and predestination in early Islam, Muslim World, 36 (1946), pp.124-152.

(اراده آزاد و قضا و قـدر در اوایـل اسـلام)

هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۲ – شماره ۱۹ (صفحه ۱۹۸)


۵۶۸‌)———-, The origin of the Islamic doctrine of acquisition, Journal of the Royal Asiatic Society, 1943, pp.234-247.

(خاستگاه عقیده اسلامی کسب)

۵۶۹)H. A. Wolfson, Nicolaus of Autrecourt and Ghazali””‌s argument‌ against causality, Speculum, 44 (1969), pp.234-238.

(نیکولاسِ اهل اترکورت و برهان غزالی علیه علیت)

۵۷۰)——–, Mu`ammar””s Theory of Ma`na, Arabic and Islamic studies in honor‌ of‌ H. A. B. Gibb, 1965, pp.673-688.

(نظریه معمر دربـاره مـعنی)

۵۷۱)——–, An unknown pseudo-democritean fragment and the Muslim unextended atoms, Politische Ordnung und‌ menschliche‌ Existenz, Festgabe f. E. Voegelin, 1962, pp‌.۵۹۳‌-۶۰۶٫

(قطعه‌ای ناشناخته و منسوب به دموکریتوس و نظریه اسلامی اجزاء لایتجزّی)

۵۷۲)——–, Ibn Khaldun on attributes and predestination, Speculum, 34 (1959) pp.585-597.

(نظر‌ ابن‌خلدون‌ درباره صـفات خـدا و مـسئله‌ قضا‌ و قدر)

۵۷۳)———, Philosophical implications of the problem of divine attributes in the Kalam, Journal of the American Oriental Society, 79 (1959), pp.73-80.

(لوازم فلسفیِ مسئله صفات الوهی در‌ علم‌ کلام)

۵۷۴)J. C. Wilkinson, The Imamate tradition of Oman, Cambridge: Cambridge University Press, 1987, pp.415.

(سنّت امامت در عمان)

۵۷۵)————–, Ibadi hadith: an essay on normalization, Der Islam, 62, 1985‌, pp‌.۲۳۱-۲۵۹‌.

(حدیثی اباضی: تلاشی بـرای بـازگشت به حالت اعتدال)

۵۷۶)————–,Bio-bibliographical background to the crisis period in‌ the Ibadi Imamate of Oman (end of 9th to end of‌ ۱۴th‌ century‌), Arabian Studies, 3 (1976), pp.137-164.

(پیش‌زمینه‌های شرح حال نگاری و کتابشناسی برای دوران بحران در امامت ابـاضیه ‌‌در‌ عـمان، اواخـر قرن نهم میلادی تا قرن چهاردهم میلادی)

۵۷۷)———–, The Ibadi imama‌, Bulletin‌ of‌ the School of Oriental and African Studies, 39 (1976), pp.535-551

(امامت اباضی)

شبکه بین المللی مطالعات ادیان

اینفورس (شبکه بین المللی مطالعات ادیان)،‌ بخشی از یک مجموعه فعالیت های فرهنگی است که توسط یک گروه جهادی مجازی انجام می شود. این گروه  بدون مرز، متشکل از اساتید، طلاب، دانشجویان و کلیه داوطلبان باایمان و دغدغه مندی است که علاقمند به فعالیت علمی جهادی در عرصه جنگ نرم هستند. شما هم می توانید یکی از اعضای این گروه باشید(اینجا کلیک کنید). فعالیت های سایت زیر نظر سید محمد رضا طباطبایی، مدرس ادیان و کارشناس صدا و سیماست. موضوعات سایت نیز در زمینه سیر مطالعاتی با رویکرد تقویت بنیه های اعتقادی و پاسخ به شبهات است.

0 0 رای ها
شما هم امتیاز بدهید..
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظر
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
دکمه بازگشت به بالا
0
افکار شما را دوست دارم، لطفا نظر دهیدx
()
x