روش علّامه سید عبدالله شبّر در نقد صدوری و متنی حدیث

دانشیار دانشگاه قم
چکیده:   (۴۸۸۹ مشاهده)
بی‌شک، پرداختن به تبیین و تشریح مراد حدیث، مبتنی بر احراز صحت صدور و نیز احراز صحت متن قابل استناد به معصومین(ع) و به دیگر عبارت، بررسی میزان انطباق متن نقل شده با متن اصلی است. در این خصوص، اهتمام عالمان دین در گذشته و حال پوشیده نیست، به گونه‌ای که می‌توان نقد حدیث را همزاد تقریبی نقل حدیث دانست؛ اما روش اصحاب در نقد حدیث به‌خصوص از ناحیه صدوری، در مقابلِ روشی که می‌کوشد تا از راه بررسی سند یک نقل، میزان اعتبار آن نقل را مشخص سازد، روش واحدی نبوده است. برخی، مواردی همچون تواتر، محفوف بودن به قراین، و در باب فقه، روش عملی اصحاب ائمه(ع) و شهرت فتوایی را نشان اعتبار حدیث دانسته و به این ترتیب، روشی جداگانه در نقد حدیث اتّخاذ نموده‌اند. از سالکان قسم دوم، می‌توان سید عبدالله شبّر از دانشمندان پرکار امامیه را نام برد که روش ایشان در دو حوزه نقد صدوری و متنی، موضوعی است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.
واژه‌های کلیدی: سید عبدالله شبّر، نقد حدیث، نقد صدوری حدیث، نقد متنی حدیث.
دیاری بیدگلی محمدتقی، مسعودی محمد مهدی. روش علّامه سید عبدالله شبّر در نقد صدوری و متنی حدیث. حدیث پژوهی. ۱۳۸۹; ۰ (۳) :۱۷-۳۶

URL: http://s-hadith.kashanu.ac.ir/article-۱-۶۹-fa.html

مطالب مرتبط

Top