سیر یهودیت

احکام ۶۱۳ گانه تورات


‌ ‌‌‌اشـاره‌

بر طبق سنت حاخامی، تورات حاوی ۶۱۳ فرمان (اعم از اوامر و نواهی) است‌. یک‌ مـعلم‌ فـلسطینی بـه نام ربی سیملای (R. Simlai)چنین می‌گوید: «۶۱۳ فرمان در سینا بر موسی وحی‌ شد: ۳۶۵ فرمان، برابر با تـعداد روزهای سال شمسی، راجع به نواهی‌اند و ۲۴۸‌ فرمان، برابر با تعداد‌ اعضای‌ بدن انـسان، راجع به اوامر» (مـکوت، ۲۳ب). چـنین احصایی، که ظاهرا مبتنی بر یک سنت باستانی است، در گفته‌های برخی از دانشمندان یهودی بروز کرد و در مکتب ربی عقیوا (R. Akiva) شکل‌ گرفت و متجلی شد.

در بسیاری از آثار و مکتوبات یهودی این احکام را یکایک بر شـمرده‌اند، اما بیشترْ براساس یکی از چهار فهرست زیر آنها را احصا کرده‌اند:

۱٫ در فهرست‌های نخستین، این‌ احکام‌ را صرفا به دو دسته اوامر و نواهی تقسیم کرده‌اند، بدون اینکه توجه چندانی به طبقه‌بندی درونی داشته باشند.

۲٫ تـقسیم سـه‌گانه احکام به‌اوامر، نواهی وپاراشیوت )Parashiyyot(؛ بخش سوم شامل احکامی است‌ که‌ راجع به اجتماع‌اند و نه افراد، مانند اختصاص دادن شهرها به کاهنان، وبنای معبد.

۳٫ طبقه‌بندی احکام زیر عناوین ده‌گانه ده فرمان.

۴٫ طبقه‌بندی مـستقل و مـنطقی دو فهرست از واجبات و محرمات. این‌ شیوه‌ ابن میمون و پیروان مکتب اوست. در این نوشته فهرست احکام ۶۱۳گانه را، بنابر شمارش ابن میمون، نقل می‌کنیم. یادآوری این نکته لازم است که ارجاعات این احـکام بـه‌ کتاب‌ مقدس‌ براساس

هفت آسمان » تابستان ۱۳۸۲ – شماره ۱۸ (صفحه ۱۵۴)


تفسیر حاخامی آیات کتاب‌ مقدس‌ صورت‌ گرفته است و ممکن است در برخی موارد به صراحت از آیه نقل شده چنین حکمی برنیاید.(۱)

نکته دیگر شایان توجه این‌ کـه‌ بـسیاری‌ از احـکام تورات وابسته به سرزمین مـقدس اسـرائیل‌ یـا‌ مربوط به معبد بت همیقداش است. از این رو، پس از ویرانی معبد و شروع دوران آوارگی، بسیاری از این‌ احکام‌، یا‌ قابل اجرا نیستند و یا شکل اجـرای آنـها ــ بـر طبق‌ احکام تلمودی ــ تغییر یافته است.

این مـتن از دایـره‌المعارف جودائیکا (Encyclopaedia Judaica) برگزیده شده است. آیه‌ها و باب‌های‌ ذکر‌ شده‌ در اصل این نوشته، گاه با ترجمه‌های فارسیِ در دسترس ما‌ ناهمخوان‌ اسـت. بـرای مـثال، در نسخه‌ای که در این نوشته بدان استناد شده است، باب پنـجم سفر‌ لاویان‌ ۲۶‌ آیه و باب ششم آن ۲۳ آیه است، در حالی که در نسخه‌های‌ فارسی‌، باب‌ پنجم ۱۹ و باب ششم ۳۰ آیه است. بـنابراین، آیـات یـکم تا هفتم باب ششم‌ نسخه‌های‌ فارسی‌، در نسخه مرجع این نوشته آیـات پایـانی باب پنجم است.

از آن‌جا که دایره‌المعارف‌ فوق‌الذکر‌ یک اثر یهودی است، بنابراین ارجاعات آن معتبرتر است؛ بـا ایـن هـمه، برای‌ این‌که‌ رجوع‌ به نسخه‌های فارسی برای خوانندگان محترم فارسی‌زبان آسان‌تر اسـت، ارجـاعات مـطابق این نسخه‌ها اصلاح‌ شده‌ و ارجاعات اصلی برای حفظ امانت در کروشه [ ] آمده است.

الف) واجبات (اوامـر)

خـدا‌

هـر‌ یهودی‌ باید (۲)به وجود خدا معتقد باشد و (۳)یگانگی او را تصدیق کند؛ (۴)او را دوست بدارد‌، (۵)از‌ او بترسد و (۶)او را بـپرستد. هـمچنین باید (۷)به او وفادار باشد (با‌ همراهی‌ خردمندان‌ و پیروی از ایشان)، و (۸)فقط به نام او سـوگند بـخورد. انـسان باید (۹)خدا را اطاعت کند‌ و (۱۰‌)نام‌ او را تقدیس نماید.

______________________________

۱ برگرفته از:

A. H. R., Commendments, the 613, Encyclopaedia Judaica, v. 5, pp‌. ۷۶۰‌-۷۸۳٫

۲٫ خروج، ۲۰:۲

۳٫ تثنیه، ۶:۴

۴٫ تثنیه، ۶:۵

۵٫ تثنیه، ۶:۱۳

۶٫ خروج، ۲۳:۲۵؛ تـثنیه، ۱۱:۱۳ (تـثنیه، ۶:۱۳ و نیز‌ ۱۳‌:۴[۵])

۷٫ تثنیه، ۱۰:۲۰

۸٫ تثنیه، ۱۰:۲۰

۹٫ تثنیه، ۲۸:۹

۱۰٫ لاویان، ۲۲:۳۲‌

هفت آسمان » تابستان ۱۳۸۲ – شماره ۱۸ (صفحه ۱۵۵)


تورات‌

هر یهودی باید (۱)هر صبح و شام شـِمَع‌ )Shema‌( [=«بـشنو‌» ای اسـرائیل؛ یکی از دعاهای اصلی یهودی‌ شامل‌ آیاتی از تورات [را ذکر کند و (۲)تورات را بخواند و به دیگران بیاموزد. ویـ‌ بـاید‌ تفیلین (tefilin) [= پیشانی بند و بازوبند‌ حاوی‌ آیاتی از‌ تورات‌ [را‌ بر (۳)سر و (۴)دست خود بـبندد. او‌ بـاید‌ (۵)بـرای لباس‌های خود صیصیت ] (zÊizÊit) = بندهایی که به حالت خاص به‌ هم‌ گره خورده‌اند [درست کند و (۶)بـر چـهارچوب‌ در خـانه یک مزوزا‌ )mezuzah‌) ]= متن پوستی دست‌نوشته شامل آیاتی‌ از‌ تورات [نصب کند. قوم بـاید (۷)هـر هفت سال یک بار جمع شوند تا‌ قرائت‌ تورات را بشنوند و (۸)پادشاه باید‌ یک‌ نسخه‌ خاص از تـورات‌ بـرای‌ خود بنویسد. (۹)هر یهودی‌ باید‌ یک طومار تورات داشته باشد. او باید (۱۰)بـعد از غـذا خدا را شکر‌ گوید‌.

معبد و کاهنان

یهودیان بـاید (۱۱) مـعبد‌ را‌ بـسازند و (۱۲‌)آن‌ را‌ محترم بدارند. این [مقام]‌ باید (۱۳)هـمواره حـفظ شود و (۱۴)لاویان [مردان نسل لاوی، یکی از فرزندان یعقوب] باید‌ در‌ آن به انجام وظیفه خاص خـود‌ بـپردازند‌. کاهنان‌ پیش‌ از‌ ورود به معبد‌ یـا‌ شـرکت در مراسم عـبادی آن (۱۵)بـاید دسـتان و پاهای خود را بشویند؛ ایشان همچنین بـاید (۱۶‌)چـراغدان‌ مخصوص‌ [منورا] را هرشب روشن کنند. کاهنان باید‌ (۱۷‌)قوم‌ اسرائیل‌ را‌ برکت‌ دهند و (۱۸)کـندر و نـان مقدس بر روی میز [=خوان عبادتگاه] بگذارند. آنـان باید دوبار در روز (۱۹)بر مـذبح طـلایی بخور بسوزانند. آتش باید (۲۰)پیـوسته بـر مذبح‌ افروخته باشد و خاکسترها باید (۲۱)هر روز برداشته شود. تمام افرادی که شرعا نـاپاک‌اند، بـاید (۲۲)بیرون از معبد باشند. قوم اسـرائیل (۲۳)بـاید کـاهنان خود را احترام کـنند، و کـاهنان‌ باید‌ (۲۴)لباس ویژه کـاهنی بـپوشند. کاهنان باید (۲۵)خیمه

______________________________

۱٫ تثنیه، ۶:۷

۲٫ تثنیه، ۶:۷

۳٫ تثنیه، ۶:۸

۴٫ تثنیه، ۶:۸

۵٫ اعداد، ۱۵:۳۸

۶٫ تثنیه، ۶:۹

۷٫ تثنیه، ۳۱:۱۲

۸٫ تثنیه، ۱۷:۱۸

۹٫ تثنیه، ۳۱:۱۹

۱۰٫ تثنیه، ۸:۱۰‌

۱۱‌. خـروج، ۲۵:۸

۱۲٫ لاویـان، ۱۹:۳۰

۱۳٫ اعداد، ۱۸:۴

۱۴٫ اعداد، ۱۸:۲۳

۱۵٫ خروج، ۳۰:۱۹

۱۶٫ خروج، ۲۷:۲۱

۱۷٫ اعداد‌، ۶:۲۳‌

۱۸٫ خـروج، ۲۵:۳۰

۱۹‌. خـروج‌، ۳۰:۷

۲۰٫ لاویان، ۶:۱۳ [۶]

۲۱٫ لاویـان، ۶:۱۰ [۳]

۲۲٫ اعـداد، ۵:۲

۲۳٫ لاویـان، ۲۱:۸

۲۴٫ خروج، ۲۸:۲

۲۵٫ اعداد، ۷:۹

هفت آسمان » تابستان ۱۳۸۲ – شماره ۱۸ (صفحه ۱۵۶)


عبادت را بـر دوش خود ببرند و روغن‌ مسح‌ مقدس (۱)باید به شیوه‌ و دستور‌ خاص آن تهیه شود. گروه‌های کاهنان بـاید (۲)بـه ترتیب [در معبد [خدمت کنند. کاهنان بـه احـترام بـرخی مـردگان کـه از خویشان نزدیک ایـشان‌اند، بـاید (۳)خود را شرعا نجس سازند. کاهن‌ اعظم‌ (۴)باید فقط با باکره ازدواج کند.

قربانی‌ها

(۵)قربانی همیشگی (تامید tamid) بـاید دوبـار در روز تـقدیم شود. (۶)کاهن اعظم باید دو بار در روز قربانی آردی تـقدیم کـند. یـک قـربانی‌ اضـافی‌ (مـوساف musaf‌) (۷)در هر روز شبات [= سبت، شنبه]، (۸)در اول هر ماه، و (۹)در هر هفت روز عید پسح (Passover‌)باید تقدیم شود. در روز دوم عید پسح (۱۰)یک قربانی‌ آردی‌ از‌ نوبر محصول‌جو را باید بیاورند. در عید هفته‌ها (شاوُوعوت Shavuot) (11)یک قـربانی اضافی و (۱۲)دو قرص ‌‌نان‌ به عنوان هدیه تکان دادنی [ = هدیه‌ای از اولین برداشت محصول گندم [باید تقدیم‌ شود‌. قربانی‌ اضافی در (۱۳)روش هشانا (Rosh Ha-Shanah)[ = روز اول سال [و (۱۴)در روز‌ کفاره، به هنگام ادای (۱۵)عوودا (Avodah) [= مراسم ویژه روز کفاره]، نیز باید‌ پیـشکش شـود. در هر‌ روز‌ از عید (۱۶)سایبان‌ها (سوکوت Sukkot) و نیز (۱۷)در روز هشتم آن یک هدیه اضافی باید آورده شود.

هر مرد یهودی باید (۱۸)سه مرتبه در سال در معبد [بیت‌المقدس [حاضر‌ شود و (۱۹)سه عید را نگاه دارد. (۲۰)وی باید در عیدها شادی کـند.

در چـهاردهم ماه اول (نیسان Nisan) باید (۲۱)بره عید پسح را ذبح کنند و (۲۲)گوشت بریان‌ شده‌ آن را در شب پانزدهم بخورند. آنان که از نظر شرعی در ماه اول ناپاک‌اند، باید بره عـید پسـح را (۲۳)در چهاردهم ماه دوم (ایار Iyyar) ذبح کـنند و آنـ‌ را‌ با (۲۴)نان فطیر (مصّا mazÊzÊah) و سبزی‌های تلخ بخورند.

______________________________

۱٫ خروج، ۳۰:۳۱

۲٫ تثنیه، ۱۸:۶ـ۸

۳٫ لاویان، ۲۱:۲ـ۳

۴٫ لاویان، ۲۱:۱۳

۵٫ اعداد، ۲۸:۳

۶٫ لاویان، ۶:۱۳ [۲۰]

۷٫ اعداد، ۲۸:۹

۸٫ اعداد، ۲۸‌:۱

۹٫ لاویان‌، ۲۳:۳۶

۱۰٫ لاویان، ۲۳:۱۰

۱۱٫ اعداد، ۲۸:۲۶ـ۲۷

۱۲٫ لاویان، ۲۳:۱۷

۱۳٫ اعداد، ۲۹:۱ـ۲

۱۴٫ اعداد، ۲۹:۷ـ۸

۱۵٫ لاویان، ۱۶

۱۶٫ اعداد، ۲۹:۱۳

۱۷‌. اعـداد‌، ۲۹‌:۳۶

۱۸٫ خـروج، ۳۴:۲۳‌؛ تثنیه‌، ۱۶‌:۱۶

۱۹٫ خروج، ۲۳:۱۴

۲۰٫ تثنیه، ۱۶:۱۴

۲۱٫ خـروج، ۱۲:۶

۲۲٫ خـروج، ۱۲:۸

۲۳٫ اعداد، ۹:۱۱

۲۴٫ اعداد، ۹:۱۱‌

هفت آسمان » تابستان ۱۳۸۲ – شماره ۱۸ (صفحه ۱۵۷)


(۱)در‌ هنگام‌ قربانی کردن در عیدها و نیز در روزهای محنت‌ و رنج‌ کرناها باید نواخته شوند. گاو و گوسفندی که برای قربانی آورده می‌شود باید (۲)دست‌کم هشت‌روزه و (۳)بی‌عیب باشد. تمام قربانی‌ها باید‌ (۴)نمک‌سود‌ شـوند‌. حـکم (میصوا mitzvah) است که آیین (۵)قربانی سوختنی، (۶)قربانی گناه‌، (۷)قربانی جرم، (۸)قربانی سلامتی و (۹)قربانی آردی انجام شود. اگر سنهدرین (Sanhedrin) [= محکمه و مجمع ۷۱ نفره بزرگان یهود [در‌ حکم‌ خطا‌ کند، اعضای آن (۱۰)باید قربانی گناه تـقدیم کـنند. این قـربانی‌ را‌ باید (۱۱)فردی نیز تقدیم کند که سهوا مرتکب یکی از نواهی مستوجب انقطاع (کارت karet‌) [= مرگ‌ زودرس‌ و نابهنگام] شـده است (یعنی کسی که اگر عمدا مرتکب شده بود متحمل‌ انـقطاع‌ مـی‌شد‌). اگـر تردید باشد که کسی یک نهی را انجام داده است، وی باید (۱۲‌)یک‌ قربانی‌ جرم «مردد» تقدیم کند.

برای (۱۳)سـرقت ‌ ‌یـا سوگند دروغ یا دیگرگناهانی که چنین‌ماهیتی‌ دارند‌، باید یک قربانی گناه تقدیم شود. درمـواقع خـاص، (۱۴)شـخص می‌تواند قربانی گناه‌را‌ به‌قدر‌ استطاعت‌ خود تقدیم کند. انسان باید (۱۵)در محضر خدا به گناهانش اعـتراف کرده، توبه‌ کند‌.

(۱۶)مرد یا (۱۷)زنی که ترشح [با شرایط ویژه] از بدنش [ = آلتـ‌ تناسلی‌اش]‌ خارج‌ می‌شود بـاید یـک قربانی تقدیم کند. همچنین زن باید (۱۸)پس از زایمان یک قربانی‌ تقدیم‌ کند. فرد مبتلا به برص (۱۹)پس از پاک شدن باید یک‌ قربانی‌ تقدیم‌ کند. انسان باید (۲۰)ده‌یک گاو و گوسفند خود را فدیه دهد. (۲۱)نخست‌زاده حیوان طـاهر‌ (یعنی‌ حلال‌گوشت‌) مقدس است و باید قربانی شود. نخست‌زاده آدمی باید (۲۲)فدیه داده شود‌. نخست‌زاده‌ الاغ باید (۲۳)فدیه داده شود و (۲۴)الا گردن زده شود.

حیواناتی را که به هدیه‌ اختصاص‌ می‌یابند (۲۵)باید بی‌درنگ به اورشلیم آورد و (۲۶)باید

______________________________

۱٫ اعداد، ۱۰:۱۰‌؛ اعـداد‌، ۱۰:۹

۲٫ لاویـان، ۲۲:۲۷

۳٫ لاویان، ۲۲:۲۱‌

۴٫ لاویان‌، ۲:۱۳‌

۵٫ لاویان، ۱:۲

۶٫ لاویان، ۶:۱۸ [۲۵]

۷٫ لاویان، ۷:۱

۸٫ لاویان، ۳:۱

۹٫ لاویان‌، ۲:۱؛ ۶:۷ [۱۴‌]

۱۰٫ لاویان، ۴:۱۳

۱۱٫ لاویان، ۴:۲۷

۱۲٫ لاویان، ۵:۱۷ـ۱۸

۱۳٫ لاویان، ۵:۱۵‌، ۲۱‌ـ۲۵ [۶:۲ـ۶]؛ ۱۹:۲۰ـ۲۱

۱۴‌. لاویان‌، ۵:۱ـ۱۱

۱۵‌. اعداد‌، ۵:۶ـ۷

۱۶‌. لاویان، ۱۵:۱۳ـ۱۵

۱۷٫ لاویان‌، ۱۵‌:۲۸ـ۲۹

۱۸٫ لاویان، ۱۲:۶

۱۹٫ لاویان، ۱۴:۱۰

۲۰٫ لاویان، ۲۷‌:۳۲‌

۲۱٫ خروج، ۱۳:۲

۲۲٫ خروج، ۲۲‌:۲۹ [۲۸]؛ اعداد، ۱۸‌:۱۵‌

۲۳٫ خروج، ۳۴:۲۰

۲۴‌. خروج‌، ۱۳:۱۳

۲۵٫ تثنیه، ۱۲:۵ـ۶

۲۶٫ تثنیه، ۱۲:۱۴

هفت آسمان » تابستان ۱۳۸۲ – شماره ۱۸ (صفحه ۱۵۸)


فقط در معبد قربانی‌ شوند‌. هـدایای بـیرون از سرزمین اسرائیل‌ نیز‌ (۱)باید‌ به معبد آورده‌ شوند‌. حیوانات تقدیس شده‌ای (۲)که‌ معیوب‌ شده‌اند باید فدیه داده شوند. حیوانِ جانشین چهارپای اختصاص یافته برای هدیه، (۳)مقدس است‌.

کاهنان‌ باید (۴)بـاقی‌مانده هـدیه آردی (۵)و گوشت قربانی‌ گناه‌ و جرم را‌ بخورند‌، ولی‌ گوشت تقدیس شده‌ای که‌ (۶)شرعا نجس شده و یا (۷)گوشتی که در زمان مقرر خورده نشده است باید سوزانده شود‌.

نذرها‌

یک نذیره (Nazirite) [ = فردی کـه بـرای‌ مـدتی‌ خود‌ را‌ در‌ پرهیز اعلام می‌کند]‌ بـاید‌ (۸)در طـی دوره نـذر موهای خود را بلند دارد. آنگاه که این دوره به پایان رسید‌، وی‌ باید‌ (۹)موهایش را کوتاه کرده، قربانی‌اش را تقدیم‌ کند‌. آدمی‌ باید‌ (۱۰‌)به‌ نـذرها و سـوگندهایش کـه یک قاضی [شرع] (۱۱)فقط براساس شریعت می‌تواند آن را مـلغا کـند، وفادار باشد.

طهارت شرعی

هر کس (۱۲)مردار حیوان یا (۱۳)یکی‌ از هشت نوع خزنده را لمس کند، شرعا نجس می‌شود. غـذا اگـر بـا (۱۴)چیزی که شرعا نجس است برخورد کند، نجس می‌شود. (۱۵)زنـان حایض و (۱۶)زنان در دوران‌ پس‌ از زایمان شرعا ناپاک‌اند. (۱۷)مبروص، (۱۸)جامه مبروص، و (۱۹)خانه مبروص، همه شرعا نجس‌اند. مردی که (۲۰)تـرشح جـاری، مـثل (۲۱)منی، دارد نجس است، و زنی که (۲۲‌)به‌ ترشح جاری مبتلاست نیز شـرعا نـاپاک است. (۲۳)جنازه انسان شرعا نجس است. آب تطهیر niddah( (24)] (mei حاوی خاکستر ویژه [شخص نجس‌ را‌ پاک می‌کند، اما شخص پاکـ‌ را‌ [تـحت شـرایطی] شرعا ناپاک می‌کند. حکم (میصوا) این است که فرد ناپاک

______________________________

۱٫ تثنیه، ۱۲:۲۶

۲٫ تـثنیه، ۱۲:۱۵

۳٫ لاویـان، ۲۷:۳۳

۴٫ لاویـان، ۶:۱۴ [۹]

۵٫ خروج‌، ۲۹‌:۳۳

۶٫ لاویان، ۷:۱۹

۷٫ لاویان‌، ۷:۱۷‌

۸٫ اعداد، ۶:۵

۹٫ اعداد، ۶:۱۸

۱۰٫ تثنیه، ۲۳:۲۳ [۲۴]

۱۱٫ اعداد، ۳۰:۲] ۳]

۱۲٫ لاویان، ۱۱:۸و۲۴

۱۳٫ لاویان، ۱۱:۲۹ـ۳۱

۱۴٫ لاویان، ۱۱:۳۴

۱۵٫ لاویان، ۱۵:۱۹

۱۶٫ لاویان‌، ۱۲‌:۲

۱۷٫ لاویان، ۱۳:۳

۱۸٫ لاویـان، ۱۳:۵۱

۱۹٫ لاویـان، ۱۴:۴۴

۲۰٫ لاویـان، ۱۵:۲

۲۱٫ لاویان، ۱۵: ۱۹

۲۲٫ لاویان، ۱۵:۱۹

۲۳٫ اعداد، ۱۹: ۱۴

۲۴٫ اعداد، ۱۹: ۱۳‌، ۲۱‌

هفت آسمان » تابستان ۱۳۸۲ – شماره ۱۸ (صفحه ۱۵۹)


(۱)با غسل‌ شرعی شرعا پاک می‌شود. شخص مبروص برای پاک‌شدن از بـرص (۲)بـاید از روش مشخصی پیروی کند و نیز‌ (۳)تمام موی خود را بتراشد. مبروص تا زمانی که پاک مـی‌شود‌، (۴)بـاید‌ سـربرهنه‌ و آشفته‌پوش باشد تا به‌سادگی از دیگران متمایز شود.

خاکستر (۵)گاو سرخ باید برای تطهیر شـرعی بـه کار ‌‌رود‌.

موقوفات معبد

اگر کسی [به موجب نذر] (۶)تعهد کند که قیمت خـود را‌ وقـف‌ مـعبد‌ کند، باید این کار را انجام دهد. اگر کسی (۷)حیوان نجس، (۸)خانه، یا (۹)مزرعه‌ای را‌ وقف مـعبد کـند، باید قیمتی را که کاهن بر آنها می‌گذارد بپردازد. اگر‌ کسی ناآگاهانه از امـوال‌ مـعبد‌ بـهره برد (۱۰)باید خسارت را به طور کامل جبران کند و یک پنجم نیز [اضافه] بپردازد.

میوه (۱۱)سـال چـهارم کـاشت درختانْ مقدس است و فقط می‌توان آن را در اورشلیم خورد‌. هنگامی که حاصل زمین خـود را درو مـی‌کنید (۱۲)گوشه‌های مزرعه، (۱۳)رانه‌های به‌جامانده، (۱۴)دانه‌های فراموش شده، (۱۵)دانه‌های ریخته شده تاکستان و (۱۶)خوشه‌های به‌جامانده انگورها را برای فـقیران بـگذارید‌.

نوبر‌ میوه‌ها باید (۱۷)جدا شده، به معبد آورده شوند، و نیز شما باید (۱۸)بـهترین هـدایای مخصوص (ترُوما terumah) را جدا کرده، به کاهنان دهـید. (۱۹)یـک‌دهم مـحصول خود را به‌ لاویان‌ بدهید و (۲۰)یک‌دهم دیگر را جـدا کـنید، که فقط باید در اورشلیم خورده شود. لاویان (۲۱)باید یک‌دهم از سهمِ یک‌دهمِ خود را بـه کـاهنان بدهند.

در سال سوم‌ و ششم‌ دوره هـفت سـاله (۲۲)یک‌دهم مـحصول را در عـوضِ یـک‌دهمِ دوم برای فقیران جدا کنید. (۲۳)در هنگام جـداسازی یـک‌دهم‌ها و (۲۴)هنگام آوردن نوبر میوه‌ها به معبد جملاتی باید‌ گفته‌ شود‌. سهم نخست (۲۵)خـمیر بـاید‌ به‌ کاهن‌ داده شود.

______________________________

۱٫ لاویان، ۱۵:۱۶

۲٫ لاویان، ۱۴:۲

۳٫ لاویـان، ۱۴:۹

۴٫ لاویان، ۱۳:۴۵

۵٫ اعداد، ۱۹: ۲ـ۹

۶٫ لاویان، ۲۷: ۲ـ۸

۷٫ لاویـان، ۲۷: ۱۱ـ۱۲

۸٫ لاویـان‌، ۲۷‌:۱۴‌

۹٫ لاویان، ۲۷:۱۶، ۲۲ـ۲۳

۱۰٫ لاویان، ۵:۱۶‌

۱۱‌. لاویان، ۱۹:۲۴

۱۲٫ لاویان، ۱۹:۹

۱۳٫ لاویـان، ۱۹:۹

۱۴٫ تـثنیه، ۲۴:۱۹

۱۵٫ لاویان، ۱۹:۱۰

۱۶٫ لاویان‌، ۱۹‌:۱۰‌

۱۷٫ خروج، ۲۳:۱۹

۱۸٫ تثنیه، ۱۸:۴

۱۹٫ لاویان، ۲۷‌: ۳۰؛ اعداد، ۱۸:۲۴

۲۰٫ تثنیه، ۱۴:۲۲

۲۱٫ اعداد، ۱۵:۲۶

۲۲٫ تثنیه، ۱۴:۲۸

۲۳٫ تثنیه‌، ۲۶‌:۱۳‌

۲۴٫ تثنیه، ۲۶:۵

۲۵٫ اعداد، ۱۵:۲۰

هفت آسمان » تابستان ۱۳۸۲ – شماره ۱۸ (صفحه ۱۶۰)


سـال هـفتم

هرچه در‌ سال‌ هفتم (شمیطا Shemitta) بـروید (۱)بـدون مـالک و در اختیار همه اسـت؛ مـزرعه (۲)باید در حال آیش بـاشد‌ و نـباید‌ زمین‌ را بکارید. (۳)سال یووِل (Jubilee ؛ سال پنجاهم) را تقدیس کنید و در روز‌ کفاره‌ در‌ آن سال (۴)کرنای (شوفار Shofar) خود را بـه صـدا در آورید و تمام بردگان عبرانی‌ را‌ آزاد‌ کنید. در سـال پنـجاهم (۵)همه زمـین‌ها بـه مـالکان پیشین باز گردانده مـی‌شود و، عموما، در‌ یک‌ شهر حصاردار (۶)اگر کسی خانه‌ای را بفروشد تا یک سال تمام بعد از‌ فروختن‌ آنـ‌ حـق انفکاک آن را خواهد داشت.

از آغاز ورود به سـرزمین اسـرائیل، سـال‌های یـوول‌ بـاید‌ (۷)سال به سـال و هـفت سال به هفت سال شمرده و اعلام شود. در سال‌ هفتم‌ (۸)تمام‌ قرض‌ها منفک می‌شوند، اما (۹)قرضی را کـه بـه غـریب [= غیریهودی] داده شده می‌توان مطالبه کرد‌.

حیوانات‌ حـلال گـوشت

اگـر حـیوانی را ذبـح کـردید (۱۰)سهم کاهن را بدهید‌ و نیز‌ (۱۱‌)اولین چین پشم گوسفند را به او بدهید. اگر کسی حِرِم (وقف ویژه) انجام دهد‌، (۱۲‌)باید‌ بین آنچه متعلق به معبد است (یعنی آنگاه کـه نام خدا در‌ سوگند‌ ذکر شود) و آنچه به کاهنان می‌رسد فرق بگذارد. چهارپایان و طیور برای این‌که قابل خوردن باشند باید‌ (۱۳‌)براساس شریعت ذبح شوند واگر این حیواناتْ اهلی نباشند (۱۴)پس از‌ کشتن‌ بـاید خـونشان [بر زمین ریخته شود و]‌ زمین‌ را‌ بپوشاند. پرنده مادر را (۱۵)آنگاه که‌ در‌ لانه [بر تخم یا بر بچه‌ها[ نشسته است رها کنید. (۱۶)چهارپایان، (۱۷‌)طیور‌، (۱۸)ملخ، و(۱۹)ماهی را‌ بررسی‌ کنید تا‌ بفهمید‌ کـه‌ آیـا خوردن آنها مجاز است یا‌ خیر‌.

سنهدرین باید (۲۰)روز اول هر ماه را تقدیس کند و سال‌ها و فصل‌ها‌ را‌ محاسبه کند.

______________________________

۱٫ خروج، ۲۳:۱۱

۲٫ خروج‌، ۳۴:۲۱

۳٫ لاویان، ۲۵‌:۱۰‌

۴٫ لاویان، ۲۵:۹

۵٫ لاویان، ۲۵:۲۴‌

۶٫ لاویان‌، ۲۵:۲۹ـ۳۰

۷٫ لاویـان، ۲۵:۸

۸٫ تـثنیه، ۱۵:۳

۹٫ تثنیه، ۱۵:۳

۱۰٫ تثنیه، ۱۸:۳

۱۱‌. تثنیه‌، ۱۸:۴

۱۲٫ لاویان، ۲۷:۲۱‌،۲۸‌

۱۳‌. تـثنیه، ۱۲:۲۱‌

۱۴‌. لاویـان، ۱۷:۱۳

۱۵‌. تثنیه‌، ۲۲:۷

۱۶٫ لاویان، ۱۱:۲

۱۷٫ تثنیه، ۱۴:۱۱

۱۸٫ لاویان، ۱۱:۲۱

۱۹٫ لاویان‌، ۱۱‌:۹

۲۰٫ خروج، ۱۲:۲؛ تثنیه، ۱۶:۱

هفت آسمان » تابستان ۱۳۸۲ – شماره ۱۸ (صفحه ۱۶۱)


عیدها‌

(۱)در‌ روز شبات‌ [=شنبه] استراحت‌ کرده‌، (۲)این روز را در‌ آغاز و پایانش تقدیس کنید. در چهاردهم ماه نیسان (۳)هر خمیرمایه‌ای را از ملکیت خود دور‌ کـنید‌ و در شـب پانزدهم (۴)داستان خروج از‌ مـصر‌ را‌ بـازگو‌ کنید‌؛ در آن شب‌ (۵)نان‌ فطیر (مصّا) نیز بخورید. در روز (۶)اول و (۷)هفتم عید پسح استراحت کنید. از روز تقدیم برداشت‌ اولین‌ محصول‌ جو (شانزدهم نیسان) (۸)چهل و نُه روز بشمارید‌. در‌ (۹)عید‌ هفته‌ها‌ (شَاووعوت‌ ) و (۱۰‌)روز اول سال (روش هشانا) استراحت کنید؛ در روز کـفاره (۱۱) (Atonement)روزه بـگیرید و (۱۲)استراحت کنید. همچنین در (۱۳)روز نخست و (۱۴)هشتم عید سایه‌بان‌ها (سُوکوت‌) استراحت کنید و در مدت عید در سایه‌بان ساکن باشید و (۱۵)چهار نوع (۱۶)[گیاه معین شده [را برگیرید. در روش هشانا (۱۷)باید صدای شوفار را بشنوید.

اجتماع

هر مردی‌ بـاید‌ (۱۸)سـالیانه نیم شـقل [نقره، تقریبا ده گرم] به معبد هدیه کند. (۱۹)از پیامبر اطاعت کنید و (۲۰)پادشاهی بر خود بگمارید. همچنین (۲۱)از سنهدرین اطـاعت کنید؛ در‌ مورد‌ اختلاف، (۲۲)از اکثریت تبعیت کنید. قاضیان و مقاماتی باید (۲۳)در هر شـهر انـتخاب شـوند و آنان باید (۲۴)منصفانه درباره مردم داوری کنند‌.

هر‌ کس که شاهد [وقوع امری]‌ است‌ (۲۵)باید به دادگاه بـیاید ‌ ‌و شـهادت دهد. شاهدان باید (۲۶)به طور کامل بازجویی شوند و اگر معلوم شد که دروغ مـی‌گویند، (۲۷)بـه طـوری‌ که‌ می‌خواستند با متهم عمل‌ کنند‌ با آنان به همان‌گونه عمل کنید.

هرگاه مقتولی را یـافتید وقاتل نامعلوم است، مراسم (۲۸)بریدن‌گردن گوساله [ویژه] باید

______________________________

۱٫ خروج، ۲۳:۱۲

۲٫ خروج، ۲۰:۸

۳٫ خروج، ۱۲:۱۵

۴٫ خروج، ۱۳:۸

۵٫ خـروج‌، ۱۲‌:۱۸

۶٫ خروج، ۱۲:۱۶

۷٫ خروج، ۱۲:۱۶

۸٫ لاویان، ۲۳:۳۵

۹٫ لاویـان، ۲۳

۱۰٫ لاویـان، ۲۳:۲۴

۱۱٫ لاویان، ۱۶:۲۹

۱۲٫ لاویان، ۱۶:۲۹،۳۱

۱۳٫ لاویان، ۲۳:۳۵

۱۴‌. لاویان‌، ۲۳:۳۶‌

۱۵٫ لاویان، ۲۳:۴۲

۱۶٫ لاویان، ۲۳:۴۰

۱۷٫ اعداد، ۲۹:۱

۱۸٫ خروج، ۳۰: ۱۲ـ۱۳

۱۹‌. تثنیه، ۱۸:۱۵

۲۰٫ تثنیه، ۱۷:۱۵

۲۱٫ تثنیه، ۱۷:۱۱‌

۲۲‌. خروج‌، ۲۳:۲

۲۳٫ تثنیه، ۱۶:۱۸

۲۴٫ لاویان، ۱۹:۱۵

۲۵٫ لاویان، ۵:۱

۲۶٫ تثنیه، ۱۳:۱۴ [۱۵]

۲۷‌. ‌‌تثنیه‌، ۱۹:۱۹

۲۸٫ تثنیه، ۲۱:۴

هفت آسمان » تابستان ۱۳۸۲ – شماره ۱۸ (صفحه ۱۶۲)


اجرا شود. باید شش شهر برای پناهگاه (۱)قرار‌ دهید‌ [تا‌ قاتل غیرعمد بـا پناه‌بردن به آن‌جا از خشم اولیای دم درامان باشد]. به لاویان، که‌ سهم اجدادی از زمین ندارند، باید (۲)شهرهایی برای زندگی داده شود.

(۳)دیواری بر‌ دور پشت‌بام خود بسازید‌ وخطر‌ احتمالی سقوط‌را ازخانه خود دور کنید.

بـت‌پرستی

بـت‌پرستی و متعلقات آن (۴)باید ویران شود، و با شهری که گمراه شده است باید (۵)بر طبق شریعت برخورد کرد. شما مأمورید که (۶)اقوام هفت‌گانه کنعانی‌ را نابود کنید، و (۷)ذکر عَمالِق را محو سازید و (۸)آنچه را آنـان بـا اسرائیل کردند، به یاد آورید.

جنگ

مقررات جنگ، جز آنهایی که تورات از آنها بازداشته است، (۹)باید رعایت شوند‌ و باید‌ یک کاهن (۱۰)برای انجام وظایف خاص در زمان جنگ برگزیده شـود. اردوی نـظامی باید (۱۱)پاکیزه نگهداشته شود. بدین منظور، هر سرباز باید (۱۲)به وسایل لازم مجهز باشد‌.

[احکام]‌ اجتماعی

اموال دزدیده شده باید (۱۳)به مالک آن بازگردانده شود. (۱۴)از فقیران دستگیری کنید. آنگاه که یـک غـلام عـبرانی آزاد می‌شود، مالک باید (۱۵)به او هـدایایی‌ عـطا‌ کـند. (۱۶)به فقیران بدون بهره قرض دهید. به بیگانگان [ = غیرعبرانی [می‌توانید (۱۷)با بهره قرض دهید. (۱۸)اگر قرض‌گیرنده به گرویی [که در مقابل قـرض دادهـ] احـتیاج دارد‌، آن‌ را‌ به مالکش بازگردانید. مزد کارگر‌ [روزمزد]‌ را‌ (۱۹)در هـمان روز بـدهید. (۲۰)اجازه دهید تا او از محصولی که بر آن کار می‌کند بخورد. (۲۱)در برداشتن‌ بار‌ حیوان‌ در وقت ضرورت کمک کنید، و نیز (۲۲)به‌ مـرد‌ یـا

______________________________

۱٫ تـثنیه، ۱۹:۳

۲٫ اعداد، ۳۵:۲

۳٫ تثنیه، ۲۲:۸

۴٫ تثنیه، ۱۲:۲؛ ۷:۵

۵٫ تثنیه، ۱۳:۱۶ [۱۷]

۶٫ تثنیه، ۲۰:۱۷

۷٫ تثنیه، ۲۵:۱۹‌

۸٫ تثنیه‌، ۲۵‌:۱۷

۹٫ تثنیه، ۲۰:۱۱ـ۱۲

۱۰٫ تثنیه، ۲۰:۲

۱۱٫ تـثنیه‌، ۲۳:۱۳ـ۱۴ [۱۴ـ۱۵]

۱۲٫ تثنیه، ۲۳:۱۳ [۱۴]

۱۳٫ لاویان، ۶:۴ [۵:۲۳]

۱۴٫ تثنیه، ۱۵:۸؛ لاویان، ۲۵‌:۳۵‌ـ۳۶‌

۱۵٫ تثنیه، ۱۵:۱۴

۱۶٫ خروج، ۲۲: ۲۵ [۲۴]

۱۷٫ تثنیه‌، ۲۳‌:۲۰ [۲۱]

۱۸٫ تثنیه، ۲۴:۱۳؛ خروج،۲۳:۲۵

۱۹٫ تثنیه، ۲۴:۱۵

۲۰٫ تثنیه، ۲۳‌:۲۴‌ـ۲۵‌ [۲۵ـ۲۶]

۲۱٫ خروج، ۲۳:۵

۲۲٫ تثنیه، ۲۲:۴

هفت آسمان » تابستان ۱۳۸۲ – شماره ۱۸ (صفحه ۱۶۳)


حیوانی که زیربار مانده‌ اسـت‌ کـمک‌ کـنید. اموال گم‌شده (۱)باید به مالک بازگردانده شود. (۲)گناه‌کار را توبیخ و نصیحت کـنید، امـا‌ (۳)با‌ همنوع‌ خود چون خویشتن مهربان باشید. دستور است که (۴)نوکیشان را دوست بدارید. در وزن‌ و پیمانه‌ (۵)دقـیق بـاشید.

خـانواده

(۶)ریش‌سفیدان‌را محترم شمارید؛ (۷)پدرومادر خودرا احترام کنید و(۸)ازآنان حساب ببرید‌.

(۹)نسل‌ بـشر‌ را بـا ازدواج (۱۰)بـر اساس شریعت تداوم بخشید. داماد باید (۱۱)تا یک‌ سال‌ با عروسش شاد باشد. فـرزندان ذکـور (۱۲)بـاید ختنه شوند. اگر مردی بی‌فرزند‌ بمیرد‌، برادرش‌ یا باید (۱۳)با بیوه او ازدواج کند یا (۱۴)او را [پس از اجـرای‌ مـراسم‌ خاص طلاق که به «درآوردن کفش» معروف است [رها کند (حلیصا hÊaliz‌Êah‌). اگر‌ کسی بـه یـک بـاکره تجاوز کند باید (۱۵)با او ازدواج کند و هرگز نمی‌تواند او‌ را‌ رها‌ کند. اگر مردی به ناروا هـمسرش را بـه بی‌عفتیِ پیش از ازدواج‌ متهم‌ کند (۱۶)باید تازیانه بخورد، و هرگز نمی‌تواند او را رها کند. اغـواکننده (۱۷)بـاید بـر اساس‌ قانون‌ مجازات شود. با زنان اسیر (۱۸)باید بر طبق احکام خاص ایشان‌ برخورد‌ کـرد. طـلاق (۱۹)فقط با یک سند‌ مکتوب‌ مجاز‌ است. زن شوهرداری که در او گمان‌ زنا‌ رود (۲۰)بـاید بـه آزمـونی که مقرر شده است تن در دهد.

[احکام]‌ قضایی‌

آنگاه که شریعت ایجاب کند‌ (۲۱‌)باید مـجازات‌ تـازیانه‌ را‌ اجـرا کنید و باید (۲۲)قاتل سهوی‌ را‌ تبعید کنید. مجازات اعدام با (۲۳)شمشیر، (۲۴)خفه کـردن، (۲۵)سـوزاندن‌، یا‌ (۲۶)سنگسار، چنان‌که معین شده است‌، اعمال شود. در برخی‌ موارد‌، بدن شخص اعدام‌شده (۲۷)باید‌ به‌ دار آویـخته شـود، اما (۲۸)باید در همان روز دفن شود.

______________________________

۱٫ تثنیه، ۲۲‌:۱؛ خروج‌، ۲۳:۴

۲٫ لاویان، ۱۹:۱۷

۳٫ لاویان‌، ۱۹‌:۱۸‌

۴٫ تثنیه، ۱۰:۱۹‌

۵٫ لاویان‌، ۱۹:۳۶

۶٫ لاویـان، ۱۹‌:۲۲‌

۷٫ خـروج، ۲۰:۱۲

۸٫ لاویان، ۱۹:۳

۹٫ پیدایش، ۱:۲۸

۱۰٫ تثنیه، ۲۴:۱

۱۱٫ تثنیه، ۲۴:۵

۱۲‌. پیدایش‌ ۱۷:۱۰؛ لاویان، ۱۲:۳

۱۳٫ تـثنیه‌، ۲۵‌:۵

۱۴٫ تـثنیه‌، ۲۵‌:۹

۱۵‌. تـثنیه، ۲۲:۲۹

۱۶‌. تثنیه، ۲۲:۱۸ـ۱۹

۱۷٫ خروج، ۲۲:۱۶ـ۲۴ [۱۵ـ۲۳]

۱۸٫ تثنیه، ۲۱:۱۱‌

۱۹‌. تثنیه، ۲۴:۱

۲۰٫ اعداد، ۵:۱۵ـ۲۷‌

۲۱‌. تثنیه‌، ۲۵‌:۲

۲۲‌. اعـداد، ۳۵:۲۵‌

۲۳‌. خـروج، ۲۱:۲۰

۲۴٫ خروج، ۲۱:۱۶

۲۵٫ لاویان، ۲۰:۱۴

۲۶٫ تثنیه، ۲۲:۲۴

۲۷‌. تثنیه‌، ۲۱‌:۲۲

۲۸٫ تثنیه، ۲۱:۲۳

هفت آسمان » تابستان ۱۳۸۲ – شماره ۱۸ (صفحه ۱۶۴)


بردگان

با‌ بردگان‌ عبرانی‌ (۱)باید‌ بر‌ طبق‌ قـانون خـاص راجع به ایشان برخورد کـرد. مـالک باید (۲)بـا کـنیز عـبرانی‌اش ازدواج کند یا (۳)او را آزاد کند. با برده بـیگانه (۴)بـاید بر طبق قواعد خاصی‌ که درباره وی به کار می‌رود برخورد کرد.

شـبه‌جرم‌ها

در مـورد صدمه‌ای که (۵)شخص، (۶)حیوان، یا (۷)چـاه سبب آن شده است، قـانون مـناسب باید اجرا شود. دزدان (۸)باید مـجازات شـوند‌. شما‌ باید در موارد (۹)تعدیات گله، (۱۰)آتش و (۱۱)دستبرد زدن نگهبان بدون حقوق و در دعاوی بر ضـد (۱۲)مـحافظ دارای حقوق، کرایه کننده، (۱۳)یا عـاریه گـیرنده داوری کـنید‌. همچنین‌ در منازعات نـاشی از (۱۴)خـرید و فروش، (۱۵)ارث، و (۱۶)دیگر موضوعات بـه طـور کلی، باید داوری کنید. باید (۱۷)شخص آزاردیده را‌ گرچه‌ با کشتن شخصی که به‌ او‌ ستم کـرده اسـت، نجات دهید.

ب) محرمات (نواهی)

بت‌پرستی و اعـمال مـربوط به آن

(۱۸)بـاور بـه وجـود خدایی جز خدای یـگانه حرام است.

صورت‌هایی (۱۹‌)برای‌ خود یا (۲۰)برای‌ دیگران‌ به منظور عبادت یا برای (۲۱)هیچ مـنظور دیـگری نسازید. هیچ چیز را به جز خـدا عـبادت نـکنید، چـه (۲۲)بـه طریقه‌ای که بـرای عـبادت خدا معین شده، و چه (۲۳‌)به‌ شیوه عبادت آن [چیز].

(۲۴)فرزندان خود را برای بت مولخ (Molech) قربانی نکنید. (۲۵)بـه اصـحاب اجـنّه توجه

______________________________

۱٫ خروج، ۲۱:۲

۲٫ خروج، ۲۱:۸

۳٫ خروج، ۲۱:۸

۴٫ لاویان، ۲۵:۴۶

۵٫ خروج، ۲۱‌:۱۸‌

۶٫ خـروج، ۱۱‌:۲۸

۷٫ خـروج، ۲۱:۳۲ـ۳۴

۸٫ خـروج، ۲۲:۱ـ۴ [۲۱:۳۷ـ۲۲:۳]

۹٫ خـروج، ۲۲: ۵ [۴]

۱۰٫ خـروج، ۲۲:۶ [۵]

۱۱٫ خـروج‌، ۲۲: ۷ـ۹ [۶ـ۸]

۱۲٫ خروج، ۲۲:۱۰ـ۱۳ [۹ـ۱۲]

۱۳٫ خروج، ۲۲:۱۴‌ [۱۳‌]

۱۴‌. لاویان، ۲۵:۱۴

۱۵٫ اعداد ۲۷:۸

۱۶٫ خروج، ۲۲: ۹] ۸]

۱۷٫ تثنیه، ۲۵:۱۲

۱۸٫ خروج، ۲۰:۳

۱۹‌. ‌‌خروج‌، ۲۰:۴

۲۰٫ لاویان، ۱۹:۴

۲۱٫ خروج، ۲۰:۲۳ [۲۰]

۲۲٫ خروج، ۲۰:۵

۲۳‌. خروج‌، ۲۰‌:۵

۲۴٫ لاویان، ۱۸:۲۱

۲۵٫ لاویان، ۱۹:۳۱

هفت آسمان » تابستان ۱۳۸۲ – شماره ۱۸ (صفحه ۱۶۵)


نکنید (۱)و به احضار روح متوسل نشوید، و (۲)به‌ بت یا اساطیر آن میل نورزید. ساختن (۳)سـتون یا (۴)سکو حتی برای عبادت‌ خدا یا (۵)کاشتن درخت‌ در‌ معبد ممنوع است. (۶)نام بتان را بر زبان نیاورید و بت‌پرستان را نیز به چنین کاری وا ندارید؛ هیچ (۷)غیریهودی یا (۸)یهودی‌ای را به پرستش بـتان تـشویق و ترغیب نکنید.

(۹)به کسی که‌ بت‌پرستی را تبلیغ می‌کند گوش نسپارید و به او محبت نکنید و (۱۰)از او متنفر باشید. (۱۱)بر چنین شخصی دل نسوزانید. اگر خواست کیش شما را به بت‌پرستی تغییر دهد (۱۲‌)از‌ او دفاع نـکنید و (۱۳)و واقـعیت را مخفی نکنید.

(۱۴)هیچ سودی از آرایه‌های بتان به دست نیاورید. (۱۵)شهری را که در مجازات بت‌پرستی ویران شده است از نو نسازید‌ (۱۶‌)و هیچ بهره‌ای از دارایی‌های آن برنگیرید. (۱۷)از آنـچه مـربوط به بتان یا بت‌پرستی اسـت بـهره نگیرید.

(۱۸)به نام بتان و (۱۹)به نادرست به نام خدا نبوت نکنید‌. (۲۰‌)به کسی که برای بتان نبوت می‌کند گوش نسپارید (۲۱)و از پیامبر دروغین نترسید و مـانع از اعـدام وی نشوید.

(۲۲)به شیوه‌های بـت‌پرستان تـأسی نجویید و به رسوم آنان عمل‌ نکنید‌. (۲۳‌)تفأل نزنید. (۲۴)فال نگیرید‌. (۲۵‌)غیب‌گویی‌ و (۲۶)افسون‌گری و (۲۷)جادوگری نکنید. (۲۸)از اجنه سؤال نکنید. (۲۹)با مردگان مشورت نکنید. (۳۰)احضار روح نکنید. زنان (۳۱‌)لباس‌ مردان‌ و (۳۲)مردان لباس زنان را نـپوشند. (۳۳)بـه‌ شیوه‌ بت‌پرستان خال‌کوبی نکنید.

(۳۴)پارچه مختلط از پشم و کتان با هم نپوشید. گوشه‌های (۳۵)سر یا (۳۶)ریش خود‌ را‌ (با‌ تیغ) نتراشید. (۳۷)بدن خود را [به جهت سوگواری] برای‌ مردگان مجروح نکنید.

______________________________

۱٫ لاویان، ۱۹:۳۱

۲٫ لاویـان، ۱۹:۴

۳٫ تـثنیه، ۱۶:۲۲

۴٫ لاویان، ۲۰:۹

۵٫ تـثنیه، ۱۶:۲۱

۶٫ خروج، ۲۳‌:۱۳‌

۷٫ خروج‌، ۲۳:۱۳

۸٫ تثنیه، ۱۳:۱۱ [۱۲]

۹٫ تثنیه، ۱۳:۸ [۹]

۱۰٫ تثنیه، ۱۳‌:۸] ۹]

۱۱‌. تثنیه، ۱۳:۸ [۹]

۱۲٫ تثنیه، ۱۳:۸ [۹]

۱۳٫ تثنیه، ۱۳:۸ [۹]

۱۴٫ تثنیه، ۷:۲۵

۱۵٫ تثنیه، ۱۳:۱۶ [۱۷‌]

۱۶‌. تثنیه‌، ۱۳:۱۷ [۱۸]

۱۷٫ تثنیه، ۷:۲۶

۱۸٫ تثنیه، ۱۸:۲۰

۱۹٫ تثنیه‌، ۱۸‌:۲۰‌

۲۰٫ تثنیه، ۱۲:۳،۳ [۳،۴]

۲۱٫ تثنیه، ۱۸:۲۲

۲۲٫ لاویـان، ۲۰:۲۳

۲۳٫ لاویان، ۱۹‌:۲۶‌؛ تثنیه‌، ۱۸:۱۰

۲۴٫ تثنیه، ۱۸:۱۰

۲۵٫ تثنیه، ۱۸:۱۰ـ۲۶

۲۶٫ تثنیه، ۱۸‌:۱۰‌ـ۱۱

۲۷٫ تثنیه، ۱۸:۱۰ـ۱۱

۲۸٫ تثنیه، ۱۸:۱۰ـ۱۱

۲۹٫ تثنیه‌، ۱۸‌:۱۰‌ـ۱۱

۳۰٫ تثنیه، ۱۸:۱۰ـ۱۱

۳۱٫ تثنیه، ۲۲:۵

۳۲٫ تـثنیه، ۲۲:۵

۳۳٫ لاویـان‌، ۱۹‌:۲۸

۳۴٫ تـثنیه، ۲۲:۱۱

۳۵٫ لاویان، ۱۹:۲۷

۳۶٫ لاویان، ۱۹:۲۷‌

۳۷‌. تثنیه‌، ۱۶:۱؛ ۱۴:۱ و لاویان ۱۹:۲۸

هفت آسمان » تابستان ۱۳۸۲ – شماره ۱۸ (صفحه ۱۶۶)


محرمات ناشی از حوادث تاریخی

(۱)برای اقامت دایمی به مصر‌ باز‌ نگردید و (۲)تسلیم نـاپاکی‌های ‌ ‌دل‌هـا و چشم‌ها نشوید. (۳)با هفت قوم کنعانی پیمان نبندید‌ و (۴)زندگی‌ هیچ‌یک‌ از ایشان را نجات نـدهید. (۵)بـا بـت‌پرستان به مهر رفتار نکنید، (۶)نگذارید در سرزمین اسرائیل‌ ساکن‌ شوند‌ و (۷)با ایشان ازدواج نکنید. زنان یهودی (۸)بـا عمونی‌ها و موآبی‌ها ازدواج نکنند، حتی‌ اگر‌ ایشان یهودیت را بپذیریند، ولی (فقط به دلیل نَسَب) (۹)اخـلاف عیسو و مصریانی را که تـغییر کـیش‌ (۱۰‌)داده‌اند رد نکنید. (۱۱)با عمونی‌ها و موآبی‌ها صلح نکنید.

(۱۲)درختان میوه‌ را‌ حتی در دوران جنگ نابود نکنید؛ زیرا‌ این‌ کار‌ هماره اسراف بی‌دلیل است. (۱۳)از دشمنان‌ نترسید‌ و (۱۴)بدی‌های عمالق را فراموش نکنید.

کفرگویی

(۱۵)نام مقدس خدا را کـفر‌ نگویید‌ (۱۶)و سوگندی را که به‌ نام‌ خدا خورده‌ شده‌ نشکنید‌، (۱۷)و آن [نام [را به باطل‌ نبرید‌ و (۱۸)بی‌حرمتش نسازید. (۱۹)خداوند خالق را نیازمایید. (۲۰)نام خدا را‌ از‌ متون مقدس محو نسازید و مکان‌هایی را‌ که به عبادت او‌ اختصاص‌ یافته ویـران نـکنید. (۲۱)بدن‌ کسی‌ که به دار آویخته شده است در طول شب بر دار نماند.

معبد‌

(۲۲‌)در محافظت از معبد سست‌ نباشید‌. کاهن‌ اعظم نباید (۲۳‌)وقت‌ و بی‌وقت و بی‌جهت داخل [محراب]‌ معبد‌ [قدس‌الاقداس [شود؛ کاهنی که نـقص جـسمانی دارد نباید (۲۴)هیچ‌گاه داخل [محراب] معبد شود‌ و یا‌ (۲۵)در عبادتگاه خدمت کند، و حتی‌ اگر‌ عیب او‌

______________________________

۱٫ تثنیه‌، ۱۷‌:۱۶

۲٫ اعداد، ۱۵:۳۵‌

۳٫ خروج، ۲۳:۳۲؛ تثنیه، ۷:۲

۴٫ تثنیه، ۲۰:۱۶

۵٫ تثنیه، ۷:۲

۶٫ خروج، ۲۳:۳۳

۷٫ تثنیه، ۷:۳

۸٫ تثنیه، ۲۳:۳ [۴]

۹٫ تثنیه‌، ۲۳‌:۷ [۸]

۱۰٫ تثنیه، ۲۳:۷ [۸]

۱۱٫ تثنیه، ۲۳‌:۶ [۷]

۱۲‌. تثنیه‌، ۲۰‌:۱۹‌

۱۳٫ تثنیه، ۷:۲۱‌

۱۴‌. تثنیه، ۲۵:۱۹

۱۵٫ لاویـان، ۲۴:۱۶

۱۶٫ لاویـان، ۱۹:۱۲

۱۷٫ خروج، ۲۰:۷

۱۸٫ لاویان‌، ۲۲‌:۳۲‌

۱۹٫ تثنیه، ۶:۱۶

۲۰٫ تثنیه، ۱۲:۴

۲۱‌. تثنیه‌، ۲۱‌:۲۳‌

۲۲‌. اعداد‌، ۱۸:۵

۲۳٫ لاویان، ۱۶:۲

۲۴٫ لاویان، ۲۱:۲۳

۲۵٫ لاویان، ۲۱:۱۷

هفت آسمان » تابستان ۱۳۸۲ – شماره ۱۸ (صفحه ۱۶۷)


موقت باشد (۱)نباید در مراسم آنجا حضور یابد تا زمانی که عیبش برطرف شود.

لاویان‌ و کاهنان نباید (۲)وظایفشان را با هم عـوض کـنند. مـستان نباید (۳)به عبادتگاه وارد شوند یـا تـورات را تـعلیم دهند. (۴)غیرکاهنان، (۵)کاهنان ناپاک یا (۶)کاهنانی که غسل واجب را انجام داده‌اند‌ اما‌ هنوز در دوره ناپاکی‌اند، نباید در مراسم معبد شرکت کنند. شخص نـاپاک نـباید داخـل (۷)معبد یا (۸)کوه معبد شود. مذبح نباید از (۹)سـنگ‌های تـراشیده بنا شود و بالارفتن از آن‌ نباید‌ با (۱۰)پله باشد. آتش بر مذبح نباید (۱۱)خاموش شود و نباید جز بخور مخصوص (۱۲)بر مـذبح طـلایی سـوزانده شود. (۱۳)روغن‌ را‌ با همان ترکیب و شبیه روغن‌ مسح‌ که (۱۴)نـباید از آن استفاده نابجا کرد نسازید.

(۱۵)بخور را با همان ترکیب و با همان نسبتی که بر روی مذبح سوزانده می‌شود‌ نسازید‌. (۱۶)تـیرچوب‌های مـخصوص حـمل‌ را‌ از تابوت عهد برنگیرید؛ (۱۷)سینه‌بند را از افود (ephod) [= دوقسمت از لباس‌های مخصوص کاهن اعظم] جـدا نـکنید، و (۱۸)نباید در ردای کاهن اعظم شکافی باشد.

قربانی‌ها

(۱۹)پیشکش کردن‌ قربانی‌ها‌ یا (۲۰)ذبح حیوانات وقف شده، در بیرون مـعبد روا نـیست. (۲۱)تـقدیم‌کردن، (۲۲)ذبح‌کردن (۲۳)ریختن خون و (۲۴)سوزاندن اعضای داخلی حیوانی که معیوب است جایز نـیست، حـتی اگـر‌ (۲۵‌)عیب آن‌ موقت باشد و حتی اگر آن را (۲۶)غیر یهودیان هدیه کرده باشند.

(۲۷)به حیوانی کـه بـرای‌ قـربانی وقف شده است آسیب نرسانید.

(۲۸)خمیرمایه و عسل و (۲۹)شی‌ء‌ بی‌نمک‌ را‌ بر مذبح هدیه نکنید. حـیوانی را کـه به ازای اجرت فاحشه یا قیمت سگ گرفته شده است‌، ‌‌نباید‌ (۳۰)برای قربانی هـدیه کـرد.

______________________________

۱٫ لاویـان، ۲۱:۱۸

۲٫ اعداد، ۱۸:۳

۳٫ لاویان، ۱۰:۹ـ۱۱‌

۴٫ اعداد‌، ۱۸‌:۴

۵٫ لاویان، ۲۲:۲

۶٫ لاویان، ۲۱:۶

۷٫ اعداد، ۵:۳

۸٫ تثنیه، ۲۳:۱۰ [۱۱]

۹٫ خروج، ۲۰:۲۵ [۲۲]

۱۰٫ خروج‌، ۲۰:۲۶ [۲۳]

۱۱٫ لاویان، ۶:۱۳ [۶]

۱۲٫ خروج، ۳۰:۹

۱۳٫ خروج، ۳۰:۳۲‌

۱۴٫ خروج، ۳۰:۳۲‌

۱۵‌. خـروج، ۳۰:۳۷

۱۶٫ خـروج، ۲۵:۱۵

۱۷٫ خروج، ۲۸:۲۸

۱۸٫ خروج، ۲۸:۳۲

۱۹٫ تثنیه، ۱۲:۱۳

۲۰٫ لاویان، ۱۷:۳ـ۴

۲۱٫ لاویان، ۲۲:۲۰

۲۲٫ لاویان، ۲۲:۲۲

۲۳‌. لاویان، ۲۲:۲۴

۲۴٫ لاویان، ۲۲:۲۲

۲۵٫ تثنیه، ۱۷:۱

۲۶٫ لاویان، ۲۲:۲۵

۲۷٫ لاویان، ۲۲:۲۱

۲۸٫ لاویان، ۲:۱۱

۲۹٫ لاویـان، ۲:۱۳

۳۰٫ تـثنیه، ۲۳:۱۸] ۱۹]

هفت آسمان » تابستان ۱۳۸۲ – شماره ۱۸ (صفحه ۱۶۸)


(۱)چـهارپا و بچه‌اش‌ را‌ در یک روز ذبح نکنید.

(۲)روغن زیتون یا (۳)کندر در قربانی گناه، و(۴)، (۵)در قربانی جرم (سوطا Sotah) به کـار نـبرید. (۶)قربانی‌ها را به جای هم عوض نکنید، حتی (۷)قربانی از‌ یک‌ گروه را با دیـگری. (۸)نـخست‌زاده حـیوانات حلال‌گوشت را فدیه ندهید.

(۹)فروش ده یک رمه و (۱۰)فروش یا (۱۱)فدیه‌دادن زمینی که با سوگند حِرِم (herem) وقـف شـده اسـت روا‌ نیست‌.

چون پرنده‌ای را برای قربانی گناه می‌کشید، (۱۲)سرش را کاملاً از بدنش جدا نـکنید.

(۱۳)حـیواناتی را که وقف شده‌اند به کار نگیرید و (۱۴)پشم آنها را نچینید‌. بره‌ عیده‌ پسح را (۱۵)در حالی‌ که‌ هنوز‌ خـمیرمایه بـرجاست قربانی نکنید. (۱۶)آن اجزایی را که باید هدیه شوند (۱۷)یا خورده شوند در طول شـب وانـگذارید.

هیچ‌ جزئی‌ از‌ قربانی عید را (۱۸)تا روز سوم و هـیچ‌ جـزء‌ از (۱۹)بـره دوم عید پسح یا (۲۰)قربانی تشکر را تا صـبح وانـگذارید.

استخوان (۲۱)نخستین یا (۲۲‌)دومین‌ بره‌ عیده پسح را نشکنید و (۲۳)گوشتش را برای خوردن از‌ خانه بـیرون نـبرید. (۲۴)نباید بقایای هدیه آردی، [برای خـوردن، بـا] تخیر [پخـته [شـود. هـمچنین بره عید پسح‌ را‌ (۲۵‌)به صورت آبـ‌پز یـا خام نخورید [بلکه آن را کباب کنید]‌ و نگذارید‌ که (۲۶)بیگانه‌ای که نزد شما سـاکن اسـت، (۲۷)شخص نامختون یا (۲۸)بیگانه‌ی بی‌دین از‌ آنـ‌ بخورد‌.

شخصی که شـرعا نـاپاک است (۲۹)نباید چیز مقدس را بـخورد و (۳۰‌)اشـیای‌ مقدسی‌ که ناپاک شده‌اند نباید خورده شوند. گوشت قربانی‌ای را (۳۱)که بعد از حد‌ زمـانی‌ مـعین‌ به جا مانده یا (۳۲)بـا نـیت بـد کشته شده بـاشد نـخورید. قربانی آردی‌ را‌ نباید (۳۳)کـسی کـه کاهن

______________________________

۱٫ لاویان، ۲۲:۲۸

۲٫ لاویان، ۵:۱۱

۳٫ لاویان، ۵:۱۱

۴٫ اعداد‌، ۵:۱۵‌

۵٫ اعداد‌، ۵:۱۵

۶٫ لاویان، ۲۷:۱۰

۷٫ لاویان، ۲۷:۲۶

۸٫ اعداد، ۱۸:۱۷

۹٫ لاویان، ۲۷:۳۳

۱۰‌. لاویان‌، ۲۷:۲۸

۱۱٫ لاویان، ۲۷:۲۸

۱۲٫ لاویان، ۵:۸

۱۳٫ تـثنیه، ۱۵:۱۹

۱۴‌. تـثنیه‌، ۱۵‌:۱۹

۱۵٫ خروج، ۳۴:۲۵

۱۶٫ خروج، ۲۳:۱۰

۱۷٫ خروج، ۱۲:۱۰

۱۸٫ تثنیه‌، ۱۶‌:۴

۱۹٫ اعداد، ۹:۱۳

۲۰٫ لاویـان، ۲۲:۳۰

۲۱٫ خـروج، ۱۲:۴۶

۲۲‌. اعداد‌، ۹:۱۲‌

۲۳٫ خـروج، ۱۲:۴۶

۲۴٫ لاویـان، ۶:۱۷ [۱۰]

۲۵٫ خـروج، ۱۲:۹

۲۶٫ خروج، ۱۲:۴۵‌

۲۷‌. خروج‌، ۱۲:۴۸

۲۸٫ خروج، ۱۲:۴۳

۲۹٫ لاویـان، ۴:۱۲

۳۰٫ لاویان، ۷:۱۹‌

۳۱‌. لاویان، ۱۹:۶ـ۸

۳۲٫ لاویان، ۷:۱۸

۳۳٫ لاویان، ۲۲:۱۰

هفت آسمان » تابستان ۱۳۸۲ – شماره ۱۸ (صفحه ۱۶۹)


نیست، (۱)مهمان کاهن و مزدور او، (۲)نامختون، یا‌ (۳)کاهن‌ ناپاک بخورند. دختر کـاهن اگـر با غیر کاهن ازدواج کند (۴)نباید از‌ هـدایای‌ مـقدس [مـخصوص کـاهن] بـخورد.

(۵)هدیه آردی کاهن‌ و (۶)گـوشت‌ قـربانی‌های‌ گناه که در معبد ذبح می‌شوند یا‌ (۷)حیوانات‌ وقف شده‌ای که معیوب شده‌اند، نباید خورده شوند.

عـُشر دوم (۸)غـله، (۹)شـراب، یا‌ (۱۰‌)روغن، یا (۱۱)نخست‌زاده‌های سالم‌ را‌ در خارج‌ از‌ اورشـلیم‌ نـخورید. کـاهنان نـباید (۱۲)قـربانی گـناه‌ یا‌ قربانی‌های تخطی را در خارج از محدوده معبد بخورند و نیز (۱۳)نباید‌ گوشت‌ هدایای سوختنی را در هیچ جا‌ بخورند. قربانی‌های کم‌اهمیت‌تر را‌ (۱۴‌)نباید پیش از آن‌که خونش‌ بر‌ مذبح پاشیده شود خورد. غـیر کاهنان نباید (۱۵)از مقدس‌ترین هدایا بخورند و کاهنان‌ نباید‌ (۱۶)نوبر میوه‌ها را در‌ خارج‌ از‌ معبد بخورند. (۱۷‌)عُشر‌ دوم را در حالت‌ ناپاکی‌ یا (۱۸)در عزا نخورید؛ پول فدیه آن (۱۹)نباید جز برای طعام و شراب‌ مصرف‌ شود.

(۲۰)محصولی را که عُشر‌ آنـ‌ جـدا نشده‌ نخورید‌ و (۲۱‌)نظام جداسازی عُشرهای مختلف‌ را تغییر ندهید. (۲۲)در پرداخت هدایا تأخیر نکنید ــ چه هدایای اختیاری و چه اجباری‌ ــ‌ و (۲۳)در عیدهای زیارتی بدون هدیه‌ به‌ معبد‌ درنیایید‌.

(۲۴‌)نذر خود را‌ نشکنید‌.

کاهنان

کـاهنان نـباید با (۲۵)زن فاحشه، (۲۶)زنی که از ازدواج کاهن با زنی که‌ بر‌ او‌ حرام بوده، متولد شده یا (۲۷)زن‌ مطلّقه‌ ازدواج‌ کنند‌. کاهن‌ اعظم‌ نباید (۲۸)با بـیوه‌زن ازدواج کـند یا (۲۹)حتی بدون ازدواج با چـنین زنـی همخواب شود. کاهنان نباید با (۳۰)موی باز یا (۳۱)گریبان چاک به‌ خیمه

______________________________

۱٫ لاویان، ۲۲:۱۰

۲٫ لاویان، ۲۲:۱۰

۳٫ لاویان، ۲۲:۴

۴٫ لاویان، ۲۲:۱۲

۵٫ لاویان، ۶:۲۳ [۱۶]

۶٫ لاویان، ۶:۳۰ [۲۳]

۷٫ تثنیه، ۱۴:۳

۸٫ تثنیه، ۱۲:۱۷

۹٫ تثنیه، ۱۲:۱۷

۱۰٫ تثنیه، ۱۲:۱۷‌

۱۱‌. تثنیه، ۱۲:۱۷

۱۲٫ تـثنیه، ۱۲:۱۷

۱۳٫ تـثنیه، ۱۲:۱۷

۱۴٫ تثنیه، ۱۲:۱۷

۱۵٫ تثنیه، ۱۲:۱۷

۱۶٫ خروج، ۲۹:۳۳

۱۷٫ تـثنیه، ۲۶:۱۴

۱۸٫ تـثنیه‌، ۲۶‌:۱۴

۱۹٫ تثنیه، ۲۶:۱۴

۲۰٫ لاویان، ۲۲:۱۵

۲۱٫ خروج، ۲۲:۲۹ [۲۸]

۲۲٫ تثنیه، ۲۳:۲۱ [۲۲]

۲۳٫ خروج، ۲۳:۱۵‌

۲۴‌. اعداد، ۳۰:۲ [۳]

۲۵٫ لاویان، ۲۱‌:۷

۲۶‌. لاویان، ۲۱:۷

۲۷٫ لاویان، ۲۱:۷

۲۸٫ لاویان، ۲۱:۱۴

۲۹٫ لاویان، ۲۱:۱۵

۳۰٫ لاویان، ۱۰:۶

۳۱٫ لاویان، ۱۰:۶

هفت آسمان » تابستان ۱۳۸۲ – شماره ۱۸ (صفحه ۱۷۰)


اجتماع وارد شوند. آنان نباید‌ (۱)در‌ هنگام خدمت در معبد‌ از‌ خیمه اجتماع بیرون روند. کاهنان عادی نباید (۲)شرعا خود را نـجس کـنند، مگر برای بستگان خاص [که مُرده‌اند]، و کاهن اعظم نباید (۳)برای هیچ کس [از بستگان] و (۴)به هیچ وجه خود‌ را‌ نجس سازد.

سبط لاوی (۵)نباید سهمی در تقسیم زمین اسرائیل یا (۶)غنایم جنگی داشته بـاشند.

حـرام است کـه (۷)به نشانه عزاداری برای مردگانتان خود را مجروح سازید.

قوانین روزانه

یهودیان‌ نباید‌ (۸)چهارپایان ناپاک‌، (۹)ماهی ناپاک، (۱۰)مـرغان ناپاک، (۱۱)حشرات بالدار، (۱۲)حشراتی که بر روی زمین می‌خزند، (۱۳)خزندگان‌، (۱۴)کرم‌هایی کـه در مـیوه یـا محصول‌اند، و (۱۵)موجودات نفرت‌انگیز را‌ بخورند‌.

(۱۶‌)حیوانی را که به مرگ طبیعی مرده و نیز (۱۷)حیوان پاره پاره و دریده شده را نخورید. (۱۸‌)‌‌کسی‌ نـباید ‌ ‌عـضوی را که از حیوان زنده جدا شده است بخورد. همچنین (۱۹‌)عرق‌النسا‌ [که‌ در کف ران است] (گـید هـناشه gid ha-nasheh) و (۲۰)خـون و (۲۱)برخی انواع چربی‌ (حِلِو hÊelev) [= پیه] را نباید بخورند. (۲۲)پختن گوشت به همراه شیر یا‌ (۲۳)خوردن چـنین مخلوطی‌ حرام‌ است. همچنین خوردن (۲۴)گاوی که به سنگسار محکوم شده (حتی اگـر به طور درست ذبـح شـده باشد) حرام است. (۲۵)نانی را که از محصول تازه فراهم آمده و خود خوشه‌ را (۲۶)چه به صورت برشته و یا (۲۷)سبز، پیش از گذراندن قربانی خوشه‌چینی (عومِر omer) در شانزدهم ماه نیسان نخورید. (۲۸)میوه درخت در سه سال اول غـرس (عورلا orlah‌) یا‌ (۲۹)محصولی را که از دو نوع تخم در تاکستان به عمل آمده است نخورید.

(۳۰)پیشکش کردن شراب به بت‌ها و نیز (۳۱)شکمبارگی و میگساری حرام است. (۳۲)در یوم‌

______________________________

۱٫ لاویان‌، ۱۰:۷

۲٫ لاویان، ۲۱:۱

۳٫ لاویان، ۲۱:۱۱

۴٫ لاویان، ۲۱:۱۱

۵٫ تثنیه، ۱۸:۱

۶٫ تثنیه، ۱۸:۱

۷٫ تثنیه، ۱۴:۱

۸٫ تـثنیه، ۱۴:۷

۹٫ لاویـان، ۱۱:۱۱

۱۰٫ لاویان، ۱۱:۱۳

۱۱٫ تثنیه، ۱۴:۱۹

۱۲‌. لاویان‌، ۱۱:۴۱

۱۳٫ لاویان، ۱۱:۴۴

۱۴٫ لاویان، ۱۱:۴۲

۱۵٫ لاویان، ۱۱:۴۳

۱۶٫ تثنیه، ۱۴:۲۱

۱۷٫ خروج، ۲۲:۳۱] ۳۰]

۱۸٫ تثنیه، ۱۲:۲۳

۱۹٫ پیدایش‌، ۳۲‌:۳۲‌ [۳۳]

۲۰٫ لاویان، ۷:۲۶

۲۱‌. لاویان‌، ۷:۲۳‌

۲۲٫ خروج، ۲۳:۱۹

۲۳٫ خروج، ۳۴:۲۶

۲۴٫ خروج، ۲۱:۲۸

۲۵٫ لاویان، ۲۳:۱۴

۲۶٫ لاویان، ۲۳:۱۴

۲۷‌. لاویان‌، ۲۳‌:۱۴

۲۸٫ لاویان، ۱۹:۲۳

۲۹٫ تثنیه، ۲۲‌:۹

۳۰‌. تثنیه، ۳۲:۳۸

۳۱٫ لاویان، ۱۹:۲۶؛ تثنیه، ۲۱:۲۰

۳۲٫ لاویان، ۲۳:۲۹

هفت آسمان » تابستان ۱۳۸۲ – شماره ۱۸ (صفحه ۱۷۱)


کیپور هیچ نخورید. در طی‌ روز‌ پسح‌ خـوردن (۱)خـمیر ورآمده (حامص hÊamezÊ) یا (۲)هرچه دربردارنده آمیزه‌ای از‌ آن است، حرام است. همچنین چنین کاری (۳)پس از نیمه روز چهاردهم نیسان (روز پیش از پسح) حرام‌ است‌. در‌ طی روز پسح هیچ خمیرمایه‌ای نباید در تملک شما (۴)دیده یا‌ (۵)یـافت‌ شـود.

نذیره‌ها

یک نذیره نباید (۶)شراب یا نوشیدنی‌ای که از انگور فراهم آمده است بنوشد؛ او‌ نباید‌ (۷)انگور‌ تازه، (۸)انگور خشک، (۹)هسته انگور و (۱۰)پوسته انگور بخورد. (۱۱)او نباید‌ شرعا‌ خود‌ را برای مردگان نـجس کـند و (۱۲)نـباید داخل خیمه‌ای شود که در آن جـسد‌ اسـت‌. او‌ نـباید (۱۳)موی خود را کوتاه کند.

کشاورزی

حرام است که (۱۴)کل مزرعه‌ را‌ درو کنید بی‌آن‌که گوشه‌های آن را برای فقیران بگذارید. همچنین حرام است که‌ (۱۵‌)خـوشه‌های‌ غـلات را کـه در حین خوشه‌چینی ریخته‌اند جمع کنید یا (۱۶)خوشه‌های کـم‌دانه تـاکستان‌، یا‌ (۱۷)دانه‌های انگور ریخته شده را برچینید یا (۱۸)برگردید تا بافه‌های فراموش‌ شده‌ را‌ بردارید.

(۱۹)بذرهای گونه‌های مختلف را در کشتزار یا (۲۰)دانـه‌های مـختلف را در تـاکستان‌ با‌ هم نکارید؛ همچنین حرام است که (۲۱)انواع گونه‌گون حـیوانات را به‌ هم‌ در‌ آمیزید یا (۲۲)با دو نوع حیوان مختلفی که به هم بسته شده‌اند کار کنید‌.

(۲۳‌)برای‌این‌که‌ حیوانی را کـه در مـزرعه کـار می‌کند از خوردن باز دارید دهانش‌ را‌ نبندید.

در سال هفتم (شمیطا)، حرام اسـت کـه (۲۴)زمین را بکارید، (۲۵)درختان را هرس‌ کنید‌، (۲۶)و محصول یا میوه‌ای را که به طور خودرو رشد یافته است‌ (۲۷‌)(بـه شـیوه مـعمول) برداشت

______________________________

۱٫ خروج، ۱۳:۳

۲٫ خروج‌، ۱۳‌:۲۰‌

۳٫ تثنیه، ۱۶:۳

۴٫ خروج، ۱۳:۷

۵٫ خروج، ۱۲:۱۹‌

۶٫ اعداد‌، ۶:۳

۷٫ اعداد، ۶:۳

۸٫ اعداد، ۶:۳

۹٫ اعداد، ۶:۴

۱۰٫ اعداد، ۶:۴

۱۱٫ اعـداد، ۶:۷

۱۲٫ لاویـان، ۲۱:۱۱

۱۳٫ اعـداد‌، ۶:۵

۱۴‌. لاویان، ۲۳:۲۲

۱۵٫ لاویان‌، ۱۹‌:۹

۱۶٫ لاویان‌، ۱۹‌:۱۰‌

۱۷٫ لاویان، ۱۹:۱۰

۱۸٫ تثنیه‌، ۲۴‌:۱۹

۱۹٫ لاویان، ۱۹:۱۹

۲۰٫ تثنیه، ۲۲:۹

۲۱٫ لاویان، ۱۹:۹

۲۲‌. تثنیه‌، ۲۲:۱۰

۲۳٫ تثنیه، ۲۵:۴

۲۴‌. لاویان، ۲۵:۴

۲۵٫ لاویان‌، ۲۵‌:۴

۲۶٫ لاویان، ۲۵:۵

۲۷٫ لاویـان‌، ۲۵‌:۵

هفت آسمان » تابستان ۱۳۸۲ – شماره ۱۸ (صفحه ۱۷۲)


کـنید. هـمین طور، نباید (۱)در سال یوول [=سال پنجاهم [زمین را بکارید یا درختان‌ را‌ هرس کنید؛ در این سال‌، بـرداشت‌ (۲)مـحصول‌ یا (۳)میوه‌ای که‌ به‌ طور خودرو رشد کرده‌ است‌ (به شیوه معمول) نـیز حـرام اسـت.

(۴)کسی نباید میراث غیر منقولش را در سرزمین‌ اسرائیل‌ برای ابد بفروشد یا (۵)زمین لاویان‌ را‌ تـغییر دهـد‌ یا‌ (۶)لاویان‌ را بدون حمایت ترک‌ گوید.

قرض، تجارت و معامله بردگان

(۷)مطالبه بازپرداخت قـرض پس از سـال هـفتم حرام است؛ (۸)با‌ این‌ همه، به این بهانه که سال‌ هفتم‌ نزدیک‌ است‌، از‌ قرض دادن بـه‌ فـقیران‌ خودداری نکنید. (۹)نیکوکاری به فقیران را ترک نکنید و (۱۰)چون غلام عبرانی دوره خدمتش را بـه‌ پایـان‌ رسـانید‌، او را دست خالی روانه نکنید. (۱۱‌)آنگاه‌ که‌ می‌دانید‌ بدهکار‌ نمی‌تواند‌ بدهی‌اش را ادا کند از او طلبکاری نکنید. حرام اسـت کـه بـه یهودی دیگر با بهره (۱۲)قرض دهید یا (۱۳)از او قرض بگیرید، یا (۱۴‌)در پیمانی کـه دربـرگیرنده بهره است در جایگاه ضامن، شاهد یا نویسنده قرارداد شرکت کنید. (۱۵)پرداخت مزد را به تأخیر نیندازید.

(۱۶)بـا تـعدی ازمقروض گروی نگیرید؛ (۱۷)گرویی‌ فرد‌ فقیر را آنگاه‌که به آن نیاز دارد نزد خودنگاه نـدارید. (۱۸)ازبـیوه‌زن گروی‌نگیرید و(۱۹)وسیله امرارمعاش بدهکاررا به‌گرونستانید.

(۲۰)ربودن یـک یـهودی حـرام است. (۲۱)دزدی نکنید و (۲۲)با‌ تعدی‌ غصب نکنید. (۲۳)حـد زمـین را جابه‌جا نکنید و (۲۴)فریبکاری نکنید.

(۲۵)حرام است که رسید قرض یا امانت را انکار کـنید یـا‌ (۲۶‌)درباره مال دیگری به دروغـ‌ سـوگند‌ یاد کـنید.

(۲۷)کـسی را در مـعامله مغبون نسازید. (۲۸)و کسی را حتی به زبـان گـمراه نسازید. حرام

______________________________

۱٫ لاویان، ۲۵:۱۱

۲٫ لاویان، ۲۵:۱۱‌

۳٫ لاویان‌، ۲۵:۱۱

۴٫ لاویان، ۲۵‌:۲۳‌

۵٫ لاویان، ۲۵:۲۳

۶٫ تثنیه، ۱۲:۱۹

۷٫ تثنیه، ۱۵:۲

۸٫ تثنیه، ۱۵:۹

۹٫ تثنیه، ۱۵:۷

۱۰٫ تـثنیه، ۱۵:۱۳

۱۱٫ خـروج، ۲۲:۲۵ [۲۴]

۱۲٫ لاویان، ۲۵:۳۷

۱۳٫ تثنیه، ۲۳:۱۹ [۲۰‌]

۱۴‌. خروج، ۲۲:۲۵ [۲۴]

۱۵٫ لاویان، ۱۹:۱۳

۱۶٫ تثنیه، ۲۴:۱۰

۱۷٫ تـثنیه، ۲۴:۱۲

۱۸٫ تثنیه، ۲۴:۱۷

۱۹٫ تثنیه، ۲۴:۶

۲۰٫ خروج، ۲۰:۱۴ [۱۳]

۲۱٫ لاویـان‌، ۱۹‌:۱۱

۲۲‌. لاویـان، ۱۹:۱۳

۲۳٫ تثنیه، ۱۹:۱۴

۲۴٫ لاویان، ۱۹:۱۳

۲۵٫ لاویان، ۱۹:۱۱

۲۶٫ لاویان‌، ۱۹:۱۱

۲۷٫ لاویـان، ۲۵:۱۴

۲۸٫ لاویـان، ۲۵:۱۷

هفت آسمان » تابستان ۱۳۸۲ – شماره ۱۸ (صفحه ۱۷۳)


است‌ که‌ به‌ بیگانه‌ای که در میان شماست (۱)به زبان آسیب برسانید یا (۲)در مـعامله او را مـتضرر کنید.

بنده‌ای ‌‌را‌ که از نزد آقـایش بـه سـرزمین اسرائیل گریخته اسـت، حـتی اگر آقایش یهودی‌ بـاشد‌، (۳)بـاز‌ نگردانید یا (۴)به گونه‌ای دیگر از او منفعت نبرید.

(۵)بر بیوه‌زن یا یتیم ظلم نکنید‌. (۶)بـا غـلام عبری بدرفتاری نکنید و (۷)او را نفروشید؛ (۸)با او بـی‌رحمانه رفـتار نکنید‌ و (۹)نـگذارید بـی‌دینان بـا او‌ بدرفتاری‌ کنند. (۱۰)کنیز عـبرانی‌تان را نفروشید و (۱۱)اگر با او ازدواج کردید، غذا، لباس و حقوق زناشویی را از او دریغ ندارید. (۱۲)زن اسیر را نفروشید و (۱۳)با او چون بـرده‌ رفـتار نکنید.

(۱۴)چشم طمع به اموال دیـگری نـدوزید، گـرچه خـواسته بـاشید قیمت آن را بپردازید. حـتی (۱۵)صـرف خواستن نیز حرام است.

کارگر نباید (۱۶)در طی کار خوشه‌های چیده‌نشده‌ را‌ [برای خوردن خود] بچیند یا (۱۷)مـیوه‌ای بـیش از آنـچه می‌تواند بخورد بردارد.

کسی نباید (۱۸)از شی‌ء گـم‌شده‌ای کـه بـاید بـه مـالکش بـاز گردانده شود روبگرداند. (۱۹)از کمک‌ به‌ انسان یا حیوانی که در زیر بارش فرومانده است خودداری نکنید.

حرام است (۲۰)که با وزن‌ها و پیمانه‌ها [دیگران را] مغبون کنید و حتی حرام اسـت که (۲۱)وزن‌های غیر‌ دقیق‌ داشته باشید.

عدالت

قاضی نباید (۲۲)به بی‌عدالتی دست یازد، (۲۳)رشوه بپذیرد یا (۲۴)تبعیض قائل شود یا (۲۵)بترسد. وی نباید (۲۶)از فقیر طرفداری کند یا‌ (۲۷‌)برای‌ شریران تبعیض قـائل شـود. او‌ نباید‌ (۲۸‌)بر

______________________________

۱٫ خروج، ۲۲:۲۱ [۲۰]

۲٫ خروج، ۲۲:۲۱ [۲۰]

۳٫ تثنیه، ۲۳:۱۵ [۱۶]

۴٫ تثنیه، ۲۳:۱۶ [۱۷]

۵٫ خروج، ۲۲:۲۲ [۲۱‌]

۶٫ لاویان‌، ۲۵‌:۳۹

۷٫ لاویان، ۲۵:۴۲

۸٫ لاویان، ۲۵:۴۳

۹٫ لاویان‌، ۲۵‌:۵۳

۱۰٫ خروج، ۲۱:۸

۱۱٫ خروج، ۲۱:۱۰

۱۲٫ تثنیه، ۲۱:۱۴

۱۳٫ تثنیه، ۲۱:۱۴

۱۴٫ خروج، ۲۰‌:۲۰‌ [۱۷‌]

۱۵٫ تثنیه، ۵:۲۱ [۱۸]

۱۶٫ تثنیه، ۲۳:۲۵ [۲۶]

۱۷‌. تثنیه، ۲۳:۲۴ [۲۵]

۱۸٫ تثنیه، ۲۲:۳

۱۹٫ خروج، ۲۳:۵

۲۰٫ لاویان، ۱۹:۳۵

۲۱٫ تثنیه، ۲۵:۱۳‌

۲۲‌. لاویان‌، ۱۹:۱۵

۲۳٫ خروج، ۲۳:۸

۲۴٫ لاویان، ۱۹:۱۵

۲۵٫ تثنیه‌، ۱:۱۷‌

۲۶٫ لاویان، ۱۹:۱۵؛ خـروج، ۲۳:۳

۲۷٫ خـروج، ۲۳:۶

۲۸٫ تثنیه، ۱۹:۱۳

هفت آسمان » تابستان ۱۳۸۲ – شماره ۱۸ (صفحه ۱۷۴)


محکومان دل بسوزاند‌ یا‌ (۱)داوری‌ بیگانگان و یتیمان را منحرف سازد.

حرام است که [قاضی] (۲)سخنان یکی از‌ طرفین‌ را‌ بدون حضور دیگری بشنود. در دعوای مستوجب اعـدام (۳)نـباید با اکثریت یک نفری [یـعنی‌ دوازدهـ‌ نفر‌ در مقابل یازده نفر [تصمیم گرفت.

قاضی نباید (۴)نظر همکارانش را بپذیرد، مگر این‌که‌ به‌ درستی آن اطمینان یابد. حرام است که (۵)کسی را به مقام قـضاوت بـگمارند‌ که‌ از‌ قانون ناآگاه اسـت.

(۶)شـهادت دروغ ندهید و (۷)شهادت انسان شریر یا (۸)بستگان فردِ طرف دعوا‌ را‌ نپذیرید.

حرام است که (۹)بر اساس شهادت یک گواه حکم کنید.

(۱۰)قتل‌ نکنید‌.

(۱۱‌)بر اساس صرفِ شواهد و قرائن [کسی را] محکوم نـکنید.

شـاهد (۱۲)نباید در دعاوی مستوجب‌ اعدام‌ در جایگاه قاضی قرار گیرد.

نباید کسی را (۱۳)بدون محاکمه درست‌ و عادلانه‌ اعدام‌ کنید.

(۱۴)بر تعقیب کننده رحم و شفقت نکنید.

مجازات نباید برای (۱۵)عملی اجرا شود‌ که‌ در‌ حـالت اکـراه ارتکاب یـافته است.

از (۱۶)قاتل عمد یا (۱۷)قاتل‌ خطئی‌ فدیه نپذیرید.

(۱۸)در نجات جان دیگری از خطر درنگ نکنید و (۱۹)مانعی بر سـر راه‌ نگذارید‌ و (۲۰)با راهنمایی نادرستْ دیگری را گمراه نکنید.

حرام است کـه (۲۱‌)بـیش‌ از مـیزان معین ضربه‌های تازیانه به بزهکار‌ زده‌ شود‌.

(۲۲)سخن‌چینی نکنید و (۲۳)در دل خود‌ نفرت‌ نورزید. حرام است که (۲۴)یک یـهودی ‌ ‌را شـرمسار کنید، (۲۵)کینه بورزید‌ یا‌ (۲۶)انتقام بگیرید.

______________________________

۱٫ تثنیه، ۲۴‌:۱۷‌

۲٫ خروج، ۲۳‌:۱

۳٫ خروج‌، ۲۳‌:۲

۴٫ خروج، ۲۳:۲

۵٫ تثنیه، ۱:۱۷

۶٫ خروج، ۲۰‌:۱۶‌ [۱۳]

۷٫ خـروج، ۲۳:۱

۸٫ تـثنیه، ۲۴:۱۶

۹٫ تـثنیه، ۱۹:۱۵

۱۰٫ خروج، ۲۰‌:۱۳‌

۱۱٫ خروج، ۲۳:۷

۱۲٫ اعداد، ۳۵‌:۳۰

۱۳٫ اعداد، ۳۵‌:۱۲‌

۱۴٫ تثنیه، ۲۵:۱۲

۱۵‌. تثنیه‌، ۲۲:۲۶

۱۶٫ اعداد، ۳۵:۳۱

۱۷٫ اعداد، ۳۵:۳۲

۱۸٫ لاویان، ۱۹‌:۱۶‌

۱۹٫ تثنیه، ۲۲:۸

۲۰٫ لاویان‌، ۱۹‌:۱۴‌

۲۱٫ تثنیه، ۲۵‌:۲ـ۳

۲۲‌. لاویان، ۱۹:۱۶

۲۳‌. لاویان‌، ۱۹:۱۷

۲۴٫ لاویـان، ۱۹:۱۷

۲۵٫ لاویان، ۱۹:۱۸

۲۶٫ لاویان، ۱۹:۱۸‌

هفت آسمان » تابستان ۱۳۸۲ – شماره ۱۸ (صفحه ۱۷۵)


(۱)چون‌ می‌خواهید جوجه پرندگان را بگیرید مادرشان‌ را‌ نگیرید.

حرام‌ است‌ که‌ (۲)پوسـت مبروص را بتراشند‌ یا (۳)دیـگر نـشانه‌های این مصیبت را بردارند. حرام است که (۴)وادی‌ای را بکارند که در‌ آن‌ مقتولی یافت شده و سپس آیین بریدن‌ گردن‌ گوساله‌ (عِگلا‌ عروفا‌ eglah arufah) در‌ آنجا‌ اجرا شده است.

(۵)زن جادوگر را زنده نگذارید.

(۶)تازه‌داماد را در سال اول ازدواجش بـه خدمت‌ نظام‌ مجبور‌ نکنید. حرام است که (۷)از راویان سنت‌ نافرمانی‌ کنید‌ یا‌ (۸)احکام‌ شریعت‌ را بیفزایید یا (۹)بکاهید.

(۱۰)قاضی، (۱۱)حاکم یا (۱۲)یهودیان را لعنت نکنید.

(۱۳)پدر و مادرتان را لعنت نکنید و (۱۴)ایشان را نزنید.

(۱۵)کارکردن یا‌ (۱۶)فـراتر رفـتن از محدوده مجاز (عروو eruv) در روز شنبه حرام است. (۱۷)در روز شنبه مجازات را [بر بزهکار[ تحمیل نکنید.

کارکردن در (۱۸)نخستین یا (۱۹)هفتمین‌ روز‌ عید پسح یا (۲۰)عید هفته‌ها (شاووعوت) یا (۲۱)روز اول سال (روش هشانا) یا در (۲۲)روز نخست یا (۲۳)هشتم (شـمینی عـصرت Shemini AzÊeret) عید سایبان‌ها‌ و (۲۴‌)در روز کفاره حرام است.

زنا با محارم و دیگر روابط حرام

رابطه جنسی با محارم حرام است که عبارت است از رابطه با‌ (۲۵‌)مادر، (۲۶)زن پدر، (۲۷‌)خواهر‌، (۲۸)خواهر ناتنی [از پدر یا مادر]، (۲۹)دخـتر پسـر، (۳۰)دختر دختر، (۳۱)دختر، (۳۲)هر زنی و دختر وی، (۳۳)هر زنی و دختر‌ پسر‌ وی، (۳۴)هر زنی‌ و دختر‌ دختر وی، (۳۵)خواهر پدر، (۳۶)خواهر

______________________________

۱٫ تثنیه، ۲۲:۶

۲٫ لاویان، ۱۳:۳۳

۳٫ تثنیه، ۲۴:۸

۴٫ تثنیه، ۲۱:۴

۵٫ خروج، ۲۲:۱۸ [۱۷]

۶٫ تثنیه، ۲۴:۵

۷٫ تثنیه، ۱۷:۱۱

۸٫ تثنیه، ۱۲:۳۲ [۱۳:۱]

۹٫ تثنیه‌، ۱۲‌:۳۲ [۱۳:۱]

۱۰٫ خروج، ۲۲:۲۸ [۲۷]

۱۱٫ خروج، ۲۲:۲۸ [۲۷]

۱۲٫ لاویان، ۱۹:۱۴

۱۳٫ خـروج، ۲۱:۱۷

۱۴٫ خـروج، ۲۱:۱۵

۱۵٫ خـروج، ۲۰:۱۰

۱۶٫ خروج‌، ۱۶‌:۲۹

۱۷‌. خروج، ۳۵:۳

۱۸٫ خروج، ۱۲:۱۶

۱۹٫ خروج، ۱۲:۱۶

۲۰٫ لاویـان، ۲۳:۲۱

۲۱٫ لاویـان، ۲۳‌:۲۵

۲۲٫ لاویـان، ۲۳:۳۵

۲۳٫ لاویان، ۲۳:۳۶

۲۴٫ لاویان‌، ۲۳‌:۲۸‌

۲۵٫ لاویان، ۱۸:۷

۲۶٫ لاویان، ۱۸:۸

۲۷٫ لاویان، ۱۸:۹

۲۸٫ لاویان، ۱۸:۱۱

۲۹٫ لاویان، ۱۸:۱۰‌

‌‌۳۰‌. لاویان، ۱۸:۱۰

۳۱٫ لاویان، ۱۸:۱۰

۳۲٫ لاویان، ۱۸:۱۷

۳۳٫ لاویان‌، ۱۸‌:۱۷‌

۳۴٫ لاویان، ۱۸:۱۷

۳۵٫ لاویان، ۱۸:۱۲

۳۶٫ لاویان، ۱۸:۱۳

هفت آسمان » تابستان ۱۳۸۲ – شماره ۱۸ (صفحه ۱۷۶)


مادر، (۱)زن عمو‌، (۲)عروس، (۳)زن برادر و (۴)خواهر زن.

(۵)برقرارکردن رابـطه جـنسی بـا زن حائض حرام است‌. (۶)با زن شوهردار زنا‌ نکنید‌.

حـرام اسـت که (۷)مردی یا (۸)زنی با حیوانی رابطه جنسی داشته باشد.

همجنس‌بازی (۹)حرام است، به ویژه با (۱۰)پدر و (۱۱)عمو.

(۱۲)رابطه جـسمانی (حـتی بـدون نزدیکی واقعی) با هر‌ یک از زنانی که نزدیکی با ایـشان حرام است، ممنوع است.

(۱۳)حرامزاده (ممزر mamzer) نباید با زن یهودی ازدواج کند.

(۱۴)روسپی‌گری حرام است.

(۱۵)زن مطلّقه، اگر پس از‌ جدایی‌ از شوهر اول، بـا مـرد دیـگری ازدواج کند، دوباره نمی‌تواند به نکاح شوهر اول در آید.

بیوه بی‌فرزند نباید (۱۶)بـا کـسی جز برادر شوهرش ازدواج کند [مگر طبق مراسمی‌، طلاق‌ ویژه صادر گردد].

مرد نباید (۱۷)همسرش را که پس زنـای بـه عـنف یا (۱۸)پس از افترا به وی، با او ازدواج کرده است، طلاق دهد. یک خواجه‌ نباید‌ (۱۹)بـا زن یـهودی ازدواج کـند.

(۲۰)اخته کردن حرام است.

پادشاهی

(۲۱)کسی را که از نژاد بنی‌اسرائیل نیست به پادشاهی نگمارید.

پادشـاه نـباید (۲۲)اسـبان، (۲۳)همسران‌ یا‌ (۲۴‌)دارایی بسیار زیادی برای خود‌ گرد‌ آورد‌.

______________________________

۱٫ لاویان، ۱۸:۱۴

۲٫ لاویان، ۱۸:۱۵

۳٫ لاویان، ۱۸:۱۶

۴٫ لاویان، ۱۸:۱۸

۵٫ لاویان، ۱۸:۱۹

۶٫ لاویـان، ۱۸:۲۰

۷٫ لاویـان، ۱۸:۲۳‌

۸٫ لاویان‌، ۱۸‌:۲۳

۹٫ لاویان، ۱۸:۲۲

۱۰٫ لاویان، ۱۸:۷

۱۱‌. لاویان‌، ۱۸:۱۴

۱۲٫ لاویان، ۱۸:۶

۱۳٫ تثنیه، ۲۳:۲ [۳]

۱۴٫ تثنیه، ۲۳:۱۷ [۱۸]

۱۵٫ تثنیه، ۲۴:۴

۱۶٫ تثنیه، ۲۵‌:۵

۱۷‌. تثنیه‌، ۲۲:۲۹

۱۸٫ تثنیه، ۲۲:۱۹

۱۹٫ تثنیه، ۲۳:۱ [۲]

۲۰‌. لاویـان، ۲۲:۲۴

۲۱٫ تـثنیه، ۱۷:۱۵

۲۲٫ تـثنیه، ۱۷:۱۶

۲۳٫ تثنیه، ۱۷:۱۷

۲۴٫ تثنیه، ۱۷‌:۱۷‌

شبکه بین المللی مطالعات ادیان

اینفورس (شبکه بین المللی مطالعات ادیان)،‌ بخشی از یک مجموعه فعالیت های فرهنگی است که توسط یک گروه جهادی مجازی انجام می شود. این گروه  بدون مرز، متشکل از اساتید، طلاب، دانشجویان و کلیه داوطلبان باایمان و دغدغه مندی است که علاقمند به فعالیت علمی جهادی در عرصه جنگ نرم هستند. شما هم می توانید یکی از اعضای این گروه باشید(اینجا کلیک کنید). فعالیت های سایت زیر نظر سید محمد رضا طباطبایی، مدرس ادیان و کارشناس صدا و سیماست. موضوعات سایت نیز در زمینه سیر مطالعاتی با رویکرد تقویت بنیه های اعتقادی و پاسخ به شبهات است.

0 0 رای ها
شما هم امتیاز بدهید..
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظر
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
دکمه بازگشت به بالا
0
افکار شما را دوست دارم، لطفا نظر دهیدx
()
x