مطالعات متفرقه (خارج از سیر مطالعاتی)

کلام مقارن (سال تحصیلی ۹۵-۹۴)

کلام مقارن (سال تحصیلی ۹۵-۹۴)
 

دانلود فایل تمامی جلسات در قالب PDF

دانلود تمامی فایل ها در یک فایل فشرده (ZIP)

 

**********************

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه اول  ۹۴/۰۶/۲۱

بررسی شبهات وهابیت در مسئله «تقیّه» (۱) – «ابن تیمیه» و مسئله «تقیه»

 

جلسه دوم  ۹۴/۰۶/۲۲

بررسی شبهات وهابیت در مسئله «تقیّه» (۲) – مشروعیت تقیه در قرآن، سنت و سیره صحابه!

 

جلسه سوم ۹۴/۰۶/۲۴

نقد و بررسی سخنان شیخ الأزهر، بر ضد مبانی اعتقادی تشیع (۱)

 

جلسه چهارم   ۹۴/۰۶/۲۵

نقد و بررسی سخنان شیخ الأزهر، بر ضد مبانی اعتقادی تشیع (۲)

 

جلسه پنجم   ۹۴/۰۶/۲۸

بررسی شبهات وهابیت در مسئله «تقیّه» (۳) – آشنائی با دو کتاب ضد شیعی!

 

جلسه ششم   ۹۴/۰۶/۲۹

بررسی شبهات وهابیت در مسئله «تقیّه» (۴) – نظر فقهای شیعه و سنی در «تقیه»

 

جلسه هفتم   ۹۴/۰۶/۳۱

نقد و بررسی سخنان شیخ الأزهر، بر ضد مبانی اعتقادی تشیع (۳)

 

جلسه هشتم   ۹۴/۰۷/۰۵

نکاتی پیرامون مسئله «غدیر» (۱)

 

جلسه نهم   ۹۴/۰۷/۰۶

نکاتی پیرامون مسئله «غدیر» (۲)

 

جلسه دهم   ۹۴/۰۷/۱۴

نکاتی پیرامون شبهات عزاداری محرم (۱) – شبهه قتل امام حسین توسط شیعیان!

 

جلسه یازدهم   ۹۴/۰۷/۱۵

نکاتی پیرامون شبهات عزاداری محرم (۲)

 

جلسه دوازدهم   ۹۴/۰۸/۰۹

بررسی شبهات وهابیت در مسئله «تقیّه» (۵) – مسئله بیعت امیرالمؤمنین با خلفاء

 

جلسه سیزدهم   ۹۴/۰۸/۱۰

بررسی شبهات وهابیت در مسئله «تقیّه» (۶) – مسئله بیعت امیرالمؤمنین با خلفاء (۲)

 

جلسه چهاردهم   ۹۴/۰۸/۱۱

بررسی شبهات وهابیت در مسئله «تقیّه» (۷) – مسئله بیعت امیرالمؤمنین با خلفاء (۳)

 

جلسه پانزدهم   ۹۴/۰۸/۱۲

نقد و بررسی سخنان شیخ الأزهر، بر ضد مبانی اعتقادی تشیع (۴)

 

جلسه شانزدهم   ۹۴/۰۸/۱۳

نقد و بررسی سخنان شیخ الأزهر، بر ضد مبانی اعتقادی تشیع (۵)

 

جلسه هفدهم   ۹۴/۰۸/۱۶

بررسی شبهات وهابیت در مسئله «تقیّه» (۸)

 

جلسه هجدهم   ۹۴/۰۸/۱۸

بررسی شبهات وهابیت در مسئله «تقیّه» (۹)

 

جلسه نوزدهم   ۹۴/۰۸/۱۹

بررسی شبهات وهابیت در مسئله «تقیّه» (۱۰) – مذمت زیدیه و واقفیه – اصاله العداله مرحوم خوئی

 

جلسه بیستم   ۹۴/۰۸/۲۰

نقد و بررسی سخنان شیخ الأزهر، بر ضد مبانی اعتقادی تشیع (۶)

 

جلسه بیستو یکم   ۹۴/۰۸/۲۸

بررسی شبهات وهابیت در مسئله «تقیّه» (۱۱) – نامه جالب معاون صدر اعظم آلمان

 

جلسه بیستو دوم   ۹۴/۰۹/۳۰

نقد و بررسی سخنان شیخ الأزهر، بر ضد مبانی اعتقادی تشیع (۷)

 

جلسه بیستو سوم   ۹۴/۱۰/۰۱

بررسی شبهات وهابیت در مسئله «تقیّه» (۱۲)

 

جلسه بیستو چهارم   ۹۴/۱۰/۰۲

نقد و بررسی سخنان شیخ الأزهر، بر ضد مبانی اعتقادی تشیع (۸)

 

جلسه بیستو پنجم   ۹۴/۱۰/۰۵

بررسی جواز و یا عدم جواز احتفال و جشن میلاد پیامبر (۱)

 

جلسه بیستو ششم   ۹۴/۱۰/۰۶

بررسی جواز و یا عدم جواز احتفال و جشن میلاد پیامبر (۲)

 

جلسه بیستو هفتم   ۹۴/۱۰/۱۲

بررسی شبهات وهابیت در مسئله «تقیّه» (۱۳) – نکاتی در زمینه مسئله «بداء»

 

جلسه بیستو هشتم   ۹۴/۱۰/۱۴

بررسی شبهات وهابیت در مسئله «تقیّه» (۱۴) – سنت صحابه در عرض سنت پیامبر!!

 

جلسه بیستو نهم   ۹۴/۱۰/۱۵

نقد و بررسی سخنان شیخ الأزهر، بر ضد مبانی اعتقادی تشیع (۹)

 

جلسه سی ام   ۹۴/۱۰/۱۹

بررسی شبهات وهابیت در مسئله «تقیّه» (۱۵) – نمونه هایی از مخالفتهای صحابه، با سنت پیامبر!!

 

جلسه سی و یکم   ۹۴/۱۰/۲۰

بررسی شبهات وهابیت در مسئله «تقیّه» (۱۶) – نمونه دیگری از مخالفتهای صحابه، با سنت پیامبر!

 

جلسه سی و دوم  ۹۴/۱۰/۲۱

بررسی شبهات وهابیت در مسئله «تقیّه» (۱۷) – برخی دیگر از مخالفتهای صحابه، با سنت پیامبر!

 

جلسه سی و سوم  ۹۴/۱۰/۲۲

نقد و بررسی سخنان شیخ الأزهر، بر ضد مبانی اعتقادی تشیع (۱۰)

 

جلسه سی و چهارم  ۹۴/۱۰/۲۳

نقد و بررسی سخنان شیخ الأزهر، بر ضد مبانی اعتقادی تشیع (۱۱)

 

جلسه سی و پنجم  ۹۴/۱۰/۲۶

بررسی شبهات وهابیت در مسئله «تقیّه» (۱۸) –  مسئله ارتداد اصحاب ائمه(علیهم السلام)

 

جلسه سی و ششم  ۹۴/۱۰/۲۷

بررسی شبهات وهابیت در مسئله «تقیّه» (۱۹) –  بررسی شخصیت «عمر بن ریاح»

 

جلسه سی و هفتم  ۹۴/۱۰/۲۸

بررسی شبهات وهابیت در مسئله «تقیّه» (۲۰) –  معنای تقیه در لغت و اصطلاح علمای شیعه و سنی

 

جلسه سی و هشتم  ۹۴/۱۰/۲۹

نقد و بررسی سخنان شیخ الأزهر، بر ضد مبانی اعتقادی تشیع (۲۱)

 

جلسه سی و نهم  ۹۴/۱۱/۰۳

بررسی شبهات وهابیت در مسئله «تقیّه» (۲۱) –  آداب و شرایط مناظره با مخالفین!

 

جلسه چهلم  ۹۴/۱۱/۰۴

بررسی شبهات وهابیت در مسئله «تقیّه» (۲۲) –  «تقیه» در کلمات علمای شیعه:

 

جلسه چهل و یکم  ۹۴/۱۱/۰۵

بررسی شبهات وهابیت در مسئله «تقیّه» (۲۳) –  «تقیه» در کلمات علمای اهل سنت

 

جلسه چهل و دوم  ۹۴/۱۱/۰۶

نقد و بررسی سخنان شیخ الأزهر، بر ضد مبانی اعتقادی تشیع (۳۱)

 

جلسه چهل و سوم  ۹۴/۱۱/۰۷

نقد و بررسی سخنان شیخ الأزهر، بر ضد مبانی اعتقادی تشیع (۴۱)

 

جلسه چهل و چهارم  ۹۴/۱۱/۱۰

بررسی شبهات وهابیت در مسئله «تقیّه» (۲۴)

 

جلسه چهل و پنجم  ۹۴/۱۱/۱۱

بررسی شبهات وهابیت در مسئله «تقیّه» (۲۵) – ارکان تحقق اکراه

 

جلسه چهل و ششم  ۹۴/۱۱/۱۲

بررسی شبهات وهابیت در مسئله «تقیّه» (۲۶) – انواع اکراه – قواعد اساسی شریعت اسلام

 

جلسه چهل و هفتم  ۹۴/۱۱/۱۳

نقد و بررسی سخنان شیخ الأزهر، بر ضد مبانی اعتقادی تشیع (۵۱)

 

جلسه چهل و هشتم  ۹۴/۱۱/۱۷

بررسی شبهات وهابیت در مسئله «تقیّه» (۲۷) – تفاوت تقیه با نفاق!

 

جلسه چهل و نهم  ۹۴/۱۱/۱۸

بررسی شبهات وهابیت در مسئله «تقیّه» (۲۸) – أسباب و علل تقیه در شیعه!

 

جلسه پنجاهم  ۹۴/۱۱/۱۹

بررسی شبهات وهابیت در مسئله «تقیّه» (۲۹) – تقیه محدثین اهل سنت، از نقل أحادیث ولایت!

 

جلسه پنجاهو یکم  ۹۴/۱۱/۲۰

نقد و بررسی سخنان شیخ الأزهر، بر ضد مبانی اعتقادی تشیع (۶۱)

 

جلسه پنجاهو دوم  ۹۴/۱۱/۲۴

بررسی شبهات وهابیت در مسئله «تقیّه» (۳۰) – تقیه «سعید بن جبیر» و «حسن بصری»!

 

جلسه پنجاهو سوم  ۹۴/۱۱/۲۵

بررسی شبهات وهابیت در مسئله «تقیّه» (۳۱) –  مسئله ای که امام و رهبری، هرگز زیربارش نرفتند!

 

جلسه پنجاهو چهارم  ۹۴/۱۱/۲۶

بررسی شبهات وهابیت در مسئله «تقیّه» (۳۲) –  مصیبتی که در «وحدتیه بوشهر» کنترل شد!!

 

جلسه پنجاهو پنجم  ۹۴/۱۱/۲۷

نقد و بررسی سخنان شیخ الأزهر، بر ضد مبانی اعتقادی تشیع (۷۱)

 

جلسه پنجاهو ششم  ۹۴/۱۱/۲۸

نقد و بررسی سخنان شیخ الأزهر، بر ضد مبانی اعتقادی تشیع (۸۱)

 

جلسه پنجاهو هفتم  ۹۴/۱۲/۰۱

شبهات شهادت حضرت زهرا (سلام الله علیها) (۱)

 

جلسه پنجاهو هشتم  ۹۴/۱۲/۰۲

شبهات شهادت حضرت زهرا (سلام الله علیها) (۲)

 

جلسه پنجاهو نهم  ۹۴/۱۲/۰۸

بررسی شبهات وهابیت در مسئله «تقیّه» (۳۳) – نمونه ای از خدمت و خیانت به امیرالمؤمنین

 

جلسه شصتم  ۹۴/۱۲/۰۹

بررسی شبهات وهابیت در مسئله «تقیّه» (۳۴) – ترس محدثین اهل سنت از نقل حدیث «غدیر»!

 

جلسه شصت و یکم  ۹۴/۱۲/۱۰

بررسی شبهات وهابیت در مسئله «تقیّه» (۳۵) – استشهاد امیرالمؤمنین به حدیث «غدیر»

 

جلسه شصت و دوم  ۹۴/۱۲/۱۱

نقد و بررسی سخنان شیخ الأزهر، بر ضد مبانی اعتقادی تشیع (۹۱)

 

جلسه شصت و سوم  ۹۴/۱۲/۱۵

بررسی شبهات وهابیت در مسئله «تقیّه» (۳۶) – مصیبت وارده بر بزرگان اهل سنت

 

جلسه شصت و چهارم  ۹۴/۱۲/۱۶

بررسی شبهات وهابیت در مسئله «تقیّه» (۳۷) – آیاتی صریح در فسق صحابه!

 

جلسه شصت و پنجم  ۹۴/۱۲/۱۷

بررسی شبهات وهابیت در مسئله «تقیّه» (۳۸) – مسئله مخالفتهای صحابه با دستورات پیغمبر اکرم!

 

جلسه شصت و ششم  ۹۴/۱۲/۱۸

نقد و بررسی سخنان شیخ الأزهر، بر ضد مبانی اعتقادی تشیع(۲۰)

 

جلسه شصت و هفتم  ۹۵/۰۱/۱۵

بررسی شبهات وهابیت در مسئله «تقیّه» (۳۹) – هدف اساسی از تطهیر چهره «صحابه» چیست؟

 

جلسه شصت و هشتم  ۹۵/۰۱/۱۶

بررسی شبهات وهابیت در مسئله «تقیّه»(۴۰) – آیا شیعیان به صحابه فحش می دهند!؟

 

جلسه شصت و نهم  ۹۵/۰۱/۱۷

بررسی شبهات وهابیت در مسئله «تقیّه»(۴۱)

 

جلسه هفتادم  ۹۵/۰۱/۲۱

بررسی شبهات وهابیت در مسئله «تقیّه» (۴۲) – انتقادی جدّی، از «آیهالله معرفت»!!

 

جلسه هفتاد و دوم  ۹۵/۰۱/۲۸

بررسی شبهات وهابیت در مسئله «تقیّه» (۴۴) – معرفی کتابی خواندنی و قابل تأمل از «ذهبی»!

 

جلسه هفتاد و سوم  ۹۵/۰۱/۲۹

بررسی شبهات وهابیت در مسئله «تقیّه» (۴۵) – لنگه کفش با ارزش تر از صحابه پیغمبر بیشتر است

 

جلسه هفتاد و چهارم  ۹۵/۰۱/۳۰

بررسی شبهات وهابیت در مسئله «تقیّه» (۴۶) –  شبهه مخالفت امیرالمؤمنین با دستور پیغمبر

 

جلسه هفتاد و پنجم  ۹۵/۰۱/۳۱

نقد و بررسی سخنان شیخ الأزهر، بر ضد مبانی اعتقادی تشیع (۲۱)

 

جلسه هفتاد و ششم  ۹۵/۰۲/۰۵

بررسی شبهات وهابیت در مسئله «تقیّه» (۴۷) – اعتراف اهل سنت، به حذف بسیاری از حقایق!!

 

جلسه هفتاد و هفتم  ۹۵/۰۲/۰۶

بررسی شبهات وهابیت در مسئله «تقیّه» (۴۸) – دو دروغ اهل سنت، درباره «عبدالله بن سبأ»

 

جلسه هفتاد و هشتم  ۹۵/۰۲/۰۷

نقد و بررسی سخنان شیخ الأزهر، بر ضد مبانی اعتقادی تشیع (۲۲)

 

جلسه هفتاد و نهم  ۹۵/۰۲/۱۲

بررسی شبهات وهابیت در مسئله «تقیّه» (۴۹) – مواردی از کتمان حقایق ، توسط بزرگان اهل سنت!

 

جلسه هشتادم  ۹۵/۰۲/۱۳

بررسی شبهات وهابیت در مسئله «تقیّه» (۵۰) – حقایقی از شخصیت «معاویه بن ابوسفیان»!

 

جلسه هشتادو یکم  ۹۵/۰۲/۱۸

بررسی شبهات وهابیت در مسئله «تقیّه» (۵۱) – بررسی مشروعیت تقیه، در آیات قرآن کریم!

 

جلسه هشتادو دوم  ۹۵/۰۲/۱۹

بررسی شبهات وهابیت در مسئله «تقیّه» (۵۲) – ترس نبی مکرم اسلام، از ابلاغ خلافت امیرالمؤمنین

 

جلسه هشتادو سوم  ۹۵/۰۲/۲۰

بررسی شبهات وهابیت در مسئله «تقیّه» (۵۳) – بررسی دو آیه دیگر، در مشروعیت تقیه!

 

جلسه هشتادو چهارم  ۹۵/۰۲/۲۱

نقد و بررسی سخنان شیخ الأزهر، بر ضد مبانی اعتقادی تشیع (۳۲)

 

جلسه هشتادو پنجم  ۹۵/۰۲/۲۵

بررسی شبهات وهابیت در مسئله «تقیّه» (۵۴) – مشروعیت تقیّه در سنت پیامبر اعظم!

 

جلسه هشتادو ششم  ۹۵/۰۲/۲۶

بررسی شبهات وهابیت در مسئله «تقیّه» (۵۵) – دو روایت دیگر، در مشروعیت تقیه در سنت پیامبر!

 

جلسه هشتادو هفتم  ۹۵/۰۲/۲۷

بررسی شبهات وهابیت در مسئله «تقیّه» (۵۶) – مشروعیت تقیه، در اقوال صحابه!

 

جلسه هشتادو هشتم  ۹۵/۰۲/۲۸

نقد و بررسی سخنان شیخ الأزهر، بر ضد مبانی اعتقادی تشیع (۴۲)

 

جلسه هشتادو نهم  ۹۵/۰۳/۰۱

بررسی شبهات وهابیت در مسئله «تقیّه» (۵۷) – مسئله ای که اهل سنت، در حل آن عاجز ماندند

 

جلسه نودم  ۹۵/۰۳/۰۴

نقد و بررسی سخنان شیخ الأزهر، بر ضد مبانی اعتقادی تشیع (۵۲)

 

 

شبکه بین المللی مطالعات ادیان

اینفورس (شبکه بین المللی مطالعات ادیان)،‌ بخشی از یک مجموعه فعالیت های فرهنگی است که توسط یک گروه جهادی مجازی انجام می شود. این گروه  بدون مرز، متشکل از اساتید، طلاب، دانشجویان و کلیه داوطلبان باایمان و دغدغه مندی است که علاقمند به فعالیت علمی جهادی در عرصه جنگ نرم هستند. شما هم می توانید یکی از اعضای این گروه باشید(اینجا کلیک کنید). فعالیت های سایت زیر نظر سید محمد رضا طباطبایی، مدرس ادیان و کارشناس صدا و سیماست. موضوعات سایت نیز در زمینه سیر مطالعاتی با رویکرد تقویت بنیه های اعتقادی و پاسخ به شبهات است.

0 0 رای ها
شما هم امتیاز بدهید..
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظر
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
دکمه بازگشت به بالا
0
افکار شما را دوست دارم، لطفا نظر دهیدx
()
x