مطالب موضوع سیر فرقه های نوظهور

نجات شناسی اشو

نجات‌شناسی اُشو؛ نجات‌شناسی ابداعی یا پیروی از آیین تَنْتره(۲۵ص) - 2

نجات‌شناسی اُشو؛ نجات‌شناسی ابداعی یا پیروی از آیین تَنْتره(۲۵ص) - 2

نجات‌شناسی اُشو؛ نجات‌شناسی ابداعی یا پیروی از آیین تَنْتره لینک متن دانلود مقاله سال دوم، شماره چهارم، پاییز ۱۳۹۰، ص ۱۴۷ ـ ۱۷۱ Ma’rifat-i Adyān, Vol.2. No.4, Fall 2011 سیدمحمد روحانی* چکیده این مقاله به نظریه نجات در جنبش اُشو و ریشه‌یابی آن پرداخته است: نخست، پس از بررسی اجمالی زندگی و مهم‌ترین آموزه‌های اُشو،

اکنکار

اکنکار در سراب دین (۲۸ص) - 1

  اکنکار در سراب دین۱ نویسندگان: عبدالحسین مشکانی*، محمدتقی فعالی** معرفت ادیان، سال اول، شماره دوم، بهار ۱۳۸۹، ص ۱۱۷ ـ ۱۴۴   دانلود مقاله به فرمت pdf   چکیده شبه ‏آیین اکنکار که از عرفان‏‌های نوپدید و نوظهور آمریکایی است، باورهای بسیاری از ادیان و عرفان‏ها را گرد آورده است تا معجونی از همه

Top