مطالعات متفرقه (خارج از سیر مطالعاتی)

منبع شناسی احادیث شیعه

در فعالیت های پژوهشی که عزیزان دارند، در بسیاری از مواقع روایاتی را نقل می کنند که به مشخصات کتاب شناختی آن دسترسی ندارند. ما در اینجا برای سهولت دسترسی عزیزانی که اهل پژوهش و تحقیق هستند، این منابع را برای شما لیست کرده ایم که با یک جستجوی مختصر در این صفحه می توانید به مشخصات منبع مورد نظرتان دسترسی پیدا کنید.
 

 


ابن ابی الثلج بغدادی، محمد بن احمد، تاریخ أهل البیت نقلا عن الأئمه علیهم‌السلام – ایران؛ قم، چاپ:اول، ۱۴۱۰ ق.
ابن أبی الحدید، عبد الحمید بن هبه الله، شرح نهج البلاغه لابن أبی الحدید – قم، چاپ:اول، ۱۴۰۴ق.
ابن أبی جمهور، محمد بن زین الدین، عوالی اللئالی العزیزیه فی الأحادیث الدینیه – قم، چاپ:اول، ۱۴۰۵ ق.
ابن أبی زینب، محمد بن ابراهیم، الغیبه للنعمانی – تهران، چاپ:اول، ۱۳۹۷ق.
ابن أبی زینب، محمد بن ابراهیم، الغیبه للنعمانی / ترجمه غفاری – تهران، چاپ:دوم، ۱۴۱۸ق / ۱۳۷۶ش.
ابن أبی زینب، محمد بن ابراهیم، الغیبه للنعمانی / ترجمه فهری – تهران، چاپ:چهارم، ۱۳۶۲ ش.
ابن اثیر جزری، مبارک بن محمد، النهایه فی غریب الحدیث و الأثر – قم، چاپ:چهارم، ۱۳۶۷ش.
ابن ادریس، محمد بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی (و المستطرفات) – قم، چاپ:دوم، ۱۴۱۰ ق.
ابن اشعث، محمد بن محمد، الجعفریات (الأشعثیات) – تهران، چاپ:اول، بی‌تا.
ابن بابویه، علی بن حسین، الإمامه و التبصره من الحیره – قم، چاپ:اول، ۱۴۰۴ ق.
ابن بابویه، محمد بن علی، اسرار توحید / ترجمه التوحید للصدوق – تهران، چاپ:اول، بی‌تا.
ابن بابویه، محمد بن علی، إعتقادات الإمامیه (للصدوق) – ایران؛ قم، چاپ:دوم، ۱۴۱۴ق.
ابن بابویه، محمد بن علی، إعتقادات الإمامیه (للصدوق) / ترجمه حسنی – تهران، چاپ:اول، ۱۳۷۱ش.
ابن بابویه، محمد بن علی، الأمالی (للصدوق) / ترجمه کمره‌ای – تهران، چاپ:ششم، ۱۳۷۶ش.
ابن بابویه، محمد بن علی، الأمالی(للصدوق) – تهران، چاپ:ششم، ۱۳۷۶ش.
ابن بابویه، محمد بن علی، التوحید (للصدوق) – ایران؛ قم، چاپ:اول، ۱۳۹۸ق.
ابن بابویه، محمد بن علی، الخصال – قم، چاپ:اول، ۱۳۶۲ش.
ابن بابویه، محمد بن علی، الخصال / ترجمه جعفری – قم، چاپ:اول، ۱۳۸۲ش.
ابن بابویه، محمد بن علی، الخصال / ترجمه فهری – تهران، چاپ:اول، بی‌تا.
ابن بابویه، محمد بن علی، الخصال / ترجمه کمره‌ای – تهران، چاپ:اول، ۱۳۷۷ش.
ابن بابویه، محمد بن علی، الخصال / ترجمه مدرس گیلانی – تهران، چاپ:اول، ۱۳۶۲ش.
ابن بابویه، محمد بن علی، المقنع (للصدوق) – قم، چاپ:اول، ۱۴۱۵ق.
ابن بابویه، محمد بن علی، پاداش نیکیها و کیفر گناهان / ترجمه ثواب الأعمال – قم، چاپ:اول، ۱۳۸۱ش.
ابن بابویه، محمد بن علی، ترجمه عیون أخبار الرضا علیه‌السلام – تهران، چاپ:اول، ۱۳۷۲ ش.
ابن بابویه، محمد بن علی، ترجمه من لا یحضره الفقیه – تهران، چاپ:اول، ۱۳۶۷ش.
ابن بابویه، محمد بن علی، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال – قم، چاپ:دوم، ۱۴۰۶ ق.
ابن بابویه، محمد بن علی، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال / ترجمه انصاری – قم، چاپ:اول، ۱۳۸۲ ش.
ابن بابویه، محمد بن علی، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال / ترجمه بندرریگی – قم، چاپ:سوم، ۱۳۷۹ش.
ابن بابویه، محمد بن علی، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال / ترجمه حسن زاده – تهران، چاپ:اول، ۱۳۸۲ش.
ابن بابویه، محمد بن علی، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال / ترجمه غفاری – تهران، چاپ:اول، بی‌تا.
ابن بابویه، محمد بن علی، صفات الشیعه – تهران، چاپ:اول، ۱۳۶۲ش.
ابن بابویه، محمد بن علی، صفات الشیعه / ترجمه (اعلمی) – تهران، چاپ:اول، ۱۳۶۲ش.
ابن بابویه، محمد بن علی، صفات الشیعه / ترجمه توحیدی – تهران، چاپ:سوم، ۱۳۸۰ش.
ابن بابویه، محمد بن علی، علل الشرائع – قم، چاپ:اول، ۱۳۸۵ش / ۱۹۶۶م.
ابن بابویه، محمد بن علی، علل الشرائع / ترجمه ذهنی تهرانی – ایران؛ قم، چاپ:اول، ۱۳۸۰ش.
ابن بابویه، محمد بن علی، علل الشرائع / ترجمه مسترحمی – تهران، چاپ:ششم، ۱۳۶۶ش.
ابن بابویه، محمد بن علی، عیون أخبار الرضا علیه‌السلام – تهران، چاپ:اول، ۱۳۷۸ق.
ابن بابویه، محمد بن علی، عیون أخبار الرضا علیه‌السلام / ترجمه آقا نجفی – تهران، چاپ:اول، بی‌تا.
ابن بابویه، محمد بن علی، فضائل الأشهر الثلاثه – قم، چاپ:اول، ۱۳۹۶ ق.
ابن بابویه، محمد بن علی، فضائل الشیعه – تهران، چاپ:اول، بی‌تا.
ابن بابویه، محمد بن علی، فضائل الشیعه / ترجمه توحیدی – تهران، چاپ:سوم، ۱۳۸۰ ش.
ابن بابویه، محمد بن علی، فضائل الشیعه / معروف به ترجمه اعلمی – تهران، چاپ:اول، بی‌تا.
ابن بابویه، محمد بن علی، کتاب المواعظ / ترجمه عطاردی – تهران، چاپ:اول، بی‌تا.
ابن بابویه، محمد بن علی، کمال الدین / ترجمه پهلوان – ایران؛ قم، چاپ:اول، ۱۳۸۰ ش.
ابن بابویه، محمد بن علی، کمال الدین / ترجمه کمره‌ای – تهران، چاپ:اول، ۱۳۷۷ش.
ابن بابویه، محمد بن علی، کمال الدین و تمام النعمه – تهران، چاپ:دوم، ۱۳۹۵ق.
ابن بابویه، محمد بن علی، گلچین صدوق (گزیده من لا یحضره الفقیه) – تهران، چاپ:اول، ۱۳۷۶ش.
ابن بابویه، محمد بن علی، مصادقه الإخوان – الکاظمیه، چاپ:اول، ۱۴۰۲ق.
ابن بابویه، محمد بن علی، مصادقه الإخوان / ترجمه خراسانی کاظمی – ایران؛ قم، چاپ:اول، ۱۴۰۲ق.
ابن بابویه، محمد بن علی، معانی الأخبار – قم، چاپ:اول، ۱۴۰۳ ق.
ابن بابویه، محمد بن علی، معانی الأخبار / ترجمه محمدی – تهران، چاپ:دوم، ۱۳۷۷ش.
ابن بابویه، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه – قم، چاپ:دوم، ۱۴۱۳ ق.
ابن بطریق، یحیی بن حسن، عمده عیون صحاح الأخبار فی مناقب إمام الأبرار – قم، چاپ:اول، ۱۴۰۷ ق.
ابن حمزه طوسی، محمد بن علی، الثاقب فی المناقب – ایران؛ قم، چاپ:سوم، ۱۴۱۹ ق.
ابن حیون، نعمان بن محمد مغربی، دعائم الإسلام – قم، چاپ:دوم، ۱۳۸۵ق.
ابن حیون، نعمان بن محمد مغربی، شرح الأخبار فی فضائل الأئمه الأطهار علیهم‌السلام – قم، چاپ:اول، ۱۴۰۹ ق.
ابن سعید، یحیی بن احمد، نزهه الناظر فی الجمع بین الأشباه و النظائر – نجف، چاپ:اول، ۱۳۸۶ ق.
ابن شاذان قمی، أبو الفضل شاذان بن جبرئیل، الروضه فی فضائل أمیر المؤمنین علیّ بن أبی طالب علیهماالسلام (لابن شاذان القمی) – ایران؛ قم، چاپ:اول، ۱۴۲۳ ق.
ابن شاذان قمی، أبو الفضل شاذان بن جبرئیل، الفضائل (لابن شاذان القمی) – قم، چاپ:دوم، ۱۳۶۳ش.
ابن شاذان، محمد بن احمد، مائه منقبه من مناقب أمیر المؤمنین و الأئمه – ایران؛ قم، چاپ:اول، ۱۴۰۷ق.
ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، تحف العقول – قم، چاپ:دوم، ۱۴۰۴ / ۱۳۶۳ق.
ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، تحف العقول / ترجمه جعفری – تهران، چاپ:اول، ۱۳۸۱ش.
ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، تحف العقول / ترجمه جنتی – تهران، چاپ:اول، ۱۳۸۲ش.
ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، تحف العقول / ترجمه حسن زاده – قم، چاپ:اول، ۱۳۸۲ش.
ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، تحف العقول / ترجمه کمره‌ای – تهران، چاپ:ششم، ۱۳۷۶ ش.
ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، رهاورد خرد / ترجمه تحف العقول – تهران، چاپ:اول، ۱۳۷۶ش.
ابن شهر آشوب مازندرانی، محمد بن علی، متشابه القرآن و مختلفه (لابن شهر آشوب) – قم، چاپ:اول، ق‌۱۳۶۹.
ابن شهر آشوب مازندرانی، محمد بن علی، مناقب آل أبی طالب علیهم‌السلام (لابن شهرآشوب) – قم، چاپ:اول، ۱۳۷۹ ق.
ابن طاووس، احمد بن موسی، بناء المقاله الفاطمیه فی نقض الرساله العثمانیه – قم، چاپ:اول، ۱۴۱۱ ق.
ابن طاووس، احمد بن موسی، عین العبره فی غبن العتره – قم، چاپ:اول، بی‌تا.
ابن طاووس، عبد الکریم بن احمد، فرحه الغری / ترجمه علامه مجلسی – تهران، چاپ:اول، ۱۳۷۹ ش.
ابن طاووس، عبد الکریم بن احمد، فرحه الغری فی تعیین قبر أمیر المؤمنین علیّ بن أبی طالب علیه‌السلام فی النجف – ایران؛ قم، چاپ:اول، بی‌تا.
ابن طاووس، علی بن موسی، ادب حضور (ترجمه فلاح السائل) – ایران؛ قم، چاپ:اول، ۱۳۸۰ش.
ابن طاووس، علی بن موسی، إقبال الأعمال (ط – القدیمه) – تهران، چاپ:دوم، ۱۴۰۹ ق.
ابن طاووس، علی بن موسی، الإقبال بالأعمال الحسنه (ط – الحدیثه) – قم، چاپ:اول، ۱۳۷۶ش.
ابن طاووس، علی بن موسی، الأمان من أخطار الأسفار و الأزمان – قم، چاپ:اول، ۱۴۰۹ق.
ابن طاووس، علی بن موسی، التحصین لأسرار ما زاد من کتاب الیقین – ایران؛ قم، چاپ:اول، ۱۴۱۳ ق.
ابن طاووس، علی بن موسی، التشریف بالمنن فی التعریف بالفتن – قم، چاپ:اول، ۱۴۱۶ق.
ابن طاووس، علی بن موسی، الدروع الواقیه – بیروت، چاپ:اول، ۱۴۱۵ ق / ۱۹۹۵ م.
ابن طاووس، علی بن موسی، الطرائف / ترجمه داود إلهامی – ایران؛ قم، چاپ:دوم، ۱۳۷۴ ش.
ابن طاووس، علی بن موسی، الطرائف فی معرفه مذاهب الطوائف – ایران؛ قم، چاپ:اول، ۱۴۰۰ق.
ابن طاووس، علی بن موسی، اللهوف علی قتلی الطفوف / ترجمه فهری – تهران، چاپ:اول، ۱۳۴۸ش.
ابن طاووس، علی بن موسی، المجتنی من الدعاء المجتبی – قم، چاپ:اول، ۱۴۱۱ ق.
ابن طاووس، علی بن موسی، الملاحم و الفتن، یا فتنه و آشوبهای آخر الزمان – تهران، چاپ:اول، بی‌تا.
ابن طاووس، علی بن موسی، الیقین باختصاص مولانا علیّ علیه‌السلام بإمره المؤمنین – ایران؛ قم، چاپ:اول، ۱۴۱۳ ق.
ابن طاووس، علی بن موسی، آداب سفر در فرهنگ نیایش (ترجمه الأمان) – تهران، چاپ:اول، ۱۳۸۱ ش.
ابن طاووس، علی بن موسی، آهی سوزان بر مزار شهیدان (ترجمه اللهوف) – تهران، چاپ:اول، ۱۳۴۸ش.
ابن طاووس، علی بن موسی، برنامه سعادت (ترجمه کشف المحجه لثمره المهجه) – تهران، چاپ:اول، بی‌تا.
ابن طاووس، علی بن موسی، جمال الأسبوع بکمال العمل المشروع – قم، چاپ:اول، ۱۳۳۰ ق.
ابن طاووس، علی بن موسی، سعد السعود للنفوس منضود – ایران؛ قم، چاپ:اول، بی‌تا.
ابن طاووس، علی بن موسی، طرف من الأنباء و المناقب – مشهد، چاپ:اول، ۱۴۲۰ ق.
ابن طاووس، علی بن موسی، غم نامه کربلا / ترجمه اللهوف علی قتلی الطفوف – تهران، چاپ:اول، ۱۳۷۷ش.
ابن طاووس، علی بن موسی، فتح الأبواب بین ذوی الألباب و بین ربّ الأرباب – قم، چاپ:اول، ۱۴۰۹ ق.
ابن طاووس، علی بن موسی، فرج المهموم فی تاریخ علماء النجوم – قم، چاپ:اول، ۱۳۶۸ ق.
ابن طاووس، علی بن موسی، فلاح السائل و نجاح المسائل – قم، چاپ:اول، ۱۴۰۶ ق.
ابن طاووس، علی بن موسی، کشف المحجه لثمره المهجه – قم، چاپ:دوم، ۱۳۷۵ش.
ابن طاووس، علی بن موسی، کشف المحجه یا فانوس (ترجمه کشف المحجه لثمره المهجه) – تهران، چاپ:دوم، ۱۳۷۴ش.
ابن طاووس، علی بن موسی، لهوف / ترجمه میر ابو طالبی – ایران؛ قم، چاپ:اول، ۱۳۸۰ ش.
ابن طاووس، علی بن موسی، لهوف منظوم یا معارج المحبه (منظوم فارسی لهوف) – ایران؛ قم، چاپ:اول، ۱۳۷۷ش.
ابن طاووس، علی بن موسی، محاسبه النفس – تهران، چاپ:چهارم، ۱۳۷۶ش.
ابن طاووس، علی بن موسی، محاسبه نفس یا روش پیشگیری از وقوع جرم (ترجمه محاسبه النفس) – تهران، چاپ:اول، ۱۳۸۱ش.
ابن طاووس، علی بن موسی، مهج الدعوات / ترجمه طبسی – تهران، چاپ:اول، ۱۳۷۹ ش.
ابن طاووس، علی بن موسی، مهج الدعوات و منهج العبادات – قم، چاپ:اول، ۱۴۱۱ ق.
ابن طیفور، احمد بن أبی طاهر، بلاغات النساء – قم، چاپ:اول، بی‌تا.
ابن عبد الوهاب، حسین بن عبد الوهاب، عیون المعجزات – ایران؛ قم، چاپ:اول، بی‌تا.
ابن عقده کوفی، احمد بن محمد، فضائل أمیر المؤمنین علیه‌السلام – ایران؛ قم، چاپ:اول، ۱۴۲۴ ق.
ابن فارس، أحمد بن فارس، معجم مقاییس اللغه – قم، چاپ:اول، ۱۴۰۴ق.
ابن فهد حلی، احمد بن محمد، التحصین فی صفات العارفین – ایران؛ قم، چاپ:دوم، ۱۴۰۶ق.
ابن فهد حلی، احمد بن محمد، آداب راز ونیاز به درگاه بی نیاز (ترجمه عده الداعی) – تهران، چاپ:اول، ۱۳۸۱ ش.
ابن فهد حلی، احمد بن محمد، آیین بندگی و نیایش (ترجمه عده الداعی) – ایران؛ قم، چاپ:اول، ۱۳۷۵ش.
ابن فهد حلی، احمد بن محمد، عده الداعی و نجاح الساعی، چاپ:اول، ۱۴۰۷ ق.
ابن قاریاغدی، محمد حسین، البضاعه المزجاه (شرح کتاب الروضه من الکافی لابن قاریاغدی) – ایران؛ قم، چاپ:اول، ۱۴۲۹ ق- ۱۳۸۷ ش.
ابن قولویه، جعفر بن محمد، کامل الزیارات – نجف اشرف، چاپ:اول، ۱۳۵۶ش.
ابن قولویه، جعفر بن محمد، کامل الزیارات / ترجمه ذهنی تهرانی – تهران، چاپ:اول، ۱۳۷۷ ش.
ابن مشهدی، محمد بن جعفر، المزار الکبیر (لابن المشهدی) – قم، چاپ:اول، ۱۴۱۹ ق.
ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب – بیروت، چاپ:سوم، ۱۴۱۴ق.
ابن نما حلی، جعفر بن محمد، در سوگ امیر آزادی (ترجمه مثیر الأحزان) – ایران؛ قم، چاپ:اول، ۱۳۸۰ ش.
ابن نما حلی، جعفر بن محمد، مثیر الأحزان – ایران؛ قم، چاپ:سوم، ۱۴۰۶ ق.
ابن همام اسکافی، محمد بن همام بن سهیل، التمحیص – ایران؛ قم، چاپ:اول، ۱۴۰۴ق.
ابن همام اسکافی، محمد بن همام بن سهیل، تکامل و طهارت روح / ترجمه التمحیص – قم، چاپ:اول، ۱۳۸۸ ش.
ابنا بسطام، عبد الله و حسین، طبّ الأئمه علیهم‌السلام – قم، چاپ:دوم، ۱۴۱۱ ق.
ابو الصلاح الحلبی، تقی بن نجم، تقریب المعارف – قم، چاپ:اول، ۱۴۰۴ق.
ابو مخنف کوفی، لوط بن یحیی، نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعه الطفّ – قم، چاپ:دوم، ۱۳۸۰ ش.
ابو مخنف کوفی، لوط بن یحیی، وقعه الطفّ – ایران؛ قم، چاپ:سوم، ۱۴۱۷ ق.
أبوغالب زراری، احمد بن محمد، رساله أبی غالب الزراری إلی ابن ابنه فی ذکر آل أعین – قم، چاپ:اول، ۱۳۶۹ ش.
احمدی میانجی، علی، مکاتیب الأئمه علیهم‌السلام – قم، چاپ:اول، ۱۴۲۶ق.
احمدی میانجی، علی، مکاتیب الرسول صلّی الله علیه و آله و سلّم – ایران؛ قم، چاپ:اول، ۱۴۱۹ق.
اربلی، علی بن عیسی، کشف الغمه / ترجمه و شرح زواره‌ای – تهران، چاپ:سوم، ۱۳۸۲ ش.
اربلی، علی بن عیسی، کشف الغمه فی معرفه الأئمه (ط – القدیمه) – تبریز، چاپ:اول، ۱۳۸۱ق.
أزدی، عبدالله بن محمد، کتاب الماء – تهران، چاپ:اول، ۱۳۸۷ش.
الاستر آبادی، ملا محمد امین، الحاشیه علی أصول الکافی (استر آبادی) – قم، چاپ:اول، ۱۴۳۰.
استرآبادی، علی، تأویل الآیات الظاهره فی فضائل العتره الطاهره – ایران؛ قم، چاپ:اول، ۱۴۰۹ق.
اشعری قمی، احمد بن محمد بن عیسی، النوادر(للأشعری) – قم، چاپ:اول، ۱۴۰۸ ق.
آقا جمال خوانساری، محمد بن حسین، شرح آقا جمال خوانساری بر غرر الحکم و درر الکلم – تهران، چاپ:چهارم، ۱۳۶۶ش.بحرانی اصفهانی، عبد الله بن نور الله، عوالم العلوم و المعارف والأحوال-الإمام علی بن أبی طالب علیه‌السلام – ایران؛ قم، چاپ:دوم، ۱۳۸۲ ش.
بحرانی اصفهانی، عبد الله بن نور الله، عوالم العلوم و المعارف والأحوال من الآیات و الأخبار و الأقوال (مستدرک سیده النساء إلی الإمام الجواد – ایران؛ قم، چاپ:اول، ۱۴۱۳ ق.
بحرانی، سید هاشم بن سلیمان، الإنصاف فی النصّ علی الأئمه الإثنی عشرعلیهم‌السلام / ترجمه رسولی محلاتی – تهران، چاپ:دوم، ۱۳۷۸ق.
بحرانی، سید هاشم بن سلیمان، البرهان فی تفسیر القرآن – قم، چاپ:اول، ۱۳۷۴ ش.
بحرانی، سید هاشم بن سلیمان، بهجه النظر فی إثبات الوصایه و الإمامه للأئمه الإثنی عشر – مشهد، چاپ:دوم، ۱۴۲۷ ق.
بحرانی، سید هاشم بن سلیمان، حلیه الأبرار فی أحوال محمّد و آله الأطهار علیهم‌السلام – قم، چاپ:اول، ۱۴۱۱ ق.
بحرانی، سید هاشم بن سلیمان، مدینه معاجز الأئمه الإثنی عشر – ایران؛ قم، چاپ:اول، ۱۴۱۳ ق.
برقی، احمد بن محمد بن خالد، المحاسن – قم، چاپ:دوم، ۱۳۷۱ ق.
برقی، احمد بن محمد بن خالد، رجال البرقی – الطبقات – تهران، چاپ:اول، ۱۳۴۲ ش.
بروجردی، آقا حسین، جامع أحادیث الشیعه (للبروجردی) – تهران، چاپ:اول، ۱۳۸۶ ش.
بروجردی، آقا حسین، منابع فقه شیعه (ترجمه جامع أحادیث الشیعه) – تهران، چاپ:اول، ۱۳۸۶ ق.
بستانی، فؤاد افرام، فرهنگ ابجدی – تهران، چاپ:دوم، ۱۳۷۵ش.
بکری، احمد بن عبد الله، الأنوار فی مولد النبیّ صلی الله علیه و آله – قم، چاپ:اول، ۱۴۱۱ ق.
بهاء الدین نیلی نجفی، علی بن عبد الکریم، السلطان المفرج – ایران؛ قم، چاپ:اول، ۱۴۲۶ ق.
بهاء الدین نیلی نجفی، علی بن عبد الکریم، سرور أهل الإیمان فی علامات ظهور صاحب الزمان عج – ایران؛ قم، چاپ:اول، ۱۴۲۶ ق.
بهاء الدین نیلی نجفی، علی بن عبد الکریم، منتخب الأنوار المضیئه فی ذکر القائم الحجّه علیه‌السلام – قم، چاپ:اول، ۱۳۶۰ ش.


پاینده، ابو القاسم، نهج الفصاحه (مجموعه کلمات قصار حضرت رسول صلی الله علیه و آله) – تهران، چاپ:چهارم، ۱۳۸۲ش.تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم – ایران؛ قم، چاپ:اول، ۱۳۶۶ش.
تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد، غرر الحکم و درر الکلم – قم، چاپ:دوم، ۱۴۱۰ ق.ثعالبی، عبدالملک بن محمد، فقه اللغه – بیروت، چاپ:اول، ۱۴۱۴ق.
ثقفی، ابراهیم بن محمد بن سعید بن هلال، الغارات (ط – الحدیثه) – تهران، چاپ:اول، ۱۳۹۵ ق.
ثقفی، ابراهیم بن محمد بن سعید بن هلال، الغارات (ط – القدیمه) – قم، چاپ:اول، ۱۴۱۰ ق.
ثقفی، ابراهیم بن محمد بن سعید بن هلال، الغارات / ترجمه آیتی – تهران، چاپ:دوم، ۱۳۷۴ ش.جزائری، نعمت الله بن عبد الله، النور المبین فی قصص الأنبیاء و المرسلین (للجزائری) – قم، چاپ:اول، ۱۴۰۴ق.
جزائری، نعمت الله بن عبد الله، داستان پیامبران یا قصه‌های قرآن از آدم تا خاتم – تهران، چاپ:اول، ۱۳۸۰ش.
جزائری، نعمت الله بن عبد الله، ریاض الأبرار فی مناقب الأئمه الأطهار – بیروت، چاپ:اول، ۱۴۲۷ ق-۲۰۰۶ م.
جزائری، نعمت الله بن عبد الله، قصص الأنبیاء (قصص قرآن – ترجمه قصص الأنبیاء جزائری) – تهران، چاپ:اول، ۱۳۸۱ ش.
جزائری، نعمت الله بن عبد الله، کشف الأسرار فی شرح الإستبصار – قم، چاپ:اول، ۱۴۰۸ ق.
جوهری بصری، احمد بن عبد العزیز، السقیفه و فدک – تهران، بی‌تا.
جوهری بصری، احمد بن عبد العزیز، مقتضب الأثر فی النصّ علی الأئمه الإثنی عشر – قم، چاپ:اول، بی‌تا.
جیلانی، رفیع الدین محمد بن محمد مؤمن، الذریعه إلی حافظ الشریعه (شرح أصول الکافی جیلانی) – ایران؛ قم، چاپ:اول، ۱۴۲۹ ق- ۱۳۸۷ ش.


حافظ برسی، رجب بن محمد، مشارق أنوار الیقین فی أسرار أمیر المؤمنین علیه‌السلام – بیروت، چاپ:اول، ۱۴۲۲ ق.
حسکانی، عبید الله بن عبد الله، سیمای امام علی علیه‌السلام در قرآن / ترجمه شواهد التنزیل – قم، چاپ:اول، ۱۳۸۱ ش.
حسکانی، عبید الله بن عبد الله، شواهد التنزیل لقواعد التفضیل – ترجمه روحانی – قم، چاپ:اول، ۱۳۸۰ ش.
حسکانی، عبید الله بن عبد الله، شواهد التنزیل لقواعد التفضیل – تهران، چاپ:اول، ۱۴۱۱ ق.
حسکانی، عبید الله بن عبد الله، فضائل شهر رجب – تهران، چاپ:اول، ۱۴۱۱ ق.
حسن بن علی، امام یازدهم علیه‌السلام، التفسیر المنسوب إلی الإمام الحسن العسکری علیه‌السلام – ایران؛ قم، چاپ:اول، ۱۴۰۹ ق.
حسن بن علی، امام یازدهم علیه‌السلام، تفسیر فاتحه الکتاب از امام حسن عسکری علیه‌السلام – تهران، چاپ:اول، ۱۴۰۴ق.
حسینی موسوی، محمد بن أبی طالب، تسلیه المُجالس و زینه المَجالس (مقتل الحسین علیه‌السلام) – ایران؛ قم، چاپ:اول، ۱۴۱۸ ق.
حسینی همدانی نجفی، محمد، درخشان پرتوی از اصول کافی – قم، چاپ:اول، ۱۳۶۳ش.
حسینی زبیدی، محمد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس – بیروت، چاپ:اول، ۱۴۱۴ق.
حکیمی، محمدرضا و حکیمی، محمد و حکیمی، علی، الحیاه / ترجمه احمد آرام – تهران، چاپ:اول، ۱۳۸۰ش.
حلوانی، حسین بن محمد بن حسن بن نصر، نزهه الناظر و تنبیه الخاطر – قم، چاپ:اول، ۱۴۰۸ ق.
حلی، حسن بن سلیمان بن محمد، مختصر البصائر – ایران؛ قم، چاپ:اول، ۱۴۲۱ ق.
حلی، رضی الدین علی بن یوسف بن المطهر (برادر علامه حلی)، العدد القویّه لدفع المخاوف الیومیه – قم، چاپ:اول، ۱۴۰۸ ق.
حلی، حسن بن علیّ بن داود، الرجال (لابن داود) – تهران، چاپ:اول، ۱۳۴۲ ش.
حمیری، عبد الله بن جعفر، قرب الإسناد (ط – الحدیثه) – قم، چاپ:اول، ۱۴۱۳ ق.


خزاز رازی، علی بن محمد، کفایه الأثر فی النصّ علی الأئمه الإثنی عشر – قم، ۱۴۰۱ ق.
خصیبی، حسین بن حمدان، الهدایه الکبری – بیروت، ۱۴۱۹ ق.


دیلمی، حسن بن محمد، إرشاد القلوب / ترجمه رضایی – تهران، چاپ:سوم، ۱۳۷۷ش.
دیلمی، حسن بن محمد، إرشاد القلوب / ترجمه سلگی – قم، چاپ:اول، ۱۳۷۶ش.
دیلمی، حسن بن محمد، إرشاد القلوب / ترجمه طباطبایی – قم، چاپ:پنجم، ۱۳۷۶ش.
دیلمی، حسن بن محمد، إرشاد القلوب / ترجمه مسترحمی – تهران، چاپ:سوم، ۱۳۴۹ش.
دیلمی، حسن بن محمد، إرشاد القلوب إلی الصواب (للدیلمی) – قم، چاپ:اول، ۱۴۱۲ق.
دیلمی، حسن بن محمد، أعلام الدین فی صفات المؤمنین – قم، چاپ:اول، ۱۴۰۸ق.
دیلمی، حسن بن محمد، غرر الأخبار – ایران؛ قم، چاپ:اول، ۱۴۲۷ ق.

 


راغب اصفهانی، حسین بن محمد، ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن – تهران، چاپ:دوم، ۱۳۷۴ش.
راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن – بیروت – دمشق، چاپ:اول، ۱۴۱۲ق.
راوندی کاشانی، فضل الله بن علی، النوادر (للراوندی) – ایران؛ قم، چاپ:اول، بی‌تا.
راوندی کاشانی، فضل الله بن علی، النوادر(للراوندی) / ترجمه صادقی اردستانی – تهران، چاپ:اول، ۱۳۷۶ش.


زمخشری، محمود بن عمر، أساس البلاغه – بیروت، چاپ:اول، ۱۹۷۹م.
زمخشری، محمود بن عمر، الفائق فی غریب الحدیث – بیروت، چاپ:اول، ۱۴۱۷ق.


سلیمانی آشتیانی، مهدی و درایتی، محمد حسین، مجموعه رسائل در شرح احادیثی از کافی – ایران؛ قم، چاپ:اول، ۱۳۸۷ش.
سماهیجی، عبد الله بن صالح، الصحیفه العلویه و التحفه المرتضویه / ترجمه رسولی – تهران، چاپ:سوم، ۱۳۹۶ ق.


شامی، یوسف بن حاتم، الدر النظیم فی مناقب الأئمه اللهامیم – قم، چاپ:اول، ۱۴۲۰ ق.
شبّر، عبدالله، طب الأئمه علیهم‌السلام (للشبّر) – بیروت، چاپ:سوم، ۱۴۲۸ ق.
شبیری زنجانی، محمد جواد، توضیح الأسناد المشکله فی الکتب الأربعه (أسناد الکافی) – قم، چاپ:اول، ۱۴۲۹ ق.
شریف الرضی، محمد بن حسین، المجازات النبویه – قم، چاپ:اول، ۱۴۲۲ق / ۱۳۸۰ش.
شریف الرضی، محمد بن حسین، ترجمه و شرح نهج البلاغه (فیض الإسلام) – تهران، چاپ:پنجم، ۱۳۷۹ ش.
شریف الرضی، محمد بن حسین، خصائص الأئمه علیهم‌السلام (خصائص أمیر المؤمنین علیه‌السلام) – مشهد، چاپ:اول، ۱۴۰۶ ق.
شریف الرضی، محمد بن حسین، نهج البلاغه (للصبحی صالح) – قم، چاپ:اول، ۱۴۱۴ ق.
شریف الرضی، محمد بن حسین، نهج البلاغه / ترجمه انصاریان – قم، چاپ:اول، ۱۳۸۸ ش.
شریف الرضی، محمد بن حسین، نهج البلاغه / ترجمه دشتی – ایران؛ قم، چاپ:اول، ۱۳۷۹ش.
شریف الرضی، محمد بن حسین، نهج البلاغه / ترجمه شهیدی – تهران، چاپ:چهاردهم، ۱۳۷۸ ش.
شریف شیرازی، محمد هادی بن معین الدین محمد (آصف شیرازی)، الکشف الوافی فی شرح أصول الکافی (للشریف الشیرازی) – قم، چاپ:اول، ۱۴۳۰ق / ۱۳۸۸ش.
شعیری، محمد بن محمد، جامع الأخبار(للشعیری) – نجف، چاپ:اول، بی‌تا.
شعیری، محمد بن محمد، کاشف الأستار- ترجمه جامع الأخبار – تهران، چاپ:اول، ۱۳۸۸ ق.
شوشتری، نور الله بن شریف الدین، الصوارم المُهرقه فی نقد الصواعق المُحرقه (لابن حجر الهیثمی) – تهران، چاپ:اول، ۱۳۶۷ ق.
شهید اول، محمد بن مکی، الأربعون حدیثا (للشهید الأوّل) – قم، چاپ:اول، ۱۴۰۷ق.
شهید اول، محمد بن مکی، الدرّه الباهره من الأصداف الطاهره (ط – القدیمه مع الترجمه) – قم، چاپ:اول، ۱۳۷۹ ش.
شهید اول، محمد بن مکی، المزار (للشهید الاوّل) – قم، چاپ:اول، ۱۴۱۰ ق.
شهید اول، محمد بن مکی، چهل حدیث (ترجمه الأربعون للشهید الأوّل) – قم، چاپ:اول، ۱۳۷۴ش.
شهید ثانی، زین الدین بن علی، ارمغان شهید (ترجمه مُسکّن الفؤاد) – قم، چاپ:سوم، ۱۳۷۵ش.
شهید ثانی، زین الدین بن علی، آرام بخش دل داغدیدگان (ترجمه مُسکّن الفؤاد) – قم، چاپ:دوم، ۱۳۸۰ ش.
شهید ثانی، زین الدین بن علی، تسلیه العباد در ترجمه مُسکّن الفؤاد – قم / تهران، چاپ:اول، ۱۳۷۴ ش.
شهید ثانی، زین الدین بن علی، شرح مصباح الشریعه / ترجمه عبد الرزاق گیلانی – تهران، چاپ:اول، ۱۳۷۷ ش.
شهید ثانی، زین الدین بن علی، کشف الریبه – بی جا، چاپ:سوم، ۱۳۹۰ق.
شهید ثانی، زین الدین بن علی، مُسکّن الفؤاد عند فقد الأحبّه و الأولاد – قم، چاپ:اول، بی‌تا.
شهید ثانی، زین الدین بن علی، منیه المرید – قم، چاپ:اول، ۱۴۰۹ق.
شیبانی، محمد بن حسن، کتاب الجیم – قاهره، چاپ:اول، ۱۹۷۵م.
شیخ بهایی، محمد بن حسین، الحاشیه علی کتاب من لا یحضره الفقیه (ط – الحدیثه) – قم، چاپ:اول، ۱۴۲۴ ق.
شیخ بهایی، محمد بن حسین، مفتاح الفلاح فی عمل الیوم و اللیله من الواجبات و المستحبات (ط – القدیمه) – بیروت، چاپ:اول، ۱۴۰۵ ق.
شیخ بهایی، محمد بن حسین، منهاج النجاح فی ترجمه مفتاح الفلاح – تهران، چاپ:ششم، ۱۳۸۴ش.
شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، إثبات الهداه بالنصوص و المعجزات – بیروت، چاپ:اول، ۱۴۲۵ ق.
شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، الإیقاظ من الهجعه بالبرهان علی الرجعه – تهران، چاپ:اول، ۱۳۶۲ ش.
شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، الجواهر السنیه فی الأحادیث القدسیه (کلیات حدیث قدسی) – تهران، چاپ:سوم، ۱۳۸۰ش.
شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، الفصول المهمه فی أصول الأئمه (تکمله الوسائل) – قم، چاپ:اول، ۱۴۱۸ ق / ۱۳۷۶ ش.
شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، آداب معاشرت از دیدگاه معصومان علیهم‌السلام (ترجمه وسائل الشیعه) – مشهد، چاپ:پنجم، ۱۳۸۰ ش.
شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، جهاد النفس وسائل الشیعه / ترجمه افراسیابی – قم، چاپ:اول، ۱۳۸۰ش.
شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، جهاد النفس وسائل الشیعه / ترجمه صحت – تهران، چاپ:اول، ۱۳۶۴ش.
شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه – قم، چاپ:اول، ۱۴۰۹ ق.
شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه علیهم‌السلام – مشهد، چاپ:اول، ۱۴۱۴ق.


صاحب بن عباد، إسماعیل بن عباد، المحیط فی اللغه – بیروت، چاپ:اول، ۱۴۱۴ق.
صدر الدین شیرازی، محمد بن ابراهیم، شرح أصول الکافی (صدرا) – تهران، چاپ:اول، ۱۳۸۳ ش.
صفار، محمد بن حسن، بصائر الدرجات فی فضائل آل محمّد صلّی الله علیهم – ایران؛ قم، چاپ:دوم، ۱۴۰۴ ق.


طبرسی، احمد بن علی، الإحتجاج / ترجمه جعفری – تهران، چاپ:اول، ۱۳۸۱ ش.
طبرسی، احمد بن علی، الإحتجاج علی أهل اللجاج (للطبرسی) – مشهد، چاپ:اول، ۱۴۰۳ ق.
طبرسی، احمد بن علی، الإحتجاج علی أهل اللجاج (للطبرسی) / ترجمه و شرح غفاری – تهران، چاپ:اول، ۱۳۷۱ ش.
طبرسی، حسن بن فضل، مکارم الأخلاق – قم، چاپ:چهارم، ۱۴۱۲ ق / ۱۳۷۰ ش.
طبرسی، حسن بن فضل، مکارم الأخلاق / ترجمه میرباقری – تهران، چاپ:دوم، ۱۳۶۵ش.
طبرسی، علی بن حسن، مشکاه الأنوار / ترجمه عطاردی – تهران، چاپ:اول، ۱۳۷۴ش.
طبرسی، علی بن حسن، مشکاه الأنوار / ترجمه هوشمند و محمدی – قم، چاپ:اول، ۱۳۷۹ش.
طبرسی، علی بن حسن، مشکاه الأنوار فی غرر الأخبار – نجف، چاپ:دوم، ۱۳۸۵ق / ۱۹۶۵م / ۱۳۴۴ش.
طبرسی، فضل بن حسن، إعلام الوری بأعلام الهدی (ط – الحدیثه) – قم، چاپ:اول، ۱۴۱۷ ق.
طبرسی، فضل بن حسن، إعلام الوری بأعلام الهدی (ط – القدیمه) – تهران، چاپ:سوم، ۱۳۹۰ ق.
طبرسی، فضل بن حسن، الآداب الدینیه للخزانه المعینیه / ترجمه عابدی – قم، چاپ:اول، ۱۳۸۰ ش.
طبرسی، فضل بن حسن، تاج الموالید – بیروت، چاپ:اول، ۱۴۲۲ ق.
طبرسی، فضل بن حسن، زندگانی چهارده معصوم علیهم‌السلام / ترجمه إعلام الوری – تهران، چاپ:اول، ۱۳۹۰ ق.
طبرسی، فضل بن حسن، نثر اللآلئ / ترجمه شیخی – مشهد، چاپ:دوم، ۱۳۸۴ ش.
طبری آملی صغیر، محمد بن جریر بن رستم، دلائل الإمامه (ط – الحدیثه) – ایران؛ قم، چاپ:اول، ۱۴۱۳ق.
طبری آملی صغیر، محمد بن جریر بن رستم، نوادر المعجزات فی مناقب الأئمه الهداه علیهم‌السلام – ایران؛ قم، چاپ:اول، ۱۴۲۷ ق.
طبری آملی کبیر، محمد بن جریر بن رستم، المسترشد فی إمامه علیّ بن أبی طالب علیه‌السلام – ایران؛ قم، چاپ:اول، ۱۴۱۵ ق.
طبری آملی، عماد الدین أبی جعفر محمد بن أبی القاسم، بشاره المصطفی لشیعه المرتضی (ط – القدیمه) – نجف، چاپ:دوم، ۱۳۸۳ ق.
طریحی، فخر الدین بن محمد، مجمع البحرین – تهران، چاپ:سوم، ۱۳۷۵ش.
طوسی، محمد بن الحسن، الإستبصار فیما اختلف من الأخبار – تهران، چاپ:اول، ۱۳۹۰ ق.
طوسی، محمد بن الحسن، الأمالی (للطوسی) – قم، چاپ:اول، ۱۴۱۴ق.
طوسی، محمد بن الحسن، الغیبه (للطوسی)/ کتاب الغیبه للحجه – ایران؛ قم، چاپ:اول، ۱۴۱۱ق.
طوسی، محمد بن الحسن، تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان) – تهران، چاپ:چهارم، ۱۴۰۷ ق.
طوسی، محمد بن الحسن، رجال الطوسی – قم، چاپ:سوم، ۱۳۷۳ ش.
طوسی، محمد بن الحسن، فهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصنّفین و أصحاب الأصول (للطوسی) (ط – الحدیثه) – قم، چاپ:اول، ۱۴۲۰ ق.
طوسی، محمد بن الحسن، مصباح المتهجّد و سلاح المتعبّد – بیروت، چاپ:اول، ۱۴۱۱ ق.


عاملی نباطی، علی من محمد بن علی بن محمد بن یونس، الصراط المستقیم إلی مستحقی التقدیم – نجف، چاپ:اول، ۱۳۸۴ ق.
عده ای از علماء، الأصول السته عشر (ط – دار الحدیث) – ایران؛ قم، چاپ:اول، ۱۴۲۳ق / ۱۳۸۱ش.
عده ای از علماء، الأصول السته عشر (ط – دار الشبستری) – قم، چاپ:اول، ۱۳۶۳ ش.
عده ای از علماء، مجموعه نفیسه فی تاریخ الأئمه علیهم‌السلام – بیروت، چاپ:اول، ۱۴۲۲ق / ۲۰۰۲م.
العروسی الحویزی، عبد علی بن جمعه، تفسیر نور الثقلین – قم، چاپ:چهارم، ۱۴۱۵ ق.
عریضی، علی بن جعفر، مسائل علیّ بن جعفر و مستدرکاتها – قم، چاپ:اول، ۱۴۰۹ ق.
عسکری، حسن بن عبدالله، الفروق فی اللغه – بیروت، چاپ:اول، ۱۴۰۰ق.
علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، آینه یقین (ترجمه کشف الیقین) – ایران؛ قم، چاپ:اول، ۱۳۷۴ش.
علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، رجال العلامه الحلی – نجف اشرف، چاپ:دوم، ۱۴۱۱ ق.
علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، کشف الیقین / ترجمه آژیر – تهران، چاپ:اول، ۱۳۷۹ ش.
علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، کشف الیقین فی فضائل أمیر المؤمنین علیه‌السلام – تهران، چاپ:اول، ۱۴۱۱ ق.
علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، نهج الحقّ و کشف الصدق – بیروت، چاپ:اول، ۱۹۸۲ م.
علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، نهج الحقّ و کشف الصدق / ترجمه کهنسال – تهران، چاپ:اول، ۱۳۷۹ ش.
علم الهدی، علی بن حسین، أمالی المرتضی – قاهره، چاپ:اول، ۱۹۹۸ م.
علم الهدی، علی بن حسین، تنزیه الأنبیاء علیهم‌السلام – ایران؛ قم، چاپ:اول، ۱۳۷۷ش.
علوی عاملی، احمد بن زین العابدین، الحاشیه علی أصول الکافی (علوی عاملی) – قم، چاپ:اول، ۱۴۲۷ ق- ۱۳۸۵ ش.
علوی عاملی، احمد بن زین العابدین، مناهج الأخیار فی شرح الإستبصار – قم، چاپ:اول، ۱۳۹۹ق.
علوی، محمد بن علی بن الحسین، المناقب (للعلوی) / الکتاب العتیق – ایران؛ قم، چاپ:اول، ۱۴۲۸ ق.
علی بن الحسین، امام چهارم علیه‌السلام، الصحیفه السجادیه – قم، چاپ:اول، ۱۳۷۶ش.
علی بن الحسین، امام چهارم علیه‌السلام، الصحیفه السجادیه / ترجمه آیتی – تهران، چاپ:دوم، ۱۳۷۵ ش.
علی بن الحسین، امام چهارم علیه‌السلام، الصحیفه السجادیه / ترجمه و شرح فیض الإسلام – تهران، چاپ:دوم، ۱۳۷۶ش.
علی بن موسی، امام هشتم علیه‌السلام، صحیفه الإمام الرضا علیه‌السلام – مشهد، چاپ:اول، ۱۴۰۶ ق.
علی بن موسی، امام هشتم علیه‌السلام، صحیفه الإمام الرضا علیه‌السلام / ترجمه حجازی – مشهد، چاپ:اول، ۱۴۰۶ق.
علی بن موسی، امام هشتم علیه‌السلام، طبّ الإمام الرضا علیه‌السلام (الرساله الذهبیه) – ایران؛ قم، چاپ:اول، ۱۴۰۲ق.
علی بن موسی، امام هشتم علیه‌السلام، طبّ الرضا علیه‌السلام / ترجمه امیر صادقی – تهران، چاپ:ششم، ۱۳۸۱ش.
عیاشی، محمد بن مسعود، تفسیر العیّاشی – تهران، چاپ:اول، ۱۳۸۰ ق.


فتال نیشابوری، محمد بن احمد، روضه الواعظین / ترجمه مهدوی دامغانی – تهران، چاپ:اول، ۱۳۶۶ ش.
فتال نیشابوری، محمد بن احمد، روضه الواعظین و بصیره المتعظین (ط – القدیمه) – ایران؛ قم، چاپ:اول، ۱۳۷۵ ش.
فراهیدی، خلیل بن أحمد، کتاب العین – قم، چاپ:دوم، ۱۴۰۹ق.
فیض کاشانی، محمد محسن بن شاه مرتضی، الوافی – اصفهان، چاپ:اول، ۱۴۰۶ ق.
فیض کاشانی، محمد محسن بن شاه مرتضی، تفسیر الصافی – تهران، چاپ:دوم، ۱۴۱۵ ق.
فیض کاشانی، محمد محسن بن شاه مرتضی، نوادر الأخبار فیما یتعلق بأصول الدین (للفیض) – تهران، چاپ:اول، ۱۳۷۱ ش.
فیومی، أحمد بن محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر – قم، چاپ:دوم، ۱۴۱۴ق.


قرشی بنایی، علی اکبر، قاموس قرآن – تهران، چاپ:ششم، ۱۴۱۲ق.
قزوینی، ملا خلیل بن غازی، الشافی فی شرح الکافی (للملا خلیل القزوینی) – ایران؛ قم، چاپ:اول، ۱۴۲۹ق / ۱۳۸۷ش.
قزوینی، ملا خلیل بن غازی، صافی در شرح کافی (ملا خلیل قزوینی) – ایران؛ قم، چاپ:اول، ۱۴۲۹ ق- ۱۳۸۷ ش.
قضاعی، محمد بن سلامه، شرح فارسی شهاب الأخبار(کلمات قصار پیامبر خاتم ص) – تهران، چاپ:اول، ۱۳۶۱ ش.
قطب الدین راوندی، سعید بن هبه الله، الخرائج و الجرائح – قم، چاپ:اول، ۱۴۰۹ ق.
قطب الدین راوندی، سعید بن هبه الله، الدعوات (للراوندی) / سلوه الحزین – قم، چاپ:اول، ۱۴۰۷ق.
قطب الدین راوندی، سعید بن هبه الله، جلوه‌های اعجاز معصومین علیهم‌السلام – ایران؛ قم، چاپ:دوم، ۱۳۷۸ ش.
قطب الدین راوندی، سعید بن هبه الله، فقه القرآن – قم، چاپ:دوم، ۱۴۰۵ق.
قطب الدین راوندی، سعید بن هبه الله، قصص الأنبیاء علیهم‌السلام (للراوندی) – مشهد، چاپ:اول، ۱۴۰۹ ق.
قمی، عباس، سفینه البحار – قم، چاپ:اول، ۱۴۱۴ ق.
قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمی – قم، چاپ:سوم، ۱۴۰۴ق.
قمی مشهدی، محمد بن محمدرضا، تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب – تهران، چاپ:اول، ۱۳۶۸ ش.


کبیر مدنی شیرازی، سید علی خان بن احمد، الطراز الأول و الکناز لما علیه من لغه العرب المعول – مشهد، چاپ:اول، ۱۳۸۴ش.
کبیر مدنی شیرازی، سید علی خان بن احمد، ریاض السالکین فی شرح صحیفه سیّد الساجدین – ایران؛ قم، چاپ:اول، ۱۴۰۹ق.
کراجکی، محمد بن علی، التعجب من أغلاط العامه فی مسأله الإمامه – قم، چاپ:اول، ۱۴۲۱ق.
کراجکی، محمد بن علی، الرساله العلویّه فی فضل أمیر المؤمنین علیه‌السلام علی سائر البریه – ایران؛ قم، چاپ:اول، ۱۴۲۷ ق.
کراجکی، محمد بن علی، کنز الفوائد – ایران؛ قم، چاپ:اول، ۱۴۱۰ ق.
کراجکی، محمد بن علی، گنجینه معارف شیعه إمامیه / ترجمه کتاب کنز الفوائد و التعجب – تهران، چاپ:اول، بی‌تا.
کراجکی، محمد بن علی، معدن الجواهر و ریاضه الخواطر – تهران، چاپ:دوم، ۱۳۹۴ق / ۱۳۵۳ش.
کراجکی، محمد بن علی، نزهه النواظر / ترجمه معدن الجواهر – تهران، چاپ:اول، بی‌تا.
کشی، محمد بن عمر، رجال الکشی – إختیار معرفه الرجال – مشهد، چاپ:اول، ۱۴۰۹ ق.
کشی، محمد بن عمر، رجال الکشی – اختیار معرفه الرجال (مع تعلیقات میر داماد الأسترآبادی) – قم، چاپ:اول، ۱۳۶۳ ش.
کفعمی، ابراهیم بن علی عاملی، البلد الأمین و الدرع الحصین – بیروت، چاپ:اول، ۱۴۱۸ ق.
کفعمی، ابراهیم بن علی عاملی، المصباح للکفعمی (جنه الأمان الواقیه) – قم، چاپ:دوم، ۱۴۰۵ ق.
کفعمی، ابراهیم بن علی عاملی، المقام الأسنی فی تفسیر الأسماء الحسنی – قم، چاپ:اول، ۱۳۷۱ ش.
کلینی، محمد بن یعقوب، أصول الکافی / ترجمه کمره‌ای – ایران؛ قم، چاپ:سوم، ۱۳۷۵ ش.
کلینی، محمد بن یعقوب، أصول الکافی / ترجمه مصطفوی – تهران، چاپ:اول، ۱۳۶۹ ش.
کلینی، محمد بن یعقوب، الروضه من الکافی / ترجمه رسولی محلاتی – تهران، چاپ:اول، ۱۳۶۴ ش.
کلینی، محمد بن یعقوب، الروضه من الکافی یا گلستان آل محمّد / ترجمه کمره‌ای – تهران، چاپ:اول، ۱۳۸۲ق.
کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی (ط – الإسلامیه) – تهران، چاپ:چهارم، ۱۴۰۷ ق.
کلینی، محمد بن یعقوب، بهشت کافی / ترجمه روضه کافی – قم، چاپ:اول، ۱۳۸۱ش.
کلینی، محمد بن یعقوب، تحفه الأولیاء (ترجمه أصول کافی) – قم، چاپ:اول، ۱۳۸۸ ش.
کلینی، محمد بن یعقوب، کافی (ط – دار الحدیث) – قم، چاپ:اول، ق‌۱۴۲۹.
کلینی، محمد بن یعقوب، گزیده کافی – تهران، چاپ:اول، ۱۳۶۳ ش.
کوفی اهوازی، حسین بن سعید، الزهد – قم، چاپ:دوم، ۱۴۰۲ق.
کوفی اهوازی، حسین بن سعید، المؤمن – قم، ق‌۱۴۰۴.
کوفی اهوازی، حسین بن سعید، زاهد کیست؟ وظیفه اش چیست؟ / ترجمه الزهد – قم، چاپ:اول، ۱۳۸۷ ش.
کوفی اهوازی، حسین بن سعید، مومن کیست؟ وظیفه اش چیست؟ / ترجمه المؤمن – قم، چاپ:اول، ۱۳۸۶ ش.
کوفی، فرات بن ابراهیم، تفسیر فرات الکوفی – تهران، چاپ:اول، ۱۴۱۰ ق.


گلستانه، سید علاء الدین محمد، منهج الیقین (شرح نامه امام صادق علیه‌السلام به شیعیان) – قم، چاپ:اول، ۱۴۲۹ ق / ۱۳۸۷ ش.


لیثی واسطی، علی بن محمد، عیون الحکم و المواعظ (للیثی) – قم، چاپ:اول، ۱۳۷۶ ش.


مازندرانی، محمد صالح بن احمد، شرح الکافی-الأصول و الروضه (للمولی صالح المازندرانی) – تهران، چاپ:اول، ۱۳۸۲ ق.
مازندرانی، محمد هادی بن محمد صالح، شرح فروع الکافی (للمولی محمد هادی بن محمد صالح المازندرانی) – قم، چاپ:اول، ۱۴۲۹ ق.
مجذوب تبریزی، محمد، الهدایا لشیعه أئمه الهدی (شرح أصول الکافی للمجذوب التبریزی) – ایران؛ قم، چاپ:اول، ۱۴۲۹ش / ۱۳۸۷ش.
مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، اخلاق اسلامی (ترجمه جلد ۶۴ بحار الأنوار) – تهران، چاپ:اول، بی‌تا.
مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، ایمان و کفر (ترجمه کتاب الإیمان و الکفر بحار الأنوار جلد ۶۴ / ترجمه عطاردی) – تهران، چاپ:اول، ۱۳۷۸ ش.
مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، آداب معاشرت (ترجمه جلد ۷۱ و ۷۲ بحار الأنوار) – تهران، چاپ:اول، ۱۳۶۴ ش.
مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، آداب و سنن (ترجمه جلد ۷۳ بحار الأنوار) – تهران، چاپ:اول، ۱۳۶۵ش.
مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، آسمان و جهان (ترجمه کتاب السماء و العالم بحار الأنوارجلد ۵۴) – تهران، چاپ:اول، ۱۳۵۱ ش.
مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، بحار الأنوار (ط – بیروت) – بیروت، چاپ:دوم، ۱۴۰۳ ق.
مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، بحار الأنوار- ترجمه جلد ۶۷ و ۶۸ / ترجمه موسوی همدانی – تهران، چاپ:اول، ۱۳۶۴ش.
مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، بخش امامت (ترجمه جلد ۲۳ تا ۲۷بحار الأنوار) – تهران، چاپ:دوم، ۱۳۶۳ش.
مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، بنادر البحار (ترجمه و شرح خلاصه کتاب العقل و العلم و الجهل جلد ۱ و۲ بحار الأنوار) – تهران، چاپ:اول، بی‌تا.
مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، حتجاجات (ترجمه جلد ۹ بحار الأنوار) – تهران، چاپ:اول، ۱۳۷۹ش.
مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، زاد المعاد – مفتاح الجنان – بیروت، چاپ:اول، ۱۴۲۳ ق.
مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، زندگانی حضرت امام جعفر صادق علیه‌السلام (ترجمه جلد ۴۷ بحار الأنوار) – تهران، چاپ:دوم، ۱۳۹۸ ق.
مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، زندگانی حضرت امام حسن مجتبی علیه‌السلام (ترجمه جلد ۴۴ بحار الأنوار) – تهران، چاپ:دوم، ۱۳۶۲ ش.
مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، زندگانی حضرت امام حسین علیه‌السلام (ترجمه جلد ۴۵ بحار الأنوار) – تهران، چاپ:سوم، ۱۳۶۴ ش.
مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، زندگانی حضرت امام موسی کاظم علیه‌السلام (ترجمه جلد ۴۸ بحار الأنوار) – تهران، چاپ:دوم، ۱۳۹۶ق / ۱۳۵۵.
مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، زندگانی حضرت جواد و عسکریین علیهم‌السلام (ترجمه جلد ۵۰ بحار الأنوار) – تهران، چاپ:دوم، ۱۳۶۴ ش.
مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، زندگانی حضرت زهرا علیهاالسلام (ترجمه جلد ۴۳ بحار الأنوار) ترجمه روحانی – تهران، چاپ:اول، ۱۳۷۹ ش.
مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، زندگانی حضرت زهرا علیهاالسلام (ترجمه جلد ۴۳ بحار الأنوار) / ترجمه نجفی – تهران، چاپ:اول، ۱۳۷۷ ش.
مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، زندگانی حضرت سجاد و امام محمد باقر علیهماالسلام (ترجمه جلد ۴۶ بحار الأنوار) – تهران، چاپ:دوم، ۱۳۹۶ ق.
مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، زندگانی حضرت علی بن موسی الرضا علیه‌السلام (ترجمه جلد ۴۹ بحار الأنوار) – تهران، چاپ:اول، ۱۳۸۰ ش.
مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، شیعه در پیشگاه قرآن و اهل بیت علیهم‌السلام (ترجمه جلد ۶۵ بحار الأنوار) – تهران، چاپ:اول، ۱۳۹۷ق.
مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، کتاب الروضه در مبانی اخلاق (ترجمه جلد ۷۴ بحار الأنوار) – تهران، چاپ:دوم، ۱۳۶۴ش.
مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، مرآه العقول فی شرح أخبار آل الرسول – تهران، چاپ:دوم، ۱۴۰۴ ق.
مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار – قم، چاپ:اول، ۱۴۰۶ ق.
مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، مواعظ امامان علیهم‌السلام (ترجمه جلد ۷۵ بحار الأنوار) – تهران، چاپ:اول، ۱۳۶۴ش.
مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، مهدی موعود (ترجمه جلد ۵۱ بحار الأنوار) – تهران، چاپ:بیست و هشتم، ۱۳۷۸ ش.
مجلسی، محمدتقی بن مقصودعلی، روضه المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه (ط – القدیمه) – قم، چاپ:دوم، ۱۴۰۶ ق.
مجلسی، محمدتقی بن مقصودعلی، لوامع صاحبقرانی مشهور به شرح فقیه – قم، چاپ:دوم، ۱۴۱۴ ق.
محقق کرکی، علی بن حسین، خلاصه الإیجاز فی المتعه – ایران؛ قم، چاپ:اول، ۱۴۱۳ق.
محمد بن حسن بن شهید ثانی، إستقصاء الاعتبار فی شرح الإستبصار – قم، چاپ:اول، ۱۴۱۹ ق.
المدنی، ضامن بن شدقم بن علی بن الحسینی، نبرد جمل (ترجمه وقعه الجمل) – قم، چاپ:اول، ۱۳۸۱ش.
المدنی، ضامن بن شدقم بن علی بن الحسینی، وقعه الجمل – ایران؛ قم، چاپ:اول، ۱۴۲۰ ق.
مرزبانی، محمد بن عمران، مناجات الهیات حضرت أمیر علیه‌السلام و ما نزل من القرآن فی علیّ علیه‌السلام – تهران، چاپ:اول، ۱۳۷۸ ش.
مستغفری، جعفر بن محمد، روش تندرستی در اسلام / ترجمه طبّ النبی وطب الصادق علیهماالسلام – قم، چاپ:سوم، ۱۳۸۱ ش.
مستغفری، جعفر بن محمد، طبّ النبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم – نجف، چاپ:اول، ۱۳۸۵ ق.
مسعودی، علی بن حسین، اثبات الوصیه – ایران؛ قم، چاپ:سوم، ۱۳۸۴ / ۱۴۲۶.
مسعودی، علی بن حسین، ترجمه إثبات الوصیه – تهران، چاپ:دوم، ۱۳۶۲ ش.
مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم – تهران، چاپ:اول، ۱۳۶۸ش.
مظفر نجفی، محمد حسن، دلائل الصدق لنهج الحق – قم، چاپ:اول، ۱۴۲۲ ق.
مفضل بن عمر، توحید المفضل – ایران؛ قم، چاپ:سوم، بی‌تا.
مفضل بن عمر، توحید مفضل / ترجمه علامه مجلسی – تهران، چاپ:اول، ۱۳۷۹ش.
مفضل بن عمر، شگفتیهای آفرینش (ترجمه توحید مفضل) – ایران؛ قم، چاپ:پنجم، ۱۳۷۷ش.
مفید، محمد بن محمد، اثبات برتری حضرت أمیر مؤمنان علیه‌السلام – تهران، چاپ:اول، ۱۳۷۹ ش.
مفید، محمد بن محمد، الإختصاص – ایران؛ قم، چاپ:اول، ۱۴۱۳ ق.
مفید، محمد بن محمد، الإرشاد فی معرفه حجج الله علی العباد – قم، چاپ:اول، ۱۴۱۳ ق.
مفید، محمد بن محمد، الإرشاد للمفید / ترجمه رسولی محلاتی – تهران، چاپ:دوم، بی‌تا.
مفید، محمد بن محمد، الإرشاد للمفید / ترجمه ساعدی – تهران، چاپ:اول، ۱۳۸۰ ش.
مفید، محمد بن محمد، الإفصاح فی الإمامه – قم، چاپ:اول، ۱۴۱۳ ق.
مفید، محمد بن محمد، الأمالی (للمفید) – قم، چاپ:اول، ۱۴۱۳ق.
مفید، محمد بن محمد، الأمالی (للمفید) / ترجمه استاد ولی – مشهد، چاپ:اول، ۱۳۶۴ش.
مفید، محمد بن محمد، الجمل و النصره لسید العتره فی حرب البصره – ایران؛ قم، چاپ:اول، ۱۴۱۳ق.
مفید، محمد بن محمد، الحکایات فی مخالفات المعتزله من العدلیه – قم، چاپ:اول، ۱۴۱۳ ق.
مفید، محمد بن محمد، الفصول المختاره – قم، چاپ:اول، ۱۴۱۳ق.
مفید، محمد بن محمد، الکافئه فی إبطال توبه الخاطئه – قم، چاپ:اول، ۱۴۱۳ ق ۱۳۷۲ ش.
مفید، محمد بن محمد، المسائل السرویه – قم، چاپ:اول، ۱۴۱۳ ق.
مفید، محمد بن محمد، المسائل الصاغانیه – قم، چاپ:اول، ۱۴۱۳ ق.
مفید، محمد بن محمد، المسائل العکبریه – قم، چاپ:اول، ۱۴۱۳ ق.
مفید، محمد بن محمد، المقنعه – قم، چاپ:اول، ۱۴۱۳ ق.
مفید، محمد بن محمد، تحریم ذبائح أهل الکتاب – قم، چاپ:اول، ۱۴۱۳ق.
مفید، محمد بن محمد، تصحیح اعتقادات الإمامیه – ایران؛ قم، چاپ:دوم، ۱۴۱۴ق.
مفید، محمد بن محمد، تفضیل أمیر المؤمنین علیه‌السلام – ایران؛ قم، چاپ:اول، ۱۴۱۳ ق.
مفید، محمد بن محمد، جوابات أهل الموصل فی العدد و الرؤیه – قم، چاپ:اول، ۱۴۱۳ ق.
مفید، محمد بن محمد، دفاع از تشیع / ترجمه الفصول المختاره للمفید – قم، چاپ:اول، ۱۳۷۷ ش.
مفید، محمد بن محمد، رساله المتعه – قم، چاپ:اول، ۱۴۱۳ ق ۱۳۷۳ ش.
مفید، محمد بن محمد، رساله فی المهر – قم، چاپ:اول، ۱۴۱۳ ق.
مفید، محمد بن محمد، کتاب المزار- مناسک المزار(للمفید) – قم، چاپ:اول، ۱۴۱۳ ق.
مفید، محمد بن محمد، نبرد جمل / ترجمه الجمل و النصره لسید العتره فی حرب البصره – تهران، چاپ:اول، ۱۳۸۳ ش.
منتجب الدین، علی بن عبید الله بن بابویه الرازی، الأربعون حدیثا (للرازی) – قم، چاپ:اول، ۱۴۰۸ق.
منتجب الدین، علی بن عبید الله بن بابویه الرازی، الفهرست (للرازی) – قم، چاپ:اول، ۱۴۲۲ق.
منسوب به جعفر بن محمد، امام ششم علیه‌السلام، مصباح الشریعه – بیروت، چاپ:اول، ۱۴۰۰ق.
منسوب به جعفر بن محمد، امام ششم علیه‌السلام، مصباح الشریعه / ترجمه مصطفوی – تهران، چاپ:اول، ۱۳۶۰ش.
منسوب به علی بن موسی، امام هشتم علیه‌السلام، الفقه المنسوب إلی الإمام الرضا علیه‌السلام – مشهد، چاپ:اول، ۱۴۰۶ ق.
الموسوی، فخار بن معد، إیمان أبی طالب (الحجه علی الذاهب إلی کفر أبی طالب) – ایران؛ قم، چاپ:اول، ۱۴۱۰ق.
میبدی، حسین بن معین الدین، دیوان أمیر المؤمنین علیه‌السلام – قم، چاپ:اول، ۱۴۱۱ق.
میرداماد، محمد باقر بن محمد، التعلیقه علی أصول الکافی (میرداماد) – ایران؛ قم، چاپ:اول، ۱۴۰۳ق.
میرداماد، محمد باقر بن محمد، الرواشح السماویه فی شرح الأحادیث الإمامیه (میرداماد) – قم، چاپ:اول، ۱۳۱۱ ق.


نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی – قم، چاپ:ششم، ۱۳۶۵ ش.
نصر بن مزاحم، پیکار صفین / ترجمه وقعه صفین – تهران، چاپ:دوم، ۱۳۷۰ ش.
نصر بن مزاحم، وقعه صفین – قم، چاپ:دوم، ۱۴۰۴ ق.
نوری، حسین بن محمد تقی، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل – قم، چاپ:اول، ۱۴۰۸ق.


واسطی بغدادی، احمد بن حسین، الرجال (لابن الغضائری) – قم، چاپ:اول، ۱۳۶۴ ش.
وحید بهبهانی، محمد باقر بن محمد اکمل، حاشیه الوافی (للبهبهانی) – قم، چاپ:اول، ۱۴۲۶ ق.
ورام بن أبی فراس، مسعود بن عیسی، مجموعه ورّام – قم، چاپ:اول، ۱۴۱۰ ق.
ورام بن أبی فراس، مسعود بن عیسی، مجموعه ورّام، آداب و اخلاق در اسلام / ترجمه تنبیه الخواطر – مشهد، چاپ:اول، ۱۳۶۹ش.


هاشمی خویی، میرزا حبیب الله، منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه (خوئی) – تهران، چاپ:چهارم، ۱۴۰۰ ق.
هلالی، سلیم بن قیس، أسرار آل محمد علیهم‌السلام / ترجمه کتاب سلیم – ایران؛ قم، چاپ:اول، ۱۴۱۶ ق.
هلالی، سلیم بن قیس، تاریخ سیاسی صدر اسلام / ترجمه کتاب سلیم – تهران، چاپ:اول، ۱۳۷۷ش.
هلالی، سلیم بن قیس، کتاب سلیم بن قیس الهلالی – ایران؛ قم، چاپ:اول، ۱۴۰۵ق.


یزدی حایری، علی، إلزام الناصب فی إثبات الحجه الغائب عجّل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف – بیروت، چاپ:اول، ۱۴۲۲ ق.


نرم‌افزارهای نور، نرم‌افزار جامع‌الاحادیث، قسمت کتاب‌نامه.

مدیریت سایت

اینفورس (شبکه بین المللی مطالعات ادیان)،‌ بخشی از یک مجموعه فعالیت های فرهنگی است که توسط یک گروه جهادی مجازی انجام می شود. این گروه  بدون مرز، متشکل از اساتید، طلاب، دانشجویان و کلیه داوطلبان باایمان و دغدغه مندی است که علاقمند به فعالیت علمی جهادی در عرصه جنگ نرم هستند. شما هم می توانید یکی از اعضای این گروه باشید(اینجا کلیک کنید). فعالیت های سایت زیر نظر سید محمد رضا طباطبایی، مدرس ادیان و کارشناس صدا و سیماست. موضوعات سایت نیز در زمینه سیر مطالعاتی با رویکرد تقویت بنیه های اعتقادی و پاسخ به شبهات است. 

0 0 رای ها
شما هم امتیاز بدهید..
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظر
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
دکمه بازگشت به بالا
0
افکار شما را دوست دارم، لطفا نظر دهیدx
()
x