دانلود کتاب: ترجمه عیون اخبار الرضا علیه السلام

ترجمه و متن عیون اخبار الرضا علیه السلام
مشخصات کتاب:
سرشناسه : ابن بابویه، محمد بن علی، ۳۱۱-۳۸۱ق.
عنوان قراردادی : عیون اخبار الرضا(ع) .فارسی
عنوان و نام پدیدآور : ترجمه و متن عیون اخبار الرضا علیه السلام/ تالیف صدوق ابن بابویه ابی جعفر محمدبن علی بن الحسین قمی؛ ترجمه حمیدرضا مستفید، علی اکبر غفاری

نکات ویژه و دیدگاه های خود درباره این مقاله را از بخش نظرات برای ما ارسال کنید تا به نام خودتان در این قسمت درج گردد.

مشخصات کتاب شناختی مقاله:
رفرنس:

:APAChicago:Harvard:Vancouver:
ارتباط با شبکه بین المللی مطالعات ادیان:
islamicdialogs@gmail.com

Top