حجاب در ملل، ادیان و مذاهب

نویسندگان:  شوکتی آیت, حاجی قاسملو فاطمه
 
 
 
چکیده: 

در این مقاله بعد از تعریف لغوی و اصطلاحی حجاب، موضوع حجاب با نگاهی به تورات، انجیل و قرآن در دین یهود، مسیحیت، زرتشت و در دین اسلام و همچنین در میان ملیت های مختلف مانند اعراب و ایرانیان باستان و … بررسی شده و به اهداف تشریع پوشش در شرع مقدس اسلام اشاره شده است. در نهایت تفاوت اساسی حجاب اسلامی با حجاب ادیان دیگر، مشخص شده است.

 

کلید واژه: حجاب، مسیحیت، اسلام، ایرانیان باستان

http://fa.journals.sid.ir/Image/PDF-V.GIF

 

Top