تأثیر آموزه‌های امام صادق(ع) بر مباحث کلامی شیعه

استادیار دانشگاه کاشان
چکیده:   (۳۸۸۰ مشاهده)
آموزه‌هایی روایی شیعی بر مباحث کلامی تأثیرگذار بوده، و بسیاری از متکلمان افزون بر استفاده از مبانی و روش‌های عقل‌گرایانه، از احادیث هم به لحاظ مضمونی و هم به جهت روش و نوع خاص رویکرد ائمه بهره گرفته‌اند. بررسی این تأثیرها بیانگر آن است که این امر خطیر، در جنبه‌های گوناگونی تحقق پذیرفته است. در این خصوص، تأثیر روایات امام صادق(ع) به دلیل شرایط خاص عصری ایشان، شگرف و قابل توجه است، به گونه‌ای که گاهی از رهگذر آن، در قالب تبیین صحیح مواضع کلامی امامیه و نفی اندیشه‌های نااستوار انتسابی به شیعه اثنی عشری نمود پیدا کرده، و این تأثیر در دوره‌های پس از امام(ع) به ویژه در شکل‌گیری و تحول منابع مکتوب کلامی شیعه، قابل ردیابی است. یعنی متکلمان شیعی هم، به مثابه پشتوانه‌های نظری و هم در روش بحث، از این قبیل روایات استفاده کرده‌اند. این مقاله بر آن است تا با کاوشی پیرامون این مسئله، ابعاد آن را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد و انواع این تأثیرات را نشان دهد.
واژه‌های کلیدی: روایات، امام صادق(ع)، کلام، شیعه، فرق.
قاسم‌پور محسن. تأثیر آموزه‌های امام صادق(ع) بر مباحث کلامی شیعه. حدیث پژوهی. ۱۳۸۹; ۰ (۳) :۱۰۰-۱۲۶

URL: http://s-hadith.kashanu.ac.ir/article-۱-۷۲-fa.html

مطالب مرتبط

Top