بایگانی برچسب: یگانگی خدا

آموزه یگانگی خدا در یهودیت - 1

آموزه یگانگی خدا در یهودیت - 1

نویسنده: لوئیس جیکبز؛ مترجم: نصرتیان،رئوف؛ http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1079552/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d9%87-%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d8%ae%d8%af%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%db%8c%d9%87%d9%88%d8%af%db%8c%d8%aa کلید واژه ها: یهودیت، یگانگی خدا مقالات زیر را هم بخوانید نهضت مکابیان – 1 شکل گرفتن توحید – 1 قوم یهود از برگزیدگی تا نژادپرستی(۱۶ص) – 1 منابع غیر اسلامی درتفسیر آیات مرتبط با یهودیّت(۲۷ص) – 1 اندیشه‌های دینی موسی ابن‌میمون با تأکید بر کتاب دلاله‌الحائرین – 1

Top