بایگانی برچسب: وندیداد

اهمیت آیینی یسنای هپتنگهایتی - 1

اهمیت آیینی یسنای هپتنگهایتی - 1

نویسنده: الموت هینتسه؛ مترجم: منتظری،سید سعید رضا؛ http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1121739/%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86%db%8c-%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%be%d8%aa%d9%86%da%af%d9%87%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c  

زن در هستی شناسی زرتشتی؛ محبوب یا منفور؟ (۱۸ص) - 1

لینک دانلود اندازه ۶٫pdf ۲۶۹٫۴۴ کیلو بایت معرفت ادیان ،سال ششم، شماره اول، پیاپی ۲۱، زمستان ۱۳۹۳   زن در هستی شناسی زرتشتی؛ محبوب یا منفور ؟ 🗣 مولفان : « ابوالقاسم جعفری ( *دانشجوی دکتری دین پژوهی دانشگاه ادیان و مذاهب ) محمد مهدی علیمردی ( *استاد یار دانشگاه ادیان و مذاهب ) فائزه

Top