بایگانی برچسب: نژاد پرستی

قوم یهود از برگزیدگی تا نژادپرستی(۱۶ص) - 1

قوم یهود از برگزیدگی تا نژادپرستی(۱۶ص) - 1

قوم یهود از برگزیدگی تا نژادپرستی   توضیح اینفورس درباره مقاله: این مقاله رویکردی توصیفی و خارج از نگاه اسلامی به بحث نژاد پرستی یهود دارد. از این منظر مقاله حاضر می تواند کمک خوبی به خواننده آن در شناخت دیدگاه یهودیت نسبت به موضوع نژاد پرستی باشد. این که علمای یهود در این باره

Top