بایگانی برچسب: نقد متنی حدیث

روش علّامه سید عبدالله شبّر در نقد صدوری و متنی حدیث - 1

محمدتقی دیاری بیدگلی ، محمد مهدی مسعودی دانشیار دانشگاه قم چکیده:   (۴۸۸۹ مشاهده) بی‌شک، پرداختن به تبیین و تشریح مراد حدیث، مبتنی بر احراز صحت صدور و نیز احراز صحت متن قابل استناد به معصومین(ع) و به دیگر عبارت، بررسی میزان انطباق متن نقل شده با متن اصلی است. در این خصوص، اهتمام عالمان

Top