بایگانی برچسب: نقد درونی

روش نقد و بررسی عنوان کتب و ابواب حدیثی از نگاه علامه محمد تقی شوشتری - 1

محمدعلی رضایی کرمانی ، احمد زارع زردینی استادیار دانشگاه فردوسی مشهد چکیده:   (۴۶۸۷ مشاهده) از مهم‌ترین بایسته‌های پژوهش در علوم حدیث، ارائه روش‌هایی برای بررسی و پژوهش در میراث حدیثی است. نقد و بررسی عنوان کتاب‌ها و ابواب حدیثی، یکی از این روش‌هاست. این نوشتار به معرفی و بررسی میزان کارآمدی این روش در

Top