بایگانی برچسب: مکی

انواع و جایگاه روایات بیانگر مکی و مدنی در تفسیر قرآن - 1

محسن قاسم‌پور استادیار دانشگاه کاشان چکیده: (۵۰۴۴ مشاهده) یکی از دانش‌هایی که قرآن‌پژوهان و حدیث‌شناسان به آن پرداخته‌اند، موضوع مکی و مدنی بودن آیات و سور قرآنی است. شناخت این علم منوط به دو چیز است؛ نخست بهره‌گیری از روایات معتبر تفسیری و دیگر آگاهی از سیاق و قراین مضمونی سور قرآنی. قابل انکار نیست

Top