بایگانی برچسب: مورمون

مسیحیت اسرائیلی: بررسی ظهور و گسترش مورمونیسم - 1

نویسندگان مجید توسلی رکن‌آبادی۱؛ زهره سعیدی ۲ ۱استادیارعلوم سیاسی،علوم‌و تحقیقات ۲مربی‌پژوهشکدهمطالعات‌راهبردی‌فرهنگ چکیده چکیده مورمونیسم فرقه‌ای مسیحی است که در قرن نوزدهم در امریکا پا به عرصه ظهور گذاشت. رشد چشم‌گیر آن در امریکا و اروپا و انتظار جهانی شدن آن از منظر برخی جامعه‌شناسان شناخت آن را ضروری می‌سازد. لذا این مقاله به معرفی و

Top