بایگانی برچسب: مضطرب المتن

بازخوانی نارسایی اضطراب حدیث، حکم و چگونگی تعامل با آن - 1

علی‌محمد میرجلیلی استادیار دانشگاه یزد چکیده:   (۵۵۸۶ مشاهده) حدیث در اسلام از جایگاه ویژهای برخوردار است؛ زیرا پس از قرآن، دومین منبع شناخت دین است. دانشمندان مسلمان در راه پاسداری از حدیث، تلاش فراوانی کرده و صدها کتاب در شناسایی و تحکیم اسناد و متون حدیثی و فهم آنها تألیف نمودهاند. برخی از روایات

Top