بایگانی برچسب: مصادر

اعتبارسنجی مصادر و اسناد روایات اسلامی آفرینش حوا علیها السلام (۱۷ص) - 1

اعتبارسنجی مصادر و اسناد روایات اسلامی آفرینش حوا علیها السلام (۱۷ص) - 1

چکیده : آفرینش انسانِ نخستین و بحثهای مربوط به آن، از جمله موضوعاتی است که در ادیان آسمانی مطرح شده و روایات اسلامی نیز بدان پرداخته اند، اما متأسفانه آمیختگیِ این متون با اسرائیلیات سبب شده است تا اصل ماجرا در البهالی منابع کمرنگ گردد؛ بنابراین، نیازمند کاوشی جدی است تا با آسیب شناسی احادیث

جوامع روایی فریقین و گزارۀ نقصان عقل زن (۱۶ص) - 1

چکیده : کاستی خرد زنان، گمانه ای است که از دیرباز در متون اسلامی و دیدگاه های عالمان اسلامی رایج بوده و تأثیرات فرهنگی و اجتماعی خاصی را در ارزشگذاری شخصیت زن در جهان اسلام به دنبال داشته است. ریشۀ این نگره، تنها در روایات فریقین قابل ردیابی است، زیرا قرآن در این مسئله ساکت

Top