بایگانی برچسب: مرتد

ارتداد و احکام مربوط به آن در فقه - 1

نویسنده: میرحسینی، سید احمد؛ رضایی، حسن؛ پاییز و زمستان ۱۳۸۹، سال ششم- شماره ۸(۱۷ صفحه – از ۱۴۵ تا ۱۶۱) http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/downloadpdf/978931?userAccept=False

بررسی و نقد انگاره ارتداد، در مسیحیت کاتولیک - 1

ضمیمه اندازه ۵٫pdf ۴۸۸٫۴۱ کیلو بایت معرفت ادیان ،سال چهارم، شماره چهارم، پیاپی ۱۶، پاییز ۱۳۹۲، ص ۷۷ ـ ۹۶ عظیم امیری / دانشجوی کارشناسی ارشد ادیان ابراهیمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی Amiri2014dend@gmail.com محمدحسین طاهری / استادیار گروه ادیان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی    Taheri-akerdi@iki.ac.ir دریافت: ۲۵/۷/۱۳۹۲ـ پذیرش: ۲۷/۱۱/۱۳۹۲ چکیده دین، تکیه‌گاه

Top