بایگانی برچسب: عبری

اندیشه‌های دینی موسی ابن‌میمون با تأکید بر کتاب دلاله‌الحائرین - 1

معرفت ادیان سال دوم، شماره اول، زمستان ۱۳۸۹، ص ۲۱ ـ ۴۱ Ma’rifat-i Adyān, Vol.2. No.1, Winter 2011 امیر خواص* چکیده همواره در طول تاریخ، حوزه عمومی مطالعان ادیان مورد توجه خاص اندیشمندان بوده است. در این حوزه، بحث و تحقیق درباره موضوعات مختلف جریان داشته و دارد که می‌توان به مواردی از این دست

بستر‌های شکل‌گیری صهیونیسم - 1

، سال اول، شماره چهارم، پاییز ۱۳۸۹، ص ۱۱۵ ـ ۱۳۲ Ma’rifat-i Adyān, Vol.1. No.4, Fall 2010 مرتضی صانعی* چکیده یهودیت دارای تاریخ پرفراز و نشیب و پر تنش و چالش بوده است. عصر جدید نیز از این قاعده مستثنا نبوده و گویای مباحث سرنوشت‌سازی است که نه تنها به کلیت دین یهودی گره خورده

Top