بایگانی برچسب: صفات خبریه

امام رضا(ع) و مواجهه با برداشتهای ناصواب اهل حدیث از صفات خبریه - 1

چکیده : یکی از فرقه های مهم کلامی در عصر امام رضا(ع) «اهل حدیث» بود. آنان بر ظاهر آیات و روایات جمود داشتند و بر این اساس در مسئله صفات خبریه خداوند یا تصویری جسمانی از خداوند ارائه میکردند یا با اثبات این صفات و بدون تبیین آنها، سکوت اختیار میکردند. امام رض(ع)در مواجهه با

Top