بایگانی برچسب: شکایت

انتقاد صوفیان از روزگار نامناسب و مردم ناسازگار - 1

مقاله ۱۰، دوره ۷، شماره ۱۲، زمستان ۱۳۹۰، صفحه ۱۷۵-۱۹۰  نوع مقاله: مقاله پژوهشی نویسنده قهرمان شیری دانش‌یار دانش‌گاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران. چکیده تصوف به دلیل پای‌بندی به اصولی چون نظام احسن خلقت، جبر و تقدیرگرایی، و تسلیم طلبی در اعتقاد، و نیز به سبب تمایل به تساهل و تسامح در رفتار، اساساً بر وضع

Top