بایگانی برچسب: سوشیانت

منجی باوری در گات های زرتشت: همه – سودرسانندگی اشاباوران - 1

منجی باوری در گات های زرتشت: همه – سودرسانندگی اشاباوران - 1

چکیده:فهم نظریه نجات و منجی در آیین زرتشتی و به خصوص در گات های زرتشت، از جمله موضوعاتی است که اوستاشناسان و زرتشت شناسان را همچنان به خود مشغول داشته است. فهم رایج آن است که گرچه باور به آمدن رهاننده یا رهانندگان آخرالزمانی بیشتر ساخته و پرداخته دوره های متاخر مربوط به اوستای جدید

Top