بایگانی برچسب: سندی

بررسی سندی و انگیزشی روایات سهوالنبی(در نماز) در آثار روایی اهل سنت - 1

بررسی سندی و انگیزشی روایات سهوالنبی(در نماز) در آثار روایی اهل سنت - 1

چکیده : یکی از مسائلی که جزو اختلافات اعتقادی در بین شیعه و اهل تسنّن است، مسئلۀ جواز و عدم جواز سهوالنبی است. روایاتی در این زمینه از طریق شیعه و اهل تسنن وارد شده است که همۀ علمای اهل تسنن و برخی از علمای شیعه، این دسته از روایات را صحیح دانسته و عصمت

Top