بایگانی برچسب: سروده های زرتشت

ضمیر ناخودآگاه در سروده های زرتشت - 1

ضمیر ناخودآگاه در سروده های زرتشت - 1

چکیده: در این مقاله با استناد به بندهای مختلف گاهان، کوشش می شود به درک هر چه بیشتر زبان آهنگین زردشت و این که آیا این زبان نمادین است یا خیر، بپردازیم. اگر این زبان، رمزی است، به واقع رمزگرایی، کوشش برای رخنه در فراسوی جهان تصورات درونی و بیرونی انسان است و پی بردن

Top