بایگانی برچسب: روایت تاثیر النخل

کاوشی در روایت تأبیرالنخل - 1

حمیدرضا فهیمی‌تبار استادیار دانشگاه کاشان چکیده:   (۴۱۳۰ مشاهده) در پاره‌ای از منابع روایی اهل سنت از جمله صحیح مسلم، مسند احمد بن حنبل، سنن ابن ماجه، صحیح ابن حبان و مجمع الزوائد هیثمی، روایتی مشهور به «تأبیرالنخل» آمده، و این روایت مستند دیدگاه‌های اهل سنت قرار گرفته است. نگارنده در این نوشتار ابتدا به

Top