بایگانی برچسب: رجال

بررسی جایگاه بیوتات روایی در رجال بحرالعلوم - 1

سید علی‌اکبر ربیع‌‌نتاج ، حلیمه یداللهی‌کرسیکلا دانشیار دانشگاه مازندران چکیده:   (۲۹۷۸ مشاهده) بحث دربارۀ ‌خاندان‌های رجالی و روایی از نکات مهم در حوزۀ علم رجال است؛ بیوتاتی که همواره در نشر و انتقال احادیث و مبانی دینی بیشترین تأثیر را داشتند. به همین سبب، در طول تاریخ علم رجال برخی از محققان آن چون

Top