بایگانی برچسب: راویان مکتب

محمد بن احمد شیبانی محدثی از مکتب ری در نسل مشایخ شیخ صدوق - 1

فرهنگ مهروش استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر چکیده:   (۴۲۳۳ مشاهده) عمدۀ منابع رجالی، محمد بن احمد شیبانی را چونان یک راوی ناشناس از مشایخ شیخ صدوق شناسانده‌اند که از او جز روایاتی در ضمن آثار شیخ صدوق، اثری بر جا نمانده است. این مطالعه بنا دارد با آزمون روش‌های مختلف نقد متون، داده‌های

Top