بایگانی برچسب: رام یشت

وایوپرستی بر مبنای رام یشت - 1

نویسنده: باقری،معصومه؛ رستگاری نژاد،سحر؛ پاییز ۱۳۹۲، سال پانزدهم- شماره ۵۹(۲۲ صفحه – از ۵۷ تا ۷۸) http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1033546/%d9%88%d8%a7%db%8c%d9%88%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d9%86%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%85-%db%8c%d8%b4%d8%aa

Top