بایگانی برچسب: خودشناسي زرتشت

نگاهی به انسان‌شناسی زرتشت و استنتاج دلالت‌های تربیتی آن (۱۷ص) - 1

نگاهی به انسان‌شناسی زرتشت و استنتاج دلالت‌های تربیتی آن (۱۷ص) - 1

ضمیمه اندازه ۷٫pdf ۳۶۵٫۴۱ کیلو بایت معرفت ادیان ،سال پنجم، شماره دوم، پیاپی ۱۸، بهار ۱۳۹۳ ? شیدا ریاضی هروی / کارشناس ارشد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شیراز                  Sriazi.heravi@yahoo.com بابک شمشیری / دانشیار گروه مبانی تعلیم و تربیت دانشگاه شیراز                bshamshiri@rose.shirazu.ac.ir دریافت: ۱۵/۱۰/۱۳۹۲ـ پذیرش: ۲۲/۲/۱۳۹۳ چکیده انسان‌شناسی، پس از خداشناسی محوری‌ترین مسئله

Top