بایگانی برچسب: خدا گونگی

خداگونه بودن انسان؛ روایتی اسرائیلی یا آموزه مشترک ادیان ابراهیمی؟ - 1

محمدکاظم شاکر ، فاطمه سادات موسوی حرمی استاد دانشگاه قم چکیده:   (۴۲۶۷ مشاهده) خلقت خداگونه انسان برای اولین بار در آموزه های تورات آمده است. بر طبق آنچه سفر پیدایش بیان می کند خداوند انسان را به صورت خود آفریده است؛ مسئله ای که در متون خاص مسیحیان نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

خداگونه بودن انسان؛ روایتی اسرائیلی یا آموزه مشترک ادیان ابراهیمی ؟ - 1

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: حدیث پژوهی » پاییز و زمستان ۱۳۹۰ – شماره ۶ (از صفحه ۱۵۹ تا ۱۸۴) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/864770 خداگونه بودن انسان؛ روایتی اسرائیلی یا آموزه مشترک ادیان ابراهیمی ؟ (۲۶ صفحه) نویسنده : شاکر،محمدکاظم نویسنده : موسوی حرمی،فاطمه سادات چکیده خلقت خداگونه انسان برای اولین بار در آموزه

Top