بایگانی برچسب: حجت الهی

جایگاه رویا و خواب در تشخیص حجت الهی از منظر روایات (۳۰ ص) - 1

جایگاه رویا و خواب در تشخیص حجت الهی از منظر روایات (۳۰ ص) - 1

  چکیده در منابع روایی و عقلی، دلیلی بر اعتبار رویا و خواب در تشخیص مصداق حجت الهی وجود ندارد و با توجه به این‌که هیچ فقیه، متکلم و فیلسوفی به اعتبار رویا در تشخیص حکم فقهی باور ندارد، از این روش در مباحث عقیدتی نمی‌توان بهره‌برداری کرد. از سوی دیگر، افرادی از میان مدعیان

Top