بایگانی برچسب: حجاب باستان ،پوشش ،ماد ،هخامنشی ،اشکانی ،ساسانی

حجاب در ایران باستان - 1

حجاب در ایران باستان - 1

http://womenstudy.ihcs.ac.ir/article_23_27cc824780fb07e010462a9543fbab0b.pdf

حجاب در ایران باستان - 1

نویسندگان:  ملاابراهیمی عزت, بهرامیان مسعود*, زارع درنیایی عیسی    *   چکیده:  بر پایه متون تاریخی، در تمدن ها و ادیان پیشین جهان، به ویژه در سلسله های مختلف ایران باستان، در دوره ماد، هخامنشی، اشکانی و ساسانی، حجاب در میان زنان معمول بوده است؛ و این حقیقت روشن می شود که با ورود اسلام

Top