بایگانی برچسب: جهاد دفاعی

مشروعیت جنگ‌های صلیبی از دیدگاه روحانیان مسیحی و مقایسه آن با ماهیت جهاد مسلمانان در برابر صلیبی‌ها - 1

مشروعیت جنگ‌های صلیبی از دیدگاه روحانیان مسیحی و مقایسه آن با ماهیت جهاد مسلمانان در برابر صلیبی‌ها - 1

معرفت ادیان ، سال دوم، شماره دوم، بهار ۱۳۹۰، ص ۸۹ ـ ۱۱۶ Ma’rifat-i Adyān, Vol.2. No.2, Spring 2011 برای دانلود مقاله روی تصویر زیر کلیک کنید: معصومه‌سادات میرمحمدی* چکیده یکی از طولانی‌ترین جنگ‌هایی که تاریخ به خود دیده،‌ جنگ‌های صلیبی است که نزدیک به دو قرن، بهانه قلم‌فرسایی مورّخان شده است. اینکه علّت این

Top