بایگانی برچسب: تلمود

ماشیـح؛ منجی یهود به روایت تلمود (نشانه‌ها و کارکردها) (۶ص) - 1

ماشیـح؛ منجی یهود به روایت تلمود (نشانه‌ها و کارکردها) (۶ص) - 1

این نوشتار، گزیده ای است گزارش گونه از بخش ماشیح در کتاب “خدا، جهان، انسان، ماشیح (گزیده گنجینه ای از تلمود)”، تألیف آبراهام کُهِن که قسمت اول آن در بخش ادیان ابراهیمی تقدیم شد. با مطالعه این نوشتار که ایجاز ویژگی اصلی آن است، دانسته های مفیدی درباره منجی یهودی به دست می آید که

ملحمت میصوا جنگ واجب یهودی

مبانی مشروعیت جنگ در یهودیت، “ملحمت میصوا” و”ملحمت رشوت” - 1

معرفت ادیان ، سال اول، شماره سوم، تابستان ۱۳۸۹، ص ۶۳ ـ ۸۲ Ma’rifat-i Ādyan, Vol.1. No.3, Summer 2010 مبانی مشروعیت جنگ در یهودیت، “ملحمت میصوا” و”ملحمت رشوت” چکیده آیین یهود نیز مانند هر دین دیگری جنگ را بسان واقعه انکار ناپذیر حیات بشر قلمداد کرده و ابعاد این واقعیت را کاویده و کوشیده است

مسیح در آیین یهود(۹ص) - 1

معرفت ادیان، سال اول، شماره اول، زمستان ۱۳۸۸، ص ۷۵ ـ ۹۸ مسیح در آیین یهود چکیده یکی از مدعاهای مسیحیان این است که حضرت عیسی‌علیه‌السلام همان مسیحای انبیای موعود بنی‌اسرائیل است. در مقابل، یهودیان منکر این امر هستند و مدعی‌اند مسیحای موعود هنوز ظهور نکرده است و در انتظار اویند. این مقاله با رویکرد

Top