بایگانی برچسب: تصوف

زهد از منظر اسلام در مناظره امام صادق علیه السلام با صوفیان - 1

زهد از منظر اسلام در مناظره امام صادق علیه السلام با صوفیان - 1

زهد از منظر اسلام در مناظره امام صادق علیه السلام با صوفیان   یکی از مباحثی که این روزها از سوی برخی افراد مطرح می شود, لزوم ژنده پوشی و بی توجهی افراطی به ظواهر است آن چنان که برخی از اهل تصوف این گونه اند. در اینجا مناظره امام صادق علیه السلام با یکی

راه‌های انحرافی سیر و سلوک - 1

راه‌های انحرافی سیر و سلوک   در این مقاله بعد از مقایسه عبادت در عرفان با سایر عبادات تلاش شده تفاوتها بین عرفان و سه راه انحرافیِ غلو، علوم غریبه و تصوفِ باطل بررسی شود.   عرفان و راه‌های انحرافی یا مشابه عرفان الهی راهی است ویژه که نه نظیری دارد و نه جایگزینی. راه

مکاتبات سلطان حسین تابنده و حجت الاسلام مردانی - 1

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۰ – شماره ۱۱ (از صفحه ۱۵۱ تا ۱۶۲) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/142358 مکاتبات سلطان حسین تابنده و حجت الاسلام مردانی (۱۲ صفحه) هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۰ – شماره ۱۱ (صفحه ۱۵۱) ‌ ‌‌‌اشـاره‌ هیچ‌کس نمی‌تواند نقش و تأثیر تصوف را در گسترش اسلام

رازورزی صوفیانه - 1

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۱ – شماره ۱۵ (از صفحه ۱۱ تا ۲۸) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/110230 رازورزی صوفیانه (۱۸ صفحه) نویسنده : ویلیام مونتگمری وات، مترجم : شریعتمداری،حمید رضا هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۱ – شماره ۱۵ (صفحه ۱۱) ‌ ‌‌‌در‌ جـهان اسلام کسی را که تقریبا به

جایگاه عرفان و تصوف در اسلام/ گفت و گو/ - 1

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: هفت آسمان » بهار ۱۳۸۲ – شماره ۱۷ (از صفحه ۱۱ تا ۴۴) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/110246 جایگاه عرفان و تصوف در اسلام/ گفت و گو/ (۳۴ صفحه) مصاحبه شونده : یثربی،سید یحیی هفت آسمان » بهار ۱۳۸۲ – شماره ۱۷ (صفحه ۱۱) ‌عرفان و تصوف: ‌‌‌دکـتر‌ سیدیحیی یثربی در

انتقاد صوفیان از روزگار نامناسب و مردم ناسازگار - 1

مقاله ۱۰، دوره ۷، شماره ۱۲، زمستان ۱۳۹۰، صفحه ۱۷۵-۱۹۰  نوع مقاله: مقاله پژوهشی نویسنده قهرمان شیری دانش‌یار دانش‌گاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران. چکیده تصوف به دلیل پای‌بندی به اصولی چون نظام احسن خلقت، جبر و تقدیرگرایی، و تسلیم طلبی در اعتقاد، و نیز به سبب تمایل به تساهل و تسامح در رفتار، اساساً بر وضع

انسان کامل از تجلی تا حلول - 1

مقاله ۱۴، دوره ۵، شماره ۹، پاییز و زمستان ۱۳۸۸، صفحه ۲۳۸-۲۵۷  نوع مقاله: مقاله پژوهشی نویسنده رقیه شنبه‌ای عضو هیأت علمی دانش‌گاه آزاد اسلامی ـ واحد کرج. چکیده انسان، علت غایی عالم آفرینش است. هر چند به صورت ظاهر در مرحله آخر آفرینش قرار گرفته است ولی به حسب معنی، نخستین خلقت است، زیرا

نکاتی چند درباره ابن‌ عربی - 1

نکاتی چند درباره ابن‌ عربی   آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: هفت آسمان » زمستان ۱۳۸۳ – شماره ۲۴ (از صفحه ۷۳ تا ۹۲) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/142430 نکاتی چند درباره ابن عربی (۲۰ صفحه) نویسنده : توفیقی،حسین هفت آسمان » زمستان ۱۳۸۳ – شماره ۲۴ (صفحه ۷۳) ‌ ‌‌‌اشـاره‌ شخصیت متناقض محیی‌الدین بن‌عربی

تصوف و سیاست در «طریقت عدل و احسان» - 1

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: مجله هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۸ – شماره ۴۳ (از صفحه ۴۹ تا ۷۲) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/629945 عنوان مقاله: تصوف و سیاست در «طریقت عدل و احسان» (۲۴ صفحه) مصاحبه کننده : مطعبه چی، مصطفی مصاحبه شونده : کوزامتادام،جاب چکیده : آنچه از مفهوم «تصوف» در پاره شرقی

Top