بایگانی برچسب: تئودور هرتصل

بستر‌های شکل‌گیری صهیونیسم - 1

بستر‌های شکل‌گیری صهیونیسم - 1

، سال اول، شماره چهارم، پاییز ۱۳۸۹، ص ۱۱۵ ـ ۱۳۲ Ma’rifat-i Adyān, Vol.1. No.4, Fall 2010 مرتضی صانعی* چکیده یهودیت دارای تاریخ پرفراز و نشیب و پر تنش و چالش بوده است. عصر جدید نیز از این قاعده مستثنا نبوده و گویای مباحث سرنوشت‌سازی است که نه تنها به کلیت دین یهودی گره خورده

Top