بایگانی برچسب: بانی

آیین ها و تشریفات گورو گرنته صاحب - 1

آیین ها و تشریفات گورو گرنته صاحب - 1

نویسنده: تقی خانی،پروانه؛ http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1097842/%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%aa%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%81%d8%a7%d8%aa-%da%af%d9%88%d8%b1%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%86%d8%aa%d9%87-%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8 کلید واژه ها: بانی، تشریفات و مناسک، سیکه، گوروگرنته صاحب مقالات زیر را هم بخوانید معرفی متون مقدس و منابع دینی آیین سیکه – 1 مفهوم شبد در گورو گْرَﻧﺘﻬ صاحب و وحی یا کلام الله در قرآن کریم – 1

مفهوم شبد در گورو گْرَﻧﺘﻬ صاحب و وحی یا کلام الله در قرآن کریم - 1

مفهوم شبد در گورو گْرَﻧﺘﻬ صاحب و وحی یا کلام الله در قرآن کریم چکیده وحی الهی، یکی از منابع مهم ادیان و آیین های مختلف جهان می باشد. آئین ﺳﻴﻜْﻬ  نیز بر این موضوع تأکید داشته و با مفهوم شبد از وحی سخن گفته است. با وجود این مطالب، وحی در قرآن کریم و

Top