بایگانی برچسب: اهریمن

مانیِ شاهنامه زروانیست - 1

نویسنده حمید رضا اردستانی رستمی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی – دانش‌گاه آزاد اسلامی – واحد دزفول. ایران. چکیده یکی از کیش­های باستانی ایران که روزگاری قلمروِ خود را در بیرون از ایران نیز گستراند، کیش مانیست. مانی در پایان حکومت اشکانی، در مردینویِ بابل دیده به جهان گشود و در آن­جا مدّعیِ پیام­بری

بررسی تطبیقی آخرت شناسی اسلامی و زرتشتی (۵۶ص) - 1

بررسی تطبیقی آخرت شناسی اسلامی و زرتشتی آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۶ – شماره ۳۵ (از صفحه ۷۹ تا ۱۳۴) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/345448 بررسی تطبیقی آخرت شناسی اسلامی و زرتشتی (۵۶ صفحه) نویسنده : آقایی،سید مجتبی چکیده پژوهش های تطبیقی درباره دو دین اسلام و زرتشت، کاری است

دیدگاه هایی درباره اهریمن: اهریمن شناسی و راست کیشی در آیین دائوی نخستین - 1

نویسنده: مولیر،کریستین؛ لواسانی،سیدمحمدرضا؛ پاییز ۱۳۹۲، سال پانزدهم- شماره ۵۹(۳۴ صفحه – از ۷۹ تا ۱۱۲) http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1033547/%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%85%d9%86–%d8%a7%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%85%d9%86-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%da%a9%db%8c%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%a6%d9%88%db%8c-%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86

زردشتی‌گری؛ توحیدی یا ثنوی؟ (۲۴ص) - 1

معرفت ادیان، سال اول، شماره سوم، تابستان ۱۳۸۹، ص ۲۳ ـ ۴۶ Ma’rifat-i Ādyan, Vol.1. No.3, Summer 2010 زردشتی‌گری؛ توحیدی یا ثنوی؟ چکیده آیین زردشت، در طول تاریخ با فرازونشیب‌های فراوانی رو به رو شده و در این مسیر، تجربیات گوناگونی را از سر گذرانده است. این آیین، ابهامات فراوانی را با خود به همراه

Top