بایگانی برچسب: امکان معاد

معاد در دین زرتشت و اسلام (۲۲ص) - 1

معاد در دین زرتشت و اسلام (۲۲ص) - 1

بررسی تطبیقی امکان، ضرورت و کیفیت معاد در دین زرتشت و اسلام چکیده باور به معاد، از اصول اساسی ادیان الهی است. موضوع این نوشتار، بررسی تطبیقی امکان، ضرورت و کیفیت معاد از منتظر دین زرتشت و اسلام است. دین زرتشت مانند اسلام، معتقد به حیات پس از مرگ و رستاخیز مردگان بوده و در

Top