بایگانی برچسب: ابوالصمصام مروزی

فهرست اسماء مؤلفی الشیعه - 1

محمدباقر بهبودی ، مژگان سرشار   چکیده:   (۸۵۸ مشاهده) این مقاله به بررسی تحلیلی کتاب احمد بن علی بن عباس نجاشی، از رجالیان معروف شیعه پرداخته و با توجه به قرائنی اثبات می‌کند که فهرست اسماء مؤلفی الشیعه، نه در زمان حیات مؤلف آن؛ که سال‌ها پس از فوت او از طریق فرزندش، علی

Top