حجاب شناسی (چالش ها و کاوش های جدید)

مؤلف: حسین مهدیزاده
تهیه کننده: مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه
ناشر: انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم
ویراستاران: محمد جواد شریفی،حمیده انصاری
 
 

نکات ویژه و دیدگاه های خود درباره این مقاله را از بخش نظرات برای ما ارسال کنید تا به نام خودتان در این قسمت درج گردد.

مشخصات کتاب شناختی مقاله:
رفرنس:

:APAChicago:Harvard:Vancouver:
ارتباط با شبکه بین المللی مطالعات ادیان:
islamicdialogs@gmail.com

مطالب مرتبط

Top