: عنوان فارسی: کنش های اجتماعی زنان و دختران نسبت به حجاب و رابطه آن با مصرف اینترنت و ماهواره (عنوان عربی: تفاعلات النساء والفتیات الاجتماعیه تجاه الحجاب و علاقته باستخدام الإنترنت والأقمار الصناعیه)

نویسندگان:  رستگارخالد امیر, محمدی میثم, نقی پورایوکی سحر
 
 
 
چکیده: 

چکیده فارسی:
مقاله حاضر، حجاب را به عنوان نوعی کنش در نظر گرفته و به بررسی آن در قالب ۴ نوع سبک کنشی مطابق با نظریه وبر می پردازد. امروزه، به ویژه تحت تاثیر اینترنت و ماهواره، در نگرش سنتی نسبت به حجاب، تغییراتی رخ داده است. بر این اساس سوال اصلی این تحقیق این است که آیا در نتیجه این تغییرات، انگیزه اصلی زنان و دختران در رد و یا قبول حجاب مطابق با نظریه وبر، بر چه سبک کنش اجتماعی استوار است؟ جامعه آماری تحقیق حاضر را دختران و زنان ساکن در سه منطقه تهران (۲، ۱۰ و ۱۸) تشکیل می دهد که ۳۵۸ نفر به عنوان نمونه تحقیق با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد مهمترین سبک کنش اجتماعی موثر در رعایت حجاب، کنش ارزشی دینی بوده و سبک موثر در رد آن، کنش ارزشی سکولار است. همچنین نتایج نشان می دهند که مصرف ماهواره و اینترنت در سبک کنش ارزشی (دینی و سکولار) موثرند؛ بدین ترتیب که با افزایش ساعات مصرف با هدف تفریح و سرگرمی، کنش دینی نسبت به حجاب، کاهش و کنش ارزشی سکولار نسبت به آن افزایش می یابد.

 

چکیده عربی:
یهدف هذا المقال لاستعراض الحجاب کتفاعل وفقا لنظریه ویبر یوفر، فی اطار ۴ أنواع من أسالیب ال تفاعل. و قد حدثت الیوم، و خاصه فی ظل تأثیر الإنترنت والمحطات التلفزیونیه الفضائیه، بعض التغییرات فی الموقف التقلیدی تجاه الحجاب. وفقا لذلک، فإن السؤال الرئیسی الذی یطرح نفسه فی هذاالبحث هو: إذا کانت النساء والفتیات قد تأثرت بهذه التغیرات، فعلی أی نوع من أسالیب التفاعل الاجتماعی یستند دافعهن الرئیسی فی رفض الحجاب أو قبوله وفقا لنظریه ویبر؟ تم اختیار دراسه السکان من النساء والفتیات اللاتی یعشن فی طهران (۲، ۱۰، ۱۸)، الذی یضم ۳۵۸ الموضوعات البحثیه باستخدام العینه الطبقیه. تبین النتائج أن الحجاب عند مستویات معتدله هو (۵۰٫۳). اسلوب التفاعل الاجتماعی الأهم التی تؤثر علی اعتبار الحجاب، هو التفاعل القیمی الدینی والأسلوب المؤثر فی الرفض هو االتفاعل لقیم العلمانی. أظهرت النتائج أیضا أن لاستخدام الأقمار الصناعیه و الإنترنت تأثیر علی اسلوب التفاعل القیمی (دینیا کان أو علمانیا)، حیث أن الزیاده فی ساعات الترفیه، و الأنشطه فی الفضائیات تؤدی إلی انخفاض التفاعل الدینی و ارتفاع التفاعل العلمانیه تجاه الحجاب.

 
کلید واژه: کلیدواژه فارسی: حجاب جایز، سبک زندگی، کنش های اجتماعی، ماهواره، اینترنت (کلیدواژه عربی: الحجاب الجائز، اسلوب الحیاه، التفاعلات الاجتماعیه، الأقمار الصناعیه، الإنترنت)
 http://fa.journals.sid.ir/Image/PDF-V.GIF

 

Top