مسیحیت اسرائیلی: بررسی ظهور و گسترش مورمونیسم

نویسندگان
مجید توسلی رکن‌آبادی۱؛ زهره سعیدی ۲
۱استادیارعلوم سیاسی،علوم‌و تحقیقات
۲مربی‌پژوهشکدهمطالعات‌راهبردی‌فرهنگ
چکیده

چکیده
مورمونیسم فرقه‌ای مسیحی است که در قرن نوزدهم در امریکا پا به عرصه ظهور گذاشت. رشد چشم‌گیر آن در امریکا و اروپا و انتظار جهانی شدن آن از منظر برخی جامعه‌شناسان شناخت آن را ضروری می‌سازد. لذا این مقاله به معرفی و توصیف ویژگی‌های آن فرقه همت می‌گمارد و به شیوه‌ای تاریخی به بیان زمینه ظهور، تولد و مرگ بنیان‌گذار، پیام مؤسس، فراز و نشیب، علل گسترش، کتب مقدس و آموزه‌های آن می‌پردازد.
مقاله حاضر وجوه تشابه و تمایز مورمونیسم با جریان اصلی مسیحیت را بررسی خواهد کرد و سازگاری آن را با فرهنگ امریکایی تا حد کنار گذاشته شدن برخی آموزه‌ها به تصویر می‌کشد. هم‌چنین، نشان می‌دهد این فرقه چگونه با برجسته‌کردن امریکایی‌های اسرائیلی‌تبار به دنبال ایجاد اورشلیم جدید در سرزمین مقدس امریکا، با هدف آماده‌سازی جهان برای بازگشت مسیح بوده است.

http://elmodin.ihcs.ac.ir/article_1421_11572548ad7fbf57b24c859872ab5a4b.pdf

 

مطالب مرتبط

Top