اعتبارسنجی مصادر و اسناد روایات اسلامی آفرینش حوا علیها السلام (۱۷ص)

چکیده :

آفرینش انسانِ نخستین و بحثهای مربوط به آن، از جمله موضوعاتی است که در ادیان آسمانی مطرح شده و روایات اسلامی نیز بدان پرداخته اند، اما متأسفانه آمیختگیِ این متون با اسرائیلیات سبب شده است تا اصل ماجرا در البهالی منابع کمرنگ گردد؛ بنابراین، نیازمند کاوشی جدی است تا با آسیب شناسی احادیث موجود، حقیقت آشکار گردد. از جمله مواردی که در این زمینه نیازمند پژوهش میباشد، چگونگیِ آفرینش حوا است. اهمیت این موضوع بدان علت است که معنای ظاهری برخی روایات، نوعی تحقیر جنس زن را در بر دارد. بررسی منابع روایی فریقین نشان میدهد در این زمینه دو دسته روایت وجود دارد؛ احادیثی که حاکی از خلق حوا از دندۀ آدم بوده و روایاتی که بر آفرینش حوا از باقیماندۀ گِل آدم اشاره دارند. آسیب شناسیِ مصادر و بررسی وثوق سندی احادیث هر دو دسته نشان میدهد در هر دو بخش، آسیبهایی بر روایات وارد است که نیازمند بررسی خواهد بود.

کلیدواژگان : حوا ، دنده، باقیماندۀ گل، آسیبشناسی، مصادر، اسناد.

 

نویسنده : علی راد
زینب مجلسی راد

نشریه: دوفصلنامه علمی تخصصی حدیث حوزه، ش ۹

سال نشر: ۱۳۹۴

لینک دانلود متن کامل مقاله

نکات ویژه و دیدگاه های خود درباره این مقاله را از بخش نظرات برای ما ارسال کنید تا به نام خودتان در این قسمت درج گردد.

مشخصات کتاب شناختی مقاله:
رفرنس:

:APA



Chicago:



Harvard:



Vancouver:
ارتباط با شبکه بین المللی مطالعات ادیان:
islamicdialogs@gmail.com

مطالب مرتبط

Top