معاد در دین زرتشت و اسلام (۲۲ص)

بررسی تطبیقی امکان، ضرورت و کیفیت معاد در دین زرتشت و اسلام

چکیده

باور به معاد، از اصول اساسی ادیان الهی است. موضوع این نوشتار، بررسی تطبیقی امکان، ضرورت و کیفیت معاد از منتظر دین زرتشت و اسلام است. دین زرتشت مانند اسلام، معتقد به حیات پس از مرگ و رستاخیز مردگان بوده و در متون اوستایی و پهلوی در موارد متعددی به حیات پس از مرگ و داوری نهایی اشاره شده است. این نوشتار، پس از تبیین سه محور امکان، ضرورت و کیفیت معاد از دیدگاه دین زرتشت و اسلام، به بیان شباهت ها و تفاوت ها در این زمینه پرداخته است. از جمله شباهت های دو دین در آموزه معاد، می توان به ضرورت معاد و اعتقاد به معاد جسمانی و روحانی اشاره کرد. فراوانی بحث معاد در متون اسلامی، در مقایسه با متون زرتشتی، عدم طرح رستاخیز مردگان در اوستا و ذکر آن در قرآن، از جمله تفاوت ها به شمار می آید. این مقاله، با روش تطبیقی و تحلیلی تدوین یافته و تأکید آن در ارائه مباحث بر قرآن، اوستا و متون پهلوی است.

کلیدواژه ها: زرتشت، اسلام، معاد، امکان معاد، تن پسین، معاد جسمانی.

http://marefateadyan.nashriyat.ir/node/244

لینک دانلود اندازه
۲٫pdf ۳۴۹٫۷ کیلو بایت

معرفت ادیان ،سال ششم، شماره چهارم، پیاپی ۲۴، پاییز ۱۳۹۴

سیدمحمد حاجتی شورکی / دانشجوی کارشناسی ارشد دین شناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی  ره

محمد جعفری / استادیار گروه کلام مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره                          mjafari125@yahoo.com

انتشار: ۲۷/۱۱/۱۳۹۴

نکات ویژه و دیدگاه های خود درباره این مقاله را از بخش نظرات برای ما ارسال کنید تا به نام خودتان در این قسمت درج گردد.

مشخصات کتاب شناختی مقاله:
رفرنس:

:APAChicago:Harvard:Vancouver:
ارتباط با شبکه بین المللی مطالعات ادیان:
islamicdialogs@gmail.com

مطالب مرتبط

Top