نقش و جایگاه هرم بزرگ هستی در ادیان و مکاتب اندیشگی شرق نقد و بررسی

نقش و جایگاه هرم بزرگ هستی در ادیان و مکاتب اندیشگی شرق نقد و بررسی

چکیده

هرم بزرگ هستی در اغلب تمدن های پیشامدرن، بیانگر سیری نزولی از رأس هرم رو به سوی قاعده آن، پدید آورنده جهانی غیرمادی و مادی است. این سیر، در عین حال که لطافت محض را به تدریج به غلظت و ستبری بدل می کند، از وحدت محض به سوی کثرت، از عدم تعین به سوی تعین، از مطلق به نسبی و از ساحت تلألو عریان وجود رو به سوی ساحت کُمون و استتار آن در حرکت است. این پژوهش، با رویکرد نظری و تحلیلی و با بحث از نظرگاه ادیان و مکاتب اندیشگی شرق در این زمینه، چگونگی جایابی و رابطه میان اجزاء و مراتب موجودات را در تقریرهای ناظر به هرم بزرگ هستی مورد نقد و بررسی قرار می دهد تا از این رهگذر، به تصویری روشن از هستی شناسی نظم کیهانی در آیین دائو، هندو و بودا دست یابد.

کلیدواژه ها: هرم بزرگ هستی، ادیان شرقی، نظم کیهانی.

http://marefateadyan.nashriyat.ir/node/248

ضمیمه اندازه
۶٫pdf ۳۵۳٫۴۶ کیلو بایت

معرفت ادیان ،سال ششم، شماره چهارم، پیاپی ۲۴، پاییز ۱۳۹۴

علی اصغر مصلح / استاد گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی                                                aamosleh@yahoo.com

مجتبی اعتمادی نیا / دانشجوی دکتری فلسفه تطبیقی دانشگاه علامه طباطبایی                           etemadinia@gmail.com

دریافت: ۱۴/۷/۱۳۹۴ ـ پذیرش: ۱۳/۱۱/۱۳۹۴

نکات ویژه و دیدگاه های خود درباره این مقاله را از بخش نظرات برای ما ارسال کنید تا به نام خودتان در این قسمت درج گردد.

مشخصات کتاب شناختی مقاله:
رفرنس:

:APAChicago:Harvard:Vancouver:
ارتباط با شبکه بین المللی مطالعات ادیان:
islamicdialogs@gmail.com

مطالب مرتبط

Top