آموزه یگانگی خدا در یهودیت

نویسنده: لوئیس جیکبز؛

مترجم: نصرتیان،رئوف؛

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1079552/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d9%87-%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d8%ae%d8%af%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%db%8c%d9%87%d9%88%d8%af%db%8c%d8%aa

نکات ویژه و دیدگاه های خود درباره این مقاله را از بخش نظرات برای ما ارسال کنید تا به نام خودتان در این قسمت درج گردد.

مشخصات کتاب شناختی مقاله:
رفرنس:

:APAChicago:Harvard:Vancouver:
هفت آسمان http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1079552
ارتباط با شبکه بین المللی مطالعات ادیان:
islamicdialogs@gmail.com

مطالب مرتبط

Top